Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
70
lượt xem
4
download

Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Hoà Bình, tỉnh Hoà Bình đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2001/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2001/Q -TTG Hà N i, ngày 18 tháng 01 năm 2001 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T ĐI U CH NH QUY HO CH CHUNG XÂY D NG TH XÃ HOÀ BÌNH, T NH HOÀ BÌNH Đ N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992; Căn c i u l qu n lý quy ho ch ô th ban hành kèm theo Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 10/1998/Q -TTg ngày 23 tháng 01 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t nh hư ng quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Hoà Bình (các công văn s 424/UB- XDCB ngày 15 tháng 5 năm 2000 và s 995/UB-XDCB ngày 07 tháng 9 năm 2000) và c a B trư ng B Xây d ng (các công văn s 977/BXD-KTQH ngày 29 tháng 5 năm 2000 và s 2052/BXD-KTQH ngày 02 tháng 11 năm 2000) QUY T NNH: i u 1. Phê duy t i u ch nh Quy ho ch chung xây d ng th xã Hoà Bình, t nh Hoà Bình n năm 2020 v i nh ng n i dung ch y u sau ây : 1. M c tiêu : i u ch nh Quy ho ch chung xâyd ng th xã Hoà Bình l n này nh m xác nh v trí, ch c năng c a th xã Hoà Bình là trung tâm phát tri n c a t nh Hoà Bình và c a vùng Tây B c, phù h p v i nh hư ng Quy ho ch t ng th phát tri n ô th Vi t Nam n năm 2020; b o m ô th phát tri n b n v ng, t ng bư c xây d ng th xã Hoà Bình tr thành ô th hi n i, gi gìn và phát huy truy n th ng văn hoá dân t c; làm cơ s tri n khai các d án u tư và qu n lý xây d ng ô th theo quy ho ch ư c duy t. 2. Ph m vi nghiên c u i u ch nh Quy ho ch chung : Ph m vi ranh gi i i u ch nh Quy ho ch chung th xã Hoà Bình g m toàn b ph m vi ranh gi i th xã v i di n tích t nhiên là 14.027,70 ha, trong ó khu v c n i th là 1.263,74 ha và khu v c ngo i th là 12.763,96 ha; - Phía B c giáp xã Yên Mông và xã Trung Minh (huy n Kỳ Sơn); - Phía Nam giáp các xã Th ng Nh t (huy n Kỳ Sơn);
  2. - Phía ông giáp dãy núi thu c các xã Trung Minh, S i Ngòi, Dân Ch (huy n Kỳ Sơn); - Phía Tây giáp xã Bình Thanh (huy n Kỳ sơn) và dãy núi thu c xã Toàn Sơn (huy n à B c). 3. Tính ch t : - Là trung tâm công nghi p thu i n qu c gia; là trung tâm ào t o, du l ch - d ch v và u m i giao lưu c a vùng Tây B c; - Là th xã t nh l , gi vai trò trung tâm hành chính - chính tr , kinh t , văn hoá, khoa h c k thu t, du l ch - d ch v c a t nh Hoà Bình; - Có v trí quan tr ng v m t an ninh, qu c phòng. 4. Quy mô dân s : - n năm 2020 : Dân s trong khu v c n i th c a Th xã kho ng 150.000 ngư i, ư c b trí t i khu b trái sông à kho ng 70.000 ngư i và khu b ph i sông à kho ng 80.000 ngư i. Trư ng h p ô th ti p t c phát tri n thì ph i b trí dân cư t i các khu v c lân c n c a th xã. 5. Quy mô t ai : - Năm 2005 t xây d ng ô th là 1231 ha v i ch tiêu 123 m2/ngư i, trong ó t dân d ng là 750 ha v i ch tiêu 75 m2/ngư i; - Năm 2020 t xây d ng ô th là 1775 ha v i ch tiêu 118 m2/ngư i, trong ó t dân d ng là 1200 ha v i ch tiêu 80 m2/ngư i. 6. Quy ho ch s d ng t ai và ki n trúc c nh quan ô th : a. Hư ng phát tri n ô th : - Khu b trái sông à : Trên cơ s s d ng toàn b cơ s v t ch t hi n có, k t h p v i các khu t tr ng bên trong th xã; phát tri n m t ph n v phía B c; - Khu b ph i sông à : Trên cơ s s d ng toàn b cơ s v t ch t hi n có, phát tri n m t ph n qu t t ư ng M Sét n ê S i Ngòi; phát tri n v phía Nam, khu Chăm - Mát n chân d c Cun. b. Phân khu ch c năng : - B trái sông à g m 5 khu ô th : Khu công nghi p t p trung phía Tây Nam su i úng (kho ng 80 ha); khu du l ch ngh dư ng; khu trung tâm a ch c năng Th nh Lang; khu văn hoá th d c th thao phía ông khu trung tâm Th nh Lang và các khu .
  3. - B ph i sông à g m 3 khu ô th : Khu Ph Cũ; khu Ph M i và khu D c Cun - Chăm - Mát. Trong ó bao g m : khu Trung tâm Quỳnh Lâm, khu i h c t i Mát, khu làng ngh th công m ngh truy n th ng t i Chăm, khu cây xanh công viên th d c th thao k t h p v i khu i h c t i Mát, các khu ô th và c m làng sinh thái du l ch văn hoá Thác Mán. c. Ki n trúc c nh quan : Trong quá trình tri n khai xây d ng, c n h n ch vi c san l p nh m gi ư c a hình thiên nhiên v n có, riêng khu Ph M i ư c tôn n n cao b ng khu Ph Cũ; khuy n khích phát tri n ki n trúc truy n th ng a phương; lưu ý khai thác h th ng m t nư c liên hoàn, b o t n tôn t o c nh quan thiên nhiên xung quanh th xã g n v i cơ c u quy ho ch xây d ng ô th ; Ny m nh vi c tr ng r ng ph xanh các i núi ven th xã. 7. Quy ho ch giao thông và cơ s h t ng k thu t : a. V quy ho ch giao thông : - ư ng b : Nghiên c u chuy n Qu c l 6 v phía chân núi phía ông th xã; nghiên c u xây d ng thêm m t c u c ng và m t c u treo, k t h p v i tuy n ư ng h m c a p thu i n Hoà Bình hi n có và m t c u c ng ang xây d ng, t o i u ki n thu n l i cho vi c giao lưu gi a các khu ô th c a hai b sông à và gi a th xã v i các vùng lân c n. - ư ng thu : C n khai thác v n t i ư ng thu trên sông à như sau : + ph c v v n chuy n hành khách trên sông à : C i t o nâng c p b n tàu thu Hoà Bình phía h lưu p thu i n và b n Thái Th nh phía thư ng lưu p. + ph c v v n chuy n hàng hoá : C i t o và nâng c p c ng B n Ng c phía h lưu b ph i sông à thành c ng t ng h p ph c v cho th xã; c i t o c ng chuyên d ng phía h lưu b trái sông à ph c v công trình thu i n Sơn La; xây d ng c ng Bích H phía thư ng lưu b ph i sông à và c ng Bích phía thư ng lưu b trái sông à làm c ng trung chuy n v t tư, thi t b và hàng hoá ph c v công trình thu i n Sơn La và ph c v v n t i trong vùng Tây B c. b. V chuNn b k thu t, t ai : - Nâng m t ê sông à và ê Quỳnh Lâm lên cao phù h p; - Tăng công su t tr m bơm Ngòi Dong t 6.000 m3/h lên 9.000 m3/h; - N o vét các h hi n có b trái; kè gia c hai b sông à trong ph m vi th xã ch ng xói l ;
  4. - Xây d ng h th ng mương n p an và c ng tròn bê tông, n i vào các h Quỳnh Lâm, Dè, Th nh Minh bơm tiêu thoát ra sông à. c. - T ng bư c gi i to các công trình hi n có trong lưu v c phân lũ. V c p nư c : - Ngu n nư c : + Ngu n nư c ng m : S d ng 13 gi ng khoan phía b trái sông à t lưu lư ng 8.900 m3/ngày và 10 gi ng khoan phía b ph i sông à t lưu lư ng 9.000 m3/ngày. + Ngu n nư c m t : S d ng ngu n nư c m t h Hoà Bình. - Các tr m x lý : + Khu b trái sông à : Tr m i Ba Vành v i quy mô 14.000 m3/ngày, s d ng nư c m t; tr m Th nh Minh v i quy mô 3.000 m3/ngày, s d ng nư c ng m; tr m Núi De v i quy mô 3.000 m3/ngày, s d ng nư c ng m. + Khu b ph i sông à : Tr m I v i quy mô 4.000 m3/ ngày, s d ng nư c m t và nư c ng m; tr m II v i quy mô 16.000 m3/ngày, s d ng nư c m t. d. V c p i n : - Ngu n cung c p : Lư i i n qu c gia qua tr m 220KV/110 KV c a nhà máy thu i n Hoà Bình. - Các tr m bi n áp : + Khu b trái : Gi nguyên tr m 110 KV hi n có; + Khu b ph i : Xây m i tr m 110 KV t i khu v c Mát. e. V thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng : - H th ng thoát nư c th xã Hoà Bình là h th ng thoát nư c chung và riêng k t h p. - Bãi x lý ch t th i r n : Di n tích kho ng 10 ha, t i xã Yên Mông, huy n Kỳ Sơn; tương lai xây d ng nhà máy x lý ch t th i r n 150 t n/ngày. - Khu nghĩa trang : t i tri n núi xóm Yên Hoà, xã Yên Mông, huy n Kỳ Sơn, di n tích kho ng 10 ha. 8. Quy ho ch t u n năm 2005 : Lưu ý t p trung th c hi n m t s d án tr ng i m sau : - C i t o, nâng c p, phát tri n h th ng h t ng k thu t, nâng cao m t ê sông à, gia c hai b sông à, n o vét các h hi n có ch ng úng ng p cho th xã;
  5. - C i t o, nâng c p các cơ s ph c v công c ng v y t , văn hoá, giáo d c, d ch v , công viên cây xanh, th d c th thao, ngh ngơi gi i trí. - Các d án khác c n l p và th c hi n theo yêu c u phát tri n, trong ó c n làm rõ các d án ưu tiên u tư xây d ng, nhu c u v n, cơ ch , chính sách và bi n pháp huy ng các ngu n v n phát tri n ô th . i u 2. y ban nhân dân t nh Hoà Bình có trách nhi m phê duy t h sơ thi t k , ban hành i u l qu n lý ki n trúc và quy ho ch xây d ng c a án i u ch nh Quy ho ch chung th xã Hoà Bình; t ch c công b và th c hi n i u ch nh Quy ho ch chung th xã Hoà Bình n năm 2020 theo quy nh c a pháp lu t; i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Ch t ch y ban nhân dân t nh Hoà Bình, B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , Th trư ng các cơ quan thu c Chính ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH Nơi nh n: PHÓ TH TƯ NG - Thư ng v B Chính tr , - Th tư ng, các PTT Chính ph , - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , - T nh u , H ND, UBND t nh Hoà Bình, - Th u , H ND, UBND th xã Hoà Bình, - Văn phòng TW và các Ban c a ng, - Văn phòng Qu c h i, Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Toà án nhân dân t i cao, - Cơ quan TW c a các oàn th , - Công báo, - VPCP : BTCN, các PCN, Các C c, V , - Lưu : CN (5), VT.
Đồng bộ tài khoản