Quyết định số 119-HĐBT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
2
download

Quyết định số 119-HĐBT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 119-HĐBT về việc điều chỉnh địa giới một số xã, thị trấn thuộc huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 119-HĐBT

  1. H I NG B TRƯ NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 119-H BT Hà N i, ngày 16 tháng 4 năm 1985 QUY T NNH C AH I NG B TRƯ NG S 119-H BT NGÀY 16 THÁNG 4 NĂM 1985 V VI C I U CH NH NA GI I M T S XÃ, THN TR N THU C HUY N BA TRI, T NH B N TRE H I NG B TRƯ NG Căn c i u 107 c a Hi n pháp nư c C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam ngày 18- 12-1980; Căn c i u 16 c a Lu t t ch c c a H i ng B trư ng ngày 4-7-1981; Căn c Quy t nh s 244-CP ngày 21-11-1970 u nhi m cho Ph Th tư ng phê chu n phân v ch a gi i có liên quan n các ơn v hành chính xã và th tr n; Xét ngh c a U ban nhân dân t nh B n Tre, QUY T NNH i u 1.- Nay i u ch nh a gi i m t s xã, th tr n thu c huy n Ba Tri, t nh B n Tre như sau: 1. Chia xã B o Th nh thành hai xã l y tên là xã B o Th nh và xã B o Thu n: a) Xã B o Th nh có 4 p Th nh Nghĩa, Th nh Th , Th nh quý và Th nh Phư c; a gi i xã B o Th nh phía ông giáp sông Ba Lai; phía tây và phìa nam giáp xã B o Thu n; phía b c giáp xã Tân Xuân và xã Phư c Tuy. b) Xã B o Thu n có 3 p Th nh Ninh, Th nh Khương và Th nh Lê. a gi i xã B o Thu n phía ông giáp xã B o Th nh và sông Ba Lai; phía tây giáp xã Tân Thu và xã Vinh Hoà; phía nam giáp xã Tân Thu và bi n ông; phía b c giáp xã B o Th nh và xã Phú Ngãi. 2. Chia xã M Chánh Hoà thành hai xã l y tên là xã M Chánh và xã M Hoà: 1) Xã M Chánh có 4 p Gò Da, B n Bàu, C y D u và Gò Chùa. a gi i xã M Chánh phía ông giáp xã Tân Xuân; phía tây giáp xã Bình Thành, huy n Gi ng Trôm; phía nam giáp xã M Nhơn; phía b c giáp l 10 và xã M Hoà. b) Xã M hoà có 4 p C u Vĩ, Hoà Bình, Xóm M i và M Hoà.
  2. a gi i xã M Hoà phía ông giáp xã Tân Xuân; phía tây giáp xã Châu Bình và xã Bình Thành; phía nam giáp l 10 và xã M Chánh; phía b c giáp nông trư ng d a Quy t Th ng và sông Ba Lai. 3. Chia xã An Ngãi Trung thành hai xã l y tên là xã An Ngãi Trung và xã An Phú Trung; a) Xã An Ngãi Trung có 5 p An nh 1, An nh 2, An Nhơn, An L i và An Th nh 1. a gi i xã An Ngãi Trung phía ông giáp xã M Th nh và xã An Bình Tây; phía tây giáp các xã Tân hưng, Hưng Như ng và Tân Thanh thu c huy n Gi ng Trôm; phía nam giáp xã An Hi p và xã An Ngãi Tây; phía b c giáp xã An Phú Trung. b) Xã An Phú Trung có 3 p An Hoà, An Thái và An Th nh 2. a gi i xã An Phú Trung phía ông giáp xã M Th nh; phía tây giáp xã Tân Thanh thu c huy n Gi ng Trôm; phía nam giáp xã An Ngãi Trung; phía b c giáp xã Bình Thành thu c huy n Gi ng Trôm. 4. Tách p An H i c a xã An c sáp nh p vào th trán Ba Tri: a) Sau khi i u ch nh, xã An c còn l i 1283 héc ta di n tích t t nhiên. a gi i xã An c phía ông giáp xã Vinh Hoà và th tr n Ba Tri; phía tây giáp xã An Hi p và sông Hàm Luông; phía nam giáp xã An Hoà Tây; phía b c giáp xã An Bình Tây. b) Sau khi i u ch nh, th tr n Ba Tri có 543 héc ta di n tích t t nhiên. a gi i th tr n Ba Tri phía ông giáp xã Vinh Hoà; phía tây giáp xã An Bình Tây; phía nam giáp Gi ng C t và xã An c; phía b c giáp xã Phú L . 5. Thành l p xã Vĩnh An trên cơ s tách p Vĩnh c Trung c a xã Vĩnh Hoà và các p An Nhơn, An Qu i c a xã An hoà Tây: a) Xã Vĩnh An có 3 p Vĩnh c Trung, An Nhơn và An Qu i. a gi i xã Vĩnh An phía ông giáp xã An hoà Tây; phía tây và phía nam giáp xã An c; phía b c giáp xã Vĩnh Hoà. b) Sau khi i u ch nh, xã Vĩnh Hoà còn 681 héc ta di n tích t t nhiên. a gi i xã Vĩnh Hoà phía ông giáp xã B o Th nh; phía tây giáp xã Vĩnh An; phía nam giáp xã Tân Thu ; phía b c giáp xã Phú L và xã Phú Ngãi. c) Sau khi i u chính, xã An Hoà Tây còn 1812 héc ta di n tích t t nhiên. a gi i xã An Hoà Tây phía ông giáp xã Tân Thu ; phía tây giáp xã Vĩnh An; phía nam giáp sông Hàm Luông; phía b c giáp xã Vĩnh Hoà.
  3. i u 2.- U ban nhân dân t nh B n Tre ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. oàn Tr ng Truy n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản