Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:36

0
40
lượt xem
4
download

Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN về việc ban hành Quy trình di dân thực hiện quy hoạch, bố trí dân cư đến năm 2010 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2005/QĐ-BNN

 1. B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TRI N NÔNG THÔN c l p - T do - H nh phúc *** *** S 12/2005/Q -BNN Hà N i, ngày 14 tháng 3 năm 2005 QUY T Đ NH S 12/2005/Q -BNN NGÀY 14/3/2005 C A B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN V VI C BAN HÀNH QUY TRÌNH DI DÂN TH C HI N QUY HO CH, B TRÍ DÂN CƯ N NĂM 2010. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 86/2003/N -CP ngày 18 tháng 7 năm 2003 c a Chính ph quy nh v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16 tháng 9 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v chính sách di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư giai o n 2003 – 2010; Căn c Quy t nh s 120/2003/Q TTg ngày 11 tháng 6 năm 2003 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chi n lư c phát tri n kinh t - xã h i tuy n biên gi i Vi t - Trung n năm 2010; Theo ngh c a C c trư ng C c H p tác xã và Phát tri n nông thôn, QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này "Quy trình di dân" trong lĩnh v c di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư n năm 2010 trên a bàn c nư c. i u 2. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Côngbáo và thay th Quy t nh s 99/1998/Q -BNN- C C ngày 16 tháng 7 năm 1998 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn v vi c ban hành Quy trình di dân. i u 3. Chánh Văn phòng, Th trư ng các ơn v thu c B , Giám c S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, Th trư ng Cơ quan chuyên ngành di dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. KT. B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG
 2. THÔN TH TRƯ NG Di p K nh T n QUY TRÌNH DI DÂN (ban hành theo Quy t nh s 12/2005/Q -BNN ngày 14 tháng 3 năm 2005 c a B trư ng B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn). Ph n I NH NG QUY NNH CHUNG 1. Nguyên t c: Quy trình di dân là h th ng nh ng quy inh có tính pháp lý ư c áp d ng trong vi c t ch c di dân th c hi n D án quy ho ch, b trí dân cư (g i t t là D án). Quy trình di dân là căn c pháp lý thanh toán, quy t toán ngu n kinh phí h tr di dân theo quy nh tài chính hi n hành, ng th i là căn c ki m tra, thanh tra, ánh giá ch t lư ng và hi u qu c a công tác di dân th c hi n quy ho ch b trí dân cư. Vi c t ch c di dân th c hi n úng m c tiêu, n i dung c a D án ư c c p có thNm quy n phê duy t và theo k ho ch Nhà nư c giao hàng năm. a bàn ti p nh n dân n ph i m b o các i u ki n cơ b n ngư i dân n nh i s ng, phát tri n s n xu t cũng như m b o môi trư ng sinh thái: có t t s n xu t, cơ s h t ng thi t y u ph c v s n xu t và phúc l i công c ng. Các h gia ình di dân b trí, s p x p vào vùng d án ư c c p có thNm quy n giao t , t s n xu t và c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, gi i quy t vi c chuy n và nh p h khNu. - a phương nơi ưa dân i và nơi ti p nh n dân n ph i gi i quy t cho ch h di dân các ch , chính sách k p th i, úng i tư ng, úng m c ích, úng hình th c di dân và theo ti n di dân.
 3. - Cơ quan qu n lý chuyên ngành di dân ho c cơ quan th c hi n công tác di dân (sau ây g i chung là Cơ quan chuyên ngành di dân) c a a phương có trách nhi m ph i h p v i các cơ quan liên quan, ch d án t ch c th c hi n di dân úng quy trình di dân. - Nh ng trư ng h p vi ph m quy trình ph i x lý nghiêm theo pháp lu t. 2. Ph m vi áp d ng: Quy trình di dân ư c áp d ng trong quá trình t ch c th c hi n di dân n các D án quy ho ch b trí dân cư, các vùng th c hi n quy ho ch b trí dân cư (g i t t là vùng D án) thu c khu v c nông thôn. 3. i tư ng áp d ng quy trình di dân: a) i tư ng áp d