Quyết định số 1197/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
55
lượt xem
2
download

Quyết định số 1197/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1197/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1197/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1197/2005/Q -TTG Hà N i, ngày 09 tháng 11 năm 2005 QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHUNG XÂY D NG O PHÚ QU C, T NH KIÊN GIANG N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Lu t Xây d ng và Ngh nh s 08/2005/N -CP ngày 24 tháng 01 năm 2005 c a Chính ph v quy ho ch xây d ng; Căn c k t lu n c a B Chính tr t i Thông báo s 85/TB-TW ngày 30 tháng 10 năm 2002 c a Ban Ch p hành Trung ương ng v phương hư ng, nhi m v và gi i pháp phát tri n kinh t - xã h i vùng ng b ng sông C u Long th i kỳ 2001-2010; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng t i T trình s 36/TTr-BXD t i T trình s 36/TTr-BXD ngày 07 tháng 6 năm 2005 v vi c phê duy t quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c, t nh Kiên Giang n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Ph m vi quy ho ch: o Phú Qu c bao g m th tr n Dương ông, th tr n An Th i và 7 xã: C a C n, Gành D u, Bãi Thơm, Hàm Ninh, C a Dương, Dương Tơ có di n tích t nhi m kho ng 563,247 km2 và xã Hòn Thơm (g m các o phía Nam An Th i). 2. Tính ch t: o Phú Qu c là trung tâm du l ch sinh thái o, bi n ch t lư ng cao c a c nư c, khu v c và qu c t ; trung tâm giao lưu, thương m i, d ch v c a vùng, c nư c, khu v c và qu c t ; có v trí quan tr ng v m t an ninh và qu c phòng. 3. Quy mô dân s : - D báo n năm 2010: dân s o Phú Qu c kho ng 110.000 – 120.000 ngư i, trong ó dân s ô th kho ng t 60.000 – 80.000 ngư i; ngoài ra dân s quy i t khách du l ch kho ng 7.000 ngư i (0,5 – 0,6 tri u lư t khách/năm). - D báo n năm 2020: dân s o Phú Qu c là 200.000 – 230.000 ngư i, trong ó dân s ô th kho ng t 160.000 – 180.000 ngư i; ngoài ra dân s quy i t khách du l ch kho ng 30.000 – 40.000 ngư i (2 n 3 tri u lư t khách/năm).
 2. 4. Quy mô t ai: a) Quy mô s d ng t ai toàn o n năm 2020: - t lâm nghi p: kho ng 37.000 ha. Trong ó: + R ng c d ng kho ng 31.000 ha. + R ng phòng h kho ng 6.000 ha. - t nông nghi p: kho ng 4.600 ha. - t ô th : kho ng 2.300 ha. - t khu dân cư nông thôn: kho ng 600 ha. - t chuyên dùng: kho ng 8.520 ha. Trong ó: + t xây d ng du l ch: kho ng 3.800 ha. + t vui chơi gi i trí, th d c th thao: kho ng 1.020 ha. + t công nghi p: kho ng 100 ha. + t công trình h t ng k thu t: kho ng 3.600 ha. (bao g m c t h kho ng 1.500 ha). - t d tr phát tri n và qu c phòng, an ninh: kho ng 3.304 ha. T ng c ng: 56.324 ha. b) Quy mô t xây d ng ô th : - D báo n năm 2010: + t xây d ng ô th kho ng 1.100 – 1.200 ha v i ch tiêu 120 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 500 ha v i ch tiêu 75m2/ngư i; + t xây d ng du l ch kho ng 1.200 – 1.500 ha, có kh năng ón t 0,5 – 0,6 tri u lư t khách/năm. - D báo n năm 2020: + t xây d ng ô th kho ng 2.300 ha v i ch tiêu 135 m2/ngư i, trong ó t dân d ng 1.680 ha v i ch tiêu 97 m2/ngư i;
