Quyết định số 12/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
38
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2002/QĐ-TTg về việc thành lập khu rừng Văn hoá-lịch sử Chàm Riệc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12/2002/Q -TTg Hà N i, ngày 14 tháng 1 năm 2002 QUY T NNH C A TH TƯ NG CHÍNH PH S 12/2002/Q -TTG NGÀY 14 THÁNG 01NĂM 2002 V VI C THÀNH L P KHU R NG VĂN HÓA-LNCH S CHÀNG RI C, HUY N TÂN BIÊN, T NH TÂY NINH TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 30 tháng 9 năm 1992. Căn c Lu t b o v và phát tri n r ng ngày 12 tháng 8 năm 1991. Xét ngh c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (Công văn s 4021/BNN-KL ngày 24 tháng 12 năm 2001), U ban nhân dân t nh Tây Ninh (Công văn s 329/TT- UB ngày 03 tháng 12 năm 2001). QUY T NNH: i u 1. Thành l p Khu r ng Văn hóa - L ch s thu c huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh, trong h th ng các khu r ng c d ng c a Vi t Nam. Tên g i c a Khu r ng Văn hoá - L ch s là: Khu r ng Văn hóa - L ch s Chàng Ri c. i u 2. V trí, t a a lý và quy mô di n tích Khu r ng Văn hóa - L ch s Chàng Ri c: 1. V trí a lý: Khu r ng Văn hóa - L ch s Chàng Ri c bao g m ph m vi t ai c a hai xã Tân L p và Th nh Bình, huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh. Phía B c và phía Tây giáp biên gi i Vi t Nam - Campuchia; phía ông giáp huy n Tân Châu, t nh Tây Ninh; phía Nam giáp xã Th nh Bình, Tân L p huy n Tân Biên, t nh Tây Ninh. 2. T a a lý: - T 110 00 30 n 110 35 13 vĩ B c. - T 1060 00 00 n 1060 07 10 kinh ông. 3. Quy mô di n tích và các phân khu ch c năng:
  2. T ng di n tích là: 11.488 ha Trong ó g m: - Phân khu b o v nghiêm ng t: 6. 423 ha - Phân khu ph c h i sinh thái: 5. 065 ha Phân khu hành chính, d ch v : 0,2-0,5 ha (Phân khu hành chính, d ch v n m ngoài ph m vi khu r ng c d ng) Vùng m c a Khu r ng Văn hóa-L ch s Chàng Ri c có di n tích 3.200 ha, bao xung quanh khu r ng, có ph m vi tính t ranh gi i khu r ng: 1 - 1,5 km (v phía B c, phía Tây và phía Nam), và 100 m (v phía ông). i u 3. M c tiêu, nhi m v c a Khu r ng Văn hóa-L ch s Chàng Ri c: - B o t n và phát tri n tài nguyên r ng phát huy các giá tr và ti m năng c a khu r ng v a d ng sinh h c, c nh quan, môi trư ng, góp ph n tôn t o các di tích l ch s qu c gia ã ư c nhà nư c x p h ng (Khu di tích l ch s Trung ương c c Mi n Nam, Khu di tích l ch s M t tr n dân t c gi i phóng Mi n Nam Vi t Nam, Khu di tích l ch s Ban an ninh Trung ương c c Mi n Nam). - B o t n các c nh quan t nhiên c a khu r ng và các tr ng c ng p nư c theo mùa trong ph m vi khu r ng, duy trì và nâng cao che ph c a r ng góp ph n phòng h vùng biên gi i và b o v môi trư ng, sinh thái, ng th i ph c v công tác tham quan, du l ch, h c t p, nghiên c u khoa h c. i u 4. Giao U ban nhân dân t nh Tây Ninh tr c ti p qu n lý Khu r ng Văn hóa - L ch s Chàng Ri c. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh ch o vi c trình các c p có thNm quy n thNm nh, phê duy t D án u tư xây d ng và phát tri n Khu r ng Văn hóa-L ch s Chàng Ri c, D án u tư xây d ng và phát tri n vùng m c a Khu r ng Văn hóa- L ch s Chàng Ri c theo úng quy nh hi n hành. Hàng năm, trong ngu n v n thu c k ho ch ngân sách u tư cho t nh Tây Ninh, B K ho ch và u tư, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn ghi rõ kho n m c v n c p cho các D án thu c Khu r ng Văn hóa-L ch s Chàng Ri c nói trên, vi c tri n khai m b o úng n i dung và ti n theo D án ư c phê duy t. i u 5. V t ch c và b máy c a Khu r ng Văn hóa-L ch s Chàng Ri c: Giao Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh quy t nh v t ch c và b máy c a Khu r ng Văn hóa - L ch s Chàng Ri c trên cơ s nh ng quy nh t i Quy ch qu n lý r ng c d ng ban hành kèm theo Quy t nh s 08/2001/Q -TTg ngày 11 tháng 01 năm 2001 c a Th tư ng Chính ph , ý ki n th ng nh t c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và Ban T ch c Cán b Chính ph .
  3. i u 6. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Các B trư ng, Th trư ng các cơ quan ngang B , cơ quan tr c thu c Chính ph , Ch t ch U ban nhân dân t nh Tây Ninh ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Công T n ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản