Quyết định số 1174/QĐ-TTg

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
32
lượt xem
2
download

Quyết định số 1174/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1174/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1174/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ----------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1174/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH HO T NG C A BAN CH O IH I I BI U CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ch th s 35-CT/TW ngày 08 tháng 5 năm 2009 c a Ban Bí thư v lãnh o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 757/Q -TTg ngày 08 tháng 6 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam; Căn c Quy t nh s 1004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph thành l p Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam; Xét ngh c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch ho t ng c a Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. i u 3. Trư ng ban, các Phó Trư ng ban, các thành viên Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam; B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , các cơ quan thu c CP; - T nh y, H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; Nguy n Sinh Hùng - Các Ban Ch o: Tây B c, Tây Nguyên và Tây Nam B ; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c;
  2. - Lưu Văn thư, P (5b). QUY CH HO T NG C A BAN CH O IH I I BI U CÁC DÂN T C THI U S VI T NAM (Ban hành kèm theo Quy t nh s 1174/Q -TTg ngày 10 tháng 8 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi, i tư ng i u ch nh 1. Ban Ch o i h i i bi u các dân t c thi u s Vi t Nam (sau ây g i t t là Ban Ch o) ư c thành l p theo Quy t nh s 1004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . Phó Th tư ng Thư ng tr c Chính ph làm Trư ng Ban ch o; Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban Ch o là B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c; các Phó Trư ng ban khác và các thành viên là i di n lãnh o m t s B , Ban, ngành Trung ương và thành ph Hà N i. 2. Quy ch này quy nh v nguyên t c, ch làm vi c, phân công nhi m v , m i quan h công tác, ch h p, thông tin, báo cáo và kinh phí ho t ng c a Ban Ch o. 3. Quy ch này áp d ng i v i các thành viên Ban Ch o ư c quy nh t i i u 1 Quy t nh s 1004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph và các cơ quan có liên quan. i u 2. Nguyên t c, ch làm vi c 1. Ban Ch o làm vi c theo nguyên t c t p trung, dân ch , v a m b o phát huy vai trò t p th c a Ban Ch o, v a cao trách nhi m cá nhân c a t ng thành viên. 2. Trong phân công gi i quy t công vi c, m i vi c (m ng công vi c, kh i công vi c, nhóm công vi c) ư c giao cho m t cơ quan, ơn v , m t ngư i ph trách và ch u trách nhi m chính. Các thành viên Ban Ch o ch ng ph i h p th c hi n nh ng công vi c ã ư c phân công và có liên quan n các công vi c thu c ch c năng, nhi m v c a cơ quan mà thành viên ó i di n. 3. Các thành viên Ban Ch o làm vi c theo ch kiêm nhi m. Chương 2. PHÂN CÔNG NHI M V VÀ TRÁCH NHI M C A CÁC THÀNH VIÊN BAN CH O
  3. i u 3. Nhi m v c a các thành viên Ban Ch o Nhi m v c a Trư ng ban, Phó Trư ng ban Thư ng tr c, các Phó Trư ng ban khác và các thành viên Ban Ch o ư c quy nh t i Quy t nh phân công nhi m v c a Trư ng Ban Ch o (có quy t nh riêng). i u 4. Trách nhi m c a các thành viên Ban Ch o Các thành viên Ban Ch o ch u trách nhi m trư c Trư ng ban và trư c Th trư ng cơ quan ơn v ch qu n v nh ng công vi c ư c Trư ng Ban Ch o phân công, s d ng nhân l c, phương ti n, trang thi t b do ơn v qu n lý th c hi n các nhi m v ư c giao. i u 5. Nhi m v cơ quan thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o y ban Dân t c là cơ quan thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o th c hi n các nhi m v ư c quy nh t i i u 4 Quy t nh s 1004/Q -TTg ngày 14 tháng 7 năm 2009 c a Th tư ng Chính ph . Chương 3. M I QUAN H CÔNG TÁC, CH H P, THÔNG TIN, BÁO CÁO VÀ KINH PHÍ HO T NG i u 6. M i quan h công tác 1. Ban Ch o ch u s lãnh o, ch o th ng nh t, toàn di n c a Th tư ng Chính ph , tr c ti p là ng chí Trư ng Ban Ch o. Trư ng Ban Ch o s d ng con d u c a Th tư ng Chính ph , các Phó Trư ng Ban Ch o và các thành viên Ban Ch o s d ng con d u c a ơn v mình trong gi i quy t các công vi c ư c Ban Ch o phân công. 2. Các thành viên Ban Ch o có trách nhi m xây d ng k ho ch công tác theo nhi m v ã ư c phân công; c các v , ơn v chuyên môn thu c B , Ban, ngành mình tham gia các Ti u ban c a i h i; b trí cán b giúp theo dõi công vi c c a mình theo nhi m v ư c giao. 3. M i quan h gi a Ban Ch o v i các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương là m i quan h ph i h p, ch o th c hi n các nhi m v ư c giao. 4. M i quan h gi a Ban Ch o v i các cơ quan c a ng, Nhà nư c, M t tr n T qu c Vi t Nam và các t ch c oàn th Trung ương là m i quan h ph i h p t ch c th c hi n các nhi m v liên quan. i u 7. Ch h p Ban Ch o 1. Căn c vào ý ki n xu t c a Phó Trư ng ban Thư ng tr c Ban Ch o ho c các thành viên, Trư ng Ban Ch o quy t nh tri u t p h p Ban Ch o.
  4. 2. Trư ng Ban Ch o quy t nh n i dung, thành ph n, th i gian h p; tùy theo n i dung h p, Trư ng Ban Ch o có th yêu c u lãnh o m t s B , cơ quan ngang B , lãnh o t nh, thành ph tr c thu c Trung ương tham d . Trư ng h p không t ch c ư c cu c h p c a Ban Ch o nhưng c n l y ý ki n c a các thành viên Ban Ch o v nh ng v n liên quan n nhi m v c a Ban Ch o, Trư ng Ban Ch o quy t nh vi c g i l y ý ki n các thành viên v v n ó; các thành viên có trách nhi m g i l y ý ki n tham gia y , k p th i v y ban Dân t c t ng h p, báo cáo Trư ng Ban Ch o xem xét, quy t nh. 3. y ban Dân t c ph i h p v i Văn phòng Chính ph chuNn b tài li u, gi y m i h p và g i n các thành viên, th i gian ch m nh t là 3 ngày trư c ngày h p (tr trư ng h p c bi t); d th o các thông báo k t qu , k t lu n các cu c h p c a Ban Ch o; sao g i ho c ban hành các văn b n có liên quan c n thi t g i cho các Thành viên và thông báo n các cơ quan có thành viên và các cơ quan có liên quan ph i h p th c hi n. i u 8. Ch thông tin, báo cáo 1. nh kỳ hàng tháng các thành viên báo cáo b ng văn b n v k t qu th c hi n nhi m v ư c Ban Ch o phân công g i y ban Dân t c t ng h p chung. i v i các công vi c phát sinh, t xu t các thành viên ch ng báo cáo tr c ti p v i Trư ng Ban Ch o xin ý ki n x lý. 2. y ban Dân t c giúp vi c Ban Ch o; t ng h p xây d ng báo cáo chung v tình hình th c hi n các nhi m v c a Ban Ch o báo cáo Th tư ng Chính ph , các cơ quan thNm quy n c a ng và Nhà nư c theo yêu c u. i u 9. Kinh phí ho t ng Kinh phí ho t ng c a Ban Ch o do ngân sách trung ương b o m, b trí thành m t m c riêng trong d toán chi ngân sách năm 2009 và năm 2010 c a y ban Dân t c. Vi c th c hi n chi tiêu th c hi n theo úng ch tài chính, k toán hi n hành c a Nhà nư c. Chương 4. T CH C TH C HI N i u 10. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c hay phát sinh v n m i c n i u ch nh cho phù h p, cơ quan thư ng tr c giúp vi c Ban Ch o t ng h p, trình Trư ng Ban Ch o xem xét, quy t nh./.
Đồng bộ tài khoản