Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tuan Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
30
lượt xem
4
download

Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Quản lý Đường sắt đô thị trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố do Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119/2007/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ------- ----- S : 119/2007/Q -UBND TP. H Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2007 QUY T NNH V THÀNH L P BAN QU N LÝ Ư NG S T Ô THN TR C THU C Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Lu t ư ng s t s 35/2005-QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Lu t Xây d ng ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 131/2006/N -CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 c a Chính ph ban hành Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c; Căn c Ngh nh s 93/2001/N -CP ngày 12 tháng 12 năm 2001 c a Chính ph v phân c p qu n lý m t s lĩnh v c cho thành ph H Chí Minh; Căn c Ngh nh 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph Quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p; Xét ngh c a Giám c S N i v t i T trình s 632/TTr-SNV ngày 31 tháng 8 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay thành l p Ban Qu n lý ư ng s t ô th tr c thu c y ban nhân dân thành ph . Ban Qu n lý ư ng s t ô th ch u s ch o tr c ti p c a Ch t ch y ban nhân dân thành ph , ng th i ch u s hư ng d n v chuyên môn nghi p v có liên quan c a các B - Ngành Trung ương và c a các S - ngành thành ph . Ban Qu n lý ư ng s t ô th là ơn v s nghi p t b o m m t ph n chi phí ho t ng, có tư cách pháp nhân, có con d u riêng, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c thành ph theo quy nh. Tr s c a Ban Qu n lý ư ng s t ô th t t i s 23 - 25 ư ng Hàm Nghi, phư ng Nguy n Thái Bình, qu n 1, thành ph H Chí Minh. i u 2. Ban Qu n lý ư ng s t ô th có nhi m v
  2. 1. Tham mưu cho y ban nhân dân thành ph v k ho ch t ng th cho vi c xây d ng, v n hành và khai thác các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph , phát tri n m ng lư i ư ng s t th theo quy ho ch giao thông v n t i n năm 2020. 2. Làm Ch u tư và qu n lý v n hành, khai thác các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph . 3. Th c hi n vai trò và ch c năng i tác tr c ti p v i các i tác nư c ngoài trong các quan h giao d ch liên quan n d án. 4. ChuNn b văn ki n, tài li u, n i dung àm phán và cùng các cơ quan liên quan giúp y ban nhân dân thành ph tham gia àm phán các i u ư c và các văn b n th a thu n khác v i nhà tài tr liên quan n các d án xây d ng các tuy n ư ng s t ô th c a thành ph . 5. Xây d ng chương trình, k ho ch chi ti t và ti n th c hi n các d án thành ph n; t ch c qu n lý i u hành, s d ng hi u qu các ngu n l c c a d án và x lý các phát sinh khi th c hi n các d án. 6. m b o y cơ s các d li u thông tin theo yêu c u ã th a thu n v i i tác nư c ngoài i vào giai o n qu n lý, i u hành d án theo chương trình, k ho ch ư c cơ quan có thNm quy n thông qua. 7. Ch p hành y các quy nh pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình qu n lý i u hành d án u tư và nh ng v n có liên quan theo thông l qu c t và quy nh c a pháp lu t Vi t Nam. 8. Ch p hành nghiêm ch nh ch báo cáo tài chính, các ch v k toán, th ng kê, ki m toán, quy t toán theo quy nh hi n hành và theo yêu c u c a i tác nư c ngoài phù h p v i nh ng n i dung ã ư c ký k t. 9. m b o ch quan h ph i h p v i các cơ quan ch c năng, các d án