intTypePromotion=1

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
58
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND về việc giao đợt 1 chỉ tiêu kế hoạch đầu tư xây dựng và sửa chữa năm 2007 do Ủy ban nhân dân quận 8 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2007/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T QU N 8 NAM ***** c l p - T do - H nh phúc ******* S : 12/2007/Q -UBND Qu n 8, ngày 13 tháng 3 năm 2007 QUY T NNH V VI C GIAO T 1 CH TIÊU K HO CH U TƯ XÂY D NG VÀ S A CH A NĂM 2007 Y BAN NHÂN DÂN QU N 8 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh nh s 16/2005/N -CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 c a Chính ph v vi c qu n lý d án u tư xây d ng công trình; Căn c Quy t nh s 109/2005/Q -UBND ngày 20 tháng 6 năm 2005 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành Quy nh v công tác qu n lý các d án u tư trong nư c; Căn c Quy t nh s 5792/Q -UBND ngày 15 tháng 12 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu i u ch nh, b sung k ho ch u tư xây d ng năm 2006 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n t ngu n thu qu ng cáo ài Truy n hình; Căn c Quy t nh s 03/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 01 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng năm 2007 ngu n v n ngân sách t p trung, v n kh u hao cơ b n t ph thu ti n i n, v n qu ng cáo ài Truy n hình; Căn c Quy t nh s 070/2005/Q -UBND ngày 14 tháng 9 năm 2005 c a y ban nhân dân qu n 8 v ban hành “Quy nh qu n lý u tư xây d ng các d án s d ng v n ngân sách Nhà nư c thu c th m quy n quy t nh u tư c a y ban nhân dân qu n 8”; Căn c Ngh quy t H i ng nhân dân qu n 8 kỳ h p l n th 8 (khóa IX); Theo ngh c a Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8 t i T trình s 41/TT- TCKH ngày 05 tháng 3 năm 2007, QUY T NNH: i u 1. Nay giao ch tiêu k ho ch u tư xây d ng và s a ch a l n năm 2007 thu c ngu n v n u tư phân c p và ngu n v n ngân sách qu n theo danh m c công trình u tư ính kèm. i u 2. Các ch u tư có trách nhi m: 1. Th c hi n y các quy nh v u tư i v i các công trình kh i công m i. Hoàn thành thanh toán và quy t toán v n u tư kh i lư ng chuy n ti p năm 2007 theo úng quy nh hi n hành.
 2. 2. Th c hi n các th t c u tư i v i danh m c các công trình chuNn b u tư ã ư c s p x p theo th t ưu tiên ban hành kèm theo Quy t nh này. i u 3. Quy t nh này có hi u l c sau 07 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 8, Trư ng Phòng Tài chính - K ho ch qu n 8, Trư ng Phòng Qu n lý ô th qu n 8, Trư ng Phòng Tài nguyên và Môi trư ng qu n 8, Trư ng Phòng Kinh t qu n 8, Trư ng Phòng Giáo d c qu n 8, Giám c Ban Qu n lý D án khu v c u tư xây d ng qu n 8, Giám c Công ty D ch v công ích qu n 8, Giám c Trung tâm Y t qu n 8, Giám c Kho b c Nhà nư c qu n 8, Ch t ch y ban nhân dân các phư ng có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH Nguy n ô Lương DANH M C CÔNG TRÌNH U TƯ T 1 NĂM 2007 (Theo Quy t nh s 12/2007/Q -UBND ngày 13 tháng 03 năm 2007 c a y ban nhân dân qu n 8) VT: tri u ng Phân Ghi DANH K ho ch 2007 công ch a i m chú M C Năng l c T ng v n u tư STT xây CÔNG thi t k u tư NSTP Huy V n d ng T ng TRÌNH phân ng NS s c p dân Qu n T NG C NG: 79.652 28.428 23.374 0 5.054 (I+II) Công trình thanh toán kh i I 75.049 23.825 21.271 0 2.554 lư ng ng và chuy n ti p:
 3. Xây d ng tư ng Xây d ng rào, nhà m i, t ng b ov khuôn Trư ng 41 D BQLDA 1 viên t 4.844 644 644 M m Nam Q8 1.620m2, non nhà c p 2, phư ng 1 tr t 2 l u 2 (s 41 D Nam) XD m i 1641m2,c it o M 162m2, r ng nâng t ng Trư ng BQLDA 2 P12 777m2. 5.191 6 6 Tùng Q8 Tăng 17 Thi n phòng h c Vương và các phòng ch c năng. M r ng Trư ng BQLDA 3 P5 4.998 30 30 THCS Q8 Chánh Hưng Phòng khám Xây d ng BQLDA 4 a khoa P12 5.199 688 688 m i Q8 Xóm C i H m 2889 BQLDA 5 Ph m P7 Nâng c p 382 51 51 Q8 Th Hi n H m 2805 BQLDA 6 Ph m P7 Nâng c p 283 20 20 Q8 Th Hi n
 4. Nhà V n Văn Xây d ng BQLDA tài tr 7 hóa P14 1.200 58 58 m i Q8 X GN phư ng 300 tr 14 Tr s DTKV: Công 258 m2. BQLDA 8 an P11 DT sàn 1.430 100 100 Q8 phư ng 687m2, 1 11 tr t 2 l u. Ctr H m V 109 BQLDA nhân 9 P1 Nâng c p 1.970 60 60 Dương Q8 dân Bá Tr c hi n t. H m 219 T BQLDA 10 P3 Nâng c p 245 83 83 Quanh Q8 B u Ctr H m V ình BQLDA nhân 11 An Tài P7 Nâng c p 1.137 100 100 Q8 dân - R ch hi n Cùng t. Nâng c p ư ng n ib BQLDA 12 P9 Nâng c p 962 353 353 cư xá Q8 Chánh Hưng Lô B-C Nâng c p ư ng n ib BQLDA 13 P9 Nâng c p 938 185 185 cư xá Q8 Chánh Hưng Lô F-H
 5. Nâng c p h m khu ph V n 4 ngân phư ng sách 16 và Nâng c p 500 h m b bao tri u 2733 t ng chi u ng, Phòng khu ph P7 & dài ph n 14 589 23 23 Kinh t 2, P16 1.000m và còn l i qu n 8 phư ng m ts v n 7, qu n h m ven ng 8 (Công kênh r ch nhân trình dân phòng óng ch ng góp l t bão năm 2004) Duy tu s a ch a các h ng m c Phòng 15 công Q8 457 203 203 Kinh t trình qu n 8 phòng ch ng l t bão năm 2005 Xây d ng H i Xây d ng BQLDA 16 P5 6.900 1.097 1.097 trư ng m i Q8 văn hóa qu n 8
 6. Nâng c p h m 329 Bùi Minh BQLDA 17 P5 Nâng c p 1.300 60 60 Tr c Q8 (h m vào Hương Huy n) Tr s UBND XD m i 1 BQLDA 18 P9 2.714 1.554 1.554 phư ng tr t 2 l u Q8 9 Tr s UBND phư ng 2 XD m i 1 BQLDA 19 (Trư n P2 3.838 3.352 3.352 tr t 2 l u Q8 g Âu Dương Lân - cơ s 2) Tr s UBND XD m i 1 BQLDA 20 P10 2.513 1.506 1.506 phư ng tr t 2 l u Q8 10 S a ch a Trư ng BQLDA 21 M m P6 S a ch a 1.852 15 15 Q8 non Tu i Ng c S a ch a c it o Trư ng S a ch a, BQLDA 22 P5 749 56 56 Ti u c it o Q8 h c Bông Sao
 7. Kho chi u Nhà cũ h m Văn 102 ADL BQLDA 23 hóa P3 1.815 466 466 (181m2 Q8 phư ng DT sàn 3 621m2) Khu t Nhà phía sau Văn UBND P7 BQLDA 24 hóa P7 2.948 2.366 2.366 (428,6m2) Q8 phư ng DT sàn 7 848,7m2 Khu Caritas Nhà ư ng Văn TQB BQLDA 25 hóa P2 1.812 1.752 1.752 DTKV Q8 phư ng 206,8m2 2 DT sàn 585,3m2 Tr m Y t BQLDA 26 P3 2.090 1.430 1.430 phư ng Q8 3 S a ch a c it o Trư ng Ti u h c S a ch a, BQLDA 27 P4 373 15 15 Thái c it o Q8 Hưng ( ư ng Ph m Th Hi n)
 8. S a ch a c it o Trư ng Ti u h c S a ch a, BQLDA 28 P4 338 41 41 Thái c it o Q8 Hưng ( ư ng T Quang B u) S a ch a c it o S a ch a, BQLDA 29 P14 500 32 32 Trư ng c it o Q8 H ng c S a ch a c it o Trư ng S a ch a, BQLDA 30 Ti u P15 248 15 15 c it o Q8 h c Nguy n Như c Th San l p các vũng Duy tu sâu, bù ư ng BQLDA 31 P16 vênh, 303 19 19 H H c Q8 th m bê Lãm tông nh a dày 7cm. Xây d ng tr s Phư ng Xây d ng BQLDA 32 i và P14 747 357 357 m i Q8 Kh i dân v n phư ng 14
 9. Nâng c p ư ng Nâng c p BQLDA 33 P13 1.028 10 10 Nguy n l ư ng Q8 Văn C a H th ng thoát nư c Làm h BQLDA 34 h m P4 th ng 10 10 10 Q8 1/1A thoát nư c ư ng Ph m Hùng S a ch a ư ng s 12 phư ng 5 qu n 8( o n BQLDA 35 P5 S a ch a 2.881 706 706 t Q8 ư ng Ph m Hùng n ư ng 1011) un i h th ng thoát nư c Làm h BQLDA 36 khu P5 th ng 10 10 10 Q8 Trung thoát nư c tâm hành chính qu n 8 ư ng bên hông khu Xây d ng BQLDA 37 P5 3.530 1.780 1.780 Trung m i Q8 tâm hành chính
 10. ư ng vào Trư ng BQLDA 38 P12 Xây m i 848 252 252 Tùng Q8 Thi n Vương Sân trư c y ban BQLDA 39 P5 4.987 3.430 3.430 nhân Q8 dân qu n 8 Trang thi t b VP. H i H ND- 40 P5 666 666 666 trư ng UBND văn hóa Q8 qu n 8 S a ch a Trư ng Ti u h c BQLDA 41 Ph m P6 14 14 14 Q8 Th Hi n phư ng 6 qu n 8 Kh o sát và l ph sơ k thu t các BQLDA 42 tuy n Qu n 8 36 36 36 Q8 ư ng chính (qu n và s qu n lý)
 11. Kh o sát và l ph sơ k thu t BQLDA 43 P1, 2, 3 15 15 15 các Q8 h m c a các phư ng 1, 2, 3 Kh o sát và l ph sơ k thu t P4, 5, BQLDA 44 các 119 119 119 6, 7 Q8 h m c a các phư ng 4, 5, 6, 7 Kh o sát và l ph sơ k thu t P8, 9, BQLDA 45 9 9 9 các 10 Q8 h m c a các phư ng 8, 9, 10 Kh o sát và l ph sơ k thu t P11, BQLDA 46 các 13 13 13 12, 13 Q8 h m c a các phư ng 11, 12, 13
