Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS

Chia sẻ: Pham Luat | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
37
lượt xem
5
download

Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS về việc thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2002/QÐ-BTS Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ VÀ BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 21/6/1994 của Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Thuỷ sản; Căn cứ Nghị quyết số 09/2000/NQ-CP ngày 15/6 /2000 của Chính phủ về một số chủ trương và chính sách về chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; Căn cứ Quyết định số 61/QÐ-TTg ngày 17/01/2002 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ phát triển thị trường xuất khẩu thuỷ sản; Căn cứ Quyết định số 11/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản về việc thành lập Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam; Xét đề nghị của ông Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động, ông Vụ trưởng Vụ tài chính Kế toán và Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam; QUYẾT ĐỊNH: Ðiều 1. Thành lập Hội đồng Quản lý và Ban Kiểm soát Quỹ Phát triển Thị trường Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam nhiệm kỳ 2002-2006, gồm các ông bà có tên trong danh sách kèm theo. Ðiều 2. Hội đồng Quản lý Quỹ có nhiệm vụ: Xây dựng, sửa đổi Ðiều lệ hoạt động và Quy chế quản lý tài chính Quỹ trình Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản ban hành. Ban hành các quy chế quy định mức thu phí cho từng mặt hàng phù hợp với từng thời kỳ trong phạm vi khung phí được duyệt; quy chế lập dự toán thu, chi; quy chế thẩm định dự toán. Xem xét và thông qua: phương hướng hoạt động; dự toán thu chi; báo cáo kết quả công tác và báo cáo quyết toán tài chính. Gửi các báo cáo trên theo quy định. Cử giám đốc điều hành Qũy, xem xét và phê duyệt đề nghị của Giám đốc quỹ về tổ chức bộ máy giúp việc.
  2. Phê duyệt chương trình hoạt động của Ban kiểm soát, xem xét và phê duyệt báo cáo kết quả kiểm soát hoạt động quỹ và báo cáo thẩm định quyết toán taì chính của Ban kiểm soát. Ðiều 3. Ban Kiểm soát Quỹ có nhiệm vụ: 1. Kiểm tra giám sát hoạt động của Quỹ theo điều lệ tổ chức quản lý và quy chế quản lý tài chính; các quyết định của hội đồng quản lý Quỹ; Kiểm tra báo cáo quyết toán; kiểm tra việc tuân thủ pháp luật liên quan đến hoạt động của Quỹ. 2. Báo cáo, kiến nghị về kết quả kiểm tra, kiểm soát cho hội đồng quản lý quỹ. 3. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, kiểm soát trình hội đồng quản lý quỹ, thực hiện kế hoạch đã được hội đồng quản lý quỹ phê duyệt. Ðiều 4. Các ông Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ Tổ chức Cán bộ Lao động, Vụ Tài chính Kế toán, Vụ Kế hoạch Ðầu tư, Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam và các ông bà có tên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Tạ Quang Ngọc DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN LÝ QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ trong Hội đồng 1 Nguyễn Thị Hồng Thứ trưởng Bộ Thuỷ sản Chủ tịch Hội đồng Minh Chủ tịch Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thuỷ sản Việt Nam 2 Nguyễn Văn Kịch Giám đốc Xí nghiệp Chế biến thủy, Phó Chủ tịch HÐ súc sản Xuất khẩu Cần Thơ
  3. 3 Phạm Mạnh Hoạt Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Phó Chủ tịch HÐ Thuỷ sản Miền Trung 4 Ngô Phước Hậu Giám đốc Công ty Cổ phần Xuất nhập Phó Chủ tịch HÐ khẩu Thuỷ sản An Giang 5 Lê Văn Uyển Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán Uỷ viên 6 Nguyễn Hữu Dũng Phó Vụ trưởng, Tổng thư ký Hiệp hội Uỷ viên Chế biến và Xuất khẩu Việt Nam 7 Trần Thị Miêng Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và đầu tư Uỷ viên 8 Nguyễn Thị Ánh Giám đốc Công ty TNHH Thương Uỷ viên mại SôngTiền 9 Phan Thanh Chiến Giám đốc Công ty Cổ phần Hải Việt Uỷ viên 10 Trần Thiện Hải Giám đốc Công ty Kinh doanh Xuất Uỷ viên nhập khẩu Thuỷ sản Minh Hải 11 Ngô Văn ích Giám đốc Công ty Chế biến Thuỷ sản Uỷ viên Xuất khẩu Nha Trang 12 Hồ Quốc Lực Giám đốc Công ty Thực phẩm Xuất Uỷ viên nhập khẩu Tổng hợp Sóc Trăng 13 Lê Văn Quang Giám đốc Xí nghiệp Chế biến Thuỷ Uỷ viên sản Minh Phú Cà Mau 14 Nguyễn Thị Thu Sắc Giám đốc Công ty TNHH Hải Nam Uỷ viên DANH SÁCH BAN KIỂM SOÁT QUỸ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU THUỶ SẢN VIỆT NAM (Ban hành kèm theo Quyết định số 12/2002/QÐ-BTS ngày 09/4/2002 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản) TT Họ và tên Chức vụ, đơn vị công tác Chức vụ trong Ban Kiểm soát 1 Ngô Duy Thực Giám đốc Công ty Xuất khẩu Thủy sản 2 Trưởng Ban Quảng Ninh 2 Ðặng Nguyên Giám đốc Cty Xuất nhập khẩu và Chế biến Phó trưởng Dũng Thuỷ sản số 3 Ban 3 Nguyễn Thị Thu Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính Kế toán Uỷ viên Nguyệt
  4. 4 Trương Thị Lệ Giám đốc Công ty TNHH Vĩnh Hoàn Uỷ viên Khanh 5 Nguyễn Tín Giám đốc Công ty Camimex Uỷ viên Ngưỡng
Đồng bộ tài khoản