Quyết định số 119/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 119/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2002/QĐ-UB về việc ban hành chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2001-2005 của thành phố Hồ Chí Minh do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2002/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 119/2002/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2002 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI O N 2001-2005 C A THÀNH PH H CHÍ MINH. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph phê duy t Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001-2010 ; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; Nh m c th hóa và t ch c th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph l n th VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph Khóa VI, kỳ h p th 7 ; Xét ngh c a Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph (T trình s 41/TCCQ ngày 16 tháng 4 năm 2002) và Thư ng tr c Ban Ch o C i cách Hành chính thành ph ; QUY T NNH i u 1.- Nay ban hành kèm theo quy t nh này “Chương trình c i cách hành chính giai o n 2001-2005 c a thành ph H Chí Minh”. i u 2.- Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Trư ng Ban T ch c Chính quy n thành ph , Th trư ng các S , Ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n có trách nhi m thi hành quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - Văn phòng Chính ph - B N i v KT. CH TNCH - Thư ng tr c Thành y PHÓ CH TNCH - Thư ng tr c H ND.TP - y ban nhân dân thành ph - Thành viên Ban ch o CCHC. TP - VPH -UB : CPVP - T PC, TH, CCHC
 2. - Lưu(CCHC) Mai Qu c Bình CHƯƠNG TRÌNH C I CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI O N 2001-2005 C A THÀNH PH H CHÍ MINH. (Ban hành kèm theo Quy t nh s 119 /2002/Q -UB ngày 24 tháng 10 năm 2002 c a y ban nhân dân thành ph ) tri n khai th c hi n Chương trình t ng th c i cách hành chính Nhà nư c giai o n 2001-2010 theo Quy t nh s 136/2001/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và Ngh nh 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh ; nh m c th hóa và t ch c th c hi n Ngh quy t i h i i bi u ng b thành ph l n th VII và Ngh quy t c a H i ng nhân dân thành ph khóa VI, kỳ h p th 7 ; y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ánh giá khái quát k t qu th c hi n c i cách hành chính theo Ngh quy t s 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph và ra Chương c i cách hành chính giai o n 2001-2005 như sau : I.- ÁNH GIÁ K T QU TH C HI N C I CÁCH HÀNH CHÍNH THEO NGHN QUY T S 38/CP NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 1994 C A CHÍNH PH : 1. ánh giá khái quát k t qu c i cách hành chính c a thành ph theo Ngh quy t s 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph : Thành ph H Chí Minh b t u th c hi n c i ti n th t c hành chính t cu i năm 1986 và ư c tri n khai th c hi n sâu, r ng hơn k t sau khi có Ngh quy t s 38/CP ngày 04 tháng 5 năm 1994 c a Chính ph . Hơn 6 năm qua, cùng v i nh ng thành t u t ư c trong c i cách kinh t , công cu c c i cách hành chính cũng ã t ư c nh ng k t qu quan tr ng, góp ph n tác ng tích c c vào s nghi p i m i và phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . Nh ng k t qu có ý nghĩa làm chuy n bi n tình hình là : - Thành ph ã l p danh m c và rà soát 7.300 văn b n quy ph m pháp lu t do y ban nhân dân thành ph ban hành, trong ó y ban nhân dân thành ph bãi b 4.463 văn b n và ki n ngh v i các B ngành Trung ương và Chính ph b sung, s a i 103 văn b n ; S Tư pháp ã trình y ban nhân dân thành ph ngh bãi b 9 bi u m u, ch nh s a 28 bi u m u và gi nguyên 16 bi u m u th t c hành chính dùng cho cơ quan hành chính c a qu n-huy n và phư ng-xã. S -ngành thành ph ban hành 1.170 văn b n, trong ó ngh bãi b 533 văn b n và ã bãi b 365 văn b n, ã h t hi u l c 55 văn b n, s a i, b sung 12 văn b n, còn hi u l c thi hành 327 văn b n và sai thNm quy n 23 văn b n. - Th t c hành chính ã có bư c c i cách quan tr ng, b b t ư c nhi u lo i gi y t không c n thi t. Các c p, các ngành c a thành ph ã th c hi n công khai hóa quy trình, th t c, l phí, th i gian gi i quy t h sơ. Ti n hành thí i m vi c tách hành chính công và d ch v công t i Qu n 1 và S a chính-Nhà t. Các qu n-huy n u
 3. ã hình thành ư c khu hành chính t p trung th c hi n cơ ch “m t c a, m t d u”. Hi n tư ng nhũng nhi u, gây phi n hà dân ã gi m áng k . Bư c u ã th c hi n chương trình “Chính ph i n t “ t i Qu n 1 và S K ho ch và u tư, thông qua vi c ng d ng có k t qu vi c ưa công ngh thông tin và tiêu chuNn ISO 9000 vào c p phép qua m ng t u năm 2001. - T ch c b máy hành chính, s nghi p c p thành ph u năm 1994 có 46 S , Ban ngành và ơn v tr c thu c y ban nhân dân thành ph , trong ó có 25 cơ quan chuyên môn, n nay qua ki n toàn, s p x p còn l i 19 cơ quan chuyên môn (gi m 6 ơn v ). T ng bư c xây d ng và hình thành Khu hành chính t p trung c a thành ph theo hư ng ưa các cơ quan s -ngành thành ph v g n khu v c v i tr s y ban nhân dân thành ph . Trư c m t ã chuy n ư c m t s S v Khu hành chính t p trung c a thành ph : S Giao thông Công chánh, S a chính-Nhà t, S Thương m i, Ban T ch c Chính quy n. - i v i qu n-huy n u năm 1994 có 21 Phòng, Ban-theo Ngh nh 86/H BT ngày 04 tháng 8 năm 1993 c a H i ng B trư ng, v i biên ch 2.520 ngư i, bình quân có 140 ngư i/qu n-huy n ; sau khi ki n toàn, s p x p l i theo Quy t nh 442/Q -UB-NCVX ngày 25 tháng 01 năm 1995 c a y ban nhân dân thành ph , qu n có 11 Phòng và huy n có 13 Phòng, v i biên ch 2.048 ngư i, bình quân 93 ngư i/qu n-huy n (gi m 472 cán b ) và hi n nay s p x p l i còn 10 Phòng. Tr s y ban nhân dân các qu n-huy n ư c tu b , nâng c p thành Khu hành chính t p trung c p qu n-huy n, chuy n các Phòng, Ban v cùng tr s y ban nhân dân, t ng bư c hi n i hóa công s , c bi t là Phòng ti p nh n và tr h sơ cho nhân dân, ti t ki m hàng trăm căn nhà. - i v i phư ng-xã, th tr n, thành ph ã s p x p l i t ch c, biên ch theo Quy t nh s 231/Q -UB ngày 24 tháng 7 năm 1991, Quy t nh s 1852/Q -UB ngày 10 tháng 12 năm 1993. Trư c ó biên ch c a 282 phư ng- xã, th tr n có 8.460 ngư i, bình quân 30 ngư i/phư ng-xã ; v t ch c có Văn phòng y ban nhân dân và 12 Ban. Sau khi s p x p n nay 303 phư ng-xã, th tr n hi n có 6.352 ngư i (gi m 2.108 biên ch ), bình quân có 21 ngư i/phư ng-xã, so v i nh biên theo Ngh nh s 09/1998/N -CP ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Chính ph , biên ch còn th p hơn 2,80% ; v t ch c còn 3 Ban : Công an, Quân s và Ban Tài chính. - Cùng v i vi c ki n toàn t ch c, tinh gi n biên ch hành chính, s nghi p t ng bư c hình thành th ch kinh t phù h p v i yêu c u phát tri n n n kinh t th trư ng, th ch hành chính trên các lĩnh v c c a thành ph t ng bư c ư c i m i, b t u là i m i cơ ch ho t ng c a phư ng-xã, ti p theo là th c hi n thí i m c i cách hành chính theo cơ ch “m t c a, m t d u” c p qu n-huy n và cơ ch “m t c a” i v i m t s S ngành tr ng i m và thí i m th c hi n “khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính” i v i 10 ơn v . - Thành ph ã có nhi u c g ng và quy t tâm tách ch c năng qu n lý s n xu t-kinh doanh ra kh i ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c i v i các S và qu n-huy n. Ti n hành s p x p l i các ơn v s nghi p và ơn v s n xu t kinh doanh theo Ch th 500/TTg c a Th tư ng Chính ph ; thành l p doanh nghi p ho t ng công ích theo Ngh nh 56 c a Chính ph ; ti n hành c ph n hóa doanh nghi p Nhà nư c, t i th i i m cu i năm 1995, toàn thành ph có 408 doanh nghi p Nhà nư c, n nay t ch c
 4. l i thành 7 T ng Công ty 90 ; 53 doanh nghi p ho t ng công ích ; 95 doanh nghi p c ph n. - C i cách hành chính ã t o môi trư ng thu n l i thúc Ny nâng cao ch t lư ng i ngũ cán b , công ch c. thích ng yêu c u i m i kinh t , òi h i cán b , công ch c ph i i m i quan i m, nh n th c, phương pháp t ch c th c hi n công v . Thông qua c i cách hành chính, c bi t là vi c th c hi n cơ ch “m t c a, m t d u” c p qu n-huy n và cơ ch “m t c a” các S ngành tr ng i m, i ngũ cán b , công ch c ã ư c t ng bư c “sàng l c” và trư ng thành v nhi u m t ; năng l c, trình chuyên môn, nghi p v , tinh th n trách nhi m t ng bư c ư c nâng cao. Thành ph ã m nhi u t ào t o, b i dư ng cán b công ch c theo nhi u lo i hình phong phú, trong 5 năm 1995-1999 t ng s cán b công ch c ã ư c ào t o, b i dư ng : 21.710 cán b , trong ó qu n lý Nhà nư c các lo i 2.075 ngư i ; chuyên môn, nghi p v các lo i 14.468 ngư i ; v ngo i ng , vi tính, nghi p v Văn Phòng 4.693 ngư i và ào t o, b i dư ng nư c ngoài t 6 tháng tr lên 474 ngư i. - Công tác qu n lý, s d ng cán b công ch c có nhi u ti n b . Công tác quy h ach, ào t o cán b t ư c k t qu bư c u. Các ngành, các c p ã tri n khai th c hi n nghiêm các quy nh c a Pháp l nh Cán b Công ch c, trong ó th c hi n tuy n d ng u qua thi tuy n ; b trí, s d ng theo ch c danh, tiêu chuNn, năng l c, s trư ng c a t ng ngư i và yêu c u nhi m v c a ơn v ; vi c ánh giá, khen thư ng, k lu t cán b , công ch c ư c ti n hành hàng năm b o m dân ch , công khai, ch t ch và nghiêm túc hơn. Nhìn chung, nhân dân thành ph r t ng tình, ng h , ph n kh i, tin tư ng vào s quy t tâm c a ng b và Chính quy n các c p t i thành ph trong quá trình th c hi n c i cách hành chính, qua ó ã góp ph n thúc Ny quá trình phát tri n kinh t -xã h i c a thành ph . 2. M t s t n t i vư ng m c, h n ch c n ti p t c gi i quy t : - M t b ph n cán b công ch c chưa quan tâm và nh n th c y v ý nghĩa và t m quan tr ng c a công tác c i cách hành chính trong quá trình i m i và phát tri n c a thành ph . Do v y, chưa có s quan tâm và u tư úng m c cho công tác c i cách hành chính, c bi t là vai trò c a các c p y ng, chính quy n m t s ơn v cơ s , t ó làm cho ti n và k t qu b h n ch . - Năng l c và hi u l c qu n lý hành chính Nhà nư c chưa áp ng yêu c u nhi m v hi n t i trên nhi u lĩnh v c ; k cương l ng l o, tính pháp ch chưa nghiêm, tình tr ng c p dư i thi u nghiêm ch nh ch p hành quy t nh c a c p trên v n còn bi u hi n các c p, các ngành. - Th t c hành chính trên m t s lĩnh v c, nh t là nh ng lĩnh v c có liên quan nhi u n dân như nhà t, xây d ng, quy ho ch, qu n lý ô th , c p gi y phép u tư, thành l p doanh nghi p, ăng ký kinh doanh,. v.v... v n chưa th t ơn gi n và thông thoáng. Nhi u lo i gi y t thu c th t c hành chính chưa ư c m u hóa và th c hi n th ng nh t, ng b trên a bàn thành ph . - Ch c năng qu n lý hành chính Nhà nư c và nghi p v gi i quy t d ch v hành chính công các ngành, các c p chưa ư c phân nh rõ ràng, t ó hi u l c, hi u qu qu n
 5. lý hành chính Nhà nư c và ch t lư ng d ch v ph c v công chúng trên a bàn nói chung và trên t ng lĩnh v c nói riêng u chưa ư c áp ng so v i yêu c u. Vi c phân nh và tách d ch v công ra kh i hành chính công, nh m nâng cao ch t lư ng ph c v nhân dân và xây d ng t ch c b máy g n nh , tuy có làm, nhưng chưa th ng nh t và thi u ng b . - Ch c năng, nhi m v qu n lý Nhà nư c, ho t ng s nghi p cũng như m i quan h c a m t s s -ngành và Phòng chuyên môn c a qu n-huy n v n còn có m t trùng l p, ch ng chéo ( i n hình là trong lĩnh v c qu n lý ô th , xây d ng, ăng ký kinh doanh, ăng ký hành ngh ,...). S phân công gi a các ngành, s ph i h p và phân c p gi a thành ph v i qu n-huy n và gi a qu n-huy n v i phư ng-xã, th tr n trên nhi u lĩnh v c chưa th t rõ ràng, c th . Vì v y v n còn tình tr ng h sơ gi i quy t ch m t i m t s s -ngành và qu n-huy n. - Vi c s p x p l i các doanh nghi p Nhà nư c tuy ã ti n hành tích c c, nhưng v n chưa áp ng yêu c u, c ph n hóa còn ch m. V n t ch c ho t ng trong các lo i hình doanh nghi p chưa n nh, chưa có nh ng bư c ti n v công ngh , hi u qu ho t ng kinh doanh.v.v... - i ngũ cán b , công ch c c a thành ph ã ư c b trí, i u ch nh trong quá trình c i cách hành chính, nhưng nhìn chung v n chưa th t hoàn toàn áp ng yêu c u c a công cu c i m i. Tình tr ng “v a th a, v a thi u” cán b còn di n ra nhi u cơ quan, ơn v . Còn m t b ph n cán b công ch c y u v phNm ch t, tinh th n trách nhi m, năng l c chuyên môn, k năng hành chính ; phong cách làm vi c và phNm ch t cán b công ch c còn bi u hi n quan liêu, bè cánh, tham nhũng, sách nhi u nhân dân, nhưng chưa ư c x lý k p th i, t ó làm gi m lòng tin c a nhân dân i v i chính quy n và cơ quan Nhà nư c. 3. Nguyên nhân c a nh ng k t qu và t n t i vư ng m c, h n ch : Nguyên nhân c a k t qu : - Trư c h t là có tư tư ng quy t tâm i m i và s ch o cương quy t, th ng nh t c a lãnh o thành ph trong th c hi n c i cách hành chính. - Ch n hư