Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
32
lượt xem
4
download

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, ứng phó thiên tai, thảm họa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 118/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc --------------- S : 118/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 27 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I HO T NG TÌM KI M C U N N, C U H , NG PHÓ THIÊN TAI, TH M H A TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c ngày 16 tháng 12 năm 2002; Xét ngh c a B trư ng B Tài chính, QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch qu n lý tài chính i v i ho t ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m h a. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Bãi b Quy t nh s 215/1999/Q -TTg ngày 03 tháng 11 năm 1999 c a Th tư ng Chính ph ban hành Quy ch t m th i qu n lý tài chính i v i ho t ng tìm ki m c u n n. i u 3. B trư ng B Tài chính, Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m C u n n, Trư ng ban Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam;
 2. - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - UBQG Tìm ki m c u n n; - BC Phòng, ch ng, l t, bão Trung ương; - T p oàn D u khí Vi t Nam; - VPCP: BTCN, các PCN, các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo. - Lưu: Văn thư, NC (5b). QUY CH QU N LÝ TÀI CHÍNH I V I HO T NG TÌM KI M C U N N, C U H , NG PHÓ THIÊN TAI, TH M H A (Ban hành kèm theo Quy t nh s 118/2008/Q -TTg ngày 27 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Chương 1. QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi và i tư ng i u ch nh: 1. Quy ch này i u ch nh các ho t ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m h a trong các trư ng h p sau: a. Bão, áp th p nhi t i, lũ, lũ quét, l t l n, sóng th n, s t l t; b. Th m h a cháy r ng; cháy n do bom, mìn, thu c n quân s và công nghi p; cháy l n nhà cao t ng, khu ô th , khu công nghi p, khu dân cư; s c cháy n dàn khoan, ư ng ng d n khí; c. Th m h a ng t, tai n n gây s p nhà cao t ng, h m lò khai thác khoáng s n; th m h a do s p núi, s p c u; d. S c tràn d u; s c rò r , phát tán các hóa ch t c h i, th t thoát ngu n phóng x ; . Tai n n tàu bay x y ra trong lãnh th và lãnh h i Vi t Nam ho c vùng thông báo bay do Vi t Nam qu n lý; tai n n tàu, thuy n trên bi n; tai n n giao thông c bi t nghiêm tr ng; e. S c h t ng giao thông ư ng b , ư ng s t, ư ng sông, hàng không nghiêm tr ng; s c v ê, h , p; g. Các ho t ng tìm ki m c u n n, c u h khác. 2. i tư ng i u ch nh: là các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n; các cơ quan, ơn v , t ch c, cá nhân ư c huy ng tham gia theo l nh c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c t nguy n tham gia ho t ng tìm ki m c u n n, c u h .
 3. 3. Gi i thích t ng : - Tìm ki m là vi c s d ng l c lư ng, phương ti n, trang thi t b xác nh v trí c a ngư i, phương ti n b n n. - C u n n là các ho t ng c u ngư i b n n thoát kh i nguy hi m ang e d a n tính m ng c a h , bao g m c tư v n bi n pháp y t ban u, các bi n pháp khác ưa ngư i b n n n v trí an toàn. - C u h là ho t ng c u phương ti n, tài s n thoát kh i nguy hi m ho c ho t ng c u tr (bao g m c vi c kéo, Ny) phương ti n ang b nguy hi m, ư c th c hi n thông qua giao k t h p ng ho c th a thu n c u h gi a t ch c, cá nhân th c hi n vi c c u h v i t ch c, cá nhân ngh c u h . i u 2. Ngu n tài chính m b o: 1. i v i ho t ng tìm ki m c u n n, ng phó thiên tai, th m h a (sau ây g i t t là ho t ng tìm ki m c u n n): - Ngân sách nhà nư c c p (ngân sách Trung ương và ngân sách a phương) theo quy nh c a pháp lu t - Các kho n h tr , vi n tr c a Chính ph các nư c, các t ch c, cá nhân nư c ngoài và óng góp t nguy n c a các t ch c, cá nhân trong nư c cho ho t ng tìm ki m c u n n. - Các kho n thu thông qua các h p ng d ch v , n bù c a cơ quan b o hi m, các t ch c, cá nhân theo quy nh c a pháp lu t 2. i v i ho t ng c u h : T ch c, cá nhân ư c c u h có trách nhi m thanh toán k p th i toàn b chi phí tr c ti p phát sinh, h p lý, h p l cho t ch c, cá nhân tr c ti p tham gia c u h , tr trư ng h p quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy t nh này. 3. Nhà nư c khuy n khích các t ch c, cá nhân t nguy n óng góp kinh phí, nhân l c, phương ti n, tài s n tham gia vào ho t ng tìm ki m c u n n, c u h . i u 3. Nhi m v chi ngân sách nhà nư c i v i ho t ng tìm ki m c u n n: 1. Chi u tư phát tri n: a. Chi u tư xây d ng cơ b n: - u tư cơ s h t ng cho các cơ quan, ơn v chuyên trách c a nhà nư c làm nhi m v thu c lĩnh v c tìm ki m c u n n theo danh m c các công trình, d án ban hành kèm theo Quy t nh s 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n n năm 2015, t m nhìn n năm 2020.
 4. - u tư xây d ng các công trình t xu t theo l nh khNn c p ph c v kh c ph c s c , th m h a ( p ê, p tràn, ư ng tránh, h m trú Nn, công trình t m,… và các công trình xây d ng khNn c p quy nh t i i u 2 Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng công trình c thù). b. Chi mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư tìm ki m c u n n và trang thi t b chuyên d ng c bi t ph c v tìm ki m c u n n theo danh m c trang thi t b ban hành kèm theo Quy t nh s 139/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n d tr qu c gia n năm 2010, nh hư ng n năm 2020; Quy t nh s 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n n năm 2015, t m nhìn n năm 2020; Quy t nh s 1656/Q - TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t danh m c quy nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m, c u n n và danh m c các d án u tư s n xu t, mua s m trang thi t b tìm ki m, c u n n n năm 2015. Vi c trang b , b sung cơ s v t ch t k thu t, trang thi t b nâng cao năng l c tìm ki m c u n n cho các cơ quan, ơn v chuyên trách ư c th c hi n t ng bư c, ưu tiên th c hi n trư c i v i h ng m c c n thi t, c p bách. 2. Chi s nghi p: a. Chi cho ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên c a y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch o phòng, ch ng l t bão Trung ương, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n c a Trung ương và a phương. b. Chi th c hi n các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n; chi h tr các t ch c, cá nhân tham gia c u h nhưng b thi t h i do các nguyên nhân khách quan c a y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n c a Trung ương và a phương. i u 4. Căn c và ph m vi chi cho ho t ng c u h : 1. Căn c vào giao k t h p ng c u h gi a các t ch c, cá nhân th c hi n c u h v i t ch c, cá nhân ngh c u h v con ngư i, phương ti n ho c tài s n thoát kh i nguy hi m. Trong trư ng h p x y ra các s c không lư ng trư c, công tác c u h con ngư i, phương ti n ho c tài s n ph i ư c ti n hành k p th i, thì vi c chi tr kinh phí cho ho t ng c u h ư c căn c vào tho thu n b ng hình th c thích h p gi a các t ch c, cá nhân th c hi n c u h v i t ch c, cá nhân ngh c u h . 2. Trư ng h p các t ch c, cá nhân ho c ch phương ti n, tài s n b n n ho c g p s c phát tín hi u c u n n và yêu c u cơ quan nhà nư c có thNm quy n ư c c u n n, khi các phương ti n n c u n n theo l nh i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ti p c n v i các t ch c, cá nhân ho c ch phương ti n, tài s n nhưng m c b n n ho c s c ch m c c u h thì các t ch c, cá nhân ho c ch phương ti n, tài s n ã yêu c u c u n n ph i chi tr toàn b chi phí tr c ti p phát sinh, h p lý, h p l cho ch phương ti n tham gia c u h .
