Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
41
lượt xem
2
download

Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2008 và ổn định đến năm 2010 do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

 1. U BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH NGH AN c l p - T do - H nh phúc ***** ******* S : 119/2007/Q -UBND Vinh, ngày 18 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI N BAN HÀNH NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2008 VÀ N NNH N NĂM 2010 H I NG NHÂN DÂN T NH NGH AN KHOÁ XV, KỲ H P TH 10 Căn c Lu t T ch c H ND và UBND ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ngân sách nhà nư c s 01/2002/QH11 ngày 16 tháng 12 năm 2002; Ngh nh s 73/2003/N -CP ngày 23 tháng 06 năm 2003 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch xem xét, quy t nh d toán và phân b NS P, phê duy t quy t toán NS P; Căn c Quy t nh s 151/2006/Q -TTg ngày 29/06/2006 c a Th tư ng Chính ph v/v ban hành nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách Nhà nư c năm 2007; Căn c Ngh quy t s 199/2007/NQ-H ND ngày 18 tháng 09 năm 2007 c a H i ng nhân dân t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 10 v nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách a phương năm 2008 và n nh n năm 2010; Xét ngh c a Giám c S Tài chính, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo quy t nh này nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách a phương năm 2008 và n nh n năm 2010 i u 2. nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên ngân sách a phương năm 2008 và n nh n năm 2010 là căn c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v s d ng biên ch và kinh phí qu n lý hành chính i v i các cơ quan Nhà nư c c p t nh theo Ngh nh s 130/2005/N -CP ngày 17/10/2005 c a Chính ph , giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch , tài chính i v i ơn v s nghi p công l p c p t nh theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25/4/2006 c a Chính ph . i v i các ơn v thu c ngân sách c p huy n, xã: UBND huy n căn c nh m c này và m c phân b c a ngân sách t nh xây d ng m c chi phù h p làm căn c th c hi n giao quy n t ch cho các ơn v thu c ph m vi qu n lý. i u 3. D toán chi ngân sách các năm ti p theo trong th i kỳ n nh ngân sách ư c i u ch nh tăng thêm hàng năm: căn c ch , chính sách m i phát sinh và kh năng cân i ngân sách a phương, S Tài chính ch trì tham mưu cho UBND t nh trình H ND t nh quy t nh. i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký.
 2. Các ông: Chánh Văn phòng UBND t nh, Giám c Tài chính; Th trư ng các ngành c p t nh, các ơn v d toán c p I, Ch t ch UBND các huy n, thành ph Vinh, th xã C a Lò, Th trư ng các ơn v liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN NGÂN SÁCH NA PHƯƠNG NĂM 2008 VÀ N NNH N NĂM 2010 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 119/Q -UBND ngày 18/9/2007 c a H ND t nh Ngh An khoá XV, kỳ h p th 10) I. NH NG QUY NNH CHUNG: 1. nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên năm 2008 và n nh n năm 2010 m b o d toán chi ngân sách c a t ng lĩnh v c, t ng ơn v không th p hơn m c chi có tính ch t thư ng xuyên c a d toán chi ngân sách năm 2007. 2. nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên năm 2008 và n nh n năm 2010 ã bao g m các kho n chi ti n lương, có tính ch t lương, các kho n trích theo lương theo Ngh nh s 94/2006/N -CP ngày 07/9/2006 c a Chính ph theo m c lương t i thi u 450.000 ng và các ch có liên quan, chi nghi p v và các kho n mua s m, s a ch a thư ng xuyên. nh m c này không bao g m các kho n chi: chi oàn ra, chi nghi p v và c thù, t xu t, chi mua s m l n tài s n c nh và ã tính n kh năng thu s nghi p c a các ngành, các huy n, thành, th , các lĩnh v c, các ơn v . 3. nh m c phân b d toán chi thư ng xuyên năm 2008 và n nh n năm 2010 chưa tính tr 10% ti t ki m chi thư ng xuyên làm ngu n c i cách ti n lương. D toán ư c chi b ng d toán chi tính theo nh m c tr 10% ti t ki m chi thư ng xuyên (không k ti n lương và các kho n có tính ch t lương). 4. Dân s các vùng ư c xác nh như sau: a) ô th : các phư ng c a thành ph Vinh, th xã C a Lò b) ng b ng: các xã c a thành ph Vinh, th xã C a Lò, các xã ng b ng, th tr n c a các huy n ng b ng
 3. c) Núi th p: các xã, th tr n núi th p d) Núi cao: các xã, th tr n núi cao II. NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN I V I CÁC S , BAN, NGÀNH, CÁC ƠN VN D TOÁN C P T NH: 1. nh m c phân b d toán chi qu n lý hành chính Nhà nư c, ng, oàn th : vt: Tri u ng/biên ch /năm N i dung nh m c 1. ơn v QLHC Nhà nư c, oàn th (S , ngành c p t nh) - Dư i 20 biên ch 47 - T 20 n dư i 40 biên ch 46 - T 40 n dư i 100 biên ch 45 - T 100 biên ch tr lên 42 2. Các ơn v tr c thu c - Dư i 20 biên ch 40 - T 20 n dư i 40 biên ch 38 - T 40 n dư i 100 biên ch 36 - T 100 biên ch tr lên 34 3. Kh i ng c p t nh 52 a) Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch . b) Các t ch c chính tr xã h i - ngh nghi p, t ch c xã h i, t ch c xã h i - ngh nghi p ư c ngân sách h tr theo quy nh c a Lu t Ngân sách nhà nư c và các quy nh hi n hành. c) Căn c nh m c nêu trên, n u m c chi th c hi n nhi m v không k chi ti n lương và các kho n có tính ch t lương nh hơn 30% so v i t ng chi qu n lý hành chính Nhà nư c, ng, oàn th s ư c b sung 30% m b o t l chi lương và các kho n có tính ch t lương (BHXH, BHYT, kinh phí công oàn) t i a b ng 70%, chi th c hi n nhi m v không k chi ti n lương và các kho n có tính ch t lương t i thi u là 30%. 2. nh m c phân b d toán chi s ngi p giáo d c, ào t o, d y ngh : a) nh m c phân b theo h c sinh, ch tiêu ào t o: vt: tri u ng/h c sinh/năm N i dung nh m c
 4. 1. S nghi p giáo d c - M m non 3,2 - Dân t c n i trú 7,9 - Trư ng chuyên Phan B i Châu 4,4 2. S nghi p ào t o - Cao ng sư ph m 8,6 - Cao ng y t 6,6 - Cao ng kinh t 6,1 - Cao ng văn hoá ngh thu t 5,5 - Trung h c sư ph m 5,3 - Trung h c khác 4,0 - ào t o l i t i Trư ng Cao ng sư ph m 3,0 - ào t o l i t i các trư ng ào t o 2,3 3. S nghi p d y ngh - D y ngh ng n h n 0,9 - H dài h n 4,5 - Trung tâm giáo d c tàn t t 2,5 - Trư ng k thu t nghi p v du l ch 3,5 H c sinh bình quân (ch tiêu ào t o bình quân) ư c cơ quan có thNm quy n giao, ư c xác nh như sau: ((H c sinh tuy n m i ((H c sinh ra trư ng (H c sinh có trong năm k ho ch) x trong năm k ho ch) x (H c sinh bình m t ngày 1/1 = + (S tháng th c h c - (S tháng k t khi ra quân) năm k trong năm k ho ch)/12 trư ng n h t năm ho ch) tháng) k ho ch)/12 tháng) b) nh m c phân b theo biên ch : - S nghi p giáo d c: Trung tâm k thu t hư ng nghi p - d y ngh ư c áp d ng nh m c chi như i v i ơn v s nghi p có thu quy nh t i i m 4, kho n II, i u 1 Ngh quy t này. - S nghi p ào t o: Trư ng Chính tr t nh ư c áp d ng nh m c chi trên biên ch tương ương v i ơn v qu n lý hành chính Nhà nư c c p t nh. Trung tâm giáo d c thư ng xuyên, Trung tâm hu n luy n Th d c th thao ư c áp d ng nh m c chi trên biên ch tương ương v i ơn v s nghi p có thu c p t nh. - S nghi p d y ngh : Các trung tâm d y ngh không có ch tiêu dài h n (Ph Quỳ, Quỳnh Lưu, ô Lương), Trung tâm giáo d c tàn t t, Trung tâm d y ngh và h tr
 5. nông dân ngoài vi c tính theo ch tiêu ào t o ư c b sung 27 tri u ng/biên ch ư c c p có thNm quy n giao. c) nh m c trên ã bao g m: ph c p ưu ãi theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/6/2006 c a Chính ph ; h c b ng chính sách theo Quy t nh s 82/2006/Q -TTg ngày 14/4/2006 c a Th tư ng Chính ph ; chi công tác y t trong trư ng h c theo Thông tư s 14/2007/TT-BTC ngày 08/3/2007 c a B Tài chính. Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch . d) nh m c trên chưa bao g m các kho n tăng thêm (tr ph c p ưu ãi) theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/6/2006 c a Chính ph v chính sách i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c công tác trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. 3. nh m c phân b d toán chi s nghi p y t : a) nh m c phân b theo giư ng b nh ( i v i ơn v khám ch a b nh) vt: tri u ng/giư ng b nh/năm N i dung nh m c - B nh vi n H u ngh a khoa, B nh vi n Nhi, B nh vi n 36 Lao, B nh vi n Tâm th n - B nh vi n Y h c c truy n 21 - B nh vi n i u dư ng 14 - Giư ng b nh ngo i trú, giư ng b nh c a Trung tâm s c 11 kho sinh s n - Giư ng b nh ngo i trú c a B nh vi n Y h c c truy n 6 Giư ng b nh ư c tính theo ch tiêu giư ng b nh ư c c p có thNm quy n giao. b) nh m c phân b theo biên ch ( i v i ơn v thu c h phòng b nh và ơn v s nghi p y t khác): vt: tri u ng/biên ch /năm N i dung nh m c M i biên ch 35 c) nh m c trên ã bao g m các chính sách ch ưu tiên i v i lĩnh v c y t và các ch có liên quan, chi phòng ch ng d ch thư ng xuyên (không bao g m chi ch ng d ch t xu t); các ho t ng nghi p v , các chương trình y t … Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch .
 6. d) nh m c trên chưa bao g m chi khám ch a b nh cho tr em dư i 6 tu i và khám ch a b nh cho ngư i nghèo theo quy nh c a Chính ph . 4. nh m c phân b d toán chi các s nghi p: văn hóa thông tin, th d c th thao, phát thanh truy n hình, m b o xã h i, s nghi p kinh t : vt: tri u ng/biên ch /năm N i dung nh m c 1. ơn v s nghi p không có ho c h u như không có thu - Dư i 20 biên ch 33 - T 20 n dư i 40 biên ch 31 - T 40 n dư i 100 biên ch 30 - T 100 biên ch tr lên 28 2. ơn v s nghi p có thu - Dư i 20 biên ch 30 - T 20 n dư i 40 biên ch 28 - T 40 n dư i 100 biên ch 27 - T 100 biên ch tr lên 25 a) Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch . b) Chi cho các ho t ng nghi p v c thù: căn c nhi m v ư c giao, ch chi tiêu hi n hành và kh năng ngân sách. III. NNH M C PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN I V I NGÂN SÁCH C P HUY N: 1. nh m c phân b d toán chi s nghi p giáo d c vt: ng/ngư i dân tu i n trư ng/năm Vùng nh m c ô th 860.000 ng b ng 860.000 Núi th p 1.150.000 Núi cao 2.130.000 (Dân s tu i n trư ng là dân s t 1 n 18 tu i) a) nh m c trên ã bao g m: - Các c p giáo d c, các lo i hình giáo d c
 7. - Các ch h c b ng h c sinh, chính sách ưu tiên i v i lĩnh v c giáo d c theo Ngh quy t s 37-NQ/TW ngày 01/07/2004, Ngh quy t s 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 c a B Chính tr … - nh m c trên ã bao g m: ph c p ưu ãi theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/06/2006 c a Chính ph ; h c b ng chính sách theo Quy t nh s 82/2006/Q -TTg ngày 14/04/2006 c a Th tư ng Chính ph ; chi công tác y t trong trư ng h c theo Thông tư s 14/2007/TT-BTC ngày 08/03/2007 c a B Tài chính. - ã bao g m các kho n ph c p: ưu ãi, trách nhi m, (b sung c a Ngh nh s 204/2004/N -CP c a Chính ph ), tr c p giáo viên m m non ngoài biên ch , thâm niên mi n núi, thi t t nghi p, giáo viên tăng t ngày 1/9, chi cho giáo viên thi u, giáo viên h p ng trong ch tiêu. b) Các kho n chi ư c tính riêng: kiên c hoá trư ng l p; Chương trình i m i giáo d c ph thông; giáo viên m m non ngh 1 l n; các kho n tăng thêm (tr ph c p ưu ãi) theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/06/2006 c a Chính ph v chính sách i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c công tác trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn; trư ng chuNn, trung tâm h c t p c ng ng; kinh phí th c hi n Quy t nh s 109/Q -UB; bù mi n gi m h c phí bán công; khen thư ng (c p ngành tr lên); ph c p trung h c cơ s ; h tr kinh phí h c li u m u giáo các huy n mi n núi, 2. nh m c phân b d toán chi các s nghi p: ào t o - d y ngh , y t , văn hoá thông tin - th d c th thao, m b o xã h i: a) nh m c phân b theo dân s : vt: ng/ngư i dân/năm Vùng nh m c 1. ào t o - D y ngh - ô th 3.800 - ng b ng 4.000 - Núi th p 6.300 - Núi cao 15.000 2. Y t - ô th 11.000 - ng b ng 8.700 - Núi th p 13.000 - Núi cao 27.500 3 VHTT - TDTT - ô th 6.500
 8. - ng b ng 3.400 - Núi th p 4.700 - Núi cao 10.500 4. m b o xã h i - ô th 2.500 - ng b ng 2.500 - Núi th p 2.500 - Núi cao 2.500 b) nh m c phân b theo giư ng b nh: vt: tri u ng/giư ng b nh/năm Vùng nh m c 1. Y t - ô th 13 - ng b ng 14 - Núi th p 17 - Núi cao 21 Giư ng b nh ư c tính theo ch tiêu giư ng b nh ư c c p có thNm quy n giao. c) nh m c trên ã bao g m: - Các ch h c b ng h c sinh, chính sách ưu tiên i v i các lĩnh v c theo Ngh quy t 37-NQ/TW ngày 01/07/2004, Ngh quy t s 39-NQ/TW ngày 16/08/2004 c a B Chính tr , - Ph c p ưu ãi theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/06/2006 c a Chính ph . - S nghi p ào t o - d y ngh : nh m c trên ã bao g m các kho n chi ào t o, d y ngh : chi thư ng xuyên t i Trung tâm b i dư ng chính tr huy n, thành, th ; chi ào t o, ào t o l i cán b , công ch c; chi d y ngh ; chi ào t o, b i dư ng nông dân trong tu i t 35 n dư i 50 tu i; chi ph bi n giáo d c pháp lu t cho ng bào dân t c thi u s các huy n mi n núi, - S nghi p y t : nh m c trên bao g m t t c các kho n chi thư ng xuyên t i B nh vi n huy n, thành, th , Trung tâm y t d phòng huy n, thành, th ; chi phòng ch ng d ch có tính ch t thư ng xuyên, Không bao g m: chi thư ng xuyên t i tr m y t xã, phư ng, th tr n, các kho n chi lương và có tính ch t lương tuy n xã ( ư c tính trong chi ngân sách xã).
