Quyết định số 119/2000/NN-TCCB-QĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
34
lượt xem
2
download

Quyết định số 119/2000/NN-TCCB-QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2000/NN-TCCB-QĐ về việc thành lập Trạm Kiểm dịch thực vật Chalo Thông Khảm do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2000/NN-TCCB-QĐ

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 119/2000/NN-TCCB-Q Hà N i, ngày 20 tháng 11 năm 2000 QUY T NNH V VI C THÀNH L P TR M KI M D CH TH C V T CHALO THÔNG KH M B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh nh s 92/CP ngày 27/11/1993 c a Chính ph v hư ng d n thi hành Pháp l nh B o v và Ki m d ch th c v t; Căn c Quy t nh s 874 NN-TCCB/Q ngày 24 tháng 6 năm 1996 c a B trư ng B Nông nghi p và PTNT v nhi m v , quy n h n c th và t ch c b máy c a C c B o v th c v t; Xét ngh c a C c trư ng C c B o v th c v t và V trư ng V T ch c cán b . QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Tr m Ki m d ch th c v t Chalo Thông Kh m tr c thu c Chi c c Ki m d ch th c v t vùng VI (Vinh, Ngh An) thu c C c B o v th c v t. - Tr m có con d u riêng, ư c Nhà nư c c p kinh phí ho t ng, ư c m tài kho n chuyên thu, chuyên chi (k c tài kho n ngo i t ) t i Kho b c Nhà nư c theo qui nh hi n hành; - Tr s c a Tr m t t i huy n Chalo t nh Qu ng Bình. i u 2. Nhi m v c a Tr m Ki m d ch th c v t Chalo Thông Kh m là giúp Chi c c trư ng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng VI: a)Ki m d ch th c v t i v i các v t th thu c di n ki m d ch th c v t xu t nh p khNu t i c a khNu Chalo Thông Kh m; b) C p gi y ch ng nh n ki m d ch th c v t và thu l phí ki m d ch th c v t theo qui nh c a Nhà nư c; c)Hư ng d n ki m tra công tác ki m d ch th c v t n i a trên a bàn ư c Chi c c phân công.
  2. i u 3. Tr m Ki m d ch th c v t Chalo Thong Kh m có Tr m trư ng, giúp vi c Tr m trư ng có Phó tr m trư ng. Tr m trư ng và Phó tr m trư ng do C c trư ng C c B o v th c v t b nhi m, mi n nhi m. Biên ch c a Tr m do C c trư ng C c B o v th c v t qui nh n m trong t ng biên ch B giao cho C c. i u 4. C c trư ng C c B o v th c v t, Th trư ng các ơn v có liên quan thu c B , Chi c c trư ng Chi c c Ki m d ch th c v t vùng VI (Vinh, Ngh An), Tr m trư ng Tr m Ki m d ch th c v t Chalo Thông Kh m ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P Nơi nh n: VÀ PTNT - Như i u 4 - Lưu Văn phòng, TCCB TH TRƯ NG Ngô Th Dân
Đồng bộ tài khoản