ng quy trình di dân là h gia ình di dân theo Quy t nh s 190/2003/Q -TTg ngày 16/9/2003 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là Q 190/2003/Q -TTg), Quy t nh s 120/2003/Q -TTg ngày 11/6/2003 c a Th tư ng Chính ph (g i t t là Q 120/2003/Q -TTg). Các i tư ng di dân ư c xác nh c th và hư ng các chính sách h tr th c hi n theo hư ng d n t i các văn b n sau: Thông tư liên t ch s 09/2004/TTLT-BNN-BTC ngày 31/3/2004 c a Liên B Nông nghi p và PTNT và B Tài chính (g i t t là TTLT 09/2004/TTLT-BNN-BTC), Thông tư s 57/2004/TT-BNN ngày 01/11/2004 c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn (g i t t là TT 57/2004/TT-BNN), Công văn s 1449/CP-NN ngày 05/10/2004 c a Chính ph . b) H gia ình di dân (g i t t là h di dân) ph i có h khNu h p pháp, các nhân khNu i theo ph i có tên trong m t s h khNu thư ng trú; do cơ quan Công an xác nh n, ư c Cơ quan chuyên ngành di dân và các c p chính quy n a phương duy t theo k ho ch di dân hàng năm. Trư ng h p là h dân di cư t do ang s ng trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h nay chuy n n vùng quy ho ch n nh dân cư ho c tr v nơi cũ ph i có ăng ký h khNu t m trú ho c có xác nh n c a cơ quan qu n lý r ng, ư c Cơ quan chuyên ngành di dân và các c p chính quy n a phương duy t theo k ho ch di dân hàng năm. c) Các xã nh n dân xen ghép: là các xã không xây d ng D án quy ho ch b trí dân cư quy nh t i kho n 6, M c I, Ph n A c a TTLT 09/2004/TTLT-BNN-BTC, nhưng có i u ki n ti p nh n các h di dân theo k ho ch, thu c ôí tư ng quy nh t i m c a, kho n 3, i u 1 c a Q 190/2003/Q -TTg. 4. Các hình th c di dân ư c chia như sau: 4.1. Theo cách t ch c di dân: có 2 lo i
 4. a) Di dân t p trung: là hình th c di chuy n do chính quy n a phương t ch c cho các h thu c i tư ng quy nh t i i m a, kho n 3, Ph n I c a Quy trình này n vùng D án, theo k ho ch di dân hàng năm. b) Di dân xen ghép: là hình th c di dân c a các h thu c i tư ng quy nh t i m c a, kho n 3, i u 1 c a Q 190/2003/Q TTg di chuy n n các xã không xây d ng d án quy ho ch b trí dân cư quy nh t i kho n 6, M c I, Ph n A c a TTLT 09/2004/TTLT-BNN-BTC, nhưng có i u ki n ti p nh n h di dân n xen ghép theo k ho ch di dân hàng năm. 4.2. Theo vùng lãnh th : có 4 lo i Di dân B c - Nam (ho c ngư c l i): là hình th c di chuy n c a các h di dân t mi n B c vào mi n Nam (ho c ngư c l i). Các t nh mi n B c t Th a Thiên - Hu tr ra phía B c và các t nh mi n Nam t à N ng tr vào phía Nam. - Di dân trong mi n: là hình th c di chuy n c a các h di dân t t nh này sang t nh khác trong mi n Nam ho c mi n B c. - Di dân trong t nh: là hình th c di chuy n c a các h di dân t ngoài ph m vi vùng d án vào trong vùng d án c a m t t nh. Di dân trong vùng d án: là hình th c di chuy n trong ph m vi c a m t vùng d án. Ph n II NH NG QUY NNH C TH Quy trình di dân th c hi n theo trình t như sau: I. GIAI O N CHU N BN DI DÂN 1. Công tác tuyên truy n, v n ng: Cơ quan chuyên ngành di dân c a a phương ph i h p v i chính quy n a phương nơi i và nơi n v n ng, tuyên truy n ch trương, ư ng l i c a ng và chính sách, pháp lu t c a Nhà nư c v di dân th c hi n quy ho ch, b trí, n nh dân cư trên a bàn c nư c; ph bi n y ch , chính sách c a Nhà nư c i v i h di dân. 2. Công tác chu n b c a a phương nơi có dân i (nơi i) 2.1. Cơ quan chuyên ngành di dân:
 5. a) Rà soát các i tư ng, xác nh nhu c u quy ho ch, b trí dân cư và xây d ng k ho ch di dân c a a phương. K ho ch di dân c n phân rõ các i tư ng do ngân sách Trung ương h tr , i tư ng do ngân sách a phương h tr và i tư ng t di chuy n. b) Liên h , xác nh c th a bàn nh n dân, ph i h p v i chính quy n a phương nơi i, nơi n và i di n các h di dân t ch c kh o sát, thNm tra a bàn nh n dân, m b o cơ b n v các i u ki n t i thi u cho i s ng nhân dân; l p biên b n thNm tra a bàn d án di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư (M u s 1DD). c) Cung c p cho các h di dân y các thông tin c n thi t v vùng d án quy ho ch, b trí dân cư, a bàn nh n dân (k c khó khăn và thu n l i) . d) T ch c ký h p ng gi a 3 bên g m i di n chính quy n a phương nơi i, nơi n và ch d án v s lư ng h di dân, th i gian giao nh n, trách nhi m c a m i bên hoàn thành nhi m v quy ho ch, b trí dân cư, m b o úng i tư ng di dân (M u s 2DD). ) Hư ng d n ch h di dân làm th t c h sơ như: ơn t nguy n di dân n vùng d án ho c n các xã nh n dân xen ghép (M u s 3DD) và các th t c c n thi t khác. e) L p danh sách trích ngang các h di dân n vùng d án ho c n các xã nh n dân xen ghép (M u s 4DD). h) Công khai tài chính và gi i quy t chính sách h tr u i cho các h di dân ư c hư ng chính sách trư c khi di chuy n (M u s 6 DD). i) Hoàn thi n các bi u m u, chuNn b các ch ng t , s sách thanh quy t toán, l p báo cáo sau m i t chuy n dân. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c rút kinh nghi m toàn b t chuy n dân và chuNn bi t di dân ti p theo (n u có). f) Ph i h p v i các ngành, các c p chính quy n a phương chuNn b kinh phí h tr di dân (g m kinh phí t ngân sách nhà nư c và ngân sách a phương). 2.2. Các c p chính quy n a phương nơi i: a) U ban nhân dân xã t ng h p ơn t nguy n di dân, thành l p H i ng xét duy t, l p danh sách các h di dân, báo cáo y ban nhân dân huy n phê duy t theo úng i tư ng, ch tiêu k ho ch di dân ư c giao hàng năm. b) y ban nhân dân huy n (th xã) ra quy t nh di dân (M u s 5DD) và ch o các phòng (ban) chuyên môn, y ban nhân dân xã hư ng d n các h di dân làm các công vi c sau: chuy n như ng tài s n, t , t s n xu t, thanh toán công n và nh ng t n t i quê cũ (n u có), chuNn b v n, gi ng cây, con, công c s n xu t, dùng sinh ho t c n thi t phù h p v i i u ki n canh tác và cu c s ng trên vùng t m i; làm th t c chuy n h khNu cho các h di dân.
 6. c) Huy ng các ngu n v n c a a phương h tr thêm cho các h di dân. 3. Công tác chu n b c a a phương nơi có k ho ch nh n dân (nơi n): 3.1. Cơ quan chuyên ngành di dân ph i h p v i các c p chính quy n a phương ( y ban nhân dân xã, huy n) th c hi n các vi c sau: a) Trên cơ s k ho ch di dân ư c giao hàng năm, t ch c tri n khai k ho ch nh n dân và b trí dân cư theo quy ho ch ư c phê duy t. b) ChuNn b a bàn ti p nh n dân theo quy ho ch, k ho ch như: l p quy ho ch chi ti t khu dân cư v t , t s n xu t trình c p có thNm quy n phê duy t, hư ng d n xây d ng nhà ; xây d ng giao thông n i vùng, th y l i nh , phòng h c, tr m y t , công trình c p nư c sinh ho t, tr m h th theo m c tiêu và n i dung ã phê duy t trong d án. c) Ph i h p cùng a phương nơi i, nơi n, ch d án, i di n các h di dân t ch c thNm tra a bàn d án nh n dân và hư ng d n nh ng bi n pháp c n thi t cho a phương s t i, ch d án t ch c ti p nh n dân cư theo ti n di dân. 3.2. Các c p chính quy n ia phương nơi n: a) Rà soát, quy ho ch t ai ph i h p v i cơ quan chuyên ngành di dân xây d ng các d án kh thi b trí dân cư, trình c p có thNm quy n phê duy t (trư ng h p nh n dân theo hình th c t p trung); ho c b trí các vùng nh n dân (trư ng h p nh n dân n xen ghép). Các d án b trí dân cư trư c khi phê duy t, c n l y ý ki n c a cơ quan qu n lý chương trình (B Nông nghi p và PTNT) th ng nh t qu n lý danh m c d án trên ph m vi toàn qu c. b) Xây d ng k ho ch u tư xây d ng cơ b n các công trình h t ng thi t y u như: giao thông n i vùng, th y l i nh , trư ng h c, tr m xá...; ng th i có bi n pháp huy ng các ngu n v n u tư thu c các chương trình phát tri n kinh t xã h i, chương trình m c tiêu qu c gia u tư ng b cơ s v t ch t k thu t h t ng a bàn ón dân trư c khi nh n dân n. c) Khai hoang xây d ng ng ru ng ho c t ch c chuy n như ng t ai giao cho các h di dân. 4. M t s quy nh áp d ng cho các trư ng h p c th : Ngoài quy nh các i m 1, 2, 3 nêu trên, m t s trư ng h p c th th c hi n theo quy nh như sau: 4. 1. i v i công tác b trí, s p x p, n nh và ti p nh n dân cư vùng d án phát tri n kinh t - xã h i do B Qu c phòng qu n lý th c hi n theo Quy trình di dân này
 7. và Thông tư liên t ch s 09/2003/TTLT-BNN-BQP ngày 03/01/2003 c a Liên B Nông nghi p và PTNT - B Qu c phòng. 4.2. i v i h t nguy n di dân n các vùng kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và phát tri n ngành ngh khác: a) Ch h vi t ơn t nguy n di dân n các vùng kinh t m i (M u s 3 DD), có xác nh n c a y ban nhân dân xã phư ng nơi cư trú và có Quy t nh di dân c a y ban nhân dân huy n (th xã) nơi i; ng th i có Quy t nh ti p nh n c a y ban nhân dân huy n (th xã) nơi n. b) Các h t trang tr i chi phí di chuy n, nhà , i s ng và s n xu t. c) i v i các h ngheò theo tiêu chí c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i thì chính quy n a phương nơi n xem xét giao t không thu ti n s d ng t. 4.3. i v i h di dân t do ang trong các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n ra kh i các khu r ng ó thì cơ quan chuyên ngành di dân c a a phương ti n hành các bư c sau: a) Ph i h p v i cơ quan Ki m lâm, Ban Qu n lý r ng, y ban nhân dân huy n, xã i u tra, phân lo i i tư ng, xây d ng phương án di dân và t ch c di d i dân ra kh i r ng i v i các h ch p hành s b trí, s p x p c a chính quy n a phương n vùng quy ho ch. b) Thông báo cho a phương có dân i t ch c ón v nơi cũ i v i các h không ch p hành s b trí, s p x p c a chính quy n a phương n vùng quy ho ch. 4.4. i v i các xã nh n dân xen ghép: Căn c k ho ch ti p nh n dân c a xã ư c y ban nhân dân t nh giao, Cơ quan chuyên ngành di dân c a a phương ph i h p v i các c p chính quy n a phương thNm tra a bàn xã nh n dân (M u s 12 DD). Sau khi ki m tra a bàn ti p nh n dân n xen ghép, ơn v th c hi n công tác di dân c a huy n t ng h p và trình y ban nhân dân huy n ra quy t nh ti p nh n các h di dân vào xã (M u s 13 DD). 4.5. Vi c gi i quy t chính sách h tr di dân trong t nh, trong vùng d án theo quy nh hi n hành do cơ quan chuyên ngành di dân c a t ng a phương th c hi n (M u s 10 DD ho c M u s 11DD). II. GIAI O N DI CHUY N Cơ quan chuyên ngành di dân c a a phương nơi i có trách nhi m xây d ng phương án di dân, ph i h p v i chính quy n a phương nơi i t ch c di chuy n an toàn v ngư i, tài s n cho các h di dân t nơi cũ n nơi nh cư m i . III. GIAI O N TI P NH N
 8. 1. Cơ quan chuyên ngành di dân c a a phương nơi n: 1.1. Ki m tra danh sách trích ngang các h di dân theo t ng i tư ng (M u s 4DD) 1.2. L p biên b n giao nh n h di dân th c n vùng d án (M u s 7DD) 1.3. Ph i h p v i ch d án b trí các h di dân vào khu dân cư theo sơ ã ư c thNm tra, nghi m thu; 1.4. Gi i quy t chính sách h tr u n cho các h di dân th c n vùng d án theo quy nh hi n hành (M u s 9DD). 1.5. Hoàn thi n các bi u m u, chuNn b các ch ng t , s sách thanh quy t toán, l p báo cáo sau m i t chuy n dân. Ph i h p v i các cơ quan có liên quan t ch c rút kinh nghi m toàn b t nh n dân và chuNn b t nh n dân ti p theo (n u có). 2. Chính quy n a phương nơi n: 2.1. y ban nhân dân huy n (th xã) ra quy t nh ti p nh n s h - lao ng nhân khNu th c n vùng d án (M u s 8DD). 2.2. Làm th t c nh p h khNu thư ng trú cho các h di dân th c n. 2.3. Giao t , t s n xu t nông, lâm nghi p . . . theo quy ho ch c a d án và làm các th t c c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t cho các h di dân; ng th i t ch c t t công tác khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và th c hi n các chính sách h tr khác c a a phương ngư i dân s m n nh i s ng, phát tri n s n xu t. 2.4. nh ng vùng d án ư c phê duy t nhưng không t ch c khai hoang t p trung thì căn c vào qu t c a t ng vùng d án, chính quy n a phương cùng ch d án ti n hành giao t chưa s d ng cho h di dân t khai hoang ưa vào s n xu t nông, lâm nghi p v i m c t giao theo th c t c a a phương nhưng không vư t quá quy nh hi n hành c a pháp lu t v t ai. Ch d án ph i h p v i Cơ quan chuyên ngành di dân ki m tra th c t , l p biên b n nghi m thu kh i lư ng và thanh toán kinh phí h tr khai hoang cho các h di dân theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c . 2.5. Ph i h p v i ch d án hư ng d n các h khai hoang, t ch c khuy n nông, khuy n lâm, khuy n ngư và quy ư c b o v r ng, môi trư ng sinh thái và các i u c n thi t khác v phong t c, t p quán, sinh ho t nơi nh cư m i. 3. Các a phương nơi i và nơi n, ch d án ph i gi i quy t nh ng vư ng m c, khó khăn v s n xu t, i u ki n s ng cho các h di dân trong th i gian u m i n nh cư nơi m i. Ph n III
 9. H TH NG M U BI U 1. H th ng m u bi u bao g m: 1.1. iv i a phương nơi i: - M u s 1DD: Biên b n thNm tra a bàn d án di dân th c hi n quy ho ch, b trí dân cư. - M u s 2DD: H p ng giao nh n h di dân n vùng d án. - M u s 3DD: ơn t nguy n di dân n vùng d án (ho c n xã nh n dân xen ghép). - M u s 4DD: Danh sách trích ngang các h di dân n vùng d án. - M u s 5DD: Quy t nh di dân n vùng d án (ho c n xã nh n dân xen ghép). - M u s 6DD: Danh sách các h di dân ngoài t nh, trong t nh (khác huy n) n vùng d án ư c hư ng chính sách h tr nơi i theo quy nh hi n hành. 1.2. iv i a phương nơi n: - M u s 7DD: Biên b n ti p nh n các h di dân n vùng d án. - M u s 8DD: Quy t nh ti p nhân h di dân n vùng d án. - M u s 9DD: Danh sách ti p nh n h di dân ngoài t nh, trong t nh (khác huy n) n vùng d án ư c hư ng chính sách h tr nơi n theo quy nh hi n hành. 1.3. i v i di dân trong t nh (cùng huy n), trong vùng d án: - M u s 10DD: Danh sách các h di dân trong t nh (cùng huy n) n vùng d án ư c hư ng chính sách h tr nơi i - nơi n theo quy nh hi n hành. M u s 11DD: Danh sách các h di dân trong vùng d án ư c hư ng chính sách h tr di dân theo quy nh hi n hành. 1.4. i v i xã, nh n dân xen ghép: - M u 12DD: Biên b n thNm tra a bàn xã ti p nh n h di dân n xen ghép. - M u 13DD: Quy t nh ti p nh n h di dân n xã xen ghép. 2. Các m u bi u áp d ng cho t ng lo i i tư ng: 2.1. ôi v i h di dân do i u ki n s n xu t và i s ng quá khó khăn:
 10. a) Di dân t p trung: - Di dân theo các hình th c di dân B c - Nam, trong mi n, trong t nh khác huy n) áp d ng các m u bi u: 1DD, 2DD, 3DD, 4DD, 5DD, 6DD, 7DD, 8DD, 9DD. - Di dân trong t nh (cùng huy n): áp d ng các m u bi u 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 10DD. - Di dân trong vùng d án: áp d ng các m u bi u 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 11DD. b) Di dân n các xã nh n dân xen ghép: - Di dân theo các hình th c di dân B c - Nam, trong mi n, trong t nh (khác huy n) áp d ng các m u bi u: 2DD, 3DD, 4DD, 5DD, 6DD, 7DD, 9DD, 12DD, 13DD. - Di dân trong t nh (cùng huy n): áp d ng các m u bi u 3DD, 4DD, 7DD, 10DD, 12DD, 13DD. 2.2. i v i các h di dân n các xã biên gi i, h i o: - Di dân theo các hình th c di dân B c - Nam, trong mi n, trong t nh (khác huy n) áp d ng các m u bi u: 1DD, 2DD, 3DD, 4DD, 5DD, 6DD, 7DD, 8DD, 9DD. - Di dân trong t nh (cùng huy n) áp d ng các m u bi u: 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 10DD. - Di dân trong vùng d án áp d ng các m u bi u: 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 11DD. 2.3. i v i các h di dân n các D án quy ho ch, b trí dân cư do B Qu c phòng qu n lý: - Di dân theo các hình th c di dân B c - Nam, trong mi n, trong t nh (khác huy n) áp d ng các m u bi u: 1DD, 2DD, 3DD, 4DD, 5DD, 6DD, 7DD, 8DD, 9DD. Di dân trong t nh (cùng huy n) áp d ng các m u bi u: 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 10DD. - Di dân trong vùng d án áp d ng các m u bi u: 1DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 11DD. 2.4. i v i các h di dân t nguy n vào các d án kinh t m i phát tri n s n xu t nông, lâm nghi p, nuôi tr ng th y s n, làm mu i và ngành ngh : áp d ng các m u bi u 3DD, 5DD, 8DD.
 11. 2.5. i v i các h di dân t do ang sinh s ng t i các khu r ng t nhiên, r ng c d ng, r ng phòng h c n ph i chuy n n vùng quy ho ch dân cư ho c ưa tr v nơi cũ: a) Các h ch p hành theo s b trí, s p x p c a chính quy n a phương n vùng quy ho ch b trí dân cư trong t nh: áp d ng các m u bi u 1DD, 2DD,3 DD, 4DD, 7DD, 8DD. b) Trư ng h p các h ch p hành theo s b trí, s p x p c a chính quy n a phương n vùng quy ho ch b trí dân cư trong t nh là h dân t c thi u s , i s ng quá khó khăn ư c xem xét h tr thêm kinh phí di chuy n, mua lương th c trong th i gian u, mua gi ng cây lương th c, phân bón và gi i quy t nư c sinh ho t: áp d ng các m u bi u 1DD, 2DD, 3DD, 4DD, 7DD, 8DD, 10DD. 2.6. i v i xã nh n dân xen ghép: th c hi n theo m u bi u 2DD, 12DD, 13DD. 3. Các m u bi u s d ng th ng nh t kh gi y A4 . Ph n IV V TRÁCH NHI M TH C HI N THANH TRA, KI M TRA, CH BÁO CÁO 1. Cơ quan chuyên ngành di dân c a các a phương (nơi i và nơi n) ch u trách nhi m qu n lý nhà nư c v di dân và t ch c tri n khai th c hi n các d án quy ho ch, b trí dân cư trên a bàn lãnh th , ng th i là u m i gi i quy t ch h tr v chính sách di dân và gi i quy t ơn thư, khi u n i có liên quan trong ph m vi mình ph trách (n u có) và có báo cáo v công tác thanh, ki m tra hàng năm. 2. Chính quy n a phương nơi ưa dân i gi i quy t vi c chuy n như ng tài s n, t , t s n xu t, c t chuy n h khNu; thanh toán d t i m công n và nh ng t n t i quê cũ theo quy nh hi n hành cho các h di dân trư c khi di chuy n. 3. Chính quy n ia phương nơi ti p nh n dân n ph i ti n hành vi c giao t c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t, nh p h khNu cho các h di dân khi n nh cư nơi m i k p th i theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c; ng th i gi i quy t tranh ch p (n u có). 4. Cơ quan chuyên ngành v di dân c a các a phương (nơi i và nơi n) th c hi n nghiêm túc ch báo cáo nh kỳ (theo quý, 6 tháng, năm) tình hình th c hi n, thanh quy t toán kinh phí di dân theo quy nh c a Lu t Ngân sách và các văn b n tài chính hi n hành. Báo cáo quy t toán kinh phí di dân hàng năm ph i ính kèm các bi u m u c a quy trình di dân cho t ng lo i i tư ng; ng th i có trách nhi m báo cáo và gi i trình khi có quy t nh thanh tra, ki m tra t xu t ho c nh kỳ.
 12. Trong quá trình th c hi n Quy trình di dân n u có vư ng m c, các B , ngành, a ph- ương k p th i ph n ánh v B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn nghiên c u, b sung, i u ch nh, s a i./. KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Di p K nh T n M u s 1DD (ban hành theo Q s . . . /2005/Q -BNN Ngày.. tháng. . . năm 2005). Cơ quan qu n lý c p trên C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Cơ quan CN di dân (nơi i) S :… BB/ …….., ngày....... tháng....... năm 200.... BIÊN B N TH M TRA NA BÀN VÙNG D ÁN (Theo chương trình................................................) Hôm nay, ngày........ tháng........ năm 200......., T i a bàn "D án..................................................................." chúng tôi g m: 1. i di n nơi ưa dân i (nơi i) g m có (Tùy theo hình th c di dân c th , ghi tên, ch c v c a nh ng ngư i (cơ quan) có liên quan tr c ti p và i di n h di dân nơi i): - i di n chính quy n a phương (huy n) .......................................................
 13. - i di n cơ quan chuyên ngành di dân:............................................................ - i di n h di dân:............................................................................................ …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………. 2. i di n nơi ti p nh n dân (nơi n) g m có: (Tùy theo hình th c di dân c th , ghi tên, ch c v c a nh ng ngư i (cơ quan) có liên quan tr c ti p) - i di n chính quy n a phương (huy n): ...................................................... - i di n cơ quan chuyên ngành di dân:............................................................ 3. Ch d án......................................................................................................... -……………………………………………………………………………… ã n thN m tra a bàn nh n dân t i.................................................................. Qua thN m tra a bàn d án, cùng xác nh n: 1 Cơ s v t ch t h t ng ã có (ho c ang xây d ng) trong vùng d án: DANH M C M C HOÀN THÀNH CÔNG TRÌNH (%) - ư ng giao thông:............................................................................................ - Công trình th y l i: ........................................................................................... - Tr m xá:........................................................................................................... - i n ...................................................................…………………………….. - Nư c sinh ho t: ................................................................................………… - Trư ng h c:……………………………………………………………… -………………………………………………………………………… 2. t ai: - Di n tích t chưa s d ng (trong vùng d án): + Khai hoang t p trung :.............................................................……ha + Di n tích t s n xu t giao cho h di
 14. dân t khai hoang (n u có) :...............................................................ha - T ng di n tích t ưa vào s d ng :................................................ha + Di n tích t nông nghi p :..............................................................ha + Di n tích t lâm nghi p :............................................................….ha + Di n tích m t nư c bãi b i :..............................................................ha + Di n tích t khác :............................................................………...ha - Di n tích t d ki n giao + t : ha/h + t s n xu t :........................................................………………ha/h 3. M c tiêu s n xu t: (Nêu phương hư ng s n xu t, cây, con ư c duy t trong d án, khuy n nông, khuy n lâm, môi trư ng) -……………………………………………………………………………… -………………………………………………………………………………. - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… 4. Quy mô ti p nh n dân vào vùng d án: - S dân hi n có trong vùng d án (n u có) .......h ...... khN u....................... lao ng Quy mô ti p nh n: .......h ...... khN u ...................... lao ng Trong ó: + Ngoài t nh: .......h ...... khN u ...................... lao ng + Trong t nh: .......h ...... khN u ...................... lao ng - D ki n ti n ti p nh n: + t I: Th i gian:....................................... S lư ng........................................ h n i m dân cư: ...............................................................................................
 15. + t II: Th i gian:...................................S lư ng .................................…. h n i m dân cư: ................................................................................................ K t lu n: Trên cơ s nh ng n i dung ã thN m tra, chúng tôi cùng th ng nh t k t lu n: 1.V cơ s v t ch t h t ng c n thi t ph c v s n xu t và i s ng trong vùng d án 2. V t ai: (m c giao cho 1 h ....... ha, trong ó: t ....... t s n xu t ............) 3.Nhà (n u có): ................................................................................................ ……………………………………………………………………………….. 4. Các i u ki n khác:.......................................................................................... Nh ng v n t n t i và ki n ngh : 1.T n t i ...................................................................................................……… …………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. 2. Ki n ngh :...................................................…………………………………. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… 3. K t lu n: (nêu rõ có i u ki n ưa dân n vùng d án hay không?) Biên b n ư c l p thành……b n có giá tr như nhau, m i bên gi ….. b n I DI N NƠI I DI N H DI CH D ÁN I DI N NƠI I N DÂN (Ký tên và óng (Ký tên và óng (Ký tên và óng (Ký và ghi rõ h d u) d u) d u) tên) i di n nơi i và nơi n có th là Cơ quan chuyên ngành di dân ho c UBND huy n nơi i và nơi n. M u s 2DD
 16. (ban hành theo Q s . . / 2005 / Q -BNN ngày tháng. . . năm 2005). Cơ quan qu n lý c p trên C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Cơ quan chuyên ngành di dân S :…. H / ngày......., tháng....... năm 200.... H P NG GIAO NH N H DI DÂN (*)................... (Theo chương trình......................................................) Tên d án “........” (ho c tên xã nh n dân xen ghép) ........................................... - Căn c văn b n th a thu n s . . . /….ngày. . . . tháng. . . . . năm 200 . . . gi a UBND 2 t nh v giao và nh n h di dân; - Căn c Quy t nh (Thông báo) s . . . . ./. . . . ngày. . . tháng . . . . năm 200 . . . . c a UBND t nh v vi c giao k ho ch di dân (kèm theo danh sách trích ngang); Căn c Biên b n thN m tra a bàn d án, ngày. . .. . tháng. . . .năm 200 . . . . Hôm nay, ngày...... tháng....... năm 200...... t i............................................... ………………………………………………………………………………. Chúng tôi g m có: A. i di n nơi a dân i (bên A): - i di n chính quy n a phương (UBND huy n): .................................................. - i di n cơ quan chuyên ngành di dân:......................................................... - …………………………………………………………………………… - …………………………………………………………………………… B. i di n nơi ti p nh n dân (bên B): - i di n chính quy n a phương (UBND huy n): .........................................
 17. - i di n cơ quan chuyên ngành di dân:............................................................. C. Ch d án (ho c UBND xã nh n dân xen ghép) ........................................... - ………………………………………………………………………………… - ………………………………………………………………………………… Th ng nh t th a thu n h p ng như sau: i u 1. T ngày....... tháng...... năm 200.... n ngày...... tháng...... năm 200.......... bên A s giao, bên B ti p nh n: T ng s ............ h .......... khN u,..... ......... ...... lao ng. i tư ng di dân ................................................................................................. n vùng d án .................................................................................................... thu c chương trình................……………………………………………….. Trong ó: t I.................................................................................................... t II…………………………………………………………….. t ti p theo (n u có) ......................................................................... Theo hình th c ..................................................................................................... i u 2. Bên A có trách nhi m: 1. Tuy n ch n úng i tư ng di dân, m b o k ho ch 2. L p y h sơ di dân (bao g m: ơn t nguy n di dân, danh sách trích ngang, quy t nh di dân, gi y chuy n h khN u và các gi y t c n thi t khác c a các h di dân). . 3. Gi i quy t úng, , k p th i các ch chính sách di dân hi n hành a phương nơi i. i u 3. Bên B có trách nhi m: 1. ChuN n b cơ s v t ch t, h t ng c n thi t ph c v s n xu t, phúc l i công c ng và quy ho ch i m dân cư trong vùng d án. 2. Giao t , t s n xu t và th c hi n y các ch , chính sách hi n hành cho h di dân nh cư trong vùng d án, gi i quy t vi c nh p h khN u, c p gi y ch ng nh n quy n s d ng t và làm các th t c c n thi t khác cho h di dân.
 18. i u 4. Các i u kho n khác (n u có): .............................................................. ……………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………….. i u 5. H p ng có hi u l c k t ngày ký. Các bên cam k t th c hi n úng các i u kho n ã ký trong h p ng. Trư ng h p có s thay i v vi c giao, nh n các h di dân, các bên c n thông báo và bàn b c gi i quy t k p th i (b ng văn b n). H p ng ư c l p thành.... b n, có giá tr như nhau, m i bên gi .... b n. I DI N BÊN A CH D ÁN ** I DI N BÊN B TÀI CHÍNH (Ký tên và óng d u) (Ký tên và óng (Ký tên và óng d u) d u) (*) Ghi rõ n vùng d án (ho c vào xã nh n dân xen ghép) (**) Trư ng h p di dân vào các xã nh n dân xen ghép thì thay b ng xác nh n c a UBND xã. M u s 3DD (ban hành theo Q s . . . . / 2005 / Q -BNN ngày tháng. . . . . năm 2005) . C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ƠN T NGUY N DI DÂN (*) Kính g i: - y ban nhân dân xã...................................... - Phòng Nông nghi p - PTNT (ho c ơn v ư c giao th c hi n công tác di dân)……………………………. - Ch d án......................................... H và tên ch h :.................. Dân t c…………… Tôn giáo.........................
 19. Sinh ngày............. tháng............ năm.............. Nguyên quán:...................................................................................................... Nơi hi n nay: .................................................................................................. H khN u thư ng trú: ........................................................................................... i tư ng di dân:................................................................................................. S ngư i i trong h có:.......................... khN u .................................. lao ng. DANH SÁCH NH NG NGƯ I I TRONG H S Năm sinh Quan Trình S th h ch ng t H và tên Nam N v i văn Ngh Dân Tôn minh ch hoá nghi p t c giáo nhân h dân Tôi t nguy n làm ơn này xin n nh cư vùng d án (ho c vào xã nh n dân xen ghép):........... .................................................................................................. t…….. ngày……. tháng....... năm 200....... N u ư c ch p nh n tôi xin cam k t: Th c hi n y nghĩa v và quy n công dân theo lu t nh. An tâm xây d ng cu c s ng lâu dài vùng d án (ho c xã nh n dân xen ghép). Trư ng h p t ý b v ho c i nơi khác, ph i b i hoàn các kho n ti n Nhà nư c h tr (n u có) và b thu h i không n bù di n tích t, r ng ã ư c giao. ngày........, tháng... năm 200.........
 20. CH NG NH N C A UBND XÃ Ch h làm ơn (H tên, ch c v , ký, óng d u) (Ký và ghi rõ h tên) y ban nhân dân huy n (th xã): ........................................................................ Xét ơn c a ông (bà) là ch h có:..................khN u,......................................lao ng thu c i tư ng di dân........................................ n vùng d án (ho c n xã nh n dân xen ghép):............................... (và ch p thu n cho gia ình di chuy n vào t. . . . ngày. . . . . tháng. . . . năm 200 . . . . ……, ngày........ tháng........ năm 200......... TM. UBND huy n (th xã) Ch t ch (Ký tên và óng d u) (*) áp d ng cho các i tư ng di dân. M u s 4 DD (ban hành theo Q s ..... /2005/Q -BNN ngày . . tháng. . . . năm 2005). Cơ quan QL c p trên C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc Tên Cơ quan CN di dân:.. DANH SÁCH TRÍCH NGANG CÁC H DI DÂN (*)...................... Theo chương trình.................................. . i tư ng di dân..................................... Nơi i:......................., huy n............... Nơi n:.............. Thôn(b n)……xã, huy n ……t nh........................ ………………t nh…………..
Đồng bộ tài khoản