Quyết định số 119/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
31
lượt xem
2
download

Quyết định số 119/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2003/QĐ-UB về việc giao bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2003 nguồn vốn ngân sách tập trung do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 119/2003/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 07 năm 2003 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V GIAO B SUNG K HO CH U TƯ XÂY D NG NĂM 2003 NGU N V N NGÂN SÁCH T P TRUNG . Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và yban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Ngh quy t s 34/2003/NQ-H ngày 16 tháng 01 năm 2003 c a H i ng nhân dân thành ph v thu - chi ngân sách ; Theo ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s 2645/KH T-VX ngày 07 tháng 7 năm 2003 ; QUY T NNH i u 1.- Giao cho S Y t ch tiêu b sung k ho ch u tư và xây d ng năm 2003 ngu n v n ngân sách t p trung th c hi n D án u tư mua máy giúp th cho B nh vi n Nhi ng 1 và Nhi ng 2 v i t ng s v n 3.472.000.000 (ba t b n trăm b y mươi hai tri u) ng. i u 2.- Giám c S Y t ch u trách nhi m trư c y ban nhân dân thành ph v nh ng trì tr ho c thi u trách nhi m trong vi c th c hi n ch tiêu ư c giao. i u 3.- Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và yban nhân dân thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chánh-V t giá, Giám c Kho b c Nhà nư c thành ph và Giám c S Y t ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 3 - TTUB : CT, PCT/TT, VX, TM CH TNCH - VPH -UB : PVP/KT, VX - T B, T, VX, TM, TH (3b) - Lưu (TH-LT) Lê Thanh H i
Đồng bộ tài khoản