Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Tai Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
64
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

 1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QUẬN 8 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ***** ******* Số: 12/2007/QĐ-UBND Quận 8, ngày 13 tháng 3 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO ĐỢT 1 CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ SỬA CHỮA NĂM 2007 ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 8 Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Căn cứ Quyết định số 109/2005/QĐ-UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy định về công tác quản lý các dự án đầu tư trong nước; Căn cứ Quyết định số 5792/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2006 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn từ nguồn thu quảng cáo Đài Truyền hình; Căn cứ Quyết định số 03/2007/QĐ-UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2007 nguồn vốn ngân sách tập trung, vốn khấu hao cơ bản từ phụ thu tiền điện, vốn quảng cáo Đài Truyền hình; Căn cứ Quyết định số 070/2005/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân quận 8 về ban hành “Quy định quản lý đầu tư xây dựng các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của Ủy ban nhân dân quận 8”; Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân quận 8 kỳ họp lần thứ 8 (khóa IX); Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8 tại Tờ trình số 41/TT- TCKH ngày 05 tháng 3 năm 2007, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Nay giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa lớn năm 2007 thuộc nguồn vốn đầu tư phân cấp và nguồn vốn ngân sách quận theo danh mục công trình đầu tư đính kèm. Điều 2. Các chủ đầu tư có trách nhiệm:
 2. 1. Thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư đối với các công trình khởi công mới. Hoàn thành thanh toán và quyết toán vốn đầu tư khối lượng chuyển tiếp năm 2007 theo đúng quy định hiện hành. 2. Thực hiện các thủ tục đầu tư đối với danh mục các công trình chuẩn bị đầu tư đã được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên ban hành kèm theo Quyết định này. Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 07 ngày kể từ ngày ký. Điều 4. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 8, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch quận 8, Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận 8, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường quận 8, Trưởng Phòng Kinh tế quận 8, Trưởng Phòng Giáo dục quận 8, Giám đốc Ban Quản lý Dự án khu vực đầu tư xây dựng quận 8, Giám đốc Công ty Dịch vụ công ích quận 8, Giám đốc Trung tâm Y tế quận 8, Giám đốc Kho bạc Nhà nước quận 8, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH Nguyễn Đô Lương DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỢT 1 NĂM 2007 (Theo Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND ngày 13 tháng 03 năm 2007 của Ủy ban nhân dân quận 8) ĐVT: triệu đồng Phân Ghi DANH Kế hoạch 2007 công chủ Địa điểm chú MỤC Năng lực Tổng vốn đầu tư STT xây CÔNG thiết kế đầu tư NSTP Huy Vốn dựng Tổng TRÌNH phân động NS số cấp dân Quận
 3. TỔNG CỘNG: 79.652 28.428 23.374 0 5.054 (I+II) Công trình thanh toán khối I 75.049 23.825 21.271 0 2.554 lượng đọng và chuyển tiếp: Xây dựng tường Xây dựng rào, nhà mới, tổng bảo vệ khuôn Trường 41 Dạ BQLDA 1 viên đất 4.844 644 644 Mầm Nam Q8 1.620m2, non P P nhà cấp 2, phường 1 trệt 2 lầu 2 (số 41 Dạ Nam) XD mới 1641m2,cả P P i tạo Mở 162m2, rộng P P nâng tầng Trường BQLDA 2 P12 777m2. 5.191 6 6 Tùng Q8 P P Tăng 17 Thiện phòng học Vương và các phòng chức năng. Mở rộng Trường BQLDA 3 P5 4.998 30 30 THCS Q8 Chánh Hưng Phòng khám Xây dựng BQLDA 4 đa khoa P12 5.199 688 688 mới Q8 Xóm Củi
 4. Hẻm 2889 BQLDA 5 Phạm P7 Nâng cấp 382 51 51 Q8 Thế Hiển Hẻm 2805 BQLDA 6 Phạm P7 Nâng cấp 283 20 20 Q8 Thế Hiển Nhà Vốn Văn Xây dựng BQLDA tài trợ 7 hóa P14 1.200 58 58 mới Q8 XĐGN phường 300 trđ 14 Trụ sở DTKV: Công 258 m2. BQLDA P P 8 an P11 DT sàn 1.430 100 100 Q8 phường 687m2, 1 P P 11 trệt 2 lầu. Ctr Hẻm VĐ 109 BQLDA nhân 9 P1 Nâng cấp 1.970 60 60 Dương Q8 dân Bá Trạc hiến đất. Hẻm 219 Tạ BQLDA 10 P3 Nâng cấp 245 83 83 Quanh Q8 Bửu Ctr Hẻm VĐ Đình BQLDA nhân 11 An Tài P7 Nâng cấp 1.137 100 100 Q8 dân - Rạch hiến Cùng đất.
 5. Nâng cấp đường nội bộ BQLDA 12 P9 Nâng cấp 962 353 353 cư xá Q8 Chánh Hưng Lô B-C Nâng cấp đường nội bộ BQLDA 13 P9 Nâng cấp 938 185 185 cư xá Q8 Chánh Hưng Lô F-H Nâng cấp hẻm khu phố Vốn 4 ngân phường sách 16 và Nâng cấp 500 hẻm bờ bao triệu 2733 tổng chiều đồng, Phòng khu phố P7 & dài phần 14 589 23 23 Kinh tế 2, P16 1.000m và còn lại quận 8 phường một số vận 7, quận hẻm ven động 8 (Công kênh rạch nhân trình dân phòng đóng chống góp lụt bão năm 2004)
 6. Duy tu sửa chữa các hạng mục Phòng 15 công Q8 457 203 203 Kinh tế trình quận 8 phòng chống lụt bão năm 2005 Xây dựng Hội Xây dựng BQLDA 16 P5 6.900 1.097 1.097 trường mới Q8 văn hóa quận 8 Nâng cấp hẻm 329 Bùi Minh BQLDA 17 P5 Nâng cấp 1.300 60 60 Trực Q8 (hẻm vào Hương Huyền) Trụ sở UBND XD mới 1 BQLDA 18 P9 2.714 1.554 1.554 phường trệt 2 lầu Q8 9 Trụ sở UBND phường 2 XD mới 1 BQLDA 19 (Trườn P2 3.838 3.352 3.352 trệt 2 lầu Q8 g Âu Dương Lân - cơ sở 2)
 7. Trụ sở UBND XD mới 1 BQLDA 20 P10 2.513 1.506 1.506 phường trệt 2 lầu Q8 10 Sửa chữa Trường BQLDA 21 Mầm P6 Sửa chữa 1.852 15 15 Q8 non Tuổi Ngọc Sửa chữa cải tạo Trường Sửa chữa, BQLDA 22 P5 749 56 56 Tiểu cải tạo Q8 học Bông Sao Kho chiếu Nhà cũ hẻm Văn 102 ADL BQLDA 23 hóa P3 1.815 466 466 (181m2 Q8 phường P DT sàn 3 P 621m2)P P Khu đất Nhà phía sau Văn UBND P7 BQLDA 24 hóa P7 2.948 2.366 2.366 (428,6m2) Q8 phường P P DT sàn 7 848,7m2 P P Khu Caritas Nhà đường Văn TQB BQLDA 25 hóa P2 1.812 1.752 1.752 DTKV Q8 phường 206,8m2 2 P DT sàn P 585,3m2 P P Trạm Y tế BQLDA 26 P3 2.090 1.430 1.430 phường Q8 3
 8. Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Sửa chữa, BQLDA 27 P4 373 15 15 Thái cải tạo Q8 Hưng (đường Phạm Thế Hiển) Sửa chữa cải tạo Trường Tiểu học Sửa chữa, BQLDA 28 P4 338 41 41 Thái cải tạo Q8 Hưng (đường Tạ Quang Bửu) Sửa chữa cải tạo Sửa chữa, BQLDA 29 P14 500 32 32 Trường cải tạo Q8 Hồng Đức Sửa chữa cải tạo Trường Sửa chữa, BQLDA 30 Tiểu P15 248 15 15 cải tạo Q8 học Nguyễn Nhược Thị
 9. San lấp các vũng Duy tu sâu, bù đường BQLDA 31 P16 vênh, 303 19 19 Hồ Học Q8 thảm bê Lãm tông nhựa dày 7cm. Xây dựng trụ sở Phường Xây dựng BQLDA 32 đội và P14 747 357 357 mới Q8 Khối dân vận phường 14 Nâng cấp đường Nâng cấp BQLDA 33 P13 1.028 10 10 Nguyễn lề đường Q8 Văn Của Hệ thống thoát nước Làm hệ BQLDA 34 hẻm P4 thống 10 10 10 Q8 1/1A thoát nước đường Phạm Hùng
 10. Sửa chữa đường số 12 phường 5 quận 8 (đoạn BQLDA 35 P5 Sửa chữa 2.881 706 706 từ Q8 đường Phạm Hùng đến đường 1011) Đấu nối hệ thống thoát nước Làm hệ BQLDA 36 khu P5 thống 10 10 10 Q8 Trung thoát nước tâm hành chính quận 8 Đường bên hông khu Xây dựng BQLDA 37 P5 3.530 1.780 1.780 Trung mới Q8 tâm hành chính Đường vào Trường BQLDA 38 P12 Xây mới 848 252 252 Tùng Q8 Thiện Vương
 11. Sân trước Ủy ban BQLDA 39 P5 4.987 3.430 3.430 nhân Q8 dân quận 8 Trang thiết bị VP. Hội HĐND- 40 P5 666 666 666 trường UBND văn hóa Q8 quận 8 Sửa chữa Trường Tiểu học BQLDA 41 Phạm P6 14 14 14 Q8 Thế Hiển phường 6 quận 8 Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật các BQLDA 42 tuyến Quận 8 36 36 36 Q8 đường chính (quận và sở quản lý)
 12. Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật BQLDA 43 P1, 2, 3 15 15 15 các Q8 hẻm của các phường 1, 2, 3 Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật P4, 5, BQLDA 44 các 119 119 119 6, 7 Q8 hẻm của các phường 4, 5, 6, 7 Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật P8, 9, BQLDA 45 9 9 9 các 10 Q8 hẻm của các phường 8, 9, 10 Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật P11, BQLDA 46 các 13 13 13 12, 13 Q8 hẻm của các phường 11, 12, 13
 13. Khảo sát và lập hồ sơ kỹ thuật P14, BQLDA 47 các 18 18 18 15, 16 Q8 hẻm của các phường 14, 15, 16 Công trình II khởi 4.603 4.603 2.103 0 2.500 công mới: Mua sắm trang thiết bị Trung 1 Phòng P12 2.049 2.049 2.049 tâm Y tế khám quận 8 đa khoa Xóm Củi Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng BQ-DA 2 sử dụng Quận 8 669 669 669 Q8 đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quận 8
 14. Lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng sử dụng 16 BQLDA 3 đến 1.434 1.434 1.434 phường Q8 năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu 16 phường thuộc quận 8 Gia cố đê bao rạch Lồng Đèn kết hợp làm đường BQLDA 4 P7 451 451 451 giao Q8 thông nông thôn (Phòng chống lụt bão 2006) Công trình chuẩn III 181.657 620 530 0 90 bị đầu tư Khối a giáo 74.963 220 220 0 0 dục
 15. Chờ Sửa ghi chữa vốn Trường BQLDA 1 P11 Sửa chữa 1.000 10 10 khởi Tiểu Q8 công học Lý mới Thái Tổ 2007 Xây dựng Chờ cải tạo ghi Trường vốn BQLDA 2 Tiểu P4 Sửa chữa 1.533 10 10 khởi Q8 học công Vàm mới Cỏ 2007 Đông Chờ Trường ghi Tiểu vốn học BQLDA 3 P10 Sửa chữa 970 10 10 khởi Đinh Q8 công Công mới Tráng 2007 Chờ Trường ghi Tiểu vốn Cải tạo, BQLDA 4 học P1 5.000 10 10 khởi xây mới Q8 Nguyễn công Trực mới 2007 Sửa chữa Chờ nâng ghi cấp vốn Xây dựng BQLDA 5 Trường P2 2.600 10 10 khởi mới Q8 Tiểu công học mới Rạch 2007 Ông
 16. Xây dựng, 2 phòng sửa chức năng BQLDA 6 chữa P2 2.772 10 10 + s/c nhà Q8 Trường hiện hữu Dương Bá Trạc Trường THCS Sửa chũa, BQLDA 7 P7 3.000 10 10 Bình cải tạo Q8 An Xây dựng mới hội trường Sửa chữa và sửa BQLDA 8 P5 và xây 4.119 10 10 chữa Q8 mới cải tạo Trường Chánh Hưng Trường Mầm non Xây dựng BQLDA 9 phường P2 3.500 10 10 mới Q8 2 (số 41 Dạ Nam) Xây dựng mở rộng BQLDA 10 P3 Mở rộng 2.500 10 10 Trường Q8 Âu Dương Lân Trường Mầm Xây dựng BQLDA 11 non P13 4.969 10 10 mới Q8 phường 13
 17. Trường Mầm non BQLDA 12 Việt P2 Sửa chữa 500 10 10 Q8 Nhi phường 2 Trường Mầm Xây dựng BQLDA 13 non P8 4.000 10 10 mới Q8 phường 8 Trường Tiểu học Cải tạo, BQLDA 14 P16 5.000 10 10 Nguyễn xây mới Q8 Công Trứ Trường THCS Sửa chũa, BQLDA 15 P16 2.000 10 10 Bình cải tao Q8 Đông Trường Tiểu Cải tạo, BQLDA 16 học P4 5.000 10 10 xây mới Q8 Thái Hưng Trường THCS Nâng nền, BQLDA 17 Tùng P12 sân và SC 4.000 10 10 Q8 Thiện khối cũ Vương Trường Tiểu Cải tạo, BQLDA 18 học P14 4.000 10 10 xây mới Q8 Hồng Đức Trường Tiểu Cải tạo, BQLDA 19 học P5 5.000 10 10 xây mới Q8 Bông Sao
 18. Trường Tiểu Cải tạo, BQLDA 20 học P9 4.500 10 10 xây mới Q8 Hưng Phú Trường THCS Cải tạo, BQLDA 21 P3 5.000 10 10 Khánh mở rộng Q8 Bình Trường THCS Sửa chữa BQLDA 22 Trần P8 4.000 10 10 lớn Q8 Danh Ninh Khối Văn b 11.062 40 40 0 0 hóa thể thao Phủ Chờ nhựa ghi đường vốn Xây dựng BQLDA 1 chạy P5 4.862 10 10 khởi mới Q8 Sân vận công động mới quận 8 2007 Chờ Nhà ghi Thiếu vốn nhi BQLDA 2 P5 2.200 10 10 khởi quận 8 Q8 công (giai mới đoạn 2) 2007 Nhà Văn XD mới 1 BQLDA 3 hóa P16 2.500 10 10 trệt 1 lầu Q8 phường 16 Nhà Văn Xây dựng BQLDA 4 hóa P8 1.500 10 10 mới Q8 phường 8
 19. Khối Y c 6.397 60 60 0 0 tế Chờ ghi Trạm Y vốn tế Xây dựng BQLDA 1 P4 850 10 10 khởi phường mới Q8 công 4 mới 2007 Chờ ghi Trạm Y vốn tế Xây dựng BQLDA 2 P7 700 10 10 khởi phường mới Q8 công 7 mới 2007 Sc Nhà Chờ bảo ghi sanh và vốn BQLDA 3 khoa P4 Sửa chữa 1.500 10 10 khởi Q8 dược công TTYT mới Q8 2007 Trạm Y tế Xây dựng BQLDA 4 P9 1.000 10 10 phường mới Q8 9 Trạm Y tế Xây dựng BQLDA 5 P5 1.897 10 10 phường mới Q8 5 Trạm Y tế Xây dựng BQLDA 6 P16 450 10 10 phường mới Q8 16 Khối d giao 16.369 120 40 0 80 thông
 20. Hệ thống Chờ thoát ghi nước vốn BQLDA 1 hẻm P4 Nâng cấp 300 10 10 khởi Q8 1/16A công đường mới Phạm 2007 Hùng Chờ Hẻm ghi 2385 vốn đường BQLDA 2 P6 Nâng cấp 1.365 10 10 khởi Phạm Q8 công Thế mới Hiển 2007 Chờ Hẻm ghi 103 vốn đường BQLDA 3 P16 Nâng cấp 375 10 10 khởi Bến Q8 công Phú mới Định 2007 Chờ ghi Hẻm 28 vốn An BQLDA 4 P16 Nâng cấp 800 10 10 khởi Dương Q8 công Vương mới 2007
Đồng bộ tài khoản