Quyết định số 12/2000/QĐ-HĐQL

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

0
57
lượt xem
4
download

Quyết định số 12/2000/QĐ-HĐQL

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2000/QĐ-HĐQL về việc ban hành Quy chế cho vay, thu hồi nợ vay vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước do Hội đồng quản lý quỹ hỗ trợ phát triển ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2000/QĐ-HĐQL

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. H I Đ NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T H TR PHÁT TRI N NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2000/QĐ-HĐQL Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2000 QUY T Đ NH C A H I Đ NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N S 12/2000/QĐ-HĐQL NGÀY 02 THÁNG 3 NĂM 2000 V VI C BAN HÀNH QUY CH CHO VAY, THU H I N VAY V N TÍN D NG Đ U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C H I Đ NG QU N LÝ QU H TR PHÁT TRI N Căn c Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c; Căn c Ngh đ nh s 50/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n; Căn c Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) s 03/1998/QH10. Căn c Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng; Căn c Quy t đ nh s 231/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Đi u l t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n. Theo đ ngh c a T ng giám đ c Qu h tr phát tri n. QUY T Đ NH: Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này Quy ch cho vay, thu h i n vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Đi u 3. T ng giám đ c Qu h tr phát tri n, Trư ng Ban ki m soát Qu h tr phát tri n, Giám đ c các Chi nhánh Qu h tr phát tri n và Trư ng ban các Ban thu c Qu h tr phát tri n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. Trương Công Phú (Đã ký) H I Đ NG QU N LÝ QU C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM H TR PHÁT TRI N Đ c l p - T do - H nh phúc
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hà N i, ngày 02 tháng 3 năm 2000 QUY CH CHO VAY, THU H I N VAY V N TÍN D NG Đ U TƯ PHÁT TRI N C A NHÀ NƯ C (Ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/2000/QĐ-HĐQL ngày 02 tháng 3 năm 2000 c a H i đ ng qu n lý Qu h tr phát tri n Chương 1 NH NG QUY Đ NH Đi u 1. Cho vay đ u tư b ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c là m t trong các hình th c h tr đ u tư c a Nhà nư c đ i v i các d án đ u tư c a các thành ph n kinh t thu c m t s ngành, lĩnh v c, chương trình kinh t l n c a Nhà nư c và các vùng khó khăn c n khuy n khích đ u tư. Qu h tr phát tri n đư c Chính ph giao th c hi n nhi m v cho vay, thu h i n các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo k ho ch hàng năm phù h p v i ti n đ th c hi n d án. Đi u 2. Trong Quy ch này, các t ng sau đây đư c hi m như sau: 1. Ch đ u tư là ngư i ch s h u v n, ngư i vay v n ho c ngư i đư c giao trách nhi m tr c ti p qu n lý và s d ng v n đ th c hi n đ u tư theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Th i h n cho vay là kho ng th i gian t khi nh n kho n vay đ u tiên đ n th i đi m tr h t n vay (g c và lãi) theo h p đ ng tín d ng. 3. Th i h n ân h n là kho ng th i gian ngư i vay v n chưa ph i tr n g c. 4. Th i h n tr n là th i gian t khi d án b t đ u tr n g c cho đ n khi tr h t n vay (g c lãi) theo h p đ ng tín d ng. 5. Kỳ h n tr n là kho ng th i gian quy đ nh ph i tr n trong th i h n tr n . 6. H p đ ng tín d ng là h p đ ng kinh t đư c ký b ng văn b n v vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a nhà nư c gi a Qu h tr phát tri n ho c T ch c tín d ng đư c Qu u thác v i ch đ u tư. 7. T ch c cho vay là Qu h tr phát tri n ho c T ch c tín d ng đư c Qu h tr phát tri n u thác cho vay. Đi u 3. Nguyên t c cho vay v n c a Qu h tr phát tri n: 1. Qu h tr phát tri n th c hi n cho vay đ i v i các d án đ u tư thu c đ i tư ng Nhà nư c c n khuy n khích và đư c b trí k ho ch vay v n đ u tư hàng năm.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. D án có hi u qu kinh t xã h i, có kh năng hoàn tr v n vay (c g c và lãi). 3. D án có đ th t c đ u tư và xây d ng theo quy đ nh hi n hành. 4. Ch đ u tư (đơn v vay v n) có đ y đ tư cách pháp nhân theo quy đ nh c a pháp lu t, có tài s n b o đ m n vay theo quy đ nh. Riêng d án đ u tư m r ng, đ i m i thi t b công ngh ch đ u tư ph i có tình hình tài chính rõ ràng, b o đ m kh năng thanh toán và chi tr . 5. D án vay v n đ u tư ph i đư c Qu h tr phát tri n th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay trư c khi quy t đ nh đ u tư. Các d án nhóm B, C ph i đư c Qu h tr phát tri n ch p thu n cho vay trư c khi quy t đ nh đ u tư. Đi u 4. Ngu n v n cho vay và k ho ch hoá vi c s d ng v n: 1. Ngu n v n cho vay theo quy đ nh t i Di u 6, Đi u 7 Đi u l v t ch c và ho t đ ng c a Qu h tr phát tri n ban hành kèm theo Quy t đ nh s 231/1999/QĐ-TTg ngày 17/12/1999 c a Th tư ng Chính ph . 2. K ho ch hoá ngu n v n và s d ng v n: K ho ch cho vay đ u tư là m t b ph n c a k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao hàng năm cho Qu h tr phát tri n trên cơ s đ ngh c a B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính. Hàng năm, Qu h tr phát tri n l p và báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính k ho ch ngu n v n, k ho ch s d ng v n (t ng m c v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo các hình th c h tr đ u tư trong đó có cho vay đ u tư) theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng đ B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính cân đ i t ng h p trình Chính ph xem xét quy t đ nh. Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph giao k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c cho Qu h tr phát tri n là căn c đ Qu h tr phát tri n t ch c th c hi n các hình th c h tr đ u tư, trong đó có cho vay đ u tư. Chương 2 NH NG QUY Đ NH C TH Đi u 5. Đ i tư ng cho vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c: Các d án đ u tư phát tri n có kh năng thu h i v n tr c ti p (bao g m c d án cho vay thành l p doanh nghi p m i, cho vay đ i m i thi t b công ngh , m r ng s n xu t) c a các thành ph n kinh t , bao g m: 1. Nh ng d án đ u tư t i các vùng khó khăn theo quy đ nh hi n hành c a Chính ph v hư ng d n thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) thu c các ngành sau đây:
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) S n xu t đi n; khai thác khoáng s n (tr d u khí, nư c khoáng, vàng, đá quý; hoá ch t cơ b n; phân bón; thu c tr sâu vi sinh; b) Ch t o máy công c , máy đ ng l c ph c v nông nghi p; c) Xây d ng cơ s ch bi n: nông s n, lâm s n, thu s n, xây d ng cơ s làm mu i; d) S n xu t hàng xu t kh u, đ c bi t là các d án s d ng nhi u lao đ ng; đ) Tr ng r ng nguyên li u t p trung; tr ng cây công nghi p dài ngày, cây ăn qu ; e) Cơ s h t ng v giao thông, c p nư c, nhà có kh năng thu h i v n tr c ti p. 2. Các d án nuôi tr ng thu h i s n, chăn nuôi bò s a. 3. Các d án th c hi n ch trương c a Chính ph v xã h i hoá y t , giáo d c, văn hoá, th d c th thao. 4. Các d án có s d ng v n h tr phát tri n chính th c (ODA) cho vay l i. 5. M t s chương trình, d án đ u tư khác theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . Đi u 6. Đi u ki n vay v n: 1. Đ i v i d án: a) Thu c đ i tư ng quy đ nh t i Đi u 5 Quy ch này. b) Có đ th t c đ u tư và xây d ng theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý đ u tư và xây d ng, c th là: Có báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo đ u tư đ i v i d án có t ng m c v n đ u tư th p hơn 01 t đ ng ho c d án đ u tư theo thi t k m u) và quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng. Các d án nhóm C nh t thi t ph i có quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán. Nh ng d án thu c nhóm A, B n u chưa có thi t k k thu t và t ng d toán đư c duy t, thì trong Quy t đ nh đ u tư ph i quy đ nh m c v n c a t ng h ng m c và có thi t k d toán c a h ng m c thi công trong năm đư c c p có th m quy n phê duy t. 2. Đ i v i ch đ u tư: a) Ch đ u tư là t ch c, cá nhân có năng l c hành vi dân s đ y đ và thu c m t trong các lo i hình sau đây: - Doanh nghi p Nhà nư c; - Công ty c ph n;
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Công ty trách nhi m h u h n; - Công ty h p danh; - Doanh nghi p tư nhân; - H p tác xã, liên hi p tác xã; - Doanh nghi p c a các t ch c chính tr , chính tr xã h i, h i ngh nghi p có đăng ký kinh doanh theo quy đ nh c a pháp lu t; - Cơ s giáo d c, đào t o tư th c, dân l p, bán công; cơ s y t tư nhân, dân l p; cơ s văn hoá dân t c đư c thành l p và ho t đ ng h p pháp; - Cá nhân, nhóm kinh doanh đư c thành l p và ho t đ ng theo Ngh đ nh s 66/HĐBT ngày 02/3/1992 c a H i đ ng b trư ng (nay là Chính ph 0. b) D án đ u tư m r ng s n xu t, đ i m i công ngh thi t b , ch đ u tư ph i có tình hình tài chính rõ ràng, lành m nh, đ m b o kh năng thanh toán và chi tr . Đ i v i các d án thành l p doanh nghi p m i, ch đ u tư ph i có quy t đ nh thanh l p doanh nghi p (tr nh ng đơn v không có quy t đ nh thành l p doanh nghi p do pháp lu t quy đ nh) và gi y ch ng nh n đang ký kinh doanh đư c c p có th m quy n c p. c) Có phương án s n xu t kinh doanh có lãi, phương án tr n v n vay đư c Qu h tr phát tri n ch p nh n. d) Đ i v i tài s n th ch p và tài s n hình thành b ng v n vay thu c đ i tư ng ph i mua b o hi m b t bu c theo quy đ nh c a pháp lu t, ch đ u tư ph i cam k t và th c hi n mua b o hi m tài s n trong su t th i h n vay v n c a d án t i m t Công ty b o hi m đư c phép ho t đ ng h p pháp t i Vi t Nam. đ) Th c hi n các quy đ nh v b o đ m ti n vay theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c và quy đ nh t i Đi u 10 Quy ch này. Đi u 7. M c v n cho vay: 1. D án nhóm A, m c v n cho vay theo Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph . 2. D án nhóm B, C m c v n cho vay theo quy đ nh c a Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i), c th như sau: a) D án đ u tư di chuy n cơ s s n xu t ra kh i đô th , c i thi n sinh thái, môi trư ng, v sinh đô th , m c v n cho vay đ n 70% t ng m c v n đ u tư theo Quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n. b) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i khó khăn (thu c danh m c B ban hành kèm theo Quy t đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph quy đ nh chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) và các t nh, thành ph khác, m c v n cho vay đ n 50% t ng m c v n đ u tư theo quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) D án đ u tư t i đ a bàn có đi u ki n kinh t xã h i đ c bi t khó khăn (thu c danh m c C ban hành kèm theo Ngh đ nh s 51/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 c a Chính ph hư ng d n chi ti t thi hành Lu t Khuy n khích đ u tư trong nư c (s a đ i) và s n xu t hàng xu t kh u, m c v n cho vay đ n 70% t ng m c v n đ u tư theo Quy t đ nh đ u tư c a c p có th m quy n. 3. Các d án nhóm B, C n u vay cao hơn m c v n quy đ nh trên đây ph i đư c Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 4. Ch đ u tư ph i đ m b o huy đ ng đ s v n đ u tư còn thi u đ tham gia đ u tư hoàn thành d án theo đúng ti n đ đã xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư. Đi u 8. Th i h n cho vay: Th i h n cho vay các d án s d ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c xác đ nh trên cơ s kh năng thu h i v n phù h p v i đ c đi m s n xu t kinh doanh c a t ng d án và kh năng tr n c a ch đ u tư, nhưng t i đa không quá 10 năm. Trư ng h p vay trên 10 năm do H i đ ng qu n lý Qu h tr phát tri n xem xét quy t đ nh. Đi u 9. Lãi su t cho vay: 1. Lãi su t cho vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c là 9%/năm (0,75%/tháng). Khi lãi su t cơ b n c a ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam tăng ho c gi m t 10% tr lên. Th tư ng Chính ph quy t đ nh đi u ch nh m c lãi su t cho vay. 2. Lãi su t cho vay đ i v i m t d án đư c xác đ nh t i th i đi m ký h p đ ng tín d ng và đư c gi nguyên trong su t th i h n vay v n c a d án. 3. Lãi su t n quá h n b ng 130% lãi su t cho vay trong h n ghi trong h p đ ng tín d ng, đư c tính trên s n ph i tr theo h p đ ng tín d ng nhưng chưa tr đư c. 4. S lãi vay phát sinh trong th i h n ân h n đư c x lý như sau: a) Đ i v i các d án đ u tư thành l p doanh nghi p m i, chưa có ho t đ ng s n xu t kinh doanh, ch đ u tư chưa ph i tr lãi vay trong th i h n ân h n, s lãi này đư c phân b tr đ u trong các kỳ h n tr n g c. b) Đ i v i d án đ u tư m i nhưng ch đ u tư là đơn v đang ho t đ ng s n xu t kinh doanh ho c d án đ u tư chi u sâu, đ u tư m r ng s n xu t, đ i m i thi t b , công ngh , ch đ u tư ph i dùng các ngu n v n h p pháp đ tr lãi vay trong th i h n ân h n. Đi u 10. B o đ m ti n vay: 1. Đ i v i ch đ u tư là doanh nghi p Nhà nư c, khi vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, ch đ u tư đư c dùng tài s n hình thành b ng v n vay đ b o đ m ti n vay. Trong th i gian chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c chuy n như ng, bán ho c th ch p, c m c tài s n đó đ vay v n nơi khác.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Đ i v i ch đ u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c, khi vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, ngoài vi c dùng tài s n hình thành b ng v n vay đ b o đ m ti n vay, ph i có tài s n th ch p tr giá t i thi u b ng 50% m c v n vay. Trư ng h p đ c bi t do Th tư ng Chính ph quy t đ nh. Trong th i gian chưa tr h t n , ch đ u tư không đư c cho, t ng, bán, chuy n như ng ho c đem c m c , th ch p các tài s n trên t i nơi khác đ vay v n. 3. Trình t và th t c đ m b o ti n vay, x lý tài s n b o đ m (k c tài s n th ch p, tài s n hình thành b ng v n vay) trong trư ng h p ch đ u tư không tr đư c n , ch đ u tư chia tách, sát nh p, chuy n đ i, c ph n hoá ho c gi i th , phá s n... th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t v b o đ m ti n vay, v giao d ch b o đ m và đăng ký giao d ch b o đ m. Đi u 11. Th m quy n quy t đ nh cho vay: 1. T ng giám đ c Qu h tr phát tri n quy t đ nh ho c u quy n cho Giám đ c các Chi nhánh Qu quy t đ nh cho vay các d án đ đi u ki n vay v n đư c quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Quy ch này. 2. Các d án vư t quá các quy đ nh t i Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và quy đ nh t i Quy ch này, H i đ ng qu n lý Qu trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t đ nh. Đi u 12. H sơ và trình t th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay: 1. Trư c khi ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư d án, ch đ u tư ph i g i đ n Qu h tr phát tri n h sơ th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay. 2. H sơ, trình t và n i dung th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n v n vay c a Qu h tr phát tri n th c hi n theo Quy ch th m đ nh do H i đ ng qu n lý Qu ban hành. 3. Căn c vào ý ki n ch p thu n cho vay c a Qu h tr phát tri n, ngư i có th m quy n quy t đ nh đ u tư d án và b trí k ho ch vay v n Qu h tr phát tri n cho d án theo quy đ nh t i Đi u 13 Quy ch này. Đi u 13. Trình t l p, thông báo k ho ch vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c: K ho ch vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c là m t b ph n c a k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đư c Th tư ng Chính ph Quy t đ nh giao hàng năm cho Qu v ngu n v n, t ng m c v n cho vay (trong đó có danh m c và m c v n cho vay các d án nhóm A) theo cơ c u ngành, lĩnh v c, ngành kinh t . Trình t l p và thông báo k ho ch như sau: 1/ L p k ho ch:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Hàng năm, vào th i gian l p d toán ngân sách Nhà nư c năm sau theo quy đ nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c, căn c vào ti n đ th c hi n d án đã xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư và văn b n hư ng d n l p k ho ch c a Nhà nư c, ch đ u tư l p k ho ch vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c theo nguyên t c b o đ m ti n đ đ u tư c a d án, g i B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , các T ng Công ty nhà nư c, UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau đây vi t t t là B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan). b) Đ u tháng 9 hàng năm, các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan t ng h p k ho ch đ u tư xây d ng cơ b n b ng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c c a các d án thu c ph m vi qu n lý, có chia theo cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng g i B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính và Qu h tr phát tri n. c) Cu i tháng 9 hàng năm, căn c vào đ nh hư ng phát tri n kinh t xã h i, qui ho ch phát tri n ngành, vùng, lãnh th ; đ ngh c a các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan; các đi u ki n ghi k ho ch quy đ nh t i Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng hi n hành c a Nhà nư c. Qu h tr phát tri n l p và báo cáo B K ho ch và Đ u tư, B Tài chính đ cân đ i t ng h p trình Chính ph k ho ch v ngu n v n và t ng m c v n đ u tư xây d ng cơ b n b ng ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c, trong đó có k ho ch cho vay đ u tư. 2. Thông báo k ho ch: a) Trong th i h n 30 ngày k t ngày Th tư ng Chính ph quy t đ nh giao k ho ch tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c cho Qu h tr phát tri n, Qu h tr phát tri n ph i thông báo b ng văn b n k ho ch cho vay v n tín d ng đ u tư cho các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan. b) Căn c vào k ho ch Nhà nư c giao, trong th i h n 30 ngày k t khi nh n đư c thông báo c a Qu h tr phát tri n, các B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan ph i đăng ký k ho ch v i Qu h tr phát tri n (danh m c d án và m c v n vay c a t ng d án). Trư c h t ph i ưu tiên b trí đ m c v n vay theo ti n đ đã xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư và h p đ ng tín d ng đã ký cho các d án vay chuy n tiép, còn l i m i b trí cho các d án vay m i. Vi c b sung, đi u ch nh k ho ch năm đư c th c hi n m t l n vào quý III năm đó. c) Qu h tr phát tri n ki m tra vi c phân b k ho ch c a t ng B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan v các m t sau đây: - T ng s v n vay trong k ho ch đã phân b và đăng ký ph i phù h p v i k ho ch đã đư c Qu thông báo. - M c v n b trí cho t ng d án ph i phù h p v i m c tiêu và ti n đ th c hi n d án, trong ph m vi m c v n cho vay b ng ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đã xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư. - B trí đ v n vay theo đúng cơ c u ngành, lĩnh v c đã đư c thông báo. - Danh m c và m c v n vay các d án nhóm A.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - S tuân th các nguyên t c b trí k ho ch theo Quy ch qu n lý đ u tư và xây d ng, nh t là đ i v i các d án nhóm C. d) Qu h tr phát tri n thông báo danh m c và m c v n vay t ng d án (thu c kinh t đ a phương và kinh t Trung ương trên đ a bàn) cho các Chi nhánh Qu h tr phát tri n đ có căn c hư ng d n ch đ u tư l p h sơ vay v n và ký k t h p đ ng tín d ng. Trư ng h p vi c phân b và đăng ký k ho ch c a B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan chưa phù h p v i k ho ch đã giao, Qu h tr phát tri n có văn b n đ ngh đi u ch nh l i cho phù h p. 3. Trình t , n i dung l p và thông báo k ho ch quy đ nh t i kho n 1 và kho n 2 Đi u này th c hi n cho các d án vay m i (vay l n đ u). Đ i v i các d án cho vay chuy n ti p (vay t năm th hai tr đi), n u d án không có s đi u ch nh ti n đ th c hi n so v i Quy t đ nh đ u tư ban đ u, căn c vào m c v n cho vay (có chia theo năm) c a c d án đã ký trong h p đ ng tín d ng, Qu h tr phát tri n s ch đ ng đ nghi B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan b trí v n cho d án phù h p ti n đ th c hi n d án trong Quy t đ nh đ u tư và h p đ ng tín d ng đã ký. Trư ng h p d án có s đi u ch nh ti n đ th c hi n đư c c p có th m quy n ch p thu n b ng văn b n (đ y nhanh hơn ho c giãn ra so v i ti n đ ban đ u đã xác đ nh trong Quy t đ nh đ u tư), ch đ u tư l p nhu c u vay v n theo ti n đ đi u ch nh v i B , UBND t nh, thành ph và các t ch c có liên quan đ đưa vào k ho ch đăng ký v i Qu h tr phát tri n. Đi u 14. H sơ vay v n: Sau khi d án đư c c p có th m quy n quy t đ nh đ u tư và đư c b trí k ho ch vay v n, Qu h tr phát tri n t ch c ký h p đ ng tín d ng v i ch đ u tư theo các quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c va Quy ch này. Trư c khi ký h p đ ng tín d ng, ch đ u tư g i đ n Chi nhánh Qu h tr phát tri n nơi ch đ u tư đăng ký vay v n các tài li u sau: a) Đơn xin vay v n; b) Báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo đ u tư đã đư c thông qua theo quy đ nh c a pháp lu t; c) Quy t đ nh đ u tư d án c a c p có th m quy n; d) T ng d toán công trình ho c d toán h ng m c công trình đư c duy t; đ) Đ i v i ch đ u tư không ph i là doanh nghi p Nhà nư c, ch đ u tư ph i g i b ng kê tài s n th ch p (danh m c và giá tr th c t c a tài s n th ch p), cúng như các tài li u liên quan đ n quy n s h u tài s n và quy n s d ng đ t h p pháp. Trong đó tài s n th ch p (k c đ t đai) ph i là nh ng tài s n đư c phép đem th ch p vay v n theo quy đ nh c a pháp lu t và đư c Qu h tr phát tri n ch p nh n làm tài s n th ch p; giá tr c a tài s n th ch p ph i là giá tr đã đư c đ nh giá l i trên cơ s giá tr
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. th c t còn l i c a tài s n, có tham kh o giá c c a lo i tài s n tương t trên th trư ng và đư c các Bên tho thu n. Các tài li u trên ph i là b n chính ho c b n sao có xác nh n c a cơ quan nhà nư c có th m quy n. Ch đ u tư ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính đúng đ n, h p pháp h p l c a h sơ vay v n. Đi u 15. Trình t ký h p đ ng tín d ng: 1. Trong th i h n 20 ngày làm vi c k t ngày nh n đư c đ y đ h sơ vay v n quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch này, Qu h tr phát tri n ph i xem xét và thông báo b ng văn b n cho ch đ u tư đ ký h p đ ng tín d ng theo nguyên t c sau: a) Trư ng h p Qu h tr phát tri n cho vay tr c ti p thì Qu thông báo cho ch đ u tư ký h p đ ng tín d ng v i Chi nhánh Qu ; b) Trư ng h p d án đư c Qu h tr phát tri n u thác cho T ch c tín d ng cho vay và thu h i n thì Qu thông báo cho ch đ u tư ký h p đ ng tín d ng v i T ch c tín d ng đư c u thác. Trong trư ng h p này, Qu h tr phát tri n s ký h p đ ng u thác v i T ch c tín d ng (trong đó quy đ nh n i dung u thác, quy n h n và trách nhi m c a Bên u thác và Bên nh n u thác) và chuy n toàn b h sơ vay v n quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch này cho T ch c tín d ng đư c u thác; T ch c tín d ng nh n u thác không ph i th m đ nh l i phương án tài chính, phương án tr n c a d án; Các t ch c tín d ng nh n u thác đư c hư ng phí d ch v tính trên s dư n vay, không k s dư n vay quá h n và dư n đã đư c khoanh n theo quy t đ nh c a c p có th m quy n. M c phí d ch v do các Bên tho thu n và ghi trong h p đ ng u thác. c) H p đ ng tín d ng đư c ký m t l n cho toàn b d án, có chia ra t ng năm theo ti n đ đ u tư và ph i ghi rõ các n i dung: m c đích s d ng v n vay, cách th c và ti n đ gi i ngân, s ti n vay, lãi su t, th i h n vay, phương th c và th i h n tr n , hình th c b o đ m ti n vay và bi n pháp x lý tài s n b o đ m ti n vay; quy n và nghĩa v c a các bên và các cam k t khác đư c các Bên tho thu n phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Qu h tr phát tri n ban hành m u h p đ ng tín d ng đ th c hi n th ng nh t đ i v i các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. 2. Đi u ki n ký h p đ ng tín d ng: a) Ch đ u tư đã g i đ h sơ vay v n theo quy đ nh t i Đi u 14 Quy ch này. b) Đã hoàn ch nh h sơ theo đ ngh c a Qu h tr phát tri n (n u có).
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. c) Đ i v i ch đ u tư khi vay v n ph i có tài s n th ch p, h p đ ng tín d ng ch đư c ký sau khi đã ký h p đ ng th ch p tài s n. H p đ ng th ch p tài s n đư c coi là m t b ph n không th tách r i c a h p đ ng tín d ng. 3. H p đ ng tín d ng đư c l p thành 4 b n có giá tr như nhau và g i cho các bên sau đây: a) Ch đ u tư. b) Chi nhánh Qu h tr phát tri n tr c ti p cho vay v n ho c T ch c tín d ng nh n u thác (sau đây g i là T ch c cho vay). c) Qu h tr phát tri n. d) Toà án kinh t s t i. 4. Trư c khi ký h p đ ng tín d ng ho c đang trong quá trình th c hi n h p đ ng tín d ng, n u phát hi n ch đ u tư có vi ph m pháp lu t ho c d án không có hi u qu , không đ m b o kh năng tr n (do sai sót trong quá trình th m đ nh d án và Quy t đ nh đ u tư ho c xu t hi n các kh năng r i ro khác), T ch c cho vay có quy n đình ch vi c ký k t ho c vi c th c hi n h p đ ng tín d ng và báo cáo k p th i cho Qu h tr phát tri n và cơ quan có th m quy n quy t đ nh đ u tư. Đi u 16. C p v n vay: 1. C p v n vay t m ng: 1.1- Ch đ u tư đư c vay v n đ t m ng cho các nhà th u trong các trư ng h p sau: a) D án vay v n th c hi n đ u th u theo h p đ ng chìa khoá trao tay. b) Các gói th u xây l p t ch c đ u th u. c) Mua s m thi t b (k c thi t b nh p kh u và thi t b mua trong nư c). d) Các h p đ ng tư v n. đ) Đ i v i các chi phí khác trong giai đo n th c hi n d án (đ n bù, gi i phóng m t b ng, thuê đ t, c p đ t, chuy n quy n s d ng đ t...), trư c h t ch đ u tư ph i dùng ngu n v n t có ho c các ngu n v n khác đ th c hi n. Trư ng h p các ngu n v n này đã đư c s d ng đ đ u tư các hàng m c khác c a d án ho c do ti n đ huy đ ng các ngu n v n này không k p th i v i ti n đ đ u tư d án thì ch đ u tư có th đư c dùng v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c đ th c hi n. Các d án đ u tư ho c kh i lư ng công vi c thu c d án đ u tư ngoài đ i tư ng nêu trên ch đư c c p v n vay đ t m ng khi Th tư ng Chính ph cho phép. 1.2- M c v n cho vay t m ng: a) Đ i v i các d án đ u tư th c hi n đ u th u theo h p đ ng chìa khoá trao tay:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - T m ng cho vi c mua s m thi t b căn c vào ti n đ thanh toán trong h p đ ng (như quy đ nh t i kho n c dư i đây). - T m ng cho các công vi c khác tuỳ theo đ ngh c a ch đ u tư nhưng t ng s ti n cho vay t m ng không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. b) Đ i v i xây l p: - Các gói th u có giá tr t 50 t đ ng tr lên, m c t m ng t i đa b ng 10% giá tr h p đ ng nhưng không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. - Các gói th u có giá tr t 10 t đ ng đ n dư i 50 t đ ng, m c t m ng t i đa b ng 15% giá tr h p đ ng nhưng không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. - Các gói th u có giá tr dư i 10 t đ ng, m c t m ng t i đa b ng 20% giá tr h p đ ng nhưng không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. c) Đ i v i mua s m thi t b : - M c v n t m ng là s ti n mà ch đ u tư ph i tr cho nhà th u cung ng thi t b , nhà th u v n chuy n thi t b (n u có) theo h p đ ng kinh t , nhưng nhi u nh t không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. - Vi c cho vay v n đ t m ng đư c th c hi n theo ti n đ thanh toán ti n trong h p đ ng mua bán thi t b , h p đ ng v n chuy n thi t b và đư c th c hi n cho đ n khi thi t b đã nh p kho c a ch đ u tư (đ i v i thi t b không c n l p đ t) ho c đã đư c l p đ t xong và nghi m thu (đ i v i thi t b c n l p). - Trư ng h p m c v n đư c vay trong k ho ch năm không đ đ thanh toán theo h p đ ng, ch đ u tư có trách nhi m s d ng v n t có ho c các ngu n v n h p pháp khác đ thanh toán. d) Đ i v i các h p đ ng tư v n, m c v n cho vay đ t m ng t 25% đ n 50% h p đ ng, nhưng không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. đ) Đ i v i công vi c đ n bù gi i phóng m t b ng, m c v n cho vay đ t m ng theo yêu c u c n thi t c a vi c đ n bù nhưng nhi u nh t không vư t d toán chi phí đ n bù đư c duy t và m c v n đư c vay trong k ho ch năm. e) Đ i v i m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án đư c c p v n vay t m ng, T ch c cho vay xem xét nhu c u v n t m ng c a ch đ u tư (thông báo yêu c u n p ti n, d toán chi phí c a b máy qu n lý d án) đ c p v n vay t m ng, nhưng nhi u nh t không vư t m c v n đư c vay trong k ho ch năm. 1.3- Đ đư c c p v n vay t m ng, ch đ u tư g i các tài li u sau: a) Đ i v i các d án th c hi n đ u th u theo h p đ ng chìa khoá trao tay (đ u th u toàn b các công vi c thi t k , cung c p thi t b , xây l p đư c th c hi n thông qua m t nhà th u) và các gói th u xây l p th c hi n đ u th u:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Văn b n phê duy t k t qu đ u th u c a c p có th m quy n. - H p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u. - Gi y b o lãnh th c hi n h p đ ng c a nhà th u. - Gi y phép xây d ng (trư ng h p c n có gi y phép theo quy đ nh). b) Đ i v i vi c mua s m thi t b (k c thi t b nh p kh u và thi t b mua trong nư c): - Văn b n phê duy t k t qu đ u th u c a c p có th m quy n (đ i v i ph n thi t b t ch c đ u th u) ho c quy t đ nh ch đ nh th u. H p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u cung ng, gia công ch t o thi t b . Gi y b o lãnh th c hi n h p đ ng c a nhà th u (đ i v i ph n thi t b t ch c đ u th u). c) Riêng đ i v i vi c vay v n đ t m ng cho h p đ ng nh p kh u thi t b , ch đ u tư g i thêm các tài li u sau ngoài các tài li u nêu trên: - Văn b n phê duy t h p đ ng c a c p có th m quy n theo quy đ nh hi n hành. - Gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u c a ch đ u tư (n u ch đ u tư th c hi n tr c ti p vi c nh p kh u ). - H p đ ng u thác nh p kh u và gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u c a đơn v nh p u thác. - Gi y b o lãnh ti n đ t c c thi t b do ngân hàng c a nhà th u phát hành (trư ng h p vay v n t m ng đ đ t c c ti n thi t b ) ho c công văn yêu c u ký qu m L/C c a ngân hàng th c hi n thanh toán qu c t (trư ng h p vay v n đ ký qu m L/C và vi c thanh toán không th c hi n qua Qu h tr phát tri n). d) Đ i v i các công vi c ph i thuê tư v n: - Văn b n phê duy t k t qu đ u th u c a c p có th m quy n (đ i v i công vi c th c hi n đ u th u tuy n ch n tư v n). - H p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u tư v n. đ) Đ i v i m t s công vi c thu c chi phí khác c a d án: - Công tác đ n bù, gi i phóng m t b ng... ph i có phương án đ n bù và d toán chi phí đư c duy t. Trình t , th t c đ n bù gi i phóng m t b ng th c hi n theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c v lĩnh v c này. - Các chi phí c p đ t, thuê đ t c a Nhà nư c ho c chuy n quy n s d ng đ t ph i có thông báo c a cơ quan chuyên môn yêu c u ch đ u tư n p ti n. Thuê đ t c a khu
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. công nghi p ph i có h p đ ng thuê đ t và d toán chi phí thuê đ t đư c c p có th m quy n phê duy t. - Chi phí ho t đ ng c a b máy qu n lý d án ph i có d toán chi phí đư c duy t. 2. C p v n vay thanh toán kh i lư ng xây d ng cơ b n hoàn thành: 2.1- C p v n vay thanh toán kh i lư ng xây l p a) Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c ch đ nh th u đư c vay v n thanh toán là kh i lư ng th c hi n theo h p đ ng, đã đư c nghi m thu đúng ch đ quy đ nh. Đ đư c vay v n thanh toán, ch đ u tư g i T ch c cho vay các tài li u sau: - Quy t đ nh ch đ nh th u h p l c a c p có th m quy n. - Gi y phép xây d ng (trư ng h p c n có gi y phép theo quy đ nh). - Thi t k , d toán chi ti t h ng m c công trình đư c l p theo đúng đ nh m c, đơn giá c a Nhà nư c. - Văn b n phê duy t thi t k - d toán c a c p có th m quy n. - H p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng đư c nghi m thu. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. b) Kh i lư ng xây l p hoàn thành theo hình th c đ u th u đư c cho vay thanh toán là kh i lư ng th c hi n đã đư c nghi m thu theo h p đ ng. Đ đư c vay v n thanh toán, ch đ u tư g i các tài li u sau: - Văn b n phê duy t k t qu đ u th u kèm d toán trúng th u và biên b n đi u ch nh s li u cu h i đ ng xét th u (n u có). - H p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng xây l p hoàn thành kèm theo b n tính giá tr kh i lư ng đư c nghi m thu. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. Nh ng kh i lư ng phát sinh ngoài giá th u ph i có văn b n phê duy t k t qu đ u th u b sung (n u kh i lư ng phát sinh đư c đ u th u) ho c d toán b sung đư c duy t (n u kh i lư ng phát sinh đư c ch đ nh th u)
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.2- C p v n vay thanh toán kh i lư ng thi t b : Kh i lư ng thi t b hoàn thành đư c cho vay thanh toán là kh i lư ng thi t b đã nh p kho c a ch đ u tư (đ i v i thi t b không c n l p) ho c đã l p đ t xong và đư c nghi m thu (đ i v i thi t b c n l p); Danh m c thi t b ph i phù h p v i quy t đ nh đ u tư. Đ đư c vay v n thanh toán, ch đ u tư g i đ n T ch c cho vay các tài li u sau: - H p đ ng kinh t . - Hoá đơn kiêm phi u xu t kho (đ i v i thi t b mua trong nư c). - B ch ng t nh p kh u (đ i v i thi t b nh p kh u) g m: + B hoá đơn hàng hoá. + V n đơn đư ng bi n (ho c đư ng hàng không). + Gi y t v b o hi m. + Gi y thông báo g i hàng và đ ngh chuy n ti n c a nhà cung c p hàng hoá. + Gi y ch ng nh n ch t lư ng, xu t x hàng hoá. + Biên b n giao nh n hàng hoá t i c ng Vi t Nam ho c phi u xu t kho c a đơn v nh p u thác. - Phi u nh p kho (đ i v i thi t b không c n l p) ho c biên b n nghi m thu kh i lư ng thi t b l p đ t hoàn thành (đ i v i thi t b c n l p). - Các ch ng t có liên quan đ n chi phí thi t b (v n chuy n, b o qu n, b o hi m, thu , phí lưu kho...). - Phi u giá (ho c b ng kê) và các ch ng t thanh toán khác. 2.3- C p v n vay thanh toán kh i lư ng công tác tư v n: Kh i lư ng công tác tư v n hoàn thành đư c cho vay thanh toán là kh i lư ng th c hi n đư c nghi m thu phù h p v i h p đ ng kinh t . Đ đư c vay v n thanh toán, ch đ u tư g i đ n T ch c cho vay các tài li u sau: - H p đ ng. - Biên b n nghi m thu kh i lư ng công vi c tư v n hoàn thành. - Phi u giá và ch ng t thanh toán. 2.4- Cho vay thanh toán kh i lư ng chi phí khác (đ n bù, gi i phóng m t b ng....).
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. a) Đ i v i chi phí đ n bù gi i phóng m t b ng ph i có phương án đ n bù và d toán đ n bù đư c duy t, b n xác nh n kh i lư ng đ n bù đã th c hi n có ch ký c a đ i tư ng đư c đ n bù. b) Đ i v i các chi phí khác ph i có các ch ng t h p l có liên quan. 3. M t s lưu ý trong quá trình c p v n vay: 3.1- N i dung h p đ ng c a t t c các h p đ ng ký v i nhà th u qu c t ho c h p đ ng trong nư c các gói th u l n c a d án nhóm A (ho c tương đương) mà k t qu đ u th u do Th tư ng Chính ph phê duy t thì ph i đư c c p có th m quy n (B trư ng, Ch t ch UBND t nh, thành ph , H i đ ng qu n tr T ng Công ty Nhà nư c thành l p theo Quy t đ nh 91/TTg) phê duy t. 3.2- Căn c đ ngh c a ch đ u tư và h sơ t m ng (ho c h sơ thanh toán) do ch đ u tư g i đ n, trong vòng 7 ngày làm vi c k t khi nh n đ h sơ h p l , T ch c cho vay có trách nhi m ki m tra và th c hi n c p v n vay cho ch đ u tư đ t m ng (ho c thanh toán) cho các nhà th u xây l p, tư v n, cung ng thi t b ... theo đúng các quy đ nh nói trên. Trư ng h p ch đ u tư đã đư c c p v n vay t m ng, đ nghi thanh toán kh i lư ng hoàn thành, ch đ u tư ph i xu t trình các tài li u ch ng minh vi c s d ng v n vay t m ng đúng m c đích t m ng ban đ u. 3.3- Các d án có ti n đ vay v n trong nhi u năm k ho ch (m c v n vay t ng năm đã đư c ghi trong h p đ ng tính d ng), vi c gi i ngân s v n đư c vay t năm th 2 tr đi ch th c hi n khi đã có báo cáo c a ch đ u tư v tình hình th c hi n k ho ch vay v n, tr n năm trư c và văn b n thông báo ch tiêu k ho ch năm c a Qu h tr phát tri n. 3.4- M c v n cho vay thanh toán đ i v i toàn b d án ho c t ng h ng m c công trình không đư c vư t T ng d toán, d toán (ho c giá trúng th u) đư c duy t tr đi s v n đã cho vay t m ng (n u có) và trong ph m vi t ng m c v n cho vay c a d án đã xác đ nh trong h p đ ng tín d ng đã ký. 3.5- M i l n nh n v n vay (bao g m c c p v n vay t m ng và c p v n vay thanh toán), ch đ u tư (giám đ c ho c ngư i đư c u quy n) ph i ký nh n n vào kh ư c vay v n. Kh ư c ch có 01 (m t) b n chính duy nh t lưu t i b ph n k toán c a T ch c cho vay. 3.6 - Vi c c p v n vay các d án nhóm C thu c k ho ch năm trư c ch th c hi n đ n ngày 31/12 năm sau. Trư ng h p đ c bi t do T ng giám đ c Qu h tr phát tri n xem xét quy t đ nh. 3.7 - Trong các tài li u do ch đ u tư g i cho T ch c cho vay, có lo i tài li u ch g i m t l n cho toàn b d án và lo i tài li u g i t ng l n khi đ ngh thanh toán (ho c t m ng). Các tài li u g i m t l n bao g m: báo cáo nghiên c u kh thi, quy t đ nh đ u tư, quy t đ nh phê duy t thi t k k thu t và t ng d toán, văn b n phê duy t k t qu đ u th u (ho c d toán đư c duy t) kèm theo các tài li u v d toán, h p đ ng kinh t gi a ch đ u tư và nhà th u, gi y phép xây d ng (n u có).
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3.8 - Nh ng d án đ u tư có v n nư c ngoài ho c nh ng gói th u t ch c đ u th u qu c t mà trong Hi p đ nh tín d ng ký gi a nhà tài tr v i Chính ph Vi t Nam có quy đ nh v vi c c p v n thanh toán khác v i các quy đ nh nêu trên thì đư c th c hi n theo quy đ nh trong HI p đ nh tín d ng đã ký. Đi u 17. Quy t toán v n đ u tư: 1. Khi d án hoàn thành đưa vào s d ng, ch đ u tư có trách nhi m l p báo cáo quy t toán v n đ u tư công trình hoàn thành đ trình c p có th m quy n phê duy t. N i dung l p, th m tra và phê duy t báo cáo quy t toán công trình hoàn thành th c hi n theo đúng quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c. 2. T ch c cho vay có trách nhi m ki m tra xác nh n t ng s v n đã cho vay, s dư n và s lãi phát sinh đ n th i đi m d án hoàn thành đưa vào s d ng (k c s lãi đã thu và s lãi chưa thu) và nh n xét đánh giá tình hình qu n lý s d ng v n vay đ cơ quan nhà nư c có th m quy n phê duy t báo cáo quy t toán. Đi u 18. Thu n và lãi vay: 1. Đ n kỳ h n tr n (g c và lãi) quy đ nh trong h p đ ng tín d ng đã ký, ch đ u tư ph i ch đ ng tr đ n cho T ch c cho vay. Ngu n tr n bao g m toàn b kh u hao ho c ngu n thu phí s d ng tài s n hình thành b ng v n vay, l i nhu n sau thu và các ngu n v n h p pháp khác c a ch đ u tư. 2. Đ n kỳ h n tr n , n u ch đ u tư không tr n và không đư c gia h n n (k c đi u ch nh th i đi m b t đ u tr n , đi u ch nh kỳ h n tr n ) ho c khoanh n , thì T ch c cho vay chuy n ngay s n g c đ n h n ph i tr sang n quá h n và áp d ng m c lãi quá h n quy đ nh t i kho n 3 Đi u 9 Quy ch này. Đ ng th i l p u nhi m thu đ ngh T ch c tín d ng nơi ch đ u tư m tài kho n ti n g i thu h n vay (g c và lãi) và thông báo cho ch đ u tư bi t. 3. T ch c cho vay khuy n khích ch đ u tư tr n trư c h n. 4. Đ n kỳ h n tr n , sau khi đã áp d ng các bi n pháp thu n nói trên mà ch đ u tư v n không tr đư c n , T ch c cho vay đư c quy n phát m i tài s n th ch p, tài s n hình thành b ng v n vay theo quy đ nh c a pháp lu t đ thu h i n . 5. Trư ng h p ch đ u tư b phá s n ho c gi i th trong khi chưa tr h t n cho T ch c cho vay, vi c thu h i n c a T ch c cho vay đư c th c hi n theo quy đ nh c a pháp lu t. T ch c cho vay đư c quy n phát m i tài s n th ch p, tài s n hình thành b ng v n vay đ thu h i n vay. S n còn l i chưa thu đư c (n u có), Qu h tr phát tri n đư c dùng qu d phòng r i ro đ bù đ p theo quy đ nh t i Đi u 22 Ngh đ nh s 43/1999/NĐ-CP ngày 29/6/1999 c a Chính ph v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c. Đi u 19. Gia h n n , đi u ch nh kỳ h n tr n :
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1. Ch đ u tư các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c ph i tr n đúng h n cho T ch c cho vay theo h p đ ng tín d ng đã ký. N u vì lý do khách quan, ch đ u tư th c s g p khó khăn trong quá trình th c hi n d án ho c trong s n xu t kinh doanh, d n đ n không th tr đư c n vay theo h p đ ng tín d ng thì trư c kỳ h n tr n m t tháng ch đ u tư ph i có văn b n g i T ch c cho vay đ ng g i c p quy t đ nh đ u tư gi i trình rõ lý do không tr đư c n , đ ng th i ph i có phương án c th đ xu t các bi n pháp kh c ph c khó khăn đ t o ngu n tr n . C p quy t đ nh đ u tư có trách nhi m xem xét gi i trình c a ch đ u tư và có ý ki n b ng văn b n g i T ch c cho vay v đ ngh gia h n n c a ch đ u tư. Riêng đ i v i d án nhóm A (do Th tư ng Chính ph quy t đ nh đ u tư), vi c th c hi n các th t c đ ngh ra h n n do ch đ u tư và cơ quan c p trên c a ch đ u tư (B , UBND t nh, thành ph ) th c hi n. 2. Căn c h sơ xin gia h n n c a ch đ u tư, T ch c cho vay có trách nhi m ki m tra xem xét và tr l i k p th i b ng văn b n, hư ng d n và ki m tra các chi nhánh Qu ký k t h p đ ng tín d ng đi u ch nh v i ch đ u tư theo đúng quy đ nh. T ng th i h n gia h n n c a m t d án t i đa b ng 1/3 th i h n tr n đã ghi trong h p đ ng tín d ng. 3. T ch c tín d ng nh n u thác có quy n đi u ch nh kỳ h n tr n c a d án nhưng không làm thay đ i m c thu n trong năm. Khi quy t đ nh đi u ch nh kỳ h n tr n , T ch c tín d ng nh n u thác ph i thông báo cho Qu h tr phát tri n bi t. Các trư ng h p đi u ch nh khác do Qu h tr phát tri n xem xét, quy t đ nh (ho c u quy n cho Giám đ c Chi nhánh Qu xem xét quy t đ nh và ch u trách nhi m). Đi u 20. H p đ ng tín d ng ch m d t khi: 1. Ch đ u tư đã tr h t n vay (g c và lãi). 2. Các trư ng h p khác theo quy t đ nh c a cơ quan nhà nư c có th m quy n (xoá n , chuy n ngu n v n đ u tư c a d án, liên doanh v i nư c ngoài theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ...). Đi u 21. Quy n và nghĩa v c a Qu h tr phát tri n: 1. Yêu c u ch đ u tư cung c p tài li u ch ng minh d án đ u tư có tính kh thi, kh năng tài chính c a mình trư c khi quy t đ nh cho vay. 2. Th m đ nh và ch u trách nhi m v vi c th m đ nh phương án tài chính, phương án tr n c a d án. 3. T ch i cho vay n u xét th y d án không có hi u qu , không có kh năng hoàn tr n vay ho c không có đ tài s n th ch p theo quy đ nh. Khi t ch i ph i có văn b n g i ch đ u tư nêu rõ lý do t ch i, đ ng th i ph i báo cáo và ch u trách nhi m v ý ki n c a mình v i c p quy t đ nh đ u tư. 4. Ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a ch đ u tư trư c, trong và sau đ u tư. Đư c quy n ki m tra tài s n hình thành b ng v n vay, tài s n th ch p khi c n thi t.
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5. Ch m d t vi c cho vay, thu h i n vay trư c th i h n khi phát hi n ch đ u tư cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p đ ng tín d ng đã ký. 6. Kh i ki n ch đ u tư vi ph m h p đ ng tín d ng. 7. Khi đ n h n tr n , n u ch đ u tư không tr đư c n mà các bên không có tho thu n khác thì Qu h tr phát tri n đư c quy n phát m i tài s n hình thành b ng v n vay và tài s n th ch p đ thu h i n theo quy đ nh c a pháp lu t. 8. Mi m gi m lãi ti n vay, gia h n n , đi u ch nh kỳ h n tr n , th i đi m b t đ u tr n theo các quy đ nh t i Đi u 19 và Đi u 24 Quy ch này và th c hi n quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph đ i v i d án đư c khoanh n , xoá n . 9. Th c hi n cho vay đúng đ i tư ng, cơ c u ngành, lĩnh v c, vùng và t ng m c v n vay t ngu n v n tín d ng đ u tư phát tri n hàng năm c a Nhà nư c đư c Chính ph giao cho Qu h tr phát tri n, các quy đ nh hi n hành v qu n lý đ u tư và xây d ng, v tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c và các quy đ nh t i Quy ch này. 10. Đ i v i t ch c tín d ng nh n u thác, n u th c hi n không nghiêm ch nh các n i dung và cam k t trong h p đ ng u thác, Qu h tr phát tri n có quy n hu b h p đ ng u thác và thông báo cho T ch c tín d ng nh n u thác và ch đ u tư bi t. 11. Th c hi n đúng tho thu n trong h p đ ng tín d ng, h p đ ng u thác. 12. Lưu gi b o qu n h sơ vay v n, h sơ th ch p phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 22. Quy n và nghĩa v c a ch đ u tư: 1. T ch i các yêu c u c a T ch c cho vay không đúng v i các quy đ nh c a pháp lu t và tho thu n trong h p đ ng tín d ng. 2. Khi u n i, kh i ki n vi c vi ph m h p đ ng tín d ng c a T ch c cho vay theo quy đ nh c a pháp lu t. 3. Đư c yêu c u c p v n vay khi có đ đi u ki n c p v n. Ch u trách nhi m s d ng v n vay đúng m c đích, có hi u qu . 4. Cung c p đ y đ , k p th i, trung th c các thông tin, tài li u liên quan đ n vi c vay v n, s d ng v n vay cho T ch c cho vay và ch u trách nhi m v tính chính xác c a các thông tin, tài li u đã cung c p. T o đi u ki n đ t ch c cho vay th c hi n ki m tra trư c, trong và sau cho vay. Cam k t và g i đ báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh, báo cáo tài chính hàng quý và hàng năm cho T ch c cho vay trong su t th i gian chưa tr h t n vay. 5. S d ng v n vay đúng m c đích và th c hi n đúng các n i dung khác đã tho thu n trong h p đ ng tín d ng. 6. Th c hi n báo cáo quy t toán v n đ u tư công trình hoàn thành theo đúng ch đ hi n hành.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7. Tr n g c và lãi v n vay theo tho thu n trong h p đ ng tín d ng. 8. Ch u trách nhi m trư c pháp lu t khi không th c hi n đúng nh ng tho thu n v vi c tr n vay và th c hi n các nghĩa v b o đ m ti n vay đã cam k t trong h p đ ng tín d ng. Đi u 23. Quy n và nghĩa v c a T ch c tín d ng nh n u thác cho vay: 1. Ki m tra, giám sát quá trình vay v n, s d ng v n vay và tr n c a ch đ u tư. Ki m tra tài s n hình thành b ng v n vay, tài s n th ch p khi c n thi t. 2. Ch m d t vi c cho vay, thu h i n trư c th i h n khi phát hi n ch đ u tư cung c p thông tin sai s th t, vi ph m h p đ ng tín d ng. 3. Kh i ki n ch đ u tư vi ph m h p đ ng tín d ng. 4. Khi đ n h n tr n , n u ch đ u tư không tr đư c n và các bên không có tho thu n khác, thì T ch c tín d ng nh n u thác có quy n phát m i tài s n hình thành b ng v n vay và tài s n th ch p đ thu h i n vay theo quy đ nh c a pháp lu t. 5. Đư c quy n đi u ch nh kỳ h n tr n c a các d án g p khó khăn t m th i khi th c hi n tr n theo kỳ h n tr n trong h p đ ng tín d ng. 6. Th c hi n đúng n i dung h p đ ng u thác đã ký v i Qu h tr phát tri n. 7. Th c hi n đúng tho thu n trong h p đ ng tín d ng đã ký v i ch đ u tư. 8. Lưu gi b o qu n h sơ vay v n, h sơ th ch p phù h p v i quy đ nh c a pháp lu t. Đi u 24. R i ro và x lý r i ro: 1. Các d án vay v n tín d ng đ u tư phát tri n c a Nhà nư c b r i ro do các nguyên nhân khách quan đư c x lý như sau: a) Do chính sách Nhà nư c thay đ i, do bi n đ ng b t thư ng c a giá c th trư ng trong và ngoài nư c vư t xa d ki n tính toán trong báo cáo nghiên c u kh thi mà ch đ u tư g p khó khăn trong vi c tr n vay, thì đư c T ch c cho vay xem xét gia h n n theo các quy đ nh t i Đi u 19 Quy ch này, n u v n ti p t c khó khăn, thì đư c H i đ ng qu n lý xem xét mi n ho c gi m lãi ti n vay trên cơ s đ ngh c a T ng giám đ c Qu h tr phát tri n. Th t c và trình t đ ngh mi n, gi m lãi ti n vay th c hi n như trư ng h p gia h n n . Trư ng h p đã áp d ng m i bi n pháp gia h n n , mi n gi m lãi ti n vay nhưng d án v n không có kh năng tr n , H i đ ng qu n lý Qu báo cáo B trư ng B Tài chính trình Th tư ng Chính ph xem xét khoanh n cho d án. b) Do thiên tai, ho ho n, t i n n b t ng làm t n th t toàn b hay m t ph n tài s n, đư c cơ quan nhà nư c có th m quy n xác nh n m c đ thi t h i mà ch đ u tư không còn kh năng tr n ho c gi m kh năng tr n , thì ch đ u tư ph i dùng toàn
Đồng bộ tài khoản