 3. + t xây d ng du l ch kho ng 3.800 ha, có kh năng ón t 2 n 3 tri u lư t khách/năm. 5. nh hư ng phát tri n không gian và ki n trúc c nh quan: a) Hư ng phát tri n không gian c a o: - Hư ng Tây: phát tri n các khu du l ch g n v i bãi bi n, các ô th , khu ô th m i và các trung tâm thương m i, d ch v . - Hư ng ông: phát tri n các i m du l ch bi n, các khu dân cư nông thôn và c m công nghi p. - Hư ng B c: vùng b o t n sinh thái r ng qu c gia và phát tri n 1 s i m du l ch bãi bi n sinh thái ch t lư ng cao. - Hư ng Nam: phát tri n ô th và c ng. - Khu qu n o Nam An Th i: phát tri n du l ch sinh thái bi n o ch t lư ng cao. b) Phân khu ch c năng: - ô th và khu dân cư: + Nâng c p, c i t o 2 ô th hi n có là th tr n Dương ông và th tr n An Th i; + C i t o các khu dân cư – trung tâm xã, c m xã hi n h u t i Hàm Ninh, C a C n, Gành d u; + Hình thành và phát tri n các khu ô th m i k t h p ph c v du l ch t i Su i L n và và ư ng Bào. - Các khu v c phát tri n du l ch, d ch v : + Phát tri n các trung tâm thương m i, d ch v , du l ch, vui chơi gi i trí t i khu v c Dương ông – Dương Tơ và bãi t - An Th i; + Phát tri n các khu du l ch bi n t i bãi Dương ông, bãi Sao, bãi Khem, bãi Trư ng, bãi t , bãi Bà Kèo - C a L p, bãi Vòng, bãi C a C n, bãi Vũng B u, bãi Dài, bãi R ch Tràm, bãi V m, bãi Ông Lang, bãi Thơm và các bãi nh khác…; + Phát tri n các khu phi thu quan g n v i công trình sân bay và c ng bi n. - Khu v c b o t n, c m và h n ch xây d ng: + B o v , duy trì r ng qu c gia, r ng phòng h , r ng tái sinh ch y u t p trung phía B c và Nam o chi m 65,7% di n tích o, vi c khai thác du l ch b ng các hình th c như leo núi, tham quan dã ngo i v.v… ph i tuân th theo quy nh pháp lu t v b o v r ng qu c gia;
 4. + C m và h n ch xây d ng t i khu v c n m trong vành ai b o v an toàn sân bay, b n c ng và các công trình quân s . - Phát tri n các c m công nghi p và làng ngh truy n th ng c trưng c a o t i khu v c Dương ông và V nh m có quy mô 100 ha. - Các khu vui chơi gi i trí, th d c th thao: + B trí 04 sân golf có quy mô 920 ha t i khu v c C a C n có di n tích 150 ha, khu v c Gành D u thu c Bãi D u có di n tích 150 ha và khu v c An Th i (t phái B c ư ng vào bãi Sao t i sông Cái L n) có di n tích kho ng 220 ha và khu v c Bãi Vòng có di n tích kho ng 400 ha; + B trí trư ng ua, th di u t i khu v c An Th i và Dương Tơ có quy mô kho ng 100 ha; + B trí các khu th thao dư i nư c t i Hàm Ninh, khu b bi n phía ông và khu Bãi Trư ng t i C a Dương. T ch c khu v c l n tham quan áy bi n t i qu n o phía Nam An Th i; - B o t n các khu du l ch văn hoa, l ch s , danh lam th ng c nh ã ư c x p h ng như n th Nguy n Trung Tr c, nhà lao Cây D a, Dinh C u, ình th n Dương ông, Chùa Sư Môn và nhi u i m di tích khác. c) nh hư ng phát tri n không gian các khu ch c năng: - nh hư ng phát tri n h th ng ô th , khu ô th m i: + Th tr n Dương ông là trung tâm hành chính, d ch v , thương m i, công nghi p và du l ch c a huy n o Phú Qu c, n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 35.000 – 40.000 ngư i, quy mô t ai xây d ng ô th kho ng 500 – 600 ha và n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 55.000 – 65.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 700 – 800 ha, g m các ph thương m i, nhà hàng, d ch v ; các khu nhà , công trình d ch v công c ng, trung tâm văn hóa th thao; khu du l ch sinh thái; c m công nghi p ch bi n và ph c v du l ch; phát tri n các khu ô th m i; + Th tr n An Th i là trung tâm c ng, d ch v thương m i, an ninh, qu c phòng, n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 25.000 – 28.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 350 – 400 ha; n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 40.000 – 45.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 500 – 600 ha g m: các khu ph thương m i, d ch v c ng và du l ch; phát tri n c ng và công trình d ch v c ng; + Khu ô th C a C n là khu ô th d ch v du l ch, thương m i, ánh b t h i s n, n năm 2010 quy mô dân s kho ng 4.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 60 ha; n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 8.000 – 10.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 110 – 120 ha g m: các khu thương m i, d ch v du l ch, khu dân cư m i k t h p v i vành ai cây xanh ven r ch C a C n; + Khu ô th Hàm Ninh là khu ô th d ch v du l ch, thương m i, ánh b t h i s n; n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 5.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 75 ha;
 5. n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 10 – 12.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 120 – 150 ha g m: trung tâm thương m i, d ch v du l ch; trung tâm d ch v c ng ng; khu dân cư làng chài và khu dân cư m i; + Khu ô th Gành D u là khu ô th d ch v du l ch, thương m i, ánh b t h i s n. n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 3.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 50 ha; n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 5.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 100 ha g m: các trung tâm hành chính, d ch v công c ng k t h p qu ng trư ng du l ch; các khu dân cư t p trung bao g m dân cư tái nh cư, phát tri n khu dân cư m i; các khu du l ch sinh thái; + Khu ô th m i ư ng Bào là khu ô th d ch v du l ch, n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 4.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 60 ha; n năm 2020 có quy mô dân s kho ng 12.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 150 ha g m: các khu nhà , trung tâm d ch v công c ng và các công viên l n trong khu ô th ; + Khu ô th m i Su i L n là khu ô th d ch v du l ch, n năm 2010 có quy mô dân s kho ng 10.000 ngư i, quy mô dân s kho ng 10.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 120 ha; n năm 2020 quy mô dân s kho ng 25.000 – 30.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 400 ha g m: các trung tâm d ch v du l ch và các công viên l n trong khu ô th . - nh hư ng phát tri n khu dân cư nông thôn: + C i t o, nâng c p các trung tâm xã, c m xã hi n h u t i các xã Hàm Ninh, xã Dương Tơ, C a Dương, C a C n, Gành D u, Bãi Thơm g n v i vi c b trí các khu dân cư nông thôn và các công trình h t ng, d ch v , n năm 2020 có t ng quy mô dân s kho ng 40.000 – 50.000 ngư i, quy mô t ai kho ng 600 ha; + C i t o và b trí l i các làng chài hi n h u theo mô hình t p trung, m b o cơ s h t ng, v sinh môi trư ng và g n v i các công trình d ch v , theo hư ng k t h p ho t ng ngư nghi p và d ch v du l ch. - nh hư ng phát tri n các khu du l ch chính: ư ng h u c n du l ch khi i qua các khu du l ch bãi bi n ph i cách bãi bi n t 800 – 1400m; i v i o n tuy n i qua các khu b o t n ho c i u ki n a hình bãi bi n ư c b trí linh ho t phù h p v i i u ki n a hình, v i nguyên t c t o qu t t i a cho khai thác du l ch; i v i các bãi bi n dài như Bãi Trư ng và Bãi Dài… b