ng i úng, mang tính t phá vào nh ng v n b c xúc nh t c a t ch c và ngư i dân. Trư c h t thành ph ti n hành “c i ti n th t c hành chính” nh ng lĩnh v c tr ng i m. Ti p theo là cơ ch “m t c a, m t d u” c p qu n-huy n ; cơ ch “m t c a” các s -ngành tr ng i m và th c hi n thí i m “khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính” 10 ơn v . - y ban nhân dân thành ph và các s -ngành và qu n-huy n luôn gi vai trò nòng c t trong t ch c tri n khai th c hi n các chương trình c i cách hành chính theo Ngh quy t c a Thành y và H i ng nhân dân thành ph . - Có bi n pháp và các bư c i phù h p, trong ó c bi t chú tr ng n công tác chuNn b tư tư ng, làm quán tri t và thông su t v m c ích, ý nghĩa, n i dung c i cách hành chính trong n i b t ng cơ quan, ơn v . Nh ó, cán b , công ch c th ng nh t ư c quan i m, nh n th c, tham gia th c hi n c i cách hành chính v i tinh th n trách nhi m và quy t tâm cao. Phương châm ti n hành c i cách hành chính là kiên
 6. quy t, khNn trương nhưng th n tr ng ; th c hi n thí i m trư c rút kinh nghi m r i m i tri n khai i trà. Nguyên nhân c a t n t i vư ng m c, h n ch : - Khi ti n hành c i cách hành chính không ít cơ quan, ơn v , cán b công ch c, k c cán b lãnh o và qu n lý lúc u còn ngán ng i, chưa th t nhi t tình, vì s ng ch m n l i ích c c b c a ơn v và c a chính b n thân mình. M t b ph n cán b công ch c còn thi u ki n th c, kinh nghi m qu n lý Nhà nư c và chưa t n tâm, do ó còn s c ỳ trong n p nghĩ, phong cách làm vi c, nh hư ng n k t qu c i cách hành chính. - Nh n th c v “vai trò c a chính quy n ô th ” và vi c xác nh các v n tr ng y u trong qu n lý phát tri n ô th c a Lãnh o các c p, các ngành thành ph còn h n ch , chưa th y h t ư c nh ng khó khăn, ph c t p, n i dung công vi c có nh ng bi n pháp qu n lý phù h p. - M t s chính sách công chưa th t s phát huy ư c n i l c, c bi t là chính sách ti n lương i v i cán b công ch c còn chưa phù h p, chưa t o ng l c cán b , công ch c ph n u vươn lên. - Vi c tri n khai th c hi n m t s ch trương, chính sách ch m, thi u nh t quán, ng b . - Trong quá trình th c hi n c i cách hành chính, s ch o và ph i h p c a s -ngành, qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n thi u kiên quy t, thi u ng b và chưa ch t ch nên có vi c gi i quy t còn ch m tr , kém hi u qu . - V khách quan, c i cách hành chính ti n hành thi u s ch o ng b và th ng nh t t Trung ương n a phương. Vì v y có nhi u vi c a phương mu n “c i cách” nhưng vư ng m c b i cơ ch do các ngành Trung ương quy nh. II.- M C TIÊU C I CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI O N 2001-2005 : 1. M c tiêu chung : Xây d ng n n hành chính trong s ch, v ng m nh, chuyên nghi p, ho t ng có hi u l c, hi u qu , t ng bư c hi n i hóa n n hành chính, th hi n rõ b n ch t chính quy n c a dân, do dân, vì dân và ph c v nhân dân ngày càng t t hơn ; xây d ng i ngũ cán b , công ch c có phNm ch t, có năng l c áp ng yêu c u xây d ng và phát tri n c a thành ph ; tri n khai và th c hi n có hi u qu Ngh nh c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph . 2. M c tiêu c th : 2.1- Ti p t c hoàn thi n th ch v kinh t và th ch hành chính phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t -xã h i và qu n lý hành chính Nhà nư c c a m t ô th l n có v trí khu v c và th gi i. Ph n u n năm 2005, thành ph cơ b n xây d ng và hoàn thi n h th ng các th t c, quy trình hành chính m i, tiên ti n, b o m nguyên t c là ơn gi n, công khai, úng lu t, th ng nh t, m t c a, nhanh chóng và thu n ti n, gi m
 7. phi n hà cho ngư i dân và t ch c, góp ph n thúc Ny kinh t -xã h i c a thành ph phát tri n. 2.2- Ti p t c ki n toàn, s p x p t ch c b máy g n, nh , h p lý theo hư ng qu n lý a ngành, a lĩnh v c, phân c p và y quy n m nh cho c p dư i. 2.3- Xây d ng và phát tri n i ngũ cán b , công ch c c a thành ph v i s lu ng và cơ c u h p lý, ch t lư ng chuyên môn cao và có phNm ch t o c t t. u tư nhi u hơn cho công tác ào t o, b i dư ng th c hi n k ho ch quy ho ch ; chú ý chăm lo t o ngu n cán b d tr . 2.4- T ng bư c th c hi n hi n i hóa n n hành chính Nhà nư c theo ch trương chung c a Chính ph . Ph n u n 2005 các cơ quan hành chính t c p thành ph n c p phư ng-xã, th tr n u ph i th c hi n vi c ng d ng công ngh thông tin trong công tác qu n lý hành chính Nhà nư c và ph c v công chúng ; xây d ng h th ng thông tin n i b và n i m ng di n r ng, ph c v yêu c u qu n lý Nhà nư c k p th i và thông su t. 2.5- i m i cơ ch tài chính theo ti n trình chung c a c nư c, ng th i có nh ng bư c i phù h p h tr và ph c v cho chương trình c i cách hành chính c a thành ph . III.- N I DUNG C I CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI O N 2001-2005 : th c hi n 4 n i dung và 7 Chương trình hành ng Qu c gia theo Quy t nh s 136/Q -TTg ngày 17 tháng 9 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph và nh ng n i dung ư c Chính ph phân c p cho thành ph t i Ngh nh 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 ; trong 5 năm t i 2001-2005 thành ph th c hi n c i cách hành chính v i nh ng n i dung tr ng tâm sau ây : 1. C i cách th ch hành chính : 1.1- Các ngành, các c p thành ph ti p t c rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t do Trung ương, thành ph và qu n-huy n ban hành trên t t c các lĩnh v c ki n ngh s a i ho c s a i theo thNm quy n, qua ó i u ch nh nh ng văn b n không còn phù h p ho c bãi b nh ng văn b n trái v i pháp lu t hi n hành, trong ó c n t p trung : - Tăng cư ng năng l c c a s -ngành, y ban nhân dân qu n-huy n trong vi c xây d ng và ban hành văn b n b ng cách, ào t o b i dư ng i ngũ công ch c, n m v ng pháp lu t ; i m i quy trình, phương th c xây d ng văn b n. - Các văn b n quy ph m pháp lu t quy nh các quy trình, th t c, chính sách liên quan n công dân ph i ư c ph bi n, tuyên truy n r ng rãi trong nhân dân b ng nhi u hình th c công dân và các t ch c có i u ki n tìm hi u, th c hi n và giám sát vi c th c hi n c a các cơ quan Nhà nư c. 1.2- Xây d ng và ban hành các quy trình qu n lý quy ho ch, giao thông công chánh, u tư xây d ng, a chính-nhà t ; các nh m c, tiêu chuNn, quy ph m, quy chuNn c a các lĩnh v c qu n lý u tư xây d ng và u th u thu c thNm quy n c a y ban
 8. nhân dân thành ph ư c phân c p theo Ngh nh 93/2001/N -CP c a Chính ph . Ti p t c hoàn ch nh và công khai hóa vi c quy ho ch ô th trên t ng a bàn khu v c, làm cơ s qu n lý và phát tri n theo quy ho ch chung. 1.3- Th c hi n m u hóa th ng nh t trên a bàn thành ph t t c các lo i gi y t thu c th t c hành chính theo quy nh c a Chính ph và hư ng d n c a các B ngành Trung ương. 1.4- Ti p t c hoàn thi n và nâng cao cơ ch “m t c a, m t d u” c p qu n-huy n ; m r ng cơ ch “m t c a” các s -ngành trong vi c gi i quy t công vi c c a nhân dân và t ch c. T ng bư c tách d ch v công và hành chính công ; ki n toàn b ph n ti p dân, ti p nh n ơn, thư khi u n i, t cáo ; gi i quy t k p th i các v n liên quan n công dân và t ch c. Cơ quan hành chính các c p c a thành ph ph i duy trì vi c niêm y t công khai, y m i quy trình, th t c, l phí, l ch ti p dân,… t i tr s làm vi c nhân dân bi t, liên h khi có yêu c u gi i quy t công vi c và tham gia ki m tra vi c th c hi n. Hoàn thi n quy trình gi i quy t khi u n i t cáo c a công dân t c p cơ s n thành ph . 1.5- Xây d ng các quy trình ph i h p k t n i liên ngành gi a các c p, các ngành liên quan ph i h p gi i quy t các nhu c u hành chính c a t ch c và ngư i dân, trên cơ s ng d ng công ngh thông tin. 1.6- T ng k t kinh nghi m và tri n khai nhân r ng các mô hình t t qua quá trình th c hi n c i cách hành chính và ng d ng công ngh thông tin các s -ngành và qu n- huy n c a thành ph . Ti p t c ch n và th c hi n thí i m có tính ch t t phá m t s lĩnh v c, c bi t là các lĩnh v c hành chính mà ngư i dân và t ch c ang òi h i th t s c p bách. 2. C i cách b máy hành chính : 2.1- Ti p t c ki n toàn, s p x p l i m t s các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân thành ph và các Phòng thu c y ban nhân dân qu n-huy n theo Quy t nh s 124/Q -UB ngày 14 tháng 12 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . - Xây d ng l i Quy ch t ch c và ho t ng c a s -ngành thành ph , y ban nhân dân và các Phòng thu c qu n-huy n ; y ban nhân dân các phư ng-xã, th tr n ; xác nh rõ ch c năng, nhi m v , quy n h n c a cơ quan, ơn v và c a các b ph n c u thành ; phân nh rõ ch trách nhi m ơn v và trách nhi m cá nhân ; xác nh các m i quan h và l l i làm vi c có s phân công h p lý ; tránh ch ng chéo nhi m v , ùn Ny trách nhi m, ng th i tránh l m quy n. Riêng c p qu n-huy n s th c hi n tách ch c năng qu n lý hành chính công v i ch c năng d ch v công c a các Phòng, Ban tr c thu c, nh m t ng bư c chuyên môn hóa công ch c và áp ng t t hơn nhu c u c a t ch c và ngư i dân trong d ch v hành chính công, ng th i nâng cao năng l c qu n lý hành chính Nhà nư c theo ngành và lĩnh v c công tác. - Ki n toàn b máy chính quy n phư ng-xã, th tr n tinh g n theo hư ng làm rõ trách nhi m c a t p th và cá nhân. i m i phương th c ho t ng sát v i dân hơn và phù h p v i tính ch t qu n lý hành chính Nhà nư c v kinh t -xã h i a bàn dân cư, th c hi n t t Quy ch dân ch cơ s , cơ quan và doanh nghi p. Hư ng d n th c
 9. hi n cơ ch phư ng c a 5 qu n m i theo Quy t nh s 94/2001/Q -UB ngày 25 tháng 10 năm 2001 c a y ban nhân dân thành ph . 2.2- Tinh gi n biên ch hành chính, s nghi p : Xác nh biên ch phù h p v i cơ c u b máy ã ư c s p x p l i theo ch c danh và tiêu chuNn c th . Ti p t c th c hi n tinh gi n biên ch hành chính, s nghi p theo Ngh quy t Trung ương 7 (Khoá VIII). 2.3- Nghiên c u hình thành t ch c các ơn v th c hi n m t s lo i hình d ch v công tách d ch v công ra kh i hành chính công trong nhi u lĩnh v c Nhà t, Xây d ng, Lao ng-Thương binh và Xã h i, Giao thông Công chánh, Công nghi p, Thương m i,... 2.4- Nghiên c u ch n phương án phù h p vi c thành l p Trung tâm Thông tin a lý (GIS) c a thành ph . Xây d ng và hình thành các Trung tâm ăng ký và Thông tin a chính ; Trung tâm Giao d ch b t ng s n ; Trung tâm ho c Công ty tư v n nh giá b t ng s n ; xây d ng án v t ch c và cơ ch ho t ng qu n lý và i u ti t th trư ng b t ng s n c a thành ph . 2.5- Th c hi n phân c p qu n lý cho qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n phù h p v i ch c năng và i u ki n qu n lý c a t ng a phương, theo Ngh nh s 93/2001/N - CP c a Chính ph . Trư c m t c n t p trung : - Tri n khai phân c p qu n lý cho qu n-huy n qu n lý v i m c h p lý các lĩnh v c : giao thông công chánh, xây d ng, nhà t, y t , giáo d c, ăng ký kinh doanh, văn hóa thông tin, ti n hành thí i m u th u m t s lĩnh v c d ch v ô th . Trong phân c p c n nh rõ nh ng lo i vi c qu n-huy n toàn quy n quy t nh, nh ng vi c trư c khi qu n-huy n quy t nh ph i có ý ki n c a s -ngành ho c y ban nhân dân thành ph và nh ng vi c ph i th c hi n theo quy t nh c a y ban nhân dân thành ph , ng th i th ng nh t qu n lý theo ngành chuyên môn. - Các qu n-huy n nghiên c u phân c p qu n lý cho phư ng-xã, th tr n nh ng m t công tác phù h p và có kh năng m nh n ư c th c hi n t t hơn qu n-huy n. Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n xu t và xây d ng phương án phân c p c th , trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh. 2.6- C ng c và s p x p l i các doanh nghi p Nhà nư c : - Xây d ng phương án xác nh các lĩnh v c, ngành ngh c n duy trì doanh nghi p Nhà nư c v i các lo i m c s h u khác nhau. - C ng c và s p x p l i các doanh nghi p Nhà nư c theo mô hình Công ty m -Công ty con, Công ty c ph n và giao, bán, khoán, cho thuê doanh nghi p, nh m nâng cao hi u qu kinh doanh và s c c nh tranh c a doanh nghi p Nhà nư c. - Xây d ng án nh hư ng phát tri n Thương m i-d ch v trên a bàn thành ph giai o n 2001-2005. 2.7- Th c hi n t ng bư c hi n i hóa n n hành chính :
 10. T ch c tri n khai vi c ng d ng công ngh thông tin trong ho t ng qu n lý Nhà nư c các ngành, các c p theo ch o c a y ban nhân dân thành ph . T ng bư c u tư phát tri n trên di n r ng tin h c hóa qu n lý Nhà nư c - Chính ph i n t nh m cung c p thông tin cho các t ch c và công dân m t cách nhanh chóng và thu n ti n. Ph n u n 2005, t t c các phư ng-xã, th tr n ư c trang b phương ti n làm vi c tương i hi n i, xây d ng xong h th ng thông tin qu n lý c a t ng ơn v và ư c n i m ng di n r ng v i qu n-huy n, n i m ng gi a các s -ngành thành ph và Chính ph , th c hi n ng d ng ISO 9001: 2000 i v i s -ngành và qu n-huy n có i u ki n. Xây d ng m ng thông tin thành ph h tr các doanh nghi p phát tri n, t o i u ki n nhân dân n m b t k p th i các quy nh chính sách c a Nhà nư c. 3. Xây d ng và qu n lý i ngũ cán b , công ch c : 3.1- Xây d ng và qu n lý i ngũ cán b , công ch c : 3.1.1- Th c hi n án “B o m ngu n nhân l c cho h th ng chính tr c a thành ph giai o n 2001-2005”, trong ó có Chương trình ào t o 300 Ti n sĩ, Th c sĩ và 1.000 Giám c doanh nghi p. 3.1.2- Tri n khai th c hi n án v qu n lý và phát tri n cán b n c a thành ph . 3.1.3- Th c hi n ch tuy n d ng cán b , công ch c vào các cơ quan Nhà nư c các c p c a thành ph m t cách ch t ch thông qua thi tuy n. M i công ch c u có ch c danh và tiêu chuNn c th . M i công dân có tiêu chuNn u có cơ h i thi tuy n vào làm vi c các cơ quan Nhà nư c như Pháp L nh Cán b Công ch c quy nh. Th c hi n s phân nh trong vi c qu n lý công ch c hành chính và công ch c s nghi p. 3.1.4- C ng c , tăng cư ng và nâng cao năng l c c a các cơ quan và cán b làm công tác t ch c các ngành, các c p c a thành ph . 3.1.5- Nghiên c u xây d ng quy ch v thanh tra, ki m tra công tác t ch c, cán b c a thành ph . 3.1.6- T ch c th c hi n thí i m tuy n ch n cán b công ch c b nhi m vào m t s ch c danh qu n lý c a s -ngành và qu n-huy n, ti n hành thông qua vi c thi tuy n ho c thông qua hình th c xây d ng và b o v án theo chuyên . 3.2- ào t o, b i dư ng ngu n nhân l c : 3.2.1- Xây d ng và th c hi n k ho ch ào t o, b i dư ng cán b , công ch c trong b máy hành chính Nhà nư c trên cơ s theo quy ho ch và yêu c u c a các ngành, các c p : cán b , công ch c làm nhi m v tham mưu cho Lãnh o các c p ; cán b , công ch c các ng ch hành chính, s nghi p và cán b chính quy n cơ s . K t h p ào t o chính quy v i các hình th c ào t o không chính quy, ào t o trong nư c và g i i ào t o nư c ngoài. Khuy n khích cán b , công ch c t h c có s giúp c a Nhà nư c. 3.2.2- Tăng cư ng u tư các ngu n l c cho Trư ng Cán b thành ph im in i dung, chương trình, phương pháp gi ng d y và h c t p nh m nâng cao ch t lư ng ào
 11. t o, áp ng yêu c u c a th i kỳ m i. Hoàn ch nh giáo trình ào t o b sung k năng qu n lý và i u hành cho i ngũ cán b trung cao c p. 3.2.3- T ch c các l p ào t o, b i dư ng cho các i tư ng sau ây : - nh kỳ m các l p b i dư ng chuyên viên, cán s theo chương trình quy nh c a Ban T ch c - Cán b Chính ph t i Trư ng Cán b thành ph . - L p k ho ch g i cán b qu n lý và chuyên viên chính i h c H c vi n Hành chính Qu c gia theo phân c p ào t o, b i dư ng. Ngoài các l p chung theo k ho ch c a H c Vi n, thành ph ph i h p v i H c Vi n m thêm các l p b i dư ng trung, cao c p qu n lý Nhà nư c và k năng qu n lý i u hành riêng cho thành ph . - Ph i h p v i H c vi n Hành chính Qu c gia m m t s l p theo chương trình c nhân hành chính và cao h c hành chính. - Th c hi n ào t o, b i dư ng ki n th c và k năng hành chính cho t t c cán b , công ch c làm vi c các cơ quan qu n lý hành chính các c p c a thành ph b ng các hình th c t p trung dài h n và t i ch c. - Xây d ng và th c hi n k ho ch b i dư ng ki n th c kinh t i ngo i, ki n th c qu n tr kinh doanh và chuyên môn, nghi p v cho cán b qu n lý và cán b c tham gia liên doanh v i nư c ngoài. Ph n u n năm 2005, có 100% công ch c u qua các l p h c v qu n lý Nhà nư c. - Ti p t c m các l p h c ngo i ng trình A,B,C và nâng cao cho cán b lãnh o, cán b qu n lý các c p c a thành ph . - nh kỳ hàng năm m l p c p nh t ki n th c m i cho cán b lãnh o, qu n lý. - Thư ng xuyên m các l p ào t o, b i dư ng, c p nh t ki n th c v tin h c các trình cho cán b , công ch c các cơ quan qu n lý hành chính Nhà nư c các c p c a thành ph . Ph n u n 2005, có 100% cán b lãnh o, cán b qu n lý t thành ph n cơ s và có ít nh t 2/3 s cán b , công ch c chuyên môn các ngành, các c p u bi t s d ng máy vi tính. 3.2.4- Nghiên c u, xây d ng chương trình ào t o, b i dư ng chuNn hóa các ch c danh chuyên môn phù h p chính quy n phư ng-xã, th tr n. 3.3- Th c hi n ch , chính sách ãi ng : 3.3.1- T ch c th c hi n t t các chính sách ti n lương, ti n thư ng, ch ph c p,... i v i cán b , công ch c theo quy nh c a Chính ph ; ng th i nghiên c u c thù c a thành ph ki n ngh v i Chính ph ho c ra chính sách có tính khuy n khích i v i cán b công ch c c a thành ph .