 12. Kh o sát và l ph sơ k thu t P14, BQLDA 47 các 18 18 18 15, 16 Q8 h m c a các phư ng 14, 15, 16 Công trình II kh i 4.603 4.603 2.103 0 2.500 công m i: Mua s m trang thi t b Trung 1 Phòng P12 2.049 2.049 2.049 tâm Y t khám qu n 8 a khoa Xóm C i L p Quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng BQ-DA 2 s d ng Qu n 8 669 669 669 Q8 n năm 2020 và k ho ch s d ng t kỳ u qu n 8
 13. L p Quy ho ch s d ng t n năm 2010, nh hư ng s d ng 16 BQLDA 3 n 1.434 1.434 1.434 phư ng Q8 năm 2020 và k ho ch s d ng t kỳ u 16 phư ng thu c qu n 8 Gia c ê bao r ch L ng èn k t h p làm ư ng BQLDA 4 P7 451 451 451 giao Q8 thông nông thôn (Phòng ch ng l t bão 2006) Công trình chuNn III 181.657 620 530 0 90 b u tư Kh i a giáo 74.963 220 220 0 0 d c
 14. Ch S a ghi ch a v n Trư ng BQLDA 1 P11 S a ch a 1.000 10 10 kh i Ti u Q8 công h c Lý m i Thái T 2007 Xây d ng Ch c it o ghi Trư ng v n BQLDA 2 Ti u P4 S a ch a 1.533 10 10 kh i Q8 h c công Vàm m i C 2007 ông Ch Trư ng ghi Ti u v n h c BQLDA 3 P10 S a ch a 970 10 10 kh i inh Q8 công Công m i Tráng 2007 Ch Trư ng ghi Ti u v n C i t o, BQLDA 4 h c P1 5.000 10 10 kh i xây m i Q8 Nguy n công Tr c m i 2007 S a ch a Ch nâng ghi c p v n Xây d ng BQLDA 5 Trư ng P2 2.600 10 10 kh i m i Q8 Ti u công h c m i R ch 2007 Ông Xây d ng, 2 phòng s a ch c năng BQLDA 6 ch a P2 2.772 10 10 + s/c nhà Q8 Trư ng hi n h u Dương Bá Tr c
 15. Trư ng THCS S a chũa, BQLDA 7 P7 3.000 10 10 Bình c it o Q8 An Xây d ng m ih i trư ng S a ch a và s a BQLDA 8 P5 và xây 4.119 10 10 ch a Q8 m i c it o Trư ng Chánh Hưng Trư ng M m non Xây d ng BQLDA 9 phư ng P2 3.500 10 10 m i Q8 2 (s 41 D Nam) Xây d ng m r ng BQLDA 10 P3 M r ng 2.500 10 10 Trư ng Q8 Âu Dương Lân Trư ng M m Xây d ng BQLDA 11 non P13 4.969 10 10 m i Q8 phư ng 13 Trư ng M m non BQLDA 12 Vi t P2 S a ch a 500 10 10 Q8 Nhi phư ng 2 Trư ng M m Xây d ng BQLDA 13 non P8 4.000 10 10 m i Q8 phư ng 8
 16. Trư ng Ti u h c C i t o, BQLDA 14 P16 5.000 10 10 Nguy n xây m i Q8 Công Tr Trư ng THCS S a chũa, BQLDA 15 P16 2.000 10 10 Bình c i tao Q8 ông Trư ng Ti u C i t o, BQLDA 16 h c P4 5.000 10 10 xây m i Q8 Thái Hưng Trư ng THCS Nâng n n, BQLDA 17 Tùng P12 sân và SC 4.000 10 10 Q8 Thi n kh i cũ Vương Trư ng Ti u C i t o, BQLDA 18 h c P14 4.000 10 10 xây m i Q8 H ng c Trư ng Ti u C i t o, BQLDA 19 h c P5 5.000 10 10 xây m i Q8 Bông Sao Trư ng Ti u C i t o, BQLDA 20 h c P9 4.500 10 10 xây m i Q8 Hưng Phú Trư ng THCS C i t o, BQLDA 21 P3 5.000 10 10 Khánh m r ng Q8 Bình Trư ng THCS S a ch a BQLDA 22 Tr n P8 4.000 10 10 l n Q8 Danh Ninh
 17. Kh i Văn b 11.062 40 40 0 0 hóa th thao Ph Ch nh a ghi ư ng v n Xây d ng BQLDA 1 ch y P5 4.862 10 10 kh i m i Q8 Sân v n công ng m i qu n 8 2007 Ch Nhà ghi Thi u v n nhi BQLDA 2 P5 2.200 10 10 kh i qu n 8 Q8 công (giai m i o n 2) 2007 Nhà Văn XD m i 1 BQLDA 3 hóa P16 2.500 10 10 tr t 1 l u Q8 phư ng 16 Nhà Văn Xây d ng BQLDA 4 hóa P8 1.500 10 10 m i Q8 phư ng 8 Kh i Y c 6.397 60 60 0 0 t Ch ghi Tr m Y v n t Xây d ng BQLDA 1 P4 850 10 10 kh i phư ng m i Q8 công 4 m i 2007 Ch ghi Tr m Y v n t Xây d ng BQLDA 2 P7 700 10 10 kh i phư ng m i Q8 công 7 m i 2007
 18. Sc Nhà Ch b o ghi sanh và v n BQLDA 3 khoa P4 S a ch a 1.500 10 10 kh i Q8 dư c công TTYT m i Q8 2007 Tr m Y t Xây d ng BQLDA 4 P9 1.000 10 10 phư ng m i Q8 9 Tr m Y t Xây d ng BQLDA 5 P5 1.897 10 10 phư ng m i Q8 5 Tr m Y t Xây d ng BQLDA 6 P16 450 10 10 phư ng m i Q8 16 Kh i d giao 16.369 120 40 0 80 thông H th ng Ch thoát ghi nư c v n BQLDA 1 h m P4 Nâng c p 300 10 10 kh i Q8 1/16A công ư ng m i Ph m 2007 Hùng Ch H m ghi 2385 v n ư ng BQLDA 2 P6 Nâng c p 1.365 10 10 kh i Ph m Q8 công Th m i Hi n 2007 Ch H m ghi 103 v n ư ng BQLDA 3 P16 Nâng c p 375 10 10 kh i B n Q8 công Phú m i nh 2007
 19. Ch ghi H m 28 v n An BQLDA 4 P16 Nâng c p 800 10 10 kh i Dương Q8 công Vương m i 2007 Xây d ng v a hè ư ng 1017 Ph m Ch Th ghi Hi n v n (trên Xây d ng BQLDA 5 P5 390 10 10 kh i o n m i v a hè Q8 công ti p m i giáp 2007 v i tr s y ban nhân dân qu n 8) Xây d ng v a hè Ch ư ng ghi Hưng v n Phú Xây d ng BQLDA 6 P8, 9 2.634 10 10 kh i ( o n m i v a hè Q8 công t c u m i Chánh 2007 Hưng nc u Ch Y) ư ng vào y ban Xây d ng BQLDA 7 nhân P6 7.000 10 10 m i Q8 dân phư ng 6 ư ng Nâng c p BQLDA 8 inh P11 995 10 10 l ư ng Q8 Hòa
 20. ư ng Nâng c p BQLDA 9 Phong P12 1.200 10 10 l ư ng Q8 Phú ư ng Nâng c p BQLDA 10 C n P12 480 10 10 l ư ng Q8 Giu c ư ng Nâng c p BQLDA 11 P9 500 10 10 Võ Tr l ư ng Q8 H th ng thoát Làm h nư c BQLDA 12 P4 th ng 330 10 10 ư ng Q8 thoát nư c Huỳnh Th Ph ng Kh i e 31.188 70 60 0 10 khác Xây d ng tr s Ch Phòng ghi Qu n lý v n ô th Xây d ng BQLDA 1 P5 4.975 10 10 kh i và m i Q8 công Phòng m i Tài 2007 nguyên Môi trư ng Xây d ng tr s Ch Ban ghi B i v n Xây d ng BQLDA 2 thư ng P5 3.710 10 10 kh i m i Q8 gi i công phóng m i m t 2007 b ng qu n 8

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản