Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
57
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc phân bổ kinh phí do Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BẮC NINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 412/2006/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2006 QUYẾT ÐỊNH V/V PHÂN BỔ KINH PHÍ CHỦ TỊCH UBND TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức HÐND và UBND ngày 26.11.2003; Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16.12.2002; Căn cứ Quyết định số 167/2005/QÐ-UB ngày 21.12.2005 của UBND tỉnh Bắc Ninh về việc giao chỉ tiêu và dự toán Ngân sách nam 2006; Xét đề nghị của Sở Tài chính tại công văn số 110/STC-HCSN ngày 15.3.2006, QUYẾT ÐỊNH: Ðiều 1. Phân bổ kinh phí sự nghiệp Phát thanh Truyền hình trong dự toán ngân sách tỉnh năm 2006: 1.000 triệu đồng (Một tỷ đồng) cho Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh để tăng thời lượng phát sóng và nâng cao chương trình phát thanh, truyền hình từ ngày 01.4.2006. Ðiều 2. Sở Tài chính phối hợp với đơn vị được phân bổ kinh phí quản lý việc sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả, thanh, quyết toán kinh phí theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước. Ðiều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Tài chính; Kho bạc Nhà nước Bắc Ninh và Ðài Phát thanh và Truyền hình tỉnh căn cứ Quyết định thi hành./. CHỦ TỊCH Nguyễn Công Ngọ
Đồng bộ tài khoản