Quyết định số 1197/QĐ-BNV

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
53
lượt xem
2
download

Quyết định số 1197/QĐ-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1197/QĐ-BNV về việc phân công công tác trong lãnh đạo Bộ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1197/QĐ-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T --------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------------- S : 1197/Q -BNV Hà N i, ngày 07 tháng 08 năm 2009 QUY T NNH V VI C PHÂN CÔNG CÔNG TÁC TRONG LÃNH OB B TRƯ NG B N IV Căn c Ngh nh s 48/2008/N -CP ngày 17/4/2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Sau khi th ng nh t trong t p th lãnh o B N i v (h p ngày 31/7/2009); Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. Phân công công tác trong lãnh o B N i v như sau: 1. B trư ng Tr n Văn Tu n: - Lãnh o, ch o và qu n lý, i u hành ho t ng chung c a B N i v ; - Ký các văn b n trình Chính ph , Th tư ng Chính ph , các cơ quan c p trên và các văn b n qu n lý ngành; B trư ng y quy n ng chí Th trư ng ký văn b n thu c lĩnh v c ư c phân công ph trách; - Phân công các ng chí Th trư ng giúp ph trách các lĩnh v c công tác theo ch c năng, nhi m v c a B N i v ; tham gia công tác ng, oàn th ; tham gia các t ch c liên ngành theo lĩnh v c công tác ư c phân công ph trách; - Tr c ti p ph trách các lĩnh v c công tác: + Ch o chi n lư c phát tri n ngành; + Công tác nhân s ; + T ch c b máy và cán b c a B . 2. Th trư ng Tr n H u Th ng ư c B trư ng phân công làm Th trư ng thư ng tr c, giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c công tác: - Làm nhi m v c a Th trư ng thư ng tr c theo Quy ch làm vi c c a B N i v ; - Chính quy n a phương (trong ó có công tác quy ch dân ch cơ s );
  2. - H p tác qu c t ; - K ho ch – Tài chính; - Văn phòng B ; - Ti p nh n, i u ng, thôi vi c, ngh vi c v vi c riêng không hư ng lương iv i công ch c cơ quan B ; - Ch o 2 Cơ quan i di n c a B t i thành ph à N ng và thành ph H Chí Minh. * Ph trách: V Chính quy n a phương; V H p tác qu c t ; V K ho ch – Tài chính; Văn phòng B ; hai Cơ quan i di n t i Thành ph H Chí Minh và à N ng. 3. Th trư ng Tr n Th Hà, giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c công tác: - Công tác thi ua; - Phó Ch t ch thư ng tr c H i ng thi ua khen thư ng Nhà nư c; - Trư ng ban Ban Thi ua – Khen thư ng Trung ương; 4. Th trư ng Văn T t Thu, giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c công tác: - Công tác pháp ch ; - Thanh tra; - Văn thư và Lưu tr ; - Quân s a phương; - Nghiên c u khoa h c; - Công tác thông tin, tin h c; - T p chí T ch c nhà nư c; - Công tác xây d ng tr s B , xây d ng t i C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c. * Ph trách: V Pháp ch ; Thanh tra B ; C c Văn thư và Lưu tr nhà nư c; Vi n Khoa h c t ch c nhà nư c; T p chí T ch c nhà nư c; Trung tâm Thông tin. 5. Th trư ng Nguy n Duy Thăng, giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c công tác: - Chính sách ti n lương nhà nư c; - Chính sách cán b , công ch c, viên ch c;
  3. - T ch c b máy, biên ch hành chính, s nghi p nhà nư c; - Nâng b c lương thư ng xuyên công ch c cơ quan B ; - Các D án c a B ; - Bình ng gi i. * Ph trách: V Ti n lương; V T ch c – Biên ch ; V Công ch c – Viên ch c; các D án. 6. Th trư ng Nguy n Ti n Dĩnh, giúp B trư ng ph trách các lĩnh v c công tác: - C i cách hành chính; - Công tác cơ y u, tôn giáo; ph i h p v i các cơ quan c a ng, t ch c chính tr - xã h i th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c c a B có liên quan; - Công tác h i và t ch c phi chính ph ; - Công tác ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; - Công tác xây d ng Trư ng Cao ng N i v Hà N i; * Ph trách: V T ng h p; V C i cách hành chính; V ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Ban Cơ y u Chính ph ; Ban Tôn giáo Chính ph ; Trung tâm ào t o, b i dư ng cán b , công ch c; Trư ng Cao ng N i v Hà N i. i u 2. Giao V trư ng V T ch c cán b theo n i dung Quy t nh này thông báo n S N i v các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương bi t ph c v quan h công tác. Quy t nh này thay th Quy t nh s 899/Q -BNV ngày 15/7/2008 c a B trư ng B N i v v vi c phân công công tác trong lãnh o B và có hi u l c k t ngày ký. i u 3. Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , Th trư ng các cơ quan, ơn v có liên quan và các ng chí lãnh o có tên t i i u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 3; - Lưu VT, TCCB. Tr n Văn Tu n
Đồng bộ tài khoản