Quyết định số 1179/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
43
lượt xem
1
download

Quyết định số 1179/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1179/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch bố trí ổn định dân cư các xã biên giới Việt Nam – Lào thuộc các tỉnh: Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum đến năm 2015 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1179/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1179/Q -TTg Hà N i, ngày 10 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH B TRÍ N NNH DÂN CƯ CÁC XÃ BIÊN GI I VI T NAM – LÀO THU C CÁC T NH: HÀ TĨNH, QU NG BÌNH, QU NG TRN, TH A THIÊN HU , QU NG NAM VÀ KON TUM N NĂM 2015 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t nh s 160/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t “ án Phát tri n kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào và Vi t Nam – Campuchia n năm 2010”; Xét ngh c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn t i t trình s 2233/TTr-BNN- KTHT ngày 29 tháng 7 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Lào thu c các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam và Kon Tum n năm 2015 v i nh ng n i dung ch y u như sau: 1. Ph m vi quy ho ch Ph m vi quy ho ch g m 64 xã biên gi i Vi t Nam – Lào c a 15 huy n thu c các t nh Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam và Kon Tum, trong ó: - T nh Hà Tĩnh 8 xã thu c 3 huy n: Hương Sơn (3 xã), Vũ Quang (1 xã), Hương Khê (4 xã); - T nh Qu ng Bình 9 xã thu c 5 huy n: Minh Hóa (4 xã), Tuyên Hóa (1 xã), B Tr ch (1 xã), Qu ng Ninh (1 xã), L Th y (2 xã); - T nh Qu ng Tr 16 xã thu c 2 huy n: Hư ng Hóa (11 xã), ăkrông (5 xã); - T nh Th a Thiên Hu 12 xã thu c huy n A lư i; - T nh Qu ng Nam 12 xã thu c 2 huy n: Nam Giang (4 xã), Tây Giang (8 xã); - T nh Kon Tum 7 xã thu c 2 huy n: ăk Glei (3 xã), Ng c H i (4 xã). 2. M c tiêu a) M c tiêu t ng quát: n năm 2015 cơ b n b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Lào thu c các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam và Kon Tum khai thác có hi u qu ti m năng, phát tri n kinh t - xã h i, xóa ói gi m nghèo, c i thi n và nâng cao i s ng v t ch t tinh th n cho ng bào các dân t c, ng th i b o v v ng ch c an ninh biên gi i. b) M c tiêu c th :
  2. - B trí n nh t i ch 16.260 h thu c di n nghèo trong các xã biên gi i; b trí n nh 9.609 h , bao g m: xen ghép vào thôn, b n s t i 3.756 h , di dân tái nh cư t p trung 5.853 h ; - Khai hoang m r ng di n tích t s n xu t nông nghi p 9.970 ha, trong ó có 1.580 ha t lúa; - u tư xây d ng ng b cơ s h t ng, bao g m: ư ng giao thông, th y l i, i n, nư c sinh ho t và các công trình công c ng nh m m b o n nh cu c s ng và phát tri n s n xu t cho nhân dân t i các thôn, b n; -V i s ng dân cư: ph n u n năm 2015 thu nh p bình quân u ngư i tăng 1,5 l n so v i năm 2009. T l h nghèo gi m 4 – 5%/năm; t l h s d ng nư c sinh ho t h p v sinh 85%; t l h dùng i n 95%; 100% s xã ư c ph sóng phát thanh truy n hình; 85% s thôn, b n có nhà sinh ho t c ng ng; 100% s dân ư c chăm lo s c kh e và khám, ch a b nh. 3. nh hư ng quy ho ch b trí n nh dân cư a) Quy ho ch b trí n nh dân cư d c tuy n biên gi i: - B trí n nh t i ch cho 16.260 h v i 81.300 nhân khNu thu c di n h nghèo; - B trí n nh 9.609 h , 43.564 khNu theo hình th c xen ghép v i các i m dân cư s t i ho c n i m dân cư m i, bao g m: b trí trong n i xã 4.987 h , ngoài xã (t nơi khác chuy n n) 866 h : - Thành l p thêm 118 i m dân cư m i các xã biên gi i. b) Phát tri n nông, lâm nghi p và ngành ngh nông thôn: - B trí s n xu t nông nghi p: di n tích cây lương th c có h t: 17.300 ha, tr ng 6.000 ha cao su, 3.100 ha cà phê, 300 ha h tiêu, 2.551 ha cây ăn qu , 3.308 ha cây khác; phát tri n chăn nuôi àn trâu 23.768 con, àn bò 56.873 con, àn l n 77.197 con, gia c m trên 400.000 con; - B trí phát tri n s n xu t lâm nghi p: khoanh nuôi tái sinh, b o v r ng 42.105 ha, tr ng m i r ng 18.255 ha; t l che ph r ng t 74%; - Phát tri n công nghi p ch bi n, ngành, ngh và d ch v : khuy n khích phát tri n ngh rèn, úc, d t v i th cNm, ch m kh c g ; xây d ng ch ư ng biên; xây d ng các c a khNu qu c t ; u tư tôn t o, trùng tu các i m di tích l ch s , danh lam th ng c nh phát tri n ngành du l ch. c) u tư xây d ng cơ s h t ng: - H th ng ư ng liên thôn, liên b n: xây d ng m i 812 km, nâng c p 442 km; - H th ng th y l i: xây d ng 161 công trình th y l i, 218 km kênh mương, 6 km ư ng ng ph c v tư i 1.798 ha; - Cơ s h t ng c ng ng: xây d ng m i, nâng c p 42.970 m2 trư ng h c, 3.000 m2 tr m y t , 17.700 m2 nhà văn hóa c ng ng thôn, b n; 5.108 m2 tr s y ban nhân dân xã; 17 ch ư ng biên v i di n tích kho ng 19.300 m2; 3.200 công trình nư c sinh ho t; 221 tr m, ch o truy n hình, 24 c m tr m truy n thanh; 102 tr m bi n áp và 834 km ư ng dây d n i n các lo i. 4. Các gi i pháp th c hi n a) Chính sách h tr n nh dân cư phát tri n s n xu t: Chính sách h tr n nh dân cư phát tri n s n xu t th c hi n theo quy nh t i các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 160/2007/Q -TTg ngày 17 tháng 10 năm 2007 phê duy t “ án Phát tri n
  3. kinh t - xã h i các xã tuy n biên gi i Vi t Nam – Lào và Vi t Nam – Campuchia n năm 2010”, s 78/2008/Q -TTg ngày 10 tháng 6 năm 2008 v m t s chính sách th c hi n Chương trình b trí dân cư theo Quy t nh s 193/2006/Q -TTg ngày 24 tháng 8 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph và các chính sách hi n hành khác liên quan. b) Khoa h c công ngh : - Cung ng gi ng cây tr ng và v t nuôi cho s n xu t, chú tr ng ưu tiên gi ng có l i th xu t khNu. - Tăng cư ng công tác khuy n nông, ưa ti n b k thu t vào s n xu t, xây d ng các mô hình: tăng v , tr ng cây c s n, chăn nuôi, nuôi tr ng th y s n; áp d ng khoa h c k thu t trong b o qu n nông s n và th c phNm. - Tăng cư ng công tác ki m d ch ng, th c v t. c) Th trư ng và tiêu th s n phNm: - Phát tri n kinh t t i các c a khNu, ch ư ng biên, t o i u ki n cho nhân dân trao i hàng hóa; - H p tác m u d ch ư ng biên, ho t ng trao i hàng hóa, mua bán v i nư c C ng hòa dân ch nhân dân Lào và các nư c trong khu v c; - Th c hi n các cơ ch , chính sách phát tri n thương m i mi n núi, h i o và vùng ng bào dân t c theo các quy nh hi n hành phù h p v i cơ ch kinh t th trư ng và cam k t qu c t . d) ào t o cán b , phát tri n ngu n nhân l c và nâng cao trình dân trí: m các l p ào t o t p hu n cán b thôn, b n hư ng d n ng bào phát tri n s n xu t; ph n u n năm 2015 t l h lao ng nông thôn ư c ào t o ngh t 40%. ) An ninh, qu c phòng: - Xây d ng th tr n qu c phòng toàn dân, hình thành phòng tuy n và an ninh nhân dân v ng m nh trên toàn tuy n biên gi i; - Tuyên truy n giáo d c ngư i dân biên gi i tham gia vào qu n lý ư ng biên; - N m v ng a bàn biên gi i, u tranh ch ng các ho t ng xâm ph m an ninh qu c gia; - Xây d ng khu kinh t qu c phòng khu v c ư ng biên, phát tri n kinh t qu c phòng. e) V n u tư và ngu n v n u tư: - T ng m c u tư kho ng 3.518 t ng; - Ngu n v n u tư: ngu n v n u tư ư c l ng ghép t ngu n v n các chương trình d án hi n có trên a bàn; v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương u tư các d án n nh dân các xã biên gi i Vi t Nam – Lào kho ng 1.748 t ng (chi m 49,7% t ng nhu c u v n u tư). i u 2. T ch c th c hi n 1. B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn a) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan hư ng d n y ban nhân dân các t nh biên gi i Vi t Nam – Lào:
  4. - Xây d ng quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i c a t ng t nh, l p các d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t; - L p k ho ch b trí n nh dân cư 5 năm và hàng năm t ng h p, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; - Xây d ng các mô hình b trí n nh dân cư các xã biên gi i rút kinh nghi m trư c khi tri n khai trên di n r ng. b) Ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan và y ban nhân dân các t nh rà soát, i u ch nh, b sung quy ho ch khi c n thi t; c) Ph i h p v i B Tài chính nghiên c u b sung, i u ch nh chính sách th c hi n b trí n nh dân cư các xã biên gi i trình Th tư ng Chính ph phê duy t; d) Ki m tra giám sát, ánh giá k t qu th c hi n b trí n nh dân cư t i các a phương. 2. B K ho ch và u tư: ch trì, ph i h p v i B Tài chính cân i b trí v n hàng năm cho các t nh và các B , ngành tham gia th c hi n Quy ho ch trên cơ s th ng nh t v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. 3. B Tài chính: a) Ph i h p v i B K ho ch và u tư b trí v n hàng năm cho các a phương và các B , ngành tham gia th c hi n các d án c a Quy ho ch; b) Hư ng d n cơ ch qu n lý, c p phát, thanh toán, quy t toán v n u tư các d án c a Quy ho ch. 4. B Qu c phòng: ch o các ơn v tr c thu c c a B tham gia hư ng d n, giúp ng bào s n xu t, n nh i s ng; th c hi n xây d ng các khu kinh t qu c phòng và m b o an ninh, qu c phòng khu v c biên gi i. 5. Các B , ngành liên quan: căn c ch c năng, nhi m v ư c giao có k ho ch ph i h p v i y ban nhân dân các t nh th c hi n t t các n i dung c a Quy ho ch này. 6. y ban nhân dân các t nh Hà T nh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum: a) Ch o và t ch c th c hi n l p, thNm nh, phê duy t Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i c a t nh và các d án u tư theo quy nh; b) Xây d ng d toán v n h tr có m c tiêu t ngân sách Trung ương hàng năm và giai o n 2009- 2015 th c hi n các d án b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Lào g i các B : Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, K ho ch và u tư, Tài chính t ng h p, trình Th tư ng Chính ph phê duy t; c) Th c hi n l ng ghép ngu n v n c a các chương trình, d án khác trên a bàn v i các d án b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Lào; d) Ch o các S , Ban, ngành, chính quy n các c p ph i h p ch t ch v i các oàn th nhân dân tuyên truy n, v n ng nhân dân tích c c tham gia th c hi n Quy ho ch b trí n nh dân cư các xã biên gi i Vi t Nam – Lào và tăng cư ng công tác ki m tra, giám sát vi c th c hi n các d án c th trên a bàn, m b o hi u qu u tư. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký.
  5. i u 4. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph và Ch t ch y ban nhân dân các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng tr , Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. TH TƯ NG PHÓ TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh: Hà Tĩnh, Qu ng Bình, Qu ng Tr , Nguy n Sinh Hùng Th a Thiên Hu , Qu ng Nam, Kon Tum; - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - y ban Giám sát tài chính QG; - Ki m toán Nhà nư c; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN, C ng TT T, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu: Văn thư, KTN (5b).
Đồng bộ tài khoản