Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS về việc chuyển Chi cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 thành Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Bộ Thủy sản ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2005/QĐ-BTS

  1. BỘ THUỶ SẢN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM ****** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 12/2005/QĐ-BTS Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CHUYỂN CHI CỤC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN VÙNG 3 THÀNH TRUNG TÂM CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN VỆ SINH VÀ THÚ Y THUỶ SẢN VÙNG 3 BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN Căn cứ Nghị định 43/2003/NĐ-CP ngày 02 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản; Căn cứ Quyết định số 07/2003/QĐ-BTS ngày 05/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý CL, ATVS&TYTS; Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản và Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, QUYẾT ĐỊNH : Điều 1 : Chuyển Chi cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3, trực thuộc Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản, thành Trung tâm chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 - Nha Trang (gọi tắt là Trung tâm Chất lượng và Thú y thuỷ sản 3). Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 có tên giao dịch quốc tế là “The National Fish-eries Quality Assurance and Veterinary Directorate - Branch 3” viết tắt là “NAFIQAVED - Branch 3, có trụ sở tại 779 Lê Hồng Phong - Phường Bình Tâm - thành phố Nha Trang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tài khoản tại kho bạc và ngân hàng; có con dấu tiếng Việt và tiếng Anh để giao dịch. Điều 2 : Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 có nhiệm vụ giúp Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản thực hiện nhiệm vụ của Cục tại địa bàn các tỉnh Phú Yên, Khánh Hoà, Ninh Thuận, Đắc Lắc, Lâm Đồng, Đắk Nông. Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ làm việc của Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản quy định, sau khi có thoả thuận của Bộ Thuỷ sản.
  2. Điều 3 : Cơ cấu tổ chức Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3, gồm có : 1. Phòng Tổng hợp, Thông tin và Chứng nhận. 2. Phòng Tổ chức - Hành chính, Tài chính. 3. Phòng Chất lượng và An toàn vệ sinh thuỷ sản. 4. Phòng Thú y thuỷ sản. 5. Phòng Kiểm nghiệm Chất lượng, Kiểm dịch và Khảo nghiệm. Điều 4. Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 có 01 Giám đốc và một Phó giám đốc giúp việc. Giám đốc Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 do Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản bổ nhiệm theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản. Phó giám đốc Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và thú y thuỷ sản vùng 3 do Cục trưởng Cục quản lý CL, ATVS&TYTS bổ nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3, sau khi có ý kiến thoả thuận của Bộ Thuỷ sản. Ngoài số biên chế hưởng lương do ngân sách Nhà nước cấp, Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 được tuyển dụng lao động hợp đồng hưởng lương từ nguồn thu phí, lệ phí và dịch vụ kỹ thuật theo quy định của pháp luật. Chỉ tiêu biên chế viên chức và lao động hợp đồng của Trung tâm do Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản phân bổ sau khi có ý kiến chấp thuận của Bộ Thuỷ sản. Điều 5. Quyết định này thay thế Quyết định số 07/2004/QĐ-BTS ngày 20/4/2004 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản và có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các ông Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các Cục, Vụ, Chánh Thanh tra Bộ, Cục trưởng Cục quản lý Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản và Giám đốc Trung tâm Chất lượng, An toàn vệ sinh và Thú y thuỷ sản vùng 3 và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN THỨ TRƯỞNG Nguyễn Việt Thắng
Đồng bộ tài khoản