 12. 3.3.2- Th c hi n t ng k t ho t ng khoán biên ch và kinh phí qu n lý hành chính các ơn v ã ư c th c hi n thí i m, ng th i m r ng th c hi n khoán i v i các cơ quan hành chính, ơn v s nghi p và phư ng-xã, th tr n. 3.3.3- Có chính sách ãi ng th a áng thu hút nhân tài cho nh ng ngư i có trình cao vào làm vi c trên a bàn thành ph . Có chính sách khuy n khích i v i cán b , công ch c làm vi c vùng khó khăn. 3.3.4- Qu n lý dân cư và lao ng : t o vi c làm, gi m th t nghi p, t ng bư c qu n lý và i u ti t th trư ng lao ng phát tri n kinh t -xã h i. 4. C i cách tài chính công : 4.1- T ch c th c hi n các quy nh c a Chính ph , B Tài chính v phân c p qu n lý tài chính, ngân sách, b o m tính th ng nh t c a quan h tài chính qu c gia và vai trò ch o c a ngân sách Trung ương, ng th i phát huy tính ch ng, sáng t o và trách nhi m c a s -ngành, qu n-huy n trong vi c c i thi n ngu n thu c a a phương, s d ng tài chính và ngân sách. Xây d ng cơ ch qu n lý tài chính và nh m c chi c a ngành, c a a phương, t ó t ng bư c m r ng vi c khoán chi cho các ơn v hành chính, s nghi p khi có i u ki n. 4.2- Th c hi n thí i m áp d ng r ng rãi m t s cơ ch tài chính m i : - Cho thuê ơn v s nghi p công, cho thuê t xây d ng cơ s trư ng h c, b nh vi n. Các s -ngành có ơn v s nghi p xu t và xây d ng án trình y ban nhân dân thành ph xem xét, quy t nh t ng trư ng h p c th . - T ch c th c hi n xã h i hoá b ng hình th c u th u m t s lo i d ch v công như : Ch , v sinh ô th , c p thoát nư c, cây xanh công viên, nư c ph c v nông nghi p,... M r ng các hình th c t ch c bán công gánh n ng cho ngân sách Nhà nư c. - Th c hi n thí i m mô hình d ch v hành chính công có thu d ch v phí, khi ư c y ban nhân dân thành ph ch p thu n án và cơ ch thu. 4.3- Xây d ng án v t ch c và quy ch ho t ng c a th trư ng v n, nh m huy ng ngu n v n u tư trong xã h i, v n trong nư c và v n nư c ngoài, t ng bư c hình thành h th ng qu n lý, i u ti t th trư ng v n. IV.- T CH C TH C HI N : 1. C ng c và ki n toàn nhân s Ban Ch o C i cách Hành chính thành ph , trong ó hình thành b ph n chuyên trách t 3 n 5 cán b , giúp vi c Ban Ch o. Theo ó, các s -ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n cũng ng th i ki n toàn Ban Ch o C i cách Hành chính và duy trì ho t ng, nh m không ng ng nâng cao ch t lư ng công tác c i cách hành chính a phương và ơn v . 2. Phân công t ch c th c hi n : 2.1- C i cách th ch hành chính :
 13. - Cơ quan ch trì : S Tư pháp thành ph . - Cơ quan ph i h p : Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph ; Ban T ch c Chính quy n thành ph ; các s -ngành có liên quan. 2.2- C i cách b máy hành chính : - Cơ quan ch trì : Ban T ch c Chính quy n thành ph th c hi n n i dung các i m 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 - M c III. - Ban i m i qu n lý doanh nghi p thành ph th c hi n n i dung i m 2.6 - M c III. - Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph th c hi n n i dung i m 2.7- M c III. - Cơ quan ph i h p : M i Ban T ch c Thành y tham gia, các s -ngành thành ph và y ban nhân dân qu n-huy n có liên quan. 2.3- Xây d ng và qu n lý i ngũ cán b , công ch c : - Ban T ch c Chính quy n thành ph ch trì và ph i h p v i S Khoa h c-Công ngh và Môi trư ng, cơ quan liên quan th c hi n các n i dung c a i m 3- M c III. - Cơ quan ph i h p : M i Ban T ch c Thành y tham gia, Trư ng Cán b thành ph . 2.4- C i cách tài chính công : - S Tài chánh-V t giá thành ph ch trì và ph i h p v i các s -ngành có liên quan t ch c th c hi n các n i dung c a i m 4-M c III. 3. Trách nhi m t ch c th c hi n : 3.1- Ban Ch o c i cách hành chính thành ph có trách nhi m hư ng d n tri n khai và ôn c th c hi n Chương c i cách hành chính giai o n 2001-2005 và hàng năm c a thành ph . 3.2- Các cơ quan ư c giao ch trì các n i dung c i cách hành chính có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan có liên quan xây d ng thành các chương trình hành ng c th v n i dung c i cách hành chính phù h p và g n v i 7 Chương trình hành ng Qu c gia, ch m nh t h t quý I/2003 ph i hoàn ch nh và trình y ban nhân dân thành ph xét duy t t ch c th c hi n. 3.3- Thư ng tr c Ban Ch o C i cách Hành chính thành ph l p d trù kinh phí th c hi n c i cách hành chính hàng năm trình Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph xem xét thông qua và nh kỳ báo cáo Ch t ch y ban nhân dân thành ph k t qu th c hi n. 3.4- nh kỳ 6 tháng và hàng năm, các S , Ban ngành thành ph và y ban nhân dân các qu n-huy n ph i t ch c sơ, t ng k t công tác c i cách hành chính ơn v mình
 14. và g i báo cáo v Thư ng tr c Ban Ch o C i cách Hành chính thành ph theo dõi, t ng h p và báo cáo trình y ban nhân dân thành ph . 3.5- Trên cơ s ch c năng, nhi m v c a ơn v mình và chương trình c i cách hành chính giai o n 2001-2005 c a thành ph , Giám c các S -Ban ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân qu n-huy n, Th trư ng các cơ quan, ơn v c a thành ph có trách nhi m xây d ng chương trình c i cách hành chính hàng năm t ch c th c hi n m t cách nghiêm túc và th t s có k t qu ./. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH
Đồng bộ tài khoản