có liên quan khác c a thành ph tri n khai có hi u qu trên nhi u lĩnh v c c a d án. 10. Th c hi n công tác xu t nh p khNu v t tư, thi t b ph c v cho công tác xây d ng và v n hành khai thác c a các d án ư c duy t. 11. Hàng năm, Ban Qu n lý ư ng s t ô th l p k ho ch s d ng v n, k ho ch gi i ngân (v n trong nư c và ngu n v n vay nư c ngoài) theo yêu c u ti n th c hi n các d án phù h p v i cơ ch tài chính trong nư c và qui nh c a i tác nư c ngoài m b o ti n th c hi n d án. 12. m b o t p h p và th c hi n y các n i dung, quy trình thu c lĩnh v c công tác n v n hành, i u ch y tàu, qu n ly khai thác, s d ng sau khi giai o n xây d ng hoàn thi n. 13. Ban Qu n lý ư ng s t ô th ư c phép thành l p các Ban Qu n lý d án và các ơn v tr c thu c qu n lý d án và v n hành khai thác sau khi giai o n xây d ng hoàn thành ưa vào s d ng ho c thuê các t ch c có năng l c v kinh nghi m và
  3. tài chính qu n lý, v n hành, khai thác các tuy n ư ng s t ô thi khi hòan t t giai o n xây d ng. 14. Liên k t ho c liên doanh v i các t ch c trong nư c ho c nư c ngoài ho c thuê các chuyên gia có kinh nghi m nh m ào t o, b i dư ng nghi p v trong lĩnh v c chuyên ngành v qu n lý i u hành d án, t ch c v n hành khai thác s d ng. 15. Ph i h p v i chính quy n a phương, các t ch c cá nhân có liên quan gi i quy t các v n v b i thư ng, h tr , gi i phóng m t b ng, tái nh cư. 16. m b o th c hi n ch thông tin lưu tr , b o m t và báo cáo theo quy nh. 17. Th c hi n các nhi m v khác do Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n ho c phân công b ng văn b n. i u 3. Ban Qu n lý ư ng s t ô th có Trư ng Ban qu n lý i u hành theo ch th trư ng, có t 1 n 3 Phó Trư ng ban. Trư ng ban, Phó Trư ng ban, K toán trư ng do Ch t ch y ban nhân dân thành ph quy t nh b nhi m ho c mi n nhi m. Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th có trách nhi m s p x p t ch c b máy nhân s c a Ban m b o tinh g n, ho t ng có hi u qu ; xây d ng Quy ch T ch c và ho t ng c a Ban trình Ch t ch y ban nhân dân thành ph phê duy t. i u 4. Gi i th Khu Qu n lý ư ng s t ô th tr c thu c S Giao thông - Công chính ư c thành l p theo Quy t nh s 82/Q -UBND ngày 09 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph . Gi i th Ban ChuNn b D án ư ng s t n i ô thành ph H Chí Minh tr c thu c S Giao thông - Công chính ư c thành l p theo Quy t nh s 1346/Q -UB ngày 08 tháng 4 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph . Giám c S Giao thông – Công chính có trách nhi m ch o Giám c Khu Qu n lý ư ng s t ô th và Trư ng Ban ChuNn b D án ư ng s t n i ô thành ph H Chí Minh th c hi n các th t c gi i th theo quy nh; ti n hành bàn giao công vi c, tài s n, s p x p b trí nhân s m b o n nh, hi u qu . i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày k t ngày ký. i u 6. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , Giám c S N i v , Giám c S Giao thông - Công chính, Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính, Th trư ng các ơn v có liên quan, Trư ng Ban Qu n lý ư ng s t ô th , Giám c Khu Qu n lý ư ng s t ô th và Trư ng Ban ChuNn b D án ư ng s t n i ô thành ph H Chí Minh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nơi nh n:
  4. - Như i u 6; Lê Hoàng Quân - C c Ki m tra văn b n-B Tư pháp; - TT/TU, TT.H ND/TP, TT/UB; - Ban T ch c Thành y; - Công an thành ph (PC.13); - S N i v TP (02b); S Tư pháp; - S Tài nguyên và Môi trư ng; - S Xây d ng; S Quy ho ch - Ki n trúc; - VPH -UB: Các PVP; P. VX, T-MT, TH-KH; - TTCB ; Lưu: VT, (VX/Nh)
Đồng bộ tài khoản