Quyết định số 1184/QĐ-TTg

Chia sẻ: Lưu Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
87
lượt xem
3
download

Quyết định số 1184/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1184/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi quản lý bộ máy năm 2009 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1184/QĐ-TTg

  1. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT ---------- NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 1184/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ SUNG DỰ TOÁN CHI QUẢN LÝ BỘ MÁY NĂM 2009 CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung; Căn cứ Quyết định số 41/2007/QĐ-TTg ngày 29 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý tài chính đối với Bảo hiểm xã hội Việt Nam; Theo đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9920/BTC-HCSN ngày 14 tháng 7 năm 2009, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Bổ sung 45.921 triệu đồng (bốn mươi lăm tỷ, chín trăm hai mươi mốt triệu đồng) ngoài dự toán chi quản lý bộ máy năm 2009 đã giao cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam từ nguồn sinh lời của hoạt động đầu tư, tăng trưởng quỹ bảo hiểm xã hội bắt buộc và quỹ bảo hiểm y tế để thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung theo quy định tại Nghị định số 33/2009/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ như đề nghị của Bộ Tài chính tại công văn số 9920/BTC-HCSN. Việc quản lý và sử dụng số kinh phí được bổ sung thực hiện theo quy định hiện hành. Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Điều 3. Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. THỦ TƯỚNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Thủ tướng CP, PTTg Nguyễn Sinh Hùng; - Bộ LĐ-TB&XH; - VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng; Các Vụ: TH, KGVX, Nguyễn Tấn Dũng TKBT;
  2. - Lưu: Văn thư, KTTH (5b)
Đồng bộ tài khoản