Quyết định số 119/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
63
lượt xem
3
download

Quyết định số 119/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2001/QĐ-UB về việc chuyển bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ trực thuộc Sở Văn hóa và Thông tin do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 119/2001/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V CHUY N B O TÀNG PH N NAM B TR C THU C S VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Thông báo s 1065-TB/TU ngày 31 tháng 8 năm 2000 và Thông báo s 224- TB/TU ngày 24 tháng 10 năm 2001 c a Ban Thư ng v Thành y v s p x p t ch c m t s cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph t i T trình s 109/TCCQ ngày 05 tháng 11 năm 2001 ; QUY T NNH i u 1. Nay chuy n B o tàng Ph n Nam b tr c thu c y ban nhân dân thành ph (thành l p theo Quy t nh s 431/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 c a y ban nhân dân thành ph ) sang tr c thu c S Văn hóa và Thông tin. B o tàng Ph n Nam b ch u s lãnh o tr c ti p, tòan di n c a S Văn hóa và Thông tin và ch u s ch o hư ng d n v chuyên môn, nghi p v c a C c B o t n b o tàng thu c B Văn hóa Thông tin. B o tàng Ph n Nam b là ơn v s nghi p, có cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c c p kinh phí ho t ng t ngân sách Nhà nư c và m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph . B o tàng Ph n Nam b t t i s 202, ư ng Võ Th Sáu, qu n 3. i u 2. B o tàng Ph n Nam b có ch c năng và nhi m v : 2.1. Là trung tâm văn hóa, giáo d c truy n th ng cho ph n thông qua các ho t ng i u tra, nghiên c u, sưu t m, phân lo i, trùng tu, ph c ch và t ch c trưng bày nh ng tư li u, hình nh, hi n v t có liên quan n l ch s phong trào ph n Vi t Nam nói chung và ph n Nam b nói riêng, nh m tái hi n tinh th n “anh hùng, b t khu t, trung h u, m ang” ; t ch c các ho t ng văn hóa, b i dư ng nh ng hi u bi t v ki n th c làm m , làm v c a ph n ; phát huy kh năng sáng t o m i m t c a ph n trong cu c s ng gia ình và xã h i.
  2. 2.2. th c hi n nhi m v ư c quy nh trong quy ch t ch c và ho t ng c a b o tàng ph n Nam b ư c y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 3. Giao Giám c S Văn hóa và Thông tin ch trì ph i h p v i Ban T ch c Chính quy n thành ph và S Tài chính-V t giá có k ho ch c th ti p nh n B o tàng Ph n Nam b tr c thu c S Văn hóa và Thông tin theo úng quy nh c a Nhà nư c. i u 4. B o tàng Ph n Nam b do Giám c ph trách và có m t s Phó Giám c giúp vi c. Giám c S Văn hóa và Thông tin có trách nhi m ch o Giám c B o tàng Ph n Nam b trong vi c s p x p t ch c b máy, b trí nhân s trên cơ s tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng quy ch t ch c và ho t ng c a B o tàng Ph n Nam b trình y ban nhân dân thành ph phê duy t. Biên ch , qũy lương c a B o tàng Ph n Nam b ư c y ban nhân dân thành ph giao chung trong t ng s biên ch s nghi p và qu lương c a S Văn hóa và Thông tin. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký. Bãi b Quy t nh s 431/Q -UB ngày 28 tháng 12 năm 1990 c a y ban nhân dân thành ph v chuy n “Nhà truy n th ng ph n ” thành “B o tàng Ph n Nam b ” tr c thu c y ban nhân dân thành ph . i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Giám c S Văn hóa và Thông tin, Giám c S Tài chính-V t giá, Giám c S K ho ch và u tư, Kho b c Nhà nư c thành ph và Giám c B o tàng Ph n Nam b ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 6 - B Văn hóa Thông tin CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - UB.MTTQ/TP và các òan th - Ban TTVH.TU, Ban TC/TU - VP.TU, Ban VHXH- H ND/TP - H i LHPN/TP, Ban TCCQ/TP Lê Thanh H i - Công an thành ph (PC.13) - VPUB : CPVP, các T NCTH - Lưu (VX)
Đồng bộ tài khoản