 9. - m b o xã h i: nh m c trên ã bao g m chi thăm h i các i tư ng chính sách; chi ho t ng c a H i ngư i mù, H i ngư i cao tu i, và các nhi m v chi m b o xã h i khác do ngân sách c p huy n m b o. - Các nhi m v chi: khám ch a b nh cho ngư i nghèo, tr em dư i 6 tu i do ngân sách t nh m b o. d) nh m c trên chưa bao g m các kho n tăng thêm (tr ph c p ưu ãi) theo Ngh nh s 61/2006/N -CP ngày 20/6/2006 c a Chính ph v chính sách i v i nhà giáo, cán b qu n lý giáo d c công tác trư ng chuyên bi t, vùng có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn. e) S nghi p văn hoá thông tin: b sung ngoài nh m c i v i các ơn v văn hoá i m: C a Lò, Nam àn, Quỳnh Lưu, Qùy H p, Anh Sơn m i ơn v 100 tri u ng/năm. 3. nh m c phân b ngân sách chi qu n lý hành chính Nhà nư c, ng, oàn th : vt: tri u ng/biên ch /năm Vùng nh m c 1. QLHC Nhà nư c, oàn th ô th 45 ng b ng 43 Núi th p 47 Núi cao 51 2. Kh i ng c p huy n ô th 50 ng b ng 50 Núi th p 56 Núi cao 59 a) Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch . b) B sung kinh phí c thù: - Kh i ng: b sung m i huy n, thành, th 215 tri u ng (mua s m, s a ch a 50 tri u ng, ch o cơ s 50 tri u ng, dân t c tôn giáo 30 tri u ng, chăm sóc s c kh e 35 tri u ng, khen thư ng 25 tri u ng, lưu tr 25 tri u ng) - Văn phòng UBND - H ND m i huy n, thành, th : b sung 250 tri u ng - Kinh phí dân t c, tôn giáo b trí riêng theo c thù các huy n ngoài b trí cho kh i ng.
 10. - i v i các huy n có ư ng biên gi i giáp Lào l n b sung chi qu n lý hành chính Nhà nư c: Kỳ Sơn 200 tri u ng; Qu Phong, Tương Dương m i huy n 150 tri u ng; Con Cuông, Thanh Chương m i huy n 100 tri u ng. - i v i các huy n Quỳnh Lưu, Nam àn, C a Lò: b trí m i huy n 100 tri u ng kinh phí oàn vào. - Kh i oàn th : b sung m i huy n, thành, th 40 tri u ng (công tác dân v n, vì s ti n b ph n ) 4. nh m c phân b d toán chi ơn v s nghi p kinh t : vt: tri u ng/biên ch /năm Vùng nh m c ô th 28 ng b ng 30 Núi th p 31 Núi cao 33 Biên ch h p ng dài h n, thu hút ư c tính nh m c b ng 70% biên ch . 5. nh m c phân b d toán chi qu c phòng - an ninh vt: tri u ng/huy n, thành, th /năm Vùng nh m c ô th 420 ng b ng 420 Núi th p 480 Núi cao 530 B sung kinh phí c thù: - i v i các huy n có ư ng biên gi i giáp Lào l n b sung: Kỳ Sơn 200 tri u ng; Qu Phong, Tương Dương m i huy n 150 tri u ng; Con Cuông, Thanh Chương m i huy n 100 tri u ng; Anh Sơn 50 tri u ng - Thành ph Vinh ( a bàn tr ng i m, nơi t p trung các cơ quan u não c a t nh): 100 tri u ng, huy n Quỳnh Lưu ( a bàn r ng, nhi u xã) 50 tri u ng. - Kinh phí di n t p khu v c phòng th : m i huy n 300 tri u ng IV. PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN I V I NGÂN SÁCH C P XÃ:
 11. 1. Ngân sách cân i m b o ph n c ng: ti n lương, ph c p, các kho n óng góp c a cán b chuyên trách, không chuyên trách; ph c p H ND xã; hưu xã, tr c p khó khăn 202; ch ngư i cao tu i; ch nuôi dư ng tr em m côi, lang thang, b b rơi; chi toàn dân oàn k t th c hi n văn hoá khu dân cư; Các kho n này ư c tính theo i tư ng và ch chi hi n hành. 2. Chi các s nghi p khác: căn c kh năng ngân sách và s thu c a ngân sách xã b trí. V. PHÂN B D TOÁN CHI THƯ NG XUYÊN CÁC LĨNH V C KHÁC: Các lĩnh v c còn l i tính toán riêng. Hàng năm căn c vào yêu c u nhi m v chi, ch chính sách và kh năng cân i ngân sách, S Tài chính tham mưu cho U ban nhân dân t nh b trí m c chi phù h p trình H i ng nhân dân t nh quy t nh./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Phan ình Tr c
Đồng bộ tài khoản