Quyết định số 12/2002/QĐ-BNN

Chia sẻ: Phạm Hùng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2002/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2002/QĐ-BNN về việc thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2002/QĐ-BNN

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT TRIỂN NÔNG THÔN NAM ******** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2002/QĐ-BNN Hà Nội, ngày 19 tháng 2 năm 2002 QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN SỐ 12/2002/QĐ-BNN, NGÀY 19 THÁNG 02 NĂM 2002 VỀ VIỆC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG BẢO HỘ GIỐNG CÂY TRỒNG MỚI BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 73/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới; Căn cứ Thông tư số 119/2001/TT-BNN ngày 21/12/2001 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 13/2001/NĐ-CP ngày 20/4/2001 của Chính phủ về bảo hộ giống cây trồng mới; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ. QUYẾT ĐỊNH: Điều 1.- Thành lập Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới thuộc Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm. Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có con dấu để giao dịch hành chính trong phạm vi nhiệm vụ được giao. Điều 2.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có nhiệm vụ: 1. Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ và trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định; tư vấn và làm các thủ tục trình Bộ cấp, đình chỉ, huỷ bỏ hoặc thu hồi Văn bằng bảo hộ giống cây trồng mới. 2. Thu phí, lệ phí thẩm định hồ sơ cấp Văn bằng và duy trì hiệu lực của Văn bằng theo quy định. Nguồn thu phí và lệ phí được gửi vào tài khoản của Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 3. Giúp lãnh đạo tổng hợp, thống kê, lưu trữ hồ sơ và thực hiện thủ tục hành chính khác liên quan đến lĩnh vực bảo hộ giống cây trồng mới được giao.
  2. 4. Sử dụng nguồn thu phí, lệ phí theo quy định của cấp có thẩm quyền. Điều 3.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có Chánh văn phòng điều hành do một Lãnh đạo Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm kiêm nhiệm. Biên chế Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có 2 chuyên viên chuyên môn do Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm bố trí trong biên chế định biên được Bộ giao. Trường hợp cần thiết theo yêu cầu, Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới được tiếp nhận cán bộ nhân viên điều động biệt phái đến làm việc. Quy chế hoạt động cụ thể của Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng do Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm trình Bộ quyết định. Điều 4.- Văn phòng Bảo hộ giống cây trồng mới có trụ sở tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, số 02 Ngọc Hà - Ba Đình - Hà Nội. Điều 5.- Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký. Điều 6.- Chánh văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Chất lượng sản phẩm và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Bùi Bá Bổng (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản