Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
60
lượt xem
1
download

Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1188/QĐ-BTTTT

  1. B THÔNG TIN VÀ TRUY N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÔNG c l p - T do - H nh phúc ----- ------- S : 1188/Q -BTTTT Hà N i, ngày 05 tháng 8 năm 2008 QUY T NNH V VI C CH NNH PHÒNG O KI M B TRƯ NG B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG Căn c Ngh nh s 187/2007/N -CP ngày 25/12/2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Thông tin và Truy n thông; Căn c Quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT ngày 01/12/2006 c a B trư ng B Bưu chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Bưu chính, Vi n thông; Theo ngh c a V trư ng V Khoa h c và Công ngh , QUY T NNH: i u 1. Ch nh phòng o ki m: PHÒNG K THU T O KI M Thu c: CÔNG TY C PH N VI N THÔNG - TIN H C - I N T KASATI áp ng y các yêu c u c a quy nh v ch nh phòng o ki m ph c v công tác qu n lý ch t lư ng thu c qu n lý chuyên ngành c a B Thông tin và Truy n thông ban hành kèm theo quy t nh s 50/2006/Q -BBCVT v i danh m c ch nh kèm theo quy t nh này. i u 2. Phòng o ki m ư c ch nh ph i tuân th y các yêu c u v ch nh theo quy nh hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c n ngày 01 tháng 8 năm 2011 KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nơi nh n: - Phòng o ki m ư c ch nh; - Trung tâm Thông tin ( ăng website); - Các doanh nghi p vi n thông; - B trư ng ( b/c); - Lưu: VT, KHCN. Nguy n Thành Hưng
  2. PH L C (Kèm theo quy t nh s 1188/Q -BTTTT ngày 05 tháng 8 năm 2008 c a B trư ng B Thông tin và Truy n thông) Tên phòng o ki m ư c ch nh: Phòng K thu t o ki m Thu c: Công ty C ph n Vi n thông - Tin h c - i n t KASATI Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh công ty c ph n s 4103001330 do S K ho ch và u tư thành ph H Chí Minh c p ngày 18/10/2007. a ch : S 270 A Ph Lý Thư ng Ki t, Phư ng 14, Qu n 10, TP. H Chí Minh DANH M C CÔNG TRÌNH K THU T CHUYÊN NGÀNH VI N THÔNG Ư C CH NNH Công trình k thu t Quy nh k thu t, tiêu chu n, ch tiêu k TT chuyên ngành vi n thông thu t 1. Tr m truy n d n vi ba TCN 68-141:1999(*) ư ng dài trong nư c TCN 68-135:2001 2. Tr m g c i n tho i di TCN 68-141:1999(*) ng m t t công c ng (BTS). TCN 68-135:2001 TCN 68-255:2006 TCVN 3718-1:2005 Ghi chú: (*) Ch áp d ng ch tiêu ti p t ch ng sét và ti p tb ov .
Đồng bộ tài khoản