trí tr c không gian có b r ng t 50 – 100m, m i tr c cách nhau t 500 – 800m, t o c nh quan và gi vai trò là qu ng trư ng trung tâm cho du l ch công c ng ti p c n v i không gian bi n; + Khu du l ch Bãi Trư ng là trung tâm d ch v , thương m i, du l ch chính c a o, d ki n b trí các trung tâm tài chính, ngân hành, thương m i, bưu chính, gi i trí và khách s n có quy mô t kho ng 1100 ha (bao g m c t d tr phát tri n), n i k t hai khu ô th m i ư ng Bào, và Su i L n. T i khu v c trung tâm, không kh ng ch t ng cao xây d ng và b trí các công trình t o i m nh n cho ô th , m t xây d ng t i a kho ng 50%; + Khu du l ch Bãi Sao: là khu d ch v , du l ch sinh thái ch t lư ng cao k t h p m t s i m du l ch và d ch v c ng ng có quy mô kho ng 150 ha;
 6. + Khu du l ch Bãi Khem: là khu d ch v du l ch sinh thái ch t lư ng cao k t h p m t s i m du l ch và d ch v c ng ng có quy mô kho ng 100 ha; + Khu du l ch Bãi t : là khu du l ch h n h p có quy mô kho ng 120 ha, k t h p xây d ng c ng du l ch cho tàu khách; + Khu du l ch Bãi Bà Kèo - C a L p: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao, v i b r ng trung bình kho ng 300m và chi u dài kho ng 4km có quy mô kho ng 135 ha. Không t ch c thêm tuy n ư ng m i ven bi n, duy trì các m ng cây xanh l n ven su i, b trí các qu ng trư ng cho du l ch và d ch v c ng ng; + Khu du l ch Bãi Vòng: là khu du l ch h n h p k t h p c ng du l ch và b n ánh b t h i s n có quy mô kho ng 300 ha, b trí khu du l ch d ng bi t th v i m t xây d ng th p t 10 – 12%, t ng cao trung bình t 1 – 2 t ng t i khu v c n m trong tĩnh không c a sân bay m i; + Khu du l ch Bãi C a C n: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao có sân golf và các d ch v ph c v du l ch bi n, v i b r ng 1,3 – 1,4 km và chi u dài kho ng 3 km, có quy mô kho ng 250 ha (bao g m c t d tr phát tri n), duy trì c nh quan t nhiên c a c a r ch C a C n, k t h p b trí trung tâm du l ch c ng ng phía B c C a C n; + Khu du l ch Bãi Vùng B u: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao, v i b r ng kho ng 400m, chi u dàu g n 4 kim, có quy mô kho ng 200 ha (bao g m c t d tr phát tri n); + Khu du l ch Bãi Ông Lang: là khu du l ch ch t lư ng cao, v i quy mô kho ng 200 ha (bao g m c t d tr phát tri n); + Khu du l ch Bãi Dài: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao có sân golf c p qu c t và các d ch v ph c v du l ch, v i b r ng kho ng 800m (kho ng cách t mép b bi n n ư c h u c n vòng quanh o), chi u dài kho ng 6 km, có quy mô kho ng 480 ha (bao g m c t d tr phát tri n). Phía Tây B c và ông Nam c a bãi b trí các khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao, b trí sân golf phía Nam, b trí trung tâm du l ch c ng ng k t h p v i qu ng trư ng c a bãi ư c b trí t i v trí trung tâm bãi; + Khu du l ch Bãi R ch V m: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao và khu dân cư làng chài p r ch Vèm, v i b r ng kho ng 800m, chi u dài kho ng 4km, có quy mô kho ng 150 ha (bao g m c t d tr phát tri n). Các khu du l ch ư c b trí khu v c gi a r ch Nhum và r ch Cóc, trung tâm bãi b trí trung tâm du l ch c ng ng, khu dân cư làng chài b trí t p trung xung quanh r ch Vèm n m phía Tây Nam c a bãi; duy trì h sinh thái t nhiên ven hai bên r ch; + Khu du l ch Bãi R ch Tràm: là khu du l ch sinh thái ch t lư ng cao và khu dân cư làng chài p r ch Tràm, v i b r ng kho ng 800m, chi u dài bãi kho ng 2,5km, có quy mô khai thác kho ng 200 ha (bao g m c t d tr phát tri n). B trí các khu du l ch phía B c bãi, khu v c còn l i dành cho d tr phát tri n du l ch, b trí khu dân cư làng chài t i khu Vũng Trâu n m c nh R ch Tràm v i quy mô kho ng 60 ha; trung tâm du l ch c ng ng b trí t i khu v c gi a bãi;
 7. + Khu du l ch Bãi Thơm: là khu du l ch sinh thái và ho t ng d ch v du l ch khác, v i chi u r ng h p kho ng 200m và chi u dài kho ng 2 km, quy mô khai thác kho ng 40 – 50 ha (bao g m c t d tr phát tri n), b trí khu du l ch t i khu v c r ch Ông Hi n phía ông Nam bãi Thơm, b trí khu dân cư làng chài trung tâm xã Bãi Thơm k t h p các cơ s d ch v công c ng; + Các bãi bi n nh có th phát tri n các c m du l ch sinh thái quy mô v a và nh như bãi nh An Th i, bãi Mũi An Y n, bãi X p, bãi t Mũi t n Mũi Xép, bãi t Mũi Xép n Mũi t u Rũ, bãi á Trãi, bãi Mũi á Trói t i Mũi n Phách, Bãi Cây Da (thu c xã Dương Tơ); bãi Mũi Hang R n, bãi Cây Sao, bãi B n thu c Hàm Ninh)… Ngoài ra, các bãi t i các o phía Nam An Th i thu c xã Hòn Thơm ch y u b trí cho du l ch tham quan o, l n bi n, câu cá, m c …” + nh núi Chùa, i m cao nh t c a dãy Hàm Ninh, b trí i m du l ch ng m c nh toàn o; k t h p các i m du l ch sinh thái r ng, sông su i như sông Dương ông, r ch C a C n, r ch Vũng B u, r ch Tràm, r ch C u S u, su i Tranh, su i Tiên, su i à Bàn và khu l n, du l ch bi n Tây B c o. d) nh hư ng ki n trúc, c nh quan ô th và khu du l ch o; - B o v các bãi cát, bãi t m ven bi n, các o nh g n v i o Phú Qu c ph c v các lo i hình du l ch bi n, nghiêm c m khai thác cát s d ng vào các m c ích khác; - B o v các khu di tích l ch s và danh lam th ng c nh trên o; - i v i các công trình xây d ng t i các khu du l ch ph i cách mép b bi n t i thi u là 50m; các công trình cao t ng có kh i tích l n nên b trí nh ng công trình có chi u dài l n song song v i bãi bi n không nh hư ng n t m nhìn c a khu v c xung quanh v i không gian bi n; - T i các trung tâm d ch v các khu ô th và khu du l ch phía Nam o, có th b trí các công trình cao t ng t o i m nh n cho o; - Khu v c phía B c o là khu v c nh y c m v môi trư ng, ch b trí các khu du l ch v i d ng nhà th p t ng t 3 t ng tr xu ng, m t xây d ng
 8. - Không u tư các ngành ngh công nghi p gây ô nhi m, khuy n khích u tư ngành công nghi p g n v i s n phNm ph c v du l ch, di d i các c m công nghi p ra ngoài các khu dân cư; t ng bư c chuy n i ngành ngh nông, lâm, ngư nghi p sang ho t ng d ch v , du l ch; - H n ch vi c khai thác nguyên v t li u xây d ng t i o. C n xác l p quy ho ch các i m khai thác v t li u xây d ng ph c v cho công tác u tư xây d ng phát tri n o; - C i t o và m r ng các bãi cát ph c v du l ch. 6. nh hư ng quy ho ch phát tri n k t c u h t ng k thu t: a) Giao thông: Phát tri n h th ng giao thông công c ng, khuy n khích m i thành ph n kinh t tham gia u tư và kinh doanh giao thông công c ng, c bi t là giao thông ch t lư ng cao, h n ch phát tri n các phương ti n giao thông như ôtô cá nhân, xe máy v.v… - ư ng b : + ư ng tr c chính B c – Nam (An Th i – Dương ông - Su i Cát – Bãi Thơm) có chi u dài 49 km, quy mô 4 làn xe, có gi i phân cách và v a hè 2 bên, l gi i 47 m và 30 m, trư c m t ch u tư 2 làn xe; + ư ng vòng quanh o (An Th i - C a L p – Dương ông - C a C n – Gành D u – Bãi Thơm – Hàm Ninh V nh m – Bãi Sao – An Th i), i v i o n i qua các i m ô th và du l ch phía Tây có l gi i 42 m (bao g m d i cây xanh b o v m i bên 10 m); i v i o n i qua các khu b o t n thiên nhiên, các khu du l ch có quy mô nh , có l gi i 20 m, các tuy n ư ng này có ý nghĩa là ư ng h u c n ph c v du l ch; + Các tuy n ư ng i b gi a ư ng h u c n ph c v du l ch và bãi bi n có l gi i t 15 – 20 m; + H th ng ư ng nhánh: g m các ư ng n i v i tr c chính, ư ng bao quanh o n các khu du l ch, khu dân cư, d ch v … quy mô 2 làn xe có t ng chi u dài g n 90 km…; + Các tuy n ư ng ô th và ư ng n i b khu du l ch m b o l gi i t 2 làn xe tr lên, trong quy ho ch chi ti t, lưu ý ph n hè ư ng ph i m b o r ng t i thi u 5 m trong khu ô th , 7 m i v i khu du l ch tr ng cây xanh, dành cho ngư i i b và b trí hành lang k thu t. i v i khu du l ch: v a hè t i thi u m i bên 7 m m b o tr ng cây xanh và ngư i i b ; + Bãi xe ư c quy ho ch t i qu ng trư ng trung tâm ô th và khu du l ch. T i các i m du l ch dành qu t cho bãi xe t p trung; - ư ng thu và c ng bi n:
 9. + C ng An Th i: là c ng t ng h p ph c v hàng hóa và hành khách, v i quy mô hàng hóa thông qua c ng 450.000 t n/năm, hành khách thông qua c ng 360.000 lư t khách/năm; + C ng Dương ông: là c ng hành khách ti p nh n 1 ph n lư ng khách n Phú Qu c b ng ư ng bi n; + C ng V nh m: là c ng có ch c năng trú bão cho các t u, thuy n, ng th i là c ng hành khách và hàng hóa v i quy mô v a; + B trí c u c ng ón khách t i các i m ưa ón du thuy n các tuy n d c theo b bi n v i quy mô nh t i Dương ông, C a C n, Bãi Thơm, Gành D u, Hàm Ninh, Bãi Vòng; + C ng cho tàu khách du l ch qu c t t i v nh t cho tàu ch công su t 2.000 hành khách neo u. Tương lai, có th phát tri n c ng thương m i, hàng hóa cho khu v c bi n Tây. - ư ng hàng không: Trư c m t s d ng sân bay hi n h u m b o công su t 300.000 hành khách/năm. u năm xây d ng sân bay m i t i Dương Tơ có quy mô kho ng 800 ha v i công su t kho ng 2,5 tri u hành khách/năm, d ki n ưa vào ho t ng sau năm 2010. b) C p nư c: - Ch tiêu: + Dân d ng: năm 2010: 110 – 120 lít/ngư i/ngày êm và năm 2020: 150 – 180 lít/ngư i/ngày êm; + Công nghi p: 40 m3/ha; + Du l ch: 250 – 300 lít/giư ng/ngày êm. - T ng nhu c u: năm 2010 kho ng 18.000 – 20.000 m3/ngày êm; năm 2020 kho ng 45.000 – 50.000 m3/ngày êm. - Ngu n nư c: T i o Phú Qu c ch y u s d ng ngu n nư c m t, h n ch khai thác nư c ng m. B trí và tri n khai d án u tư xây d ng 4 h tr nư c ph c v nhu c u nư c s ch trên o là: h Dương ông v i công su t kho ng 7 – 10 tri u m3, h Su i L n v i công su t kho ng 1,5 tri u m3, h R ch Cá v i công su t kho ng 1 tri u m3, h C a C n v i công su t kho ng 33 tri u m3 – 35 tri u m3. Sau năm 2020, khi có nhu c u phát tri n, nghiên c u ưa nư c ng t t t l in ra o và tái s d ng ngu n nư c sau khi x lý cung c p b sung cho o. c) C p i n:
 10. - Ch tiêu: + Sinh ho t: 1.500 KW/ngư i/năm; + Công nghi p: 250 KW/ha; + Du l ch: t 2 – 3 KW/giư ng. - T ng nhu c u i n n năm 2010 kho ng 50 MW và năm 2020 kho ng 150 MW. - Ngu n i n: Giai o n u, u tư xây d ng nhà máy i n ch y khí t và nghiên c u phương án kéo lư i i n qu c gia t t li n ra o b ng h th ng cáp ng m. Khuy n khích u tư xây d ng các lo i hình khai thác i n b ng năng lư ng m t tr i, i n gió v.v… b o v môi trư ng sinh thái. d) Thoát nư c th i và v sinh môi trư ng: - T ng lưu lư ng nư c th i: 40.000 m3/ngày êm. - Giai o n u, t i các ô th và khu v c du l ch b trí tr m x lý nư c th i c c b m b o tiêu chuNn trư c khi x ra b in, sông, su i, h . Sau năm 2010, xây d ng tr c thu gom nư c th i và tr m x lý nư c th i t p trung d ki n b trí phía Nam o. - Rác th i: t ng lưu lư ng rác kho ng 200 – 220 t n/ngày. Xây d ng khu x lý rác t p trung t i C a C n và Hàm Ninh v i quy mô m i khu kho ng 25 ha. - Nghĩa a: 2 khu nghĩa a t p trung t i phía B c C a Dương có quy mô 10 ha và phía Nam khu Su i Mây – Dương Tơ có quy mô 25 ha. Hư ng t i xây d ng ài h a táng, ti t ki m qu t và m b o v sinh môi trư ng. 7. Quy ho ch xây d ng t ut 5 n 10 năm t i và chương trình, d án ưu tiên u tư trong 5 năm t i: a) Tri n khai l p, xét duy t quy ho ch chung th tr n Dương ông, th tr n An Th i và các khu du l ch Bãi Trư ng – Dương Tơ; quy ho ch chi ti t xây d ng các khu ch c năng khác; b) L p và tri n khai th c hi n các d án b o v tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên du l ch và môi trư ng, quy ho ch các khu v c khai thác v t li u xây d ng m b o n nh môi trư ng sinh thái và phát tri n o b n v ng. c) u tư phát tri n cơ s h t ng k thu t – xã h i chính g m: - u tư xây d ng tr c ư ng b chính c a o t An Th i – Dương ông – ngã ba Bãi Thơm – Gành D u; - u tư xây d ng tuy n ư ng vành ai quanh o: t Dương ông - C a C n – Gành D u – Bãi Thơm – Hàm Ninh - V nh m – An Th i – Dương ông;
 11. - Nâng c p các tuy n ư ng nhánh hi n có; - Hoàn ch nh c ng An Th i và Dương ông, u tư c ng V nh m v i quy mô 2 b n nhô cho tàu ven bi n, tàu cao t c. Nghiên c u u tư xây d ng c ng hành khách cho tàu qu c t t i V nh t , c i t o nâng c p lu ng tàu trên sông Dương ông, c i t i các b n ánh b t h i s n t i Hàm Ninh, C a C n, Bãi Thơm, Gành D u; - Nâng c p ư ng trong ô th Dương ông, An Th i; tr ng cây xanh và qu n lý hè ư ng, m b o ph c v i l i c a ngư i dân, khách du l ch; m b o v sinh môi trư ng và c nh quan ô th ; - u tư xây d ng sân bay m i Dương Tơ; - u tư xây d ng nhà máy nư c Dương ông công su t 10.000 m3/ngày êm; chuNn b u tư xây d ng h Su i L n cung c p nhu c u phát tri n phía Nam o và nghiên c u gi i pháp xây d ng h C a C n áp ng nhu c u c p nư c sinh ho t và du l ch trên o; - M r ng Nhà máy i n t i Dương ông; nghiên c u gi i pháp ưa i n lư i t t li n ra o. - u tư các công trình h t ng xã h i, c bi t ưu tiên xây d ng b nh vi n ch t lư ng cao, các công trình nhà tr , trư ng h c… i u 2. y ban nhân dân t nh Kiên Giang có trách nhi m: 1. T ch c công b Quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c n năm 2020 các t ch c, cá nhân bi t, th c hi n; t ch c vi c th c hi n quy ho ch theo quy nh pháp lu t hi n hành. 2. Ban hành Quy ch qu n lý xây d ng theo quy ho ch chung xây d ng o Phú Qu c. 3. Hư ng d n t ch c l p, phê duy t các quy ho ch chi ti t và d án u tư theo quy nh pháp lu t hi n hành. 4. Qu n lý ch t ch qu t xây d ng, có k ho ch s d ng qu t phù h p v i ngu n v n và năng l c c a các ch u tư, tránh tình tr ng gi t và s d ng sai m c ích, m b o khai thác hi u qu qũy t trên o. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Kiên Giang và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TH TƯ NG CHÍNH PH
 12. Phan Văn Kh i
Đồng bộ tài khoản