 5. 3. Căn c và ph m vi ngân sách nhà nư c chi tr cho các t ch c, cá nhân, ch phương ti n tham gia ho t ng c u h nhưng b r i ro do thiên tai trong các trư ng h p sau: - Các chi phí v ti n công, nhiên li u, chi phí s a ch a (n u tàu b hư h ng) i v i con ngư i và các tàu, thuy n ư c huy ng ho c t nguy n tham gia c u h , c u n n ngư i và tàu, thuy n b r i ro do thiên tai trên bi n theo quy nh t i Quy t nh s 118/2007/Q -TTg ngày 25 tháng 7 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v chính sách h tr ngư dân kh c ph c r i ro do thiên tai trên bi n. - Các kho n chi phí phát sinh tr c ti p, h p lý, h p l (bao g m chi phí ti n công, chi phí nhiên li u, chi phí s a ch a phương ti n n u b hư h ng) cho ch các phương ti n tham gia c u h ư c th c hi n theo l nh i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n nhưng b s c , hư h ng phương ti n do các nguyên nhân khách quan mà không c u h ư c ho c ã tham gia c u h nhưng trên ư ng tr v g p s c , hư h ng phương ti n. i u 5. Qu n lý tài s n, hàng hóa, v t tư, trang thi t b ph c v cho ho t ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m h a: Các tài s n, hàng hóa, v t tư, trang thi t b ph c v cho ho t ng tìm ki m c u n n, c u h , ng phó thiên tai, th m h a ư c hình thành t ngân sách nhà nư c ho c có ngu n g c t ngân sách nhà nư c ư c qu n lý, s d ng, b o qu n, x lý theo úng quy nh c a pháp lu t hi n hành v qu n lý tài s n Nhà nư c. Riêng vi c ti p nh n, qu n lý, s d ng, b o qu n, x lý hàng c u h , c u n n sau khi xu t kho d tr qu c gia th c hi n theo hư ng d n c th c a B Tài chính. Chương 2. PHÂN C P NHI M V CHI NGÂN SÁCH CHO HO T NG TÌM KI M C UN N i u 6. Nhi m v chi c a ngân sách Trung ương: 1. Chi u tư phát tri n: a. Chi u tư xây d ng các công trình ph c v ho t ng tìm ki m c u n n do các B , cơ quan Trung ương qu n lý. b. Chi mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư cho ho t ng tìm ki m c u n n do các B , cơ quan Trung ương qu n lý. 2. Chi s nghi p: a. Chi cho ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên c a y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n c a Trung ương: - Chi ti n lương, ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công.
 6. - Chi duy trì ho t ng c a các phương ti n ph c v công tác s n sàng tìm ki m c u n n và thư ng tr c tìm ki m c u n n. - Chi t p hu n, hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng tìm ki m c u n n và thư ng tr c tìm ki m c u n n. - Chi ào t o, nghiên c u khoa h c. - Chi mua s m các trang thi t b thư ng xuyên ph c v nhi m v chuyên môn c a ho t ng tìm ki m c u n n. - Chi s a ch a thư ng xuyên, b o qu n trang thi t b , phương ti n tìm ki m c u n n. - Chi b o qu n, s a ch a các công trình tìm ki m c u n n. - Chi b o qu n, s a ch a thư ng xuyên tr s , công trình k t c u h t ng, phương ti n làm vi c. - Chi cho công tác i ngo i; thông tin, tuyên truy n, liên l c; t ng k t, khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích trong ho t ng tìm ki m c u n n. b. Chi th c hi n các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n c a các l c lư ng thu c y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch o Phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n thu c các B , cơ quan Trung ương; c a các l c lư ng khác do các cơ quan, ơn v này tr c ti p huy ng theo thNm quy n: - Chi phí kh c ph c s c tràn d u c a các cơ quan, ơn v tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí nguyên nhiên v t li u; phương ti n c u sinh cung c p cho nhi m v t xu t tìm ki m c u n n; - Chi phí ti n ăn thêm, b i dư ng cho các l c lư ng tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí c p c u ngư i b n n, m b o y t cho các l c lư ng tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí thuê phương ti n, chi phí s a ch a các phương ti n (n u b hư h ng do nguyên nhân khách quan) ư c huy ng tham gia tìm ki m c u n n theo l nh i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; - Chi tr cho các ch phương ti n tham gia c u h quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy t nh này; - Chi phí khác có liên quan tr c ti p n tìm ki m c u n n. i u 7. Nhi m v chi c a ngân sách a phương: 1. Chi u tư phát tri n:
 7. a. Chi u tư xây d ng các công trình ph c v ho t ng tìm ki m c u n n do các cơ quan, ơn v a phương qu n lý. b. Chi mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư cho ho t ng tìm ki m c u n n do các cơ quan, ơn v a phương qu n lý. 2. Chi s nghi p: a. Chi cho ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên c a các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n a phương bao g m: - Chi ti n lương, ti n công, các kho n ph c p, các kho n óng góp theo ti n lương, ti n công; - Chi duy trì ho t ng c a các phương ti n ph c v công tác s n sàng tìm ki m c u n n và thư ng tr c tìm ki m c u n n; - Chi t p hu n, hu n luy n, di n t p, ki m tra s n sàng tìm ki m c u n n và thư ng tr c tìm ki m c u n n c a các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n và các t ch c oàn th , chính quy n và nhân dân a phương; - Chi ào t o, nghiên c u khoa h c; - Chi mua s m các trang thi t b thư ng xuyên ph c v nhi m v chuyên môn c a ho t ng tìm ki m c u n n; - Chi v n chuy n, b o qu n, s a ch a thư ng xuyên trang thi t b phương ti n tìm ki m c u n n; - Chi b o qu n, s a ch a các công trình tìm ki m c u n n; - Chi b o qu n, s a ch a thư ng xuyên tr s , công trình k t c u h t ng, phương ti n làm vi c; - Chi tuyên truy n, giáo d c pháp lu t v tìm ki m c u n n, ph bi n ki n th c tìm ki m c u n n cho cán b , nhân dân a phương; - Chi di n t p tìm ki m c u n n khu v c t nh, thành ph theo k ho ch hàng năm; - Chi thông tin, liên l c; công tác phí; - Chi t ng k t, khen thư ng các ơn v , cá nhân có thành tích trong ho t ng tìm ki m c u n n c a a phương. b. Chi th c hi n các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n c a các l c lư ng thu c các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n a phương; c a các l c lư ng khác do các cơ quan, ơn v này tr c ti p huy ng theo thNm quy n:
 8. - Chi phí kh c ph c s c tràn d u c a các cơ quan, ơn v tr c ti p tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí nguyên nhiên v t li u; phương ti n c u sinh cung c p cho nhi m v t xu t tìm ki m c u n n; - Chi phí ti n ăn thêm, b i dư ng cho các l c lư ng tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí c p c u ngư i b n n, m b o y t cho các l c lư ng tham gia tìm ki m c u n n; - Chi phí thuê phương ti n, chi phí s a ch a các phương ti n (n u b hư h ng do nguyên nhân khách quan) ư c huy ng tham gia tìm ki m c u n n theo l nh i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n; - Chi tr cho các ch phương ti n tham gia c u h quy nh t i kho n 3 i u 4 Quy t nh này; - Chi phí khác có liên quan tr c ti p n tìm ki m c u n n. i u 8. T p oàn D u khí Vi t Nam b o m kinh phí chi ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên, chi cho nhi m v t xu t tìm ki m c u n n c a cơ quan thư ng tr c tìm ki m c u n n d u khí, trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c mi n Nam; chi u tư mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n, xây d ng các công trình ph c v tìm ki m c u n n chuyên ngành d u khí, trung tâm ng phó s c tràn d u khu v c mi n Nam t ngu n lãi d u, khí c a nư c ch nhà ư c Nhà nư c l i cho T p oàn hàng năm và ư c phép huy ng s óng góp c a các doanh nghi p ngành d u khí theo ch quy nh. Hàng năm, T p oàn D u khí Vi t Nam có trách nhi m g i báo cáo kinh phí ho t ng tìm ki m c u n n c a ngành d u khí cho B Tài chính, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n t ng h p, theo dõi. Chương 3. L PD TOÁN, CH P HÀNH, QUY T TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C CHO HO T NG TÌM KI M C U N N i u 9. Vi c l p, ch p hành và quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n th c hi n theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c, các văn b n hư ng d n th c hi n Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh c th nêu t i i u 10, i u 11, i u 12 Quy t nh này. i u 10. L p d toán chi ngân sách hàng năm cho ho t ng tìm ki m c u n n: 1. Chi u tư phát tri n: a. L p d toán chi u tư xây d ng các công trình ph c v ho t ng tìm ki m c u n n: - i v i các B , cơ quan Trung ương: căn c vào danh m c u tư xây d ng cơ b n ph c v ho t ng tìm ki m c u n n ã ư c phê duy t t i Quy t nh s
 9. 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v phê duy t án Quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n n năm 2015, t m nhìn n năm 2020; các B , cơ quan Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n xây d ng d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t t ng h p chung vào phương án xây d ng d toán hàng năm. Căn c kh năng cân i ngân sách, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - i v i các cơ quan, ơn v a phương: căn c vào phân c p nhi m v chi ho t ng tìm ki m c u n n và yêu c u u tư xây d ng các công trình ph c v ho t ng tìm ki m c u n n c a a phương; các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n xây d ng d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t t ng h p chung vào phương án xây d ng d toán hàng năm. Căn c kh năng cân i ngân sách, cơ quan k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách a phương hàng năm báo cáo y ban nhân dân trình H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. b. L p d toán kinh phí mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư tìm ki m c u n n: - i v i các B , cơ quan Trung ương: căn c danh m c u tư s n xu t, mua s m trang thi t b thi t y u, thông d ng ưa vào d tr ph c v tìm ki m c u n n và danh m c u tư s n xu t, mua s m trang thi t b lo i chuyên d ng c bi t ph c v tìm ki m c u n n ư c phê duy t t i Quy t nh s 139/2007/Q -TTg ngày 23 tháng 8 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chi n lư c phát tri n d tr qu c gia n năm 2010, nh hư ng n năm 2020; Quy t nh s 46/2006/Q -TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph phê duy t án quy ho ch t ng th lĩnh v c tìm ki m c u n n n năm 2015, t m nhìn n năm 2020; Quy t nh s 1656/Q -TTg ngày 06 tháng 12 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph phê duy t danh m c quy nh chi ti t các ch ng lo i trang thi t b tìm ki m, c u n n và danh m c các d án u tư s n xu t, mua s m trang thi t b tìm ki m c u n n n năm 2015 và các văn b n quy ph m pháp lu t hi n hành c a Nhà nư c; các B , cơ quan Trung ương ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n xây d ng d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t t ng h p chung vào phương án xây d ng d toán hàng năm. Căn c kh năng cân i ngân sách, B K ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i B Tài chính xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - i v i các a phương: căn c vào phân c p nhi m v chi ho t ng tìm ki m c u n n và nhu c u mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư tìm ki m c u n n c a a phương; các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n xây d ng d án u tư trình c p có thNm quy n phê duy t t ng h p chung vào phương án xây d ng d toán hàng năm. Căn c kh năng cân i ngân sách, cơ quan k ho ch và u tư ch trì, ph i h p v i cơ quan tài chính cùng c p xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách a phương hàng năm báo cáo y ban nhân dân trình H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. 2. Chi s nghi p:
 10. a. L p d toán chi ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên tìm ki m c u n n: - i v i các B , cơ quan Trung ương: hàng năm căn c vào nhi m v ư c giao, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n chuyên ngành l p d toán kinh phí ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên g i cơ quan qu n lý c p trên t ng h p vào d toán chi ngân sách c a t ng B , cơ quan Trung ương, trên cơ s ó các B , cơ quan Trung ương g i B Tài chính xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách Trung ương hàng năm báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - i v i các a phương: căn c vào phân c p nhi m v chi ho t ng tìm ki m c u n n c a t ng a phương, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n l p d toán kinh phí ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên g i cơ quan ch qu n t ng h p, g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và u tư cùng c p xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách a phương hàng năm báo cáo y ban nhân dân trình H i ng nhân dân xem xét, quy t nh. b. L p d toán chi dành ngu n th c hi n các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n: - i v i các B , cơ quan Trung ương: hàng năm, căn c vào nhi m v ư c giao, y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, các B , cơ quan Trung ương ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n ch ng xu t b trí m t kho n kinh phí riêng d ki n chi cho các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n quy nh t i i m b kho n 2 i u 6 c a Quy ch này, g i B Tài chính xem xét, t ng h p báo cáo Chính ph trình Qu c h i xem xét, quy t nh. - i v i các cơ quan, ơn v a phương: căn c vào phân c p nhi m v chi ho t ng tìm ki m c u n n c a t ng a phương, căn c nhi m v ư c giao, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n ch ng xu t b trí m t kho n kinh phí riêng d ki n chi cho các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n quy nh t i i m b kho n 2 i u 7 c a Quy ch này, g i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và u tư cùng c p xem xét, t ng h p vào phương án phân b ngân sách a phương hàng năm báo cáo y ban nhân dân trình h i ng nhân dân xem xét, quy t nh. 3. D toán chi cho ho t ng tìm ki m c u n n ư c ghi thành m t m c riêng trong d toán chi ngân sách c a các B , cơ quan Trung ương và các cơ quan, ơn v a phương. 4. Ngay sau khi vi c phân b d toán chi ti t ư c c p có thNm quy n ch p thu n, các B , cơ quan Trung ương và y ban nhân dân c p t nh a phương có trách nhi m t ng h p phương án phân b chi cho ho t ng tìm ki m, c u n n g i y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n t ng h p chung và ph i h p ch o, t ch c th c hi n. i u 11. S d ng kinh phí ngân sách cho ho t ng tìm ki m c u n n: 1. V n u tư xây d ng các công trình, kinh phí mua s m phương ti n, hàng hóa, trang thi t b , v t tư tìm ki m c u n n:
 11. - ơn v th c hi n thanh toán theo quy nh hi n hành. - i v i kinh phí thanh toán ti n mua hàng d tr qu c gia th c hi n theo hình th c l nh chi ti n. - Vi c u tư xây d ng các công trình t xu t theo l nh khNn c p ph c v kh c ph c s c , th m h a ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 71/2005/N -CP ngày 06 tháng 6 năm 2005 c a Chính ph v qu n lý u tư xây d ng các công trình c thù. 2. Kinh phí ho t ng và duy trì ho t ng thư ng xuyên: căn c d toán ư c c p có thNm quy n giao, các cơ quan, ơn v th c hi n phân b chi ti t d toán g i cơ quan ch qu n c p trên t ng h p, g i cơ quan tài chính thNm nh làm cơ s rút d toán. 3. Kinh phí dành ngu n th c hi n các nhi m v t xu t phát sinh trong năm liên quan tr c ti p n ho t ng tìm ki m c u n n: - Căn c d toán ngân sách và nhi m v t xu t tìm ki m c u n n ư c giao, ch chính sách hi n hành c a Nhà nư c và quy t nh duy t chi c a c p có thNm quy n, các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n th c hi n rút d toán thanh toán các chi phí th c t , h p lý, h p l phát sinh trong quá trình th c hi n nhi m v . - Trư ng h p kho n kinh phí này trong năm không s d ng h t s ư c chuy n ngu n sang năm sau ti p t c s d ng, không ư c s d ng vào m c ích, nhi m v khác. - Trư ng h p trong năm kho n kinh phí này ã ư c s d ng h t, m b o ngu n ch ng ti p t c th c hi n các nhi m v t xu t tìm ki m c u n n d ki n s phát sinh trong năm, các B , cơ quan Trung ương và các cơ quan, ơn v a phương ch ng báo cáo cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và u tư trình c p có thNm quy n quy t nh b sung t ngu n d phòng ngân sách c a c p mình th c hi n. 4. Báo cáo, thanh toán chi ho t ng tìm ki m c u n n, c u h : các t ch c, cá nhân, ch phương ti n ư c huy ng theo l nh i u ng c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n ho c ch ng tr c ti p tham gia ho t ng tìm ki m c u n n ho c c u h ( i v i các nhi m v nêu t i kho n 3 i u 4) l p báo cáo các chi phí th c t , tr c ti p phát sinh liên quan n ho t ng tìm ki m c u n n, c u h g i các cơ quan, ơn v tr c ti p i u ng ho c cơ quan nhà nư c qu n lý lĩnh v c tìm ki m c u n n, c u h ó ư c thanh toán. B Tài chính ch trì, ph i h p v i y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương và các B , ngành có liên quan hư ng d n vi c thanh toán kinh phí t ngu n ngân sách nhà nư c cho các t ch c, cá nhân ư c huy ng tham gia ho t ng tìm ki m c u n n. i u 12. Quy t toán kinh phí tìm ki m c u n n: Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n có trách nhi m quy t toán kinh phí th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n, c u h g i cơ quan
 12. ch qu n c p trên phê duy t g i cơ quan tài chính ng c p thNm nh, t ng h p trình c p có thNm quy n phê duy t. i u 13. Thanh tra, ki m tra vi c s d ng kinh phí tìm ki m c u n n: Các cơ quan, ơn v ư c giao nhi m v thư ng tr c tìm ki m c u n n có trách nhi m ph i h p v i cơ quan ch qu n c p trên ph i h p v i cơ quan tài chính, cơ quan k ho ch và u tư cùng c p thanh tra, ki m tra nh kỳ, t xu t tình hình th c hi n nhi m v tìm ki m c u n n, c u h , m b o vi c qu n lý, s d ng kinh phí tìm ki m c u n n, c u h úng m c ích, hi u qu . Chương 4. T CH C TH C HI N i u 14. T ch c, cá nhân có thành tích trong vi c th c hi n Quy ch s ư c khen thư ng theo quy nh chung c a Nhà nư c. Cá nhân vi ph m các quy nh c a Quy ch , tuỳ tính ch t m c vi ph m s b x lý k lu t, x ph t vi ph m hành chính ho c b truy c u trách nhi m hình s . i u 15. B trư ng B Tài chính, Ch t ch y ban Qu c gia Tìm ki m c u n n, Trư ng ban Ban Ch o phòng, ch ng l t, bão Trung ương, các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy ch này. TH TƯ NG Nguy n T n Dũng
Đồng bộ tài khoản