Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
46
lượt xem
7
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Bộ Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------------- S : 12/2008/Q -BXD Hà N i, ngày 26 tháng 9 năm 2008 QUY T NNH BAN HÀNH QUY CH QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B XÂY D NG B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 2 năm 2008 c a Chính ph qui nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Xét ngh c a V trư ng V H p tác qu c t và V trư ng V Pháp ch , QUY T NNH i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “ Quy ch qu n lý và s d ng ngu n h tr phát tri n chính th c (ODA) c a B Xây d ng’’. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 24/2006/Q -BXD ngày 21 tháng 8 năm 2006 và có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng công báo. i u 3. V trư ng V H p tác Qu c t , V trư ng V Pháp ch , Chánh Văn phòng B , Th trư ng các ơn v thu c B Xây d ng có trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n : -Như i u 3; -Văn phòng Chính ph ; -Thanh tra Nhà nư c; -Ban Kinh t TW; -Văn phòng Qu c h i; Nguy n H ng Quân -H i ng Dân t c và các U ban c a Qu c h i; -Các B , CQ ngang B ; cơ quan thu c Chính ph ; -H ND, UBND các t nh, TP tr c thu c TW; -C c ki m tra văn b n (B Tư pháp); -Website Chính ph ; Công báo; -Lưu VP, HTQT, PC . QUY CH
  2. QU N LÝ VÀ S D NG NGU N H TR PHÁT TRI N CHÍNH TH C (ODA) C A B XÂY D NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 12/2008/Q -BXD ngày 26 tháng 9 năm 2008 c a B trư ng B Xây d ng) Chương I NH NG QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh, i tư ng áp d ng 1. Quy ch này i u ch nh ho t ng qu n lý và s d ng ngu n H tr Phát tri n Chính th c (bao g m vi n tr không hoàn l i và v n cho vay ưu ãi c a các Nhà tài tr qu c t , sau ây g i t t là ODA). 2. Quy ch này áp d ng cho t t c các ơn v thu c B Xây d ng trong vi c qu n lý và s d ng ngu n ODA. 3. Vi c qu n lý và s d ng ngu n ODA c a B Xây d ng ng th i ph i tuân th các quy nh hi n hành c a Nhà nư c v qu n lý và s d ng ngu n ODA. i u 2. Các nguyên t c cơ b n v v n ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA c a B Xây d ng Ho t ng v n ng, ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA d a trên các nguyên t c sau: 1. Khuy n khích các ơn v , t ch c, cá nhân thu c B , căn c theo ch c năng nhi m v c a mình, tích c c và ch ng trong vi c v n ng thu hút các d án ODA ph c v cho nhi m v qu n lý nhà nư c c a Ngành và s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p; 2. Ti p nh n, qu n lý và s d ng ODA ph i i ôi v i vi c nâng cao hi u qu s d ng và kh năng tr n , phù h p v i kh năng ti p nh n c a các ơn v th c hi n; 3. Các chương trình, d án ODA ph i ư c ti p nh n, qu n lý và s d ng theo úng quy nh c a pháp lu t nh m h tr th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t xã h i c a Chính ph và m c tiêu phát tri n c a Ngành Xây d ng; 4. Phân nh rõ trách nhi m, m b o s ph i h p ch t ch gi a các ơn v và phát huy tính ch ng c a ơn v th c hi n chương trình, d án; 5. B Xây d ng th ng nh t qu n lý chương trình, d án do các ơn v thu c B th c hi n. Chương II XÂY D NG DANH M C VÀ V N NG CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 3. Các lĩnh v c ưu tiên s d ng ODA c a Ngành Xây d ng
  3. 1. Ngu n v n ODA không hoàn l i ư c ưu tiên cho các chương trình, d án thu c các lĩnh v c sau: a. Chi n lư c, nh hư ng phát tri n Ngành Xây d ng; b. Nâng cao năng l c qu n lý nhà nư c cho B Xây d ng và h tr c i cách hành chính; nâng cao năng l c th ch (t ch c, ào t o, phát tri n ngu n nhân l c, so n th o văn b n quy ph m pháp lu t); c. Quy ho ch và phát tri n ô th ; nâng c p ô th ; d. Các chương trình, d án thu c các lĩnh v c x lý nư c th i, x lý ch t th i r n, v sinh môi trư ng, c p nư c, thoát nư c và các chương trình, d án có quy mô l n, thu h i v n ch m; . Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n; nhà cho ngư i có thu nh p th p; e. H tr nghiên c u và chuy n giao công ngh m i; g. M t s lĩnh v c khác theo quy t nh c a B trư ng B Xây d ng; i u 4. Xây d ng Danh m c chương trình, d án ODA 1. xu t chương trình, d án ODA: Hàng năm, căn c vào quy ho ch, k ho ch phát tri n c a ngành và ch c năng, nhi m v mình, các ơn v tr c thu c B (bao g m các C c, V thu c Cơ quan B , các doanh nghi p, các ơn v hành chính s nghi p) ch ng xu t danh m c chương trình, d án c n thu hút, v n ng vi n tr ODA kèm theo cương sơ b g i v V H p tác Qu c t , V K ho ch-Tài chính và V chuyên ngành t ng h p và v n ng tài tr . 2. L a ch n chương trình, d án ODA: V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và các V chuyên ngành, t ng h p danh m c chương trình, d án ODA báo cáo lãnh o B xem xét và có văn b n g i B K ho ch và u tư ngh xin tài tr ODA. i u 5. V n ng ODA V H p tác Qu c t là ơn v u m i, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính, các V chuyên ngành và các ơn v thu c B ti n hành v n ng ODA trên cơ s : a. Các lĩnh v c ưu tiên s d ng v n ODA c a Ngành Xây d ng; b. Danh m c chương trình, d án ODA ưu tiên thu hút, v n ng ã ư c c p có thNm quy n phê duy t; c. Các lĩnh v c ưu tiên c a các Nhà tài tr song phương và a phương i v i Ngành Xây d ng;
  4. d. Các d án t xu t không n m trong danh m c phê duy t có nhu c u s d ng ngu n vi n tr ODA c a các ơn v thu c B . Chương III CHU N BN, TH M NNH, PHÊ DUY T CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 6. Chu n b chương trình, d án 1. Sau khi nh n ư c thông báo phê duy t c a Th tư ng Chính ph v danh m c chương trình, d án ODA, V H p tác Qu c t ph i h p v i V T ch c Cán b , V K ho ch-Tài chính và V chuyên ngành xu t trình B trư ng ban hành quy t nh v Ch d án. 2. Nhi m v c a Ch d án trong vi c chuNn b n i dung chương trình, d án trong Danh m c tài tr chính th c: a. ChuNn b d án u tư: - i v i d án quan tr ng qu c gia: Ch d án th c hi n theo nh ng quy nh hi n hành c a pháp lu t i v i d án quan tr ng qu c gia; - i v i các d án còn l i: Ch d án tuy n ch n tư v n l p d a án u tư; ki m tra ánh giá, ch u trách nhi m toàn di n v h sơ d án khi trình duy t; xin ý ki n c a các B , ngành, a phương liên quan hoàn ch nh d án; trình cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và quy t nh u tư d án; Trong trư ng h p nhà tài tr h tr phía Vi t Nam chuNn b d án u tư thông qua d án h tr k thu t, ngoài vi c tuân th nh ng quy nh nêu trên, ch d án còn ph i tuân th nh ng tho thu n trong văn ki n h tr k thu t theo nh ng nguyên t c quy nh t i Kho n 5, i u 2 – Ngh nh 131/2006/N -CP v ban hành Quy ch qu n lý và s d ng Ngu n h tr phát tri n chính th c. b. ChuNn b chương trình: - Ch d án l p chương trình s d ng ngu n v n ODA; ki m tra ánh giá, ch u trách nhi m toàn di n v n i dung chương trình, l y ý ki n các B , ngành, a phương và nh ng ch th khác liên quan ho c tham gia th c hi n và th hư ng l i ích c a chương trình; - Ch d án tho thu n v i nhà tài tr v n i dung văn ki n chương trình và tri n khai quy trình và th t c v thNm nh và phê duy t chương trình phù h p i u 19 – Ngh nh 131. c. ChuNn b d án h tr k thu t: - Ch d án ch ng ho c v i s h tr c a nhà tài tr l p văn ki n d án h tr k thu t; xin ý ki n các cơ quan liên quan, c bi t là cơ quan qu n lý ngành, v nh ng n i dung c a chương trình, d án h tr k thu t;
  5. - Ch d án tho thu n v i nhà tài tr v n i dung văn ki n d án h tr k thu t và trình cơ quan có thNm quy n t ch c thNm nh và phê duy t d án. i u 7. Th m nh, phê duy t chương trình, d án ODA 1. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a Th tư ng Chính ph : V K ho ch-Tài chính là u m i, ph i h p v i Ch d án, V H p tác Qu c t , V chuyên ngành và ơn v liên quan, làm vi c v i cơ quan ch trì t ch c thNm nh là B K ho ch và u tư và các b , ngành liên quan. V chuyên ngành ch u trách nhi m chính v n i dung chuyên môn trong quá trình thNm nh. 2. i v i chương trình, d án thu c thNm quy n phê duy t c a B trư ng B Xây d ng: V K ho ch-Tài chính là u m i ch trì t ch c thNm nh d án, ph i h p v i V chuyên ngành (thNm nh ph n n i dung chuyên môn) thNm nh ph n d toán và t ng h p k t qu trình B trư ng phê duy t, ng th i thông báo B K ho ch u tư theo quy nh; V H p tác Qu c t thông báo cho Nhà tài tr . Chương IV ÀM PHÁN, KÝ I U Ư C QU C T V ODA i u 8. àm phán, ký k t i u ư c qu c t khung v ODA V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính và các ơn v liên quan chuNn b n i dung và tham gia cùng B K ho ch và u tư trong quá trình àm phán, ký k t v i Nhà tài tr các i u ư c qu c t khung v ODA. i v i các kho n ODA do Nhà tài tr cung c p theo chương trình ho c d án riêng l không n m trong k ho ch và không ký k t i u ư c qu c t khung v ODA, V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành làm vi c v i B K ho ch và u tư có văn b n trình Th tư ng Chính ph xem xét, phê duy t b sung. i u 9. àm phán, ký k t i u ư c qu c t c th v ODA 1. i v i d án thu c thNm quy n phê duy t và ký k t c a Th tư ng Chính ph ; d án v i các t ch c tài chính qu c t và các d án v n vay: V H p tác Qu c t là u m i, ph i h p v i Ch d án, V K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành và các ơn v liên quan t ch c àm phán v i Nhà tài tr . K t thúc àm phán, V H p tác Qu c t l p văn b n ngh B K ho ch và u tư, Ngân hàng Nhà nư c (các d án v i các t ch c tài chính Qu c t WB, IMF, ADB), B Tài chính (các d án v n vay) trình Chính ph ký k t i u ư c c th v ODA. 2. i v i d án thu c thNm quy n phê duy t và ký k t c a B trư ng B Xây d ng: V H p tác Qu c t ch trì, ph i h p v i Ch d án, V K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành và các ơn v liên quan t ch c àm phán v i Nhà tài tr . K t thúc àm phán, V H p tác Qu c t l p văn b n trình Chính ph ký k t i u ư c c th v ODA. i u 10. Lưu tr văn b n ký k t
  6. 1. Các i u ư c qu c t ư c Chính ph u quy n cho B Xây d ng ký k t, b n chính ư c g i lưu tr t i B Ngo i giao; b n sao ư c lưu t i Văn phòng B và g i V H p tác Qu c t , V K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành, Ch d án, Ban chuNn b d án tri n khai th c hi n. 2. Các i u ư c qu c t do B Xây d ng ký k t: a. B n g c g i lưu t i Văn phòng B ; b. Văn phòng B sao g i cho các ơn v liên quan th c hi n. 3. Khi k t thúc chương trình, d án, Ch d án ph i lưu tr t t c văn b n, h sơ, tài li u c a chương trình, d án. Chương V QU N LÝ TH C HI N CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN ODA i u 11. Phân công trách nhi m 1. V H p tác Qu c t : a. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng k ho ch v n ng thu hút ODA hàng năm phù h p v i chi n lư c phát tri n Ngành và lĩnh v c ưu tiên c a các Nhà tài tr ; b. Thông báo danh m c tài tr chính th c ư c Th tư ng Chính ph phê duy t n các ơn v có chương trình, d án chuNn b các n i dung ti p theo; c. Ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan hư ng d n Ch d án xây d ng văn ki n d án. d. Là u m i chung qu n lý, theo dõi toàn b quá trình th c hi n chương trình, d án ODA c a Ngành Xây d ng và các d án thu c B . . Là u m i, ph i h p v i V K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành hư ng d n, h tr Ban qu n lý d án ( ư c B quy t nh thành l p) rà soát, c p nh t k ho ch th c hi n t ng th chương trình, d án ODA; e. Ki m tra nh kỳ ho c b t thư ng i v i các Ban qu n lý d án theo ch oc a B trư ng; g. Theo dõi, t ng h p tình hình th c hi n chương trình, d án ODA, l p báo cáo t ng h p nh kỳ (6 tháng, m t năm), báo cáo ánh giá hi u qu chương trình, d án và các báo cáo t xu t theo yêu c u g i B K ho ch và u tư và B Tài chính theo quy nh; h. Hàng tháng l p báo cáo v tình hình th c hi n, ti n gi i ngân và các khó khăn vư ng m c c a các chương trình, d án g i v V K ho ch-Tài chính t ng h p chung vào báo cáo tình hình s n xu t kinh doanh và u tư c a B .
  7. 2. V K ho ch-Tài chính: a. Hư ng d n Ch d án các n i dung v kinh t , phân kỳ u tư, hi u qu d án, các kho n óng góp c a phía Vi t Nam (v n i ng) và xem xét tính h p lý n i dung các kho n chi t kho n nư c ngoài tài tr trong quá trình xây d ng văn ki n án; b. u m i v nghi p v k ho ch, u tư, tài chính, t ng h p k ho ch ngân sách hàng năm c a các chương trình, d án g i B K ho ch và u tư, B Tài chính theo quy nh; c. u m i t ch c thNm nh các d án thu c thNm quy n c a B ; d. B trí v n i ng th c hi n d án, hư ng d n Ban qu n lý d án s d ng v n theo úng quy nh; . Ch trì, ph i h p v i V chuyên ngành, V H p tác Qu c t và các V có liên quan t ch c thNm nh h sơ m i th u, k t qu u th u c a các nhà th u tham gia các chương trình, d án do B Xây d ng qu n lý; e. Hư ng d n Ban qu n lý d án xây d ng quy ch qu n lý tài chính, nh m c chi tiêu i v i chương trình, d án ODA; g. Hư ng d n Ban qu n lý d án l p k ho ch tài chính, gi i ngân, ch k toán, báo cáo tài chính trình B Xây d ng và B Tài chính theo n i dung ã phê duy t; h. ThNm nh trình B trư ng phê duy t d toán và quy t toán chương trình, d án; i. Hư ng d n vi c qu n lý, bàn giao tài s n và k t qu d án cho các ơn v qu n lý, s d ng theo quy nh ; 3. V T ch c Cán b : a. Ch trì, ph i h p v i V H p tác Qu c t và các V liên quan xu t Ch d án, Ban ch o d án, Ban qu n lý d án, Giám c d án, trình B trư ng quy t nh; b. H tr Ban qu n lý d án trong vi c tuy n ch n nhân s th c hi n chương trình, d án; c. Hư ng d n Ban qu n lý d án xây d ng quy ch t ch c, ho t ng, theo dõi ki m tra vi c th c hi n quy ch . 4. V chuyên ngành: a. Hư ng d n Ch d án ph n n i dung chuyên ngành trong quá trình xây d ng văn ki n d án ; b. Ch trì ho c tham gia thNm nh chương trình, d án theo s phân công c a B trư ng; c. Tham gia thNm nh h sơ m i th u, k t qu u th u c a các chương trình, d án;
  8. d. Ch trì theo dõi, ch o th c hi n chương trình, d án ODA v lĩnh v c chuyên môn có liên quan. 5. Các V ch c năng: Các V ch c năng có trách nhi m ph i h p, h tr Ban qu n lý, Ch d án theo ch c năng, nhi m v ư c phân công. i u 12. T ch c b máy th c hi n chương trình, d án 1. Ban ch o chương trình, d án: a. Ban ch o chương trình, d án ư c thành l p khi có yêu c u trên cơ s n i dung, quy mô ho c theo tho thu n v i Nhà Tài tr i v i t ng chương trình, d án, Trư ng ban ch o có th là m t Th trư ng ho c Th trư ng ơn v , thành viên Ban ch o bao g m i di n c a các b ngành, a phương và ơn v có liên quan và i di n c a các Nhà tài tr (n u có). b. Ban ch o chương trình, d án có các nhi m v ch y u sau: - ra ch trương, k ho ch ph i h p ho t ng th c hi n chương trình, d án; - Quy t nh nh ng bi n pháp cơ b n b o m th c hi n thành công chương trình, d án; - Ch o vi c ki m tra, giám sát, sơ k t và t ng k t chương trình, d án; - Xem xét i u ch nh n i dung chương trình, d án khi c n thi t, - Các nhi m v khác theo quy nh t i văn ki n d án ho c quy t nh thành l p. 2. Ch d án: a. Trư ng h p B Xây d ng là Ch chương trình, d án ODA thì B trư ng giao nhi m v cho m t Ban qu n lý ho c m t ơn v thu c B làm Ch d án; b. Ch d án có nhi m v tr c ti p qu n lý và s d ng ngu n v n ODA và v n i ng (n u có) th c hi n n i dung chương trình, d án và ch u trách nhi m trư c B trư ng và trư c pháp lu t v ti n , ch t lư ng và hi u qu c a chương trình, d án. 3. Ban qu n lý d án: a. Ban qu n lý d án ư c B trư ng ho c Ch d án quy t nh thành l p và ư c giao nhi m v qu n lý th c hi n m t ho c m t s chương trình, d án; b. Ban qu n lý d án có các nhi m v ch y u sau: - Tuy n ch n cán b , nhân viên s lư ng và năng l c theo yêu c u c a chương trình, d án;
  9. - Xây d ng k ho ch ho t ng và d toán ngân sách (tháng, quý, năm và dài h n) c a chương trình, d án trình c p có thNm quy n phê duy t; - L p k ho ch và th t c rút v n i ng trong nư c và v n nư c ngoài theo ti n c a chương trình, d án; - Th c hi n ch báo cáo nh kỳ ho c b t thư ng (khi có yêu c u) v B , các B ngành liên quan và nhà tài tr theo quy nh và tho thu n v i nhà tài tr ; - Ch trì vi c tuy n ch n chuyên gia trong nư c và chuyên gia nư c ngoài làm vi c cho d án theo k ho ch c a chương trình, d án; - T ch c u th u tuy n ch n tư v n, nhà th u xây d ng, mua s m thi t b cho d án theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c và tho thu n v i Nhà tài tr ; - T ch c theo dõi, ôn c th c hi n các ho t ng c a chương trình, d án; - Qu n lý ho t ng c a các chuyên gia làm vi c cho chương trình, d án; - T ch c giám sát, ánh giá ti n th c hi n chương trình, d án và sơ k t, t ng k t ti n tri n khai d án theo nh kỳ và khi k t thúc chương trình, d án; báo cáo k t qu th c hi n v i B Xây d ng và Nhà tài tr . - Các nhi m v khác theo quy nh t i văn ki n d án ho c quy t nh thành l p. c. Ban qu n lý d án có Giám c (ho c Trư ng ban), các Phó giám c (ho c Phó trư ng ban), K toán trư ng và các viên ch c chuyên môn, nghi p v giúp vi c. C p quy t nh thành l p Ban qu n lý d án quy t nh vi c b nhi m, mi n nhi m các ch c danh Giám c (ho c Trư ng ban), Phó giám c (ho c Phó trư ng ban) và K toán trư ng c a Ban qu n lý d án. d. Giám c (ho c Trư ng ban) là ngư i ng u Ban qu n lý d án, ch u trách nhi m trư c Ch d án, B trư ng và trư c pháp lu t v toàn b ho t ng c a Ban qu n lý d án và m i v n liên quan n vi c qu n lý th c hi n chương trình, d án thu c trách nhi m c a Ban qu n lý d án. Chương VI THEO DÕI, ÁNH GIÁ, NGHI M THU, BÀN GIAO CHƯƠNG TRÌNH, D ÁN i u 13. Ch báo cáo và theo dõi, ánh giá Ban qu n lý d án có trách nhi m theo dõi, ánh giá chương trình, d án ODA theo k ho ch ghi trong văn ki n chương trình, d án; t ch c các cu c h p ki m i m gi a các bên theo nh kỳ ho c t xu t; l p báo cáo th c hi n, báo cáo k t thúc và t ch c t ng k t chương trình, d án theo các quy nh hi n hành.
  10. Ban qu n lý d án g i các báo cáo nh kỳ, t xu t và báo cáo t ng k t n các cơ quan liên quan theo quy nh; i v i B Xây d ng là các v : H p tác Qu c t , K ho ch-Tài chính, V chuyên ngành. i u 14. Nghi m thu, bàn giao k t qu chương trình, d án 1. Ch d án t ch c nghi m thu, khai thác, s d ng và có bi n pháp duy trì, phát huy k t qu c a chương trình, d án. 2. V K ho ch-Tài chính ch trì ph i h p v i V H p tác Qu c t , V chuyên ngành và các ơn v liên quan t ch c nghi m thu, bàn giao, quy t toán và qu n lý tài s n chương trình, d án. Chương VII T CH C TH C HI N i u 15. Trách nhi m hư ng d n, ki m tra và th c hi n 1. V H p tác Qu c t có trách nhi m ch trì hư ng d n và ki m tra vi c th c hi n Quy ch này. 2. Các ơn v ch c năng c a B Xây d ng có trách nhi m hư ng d n ph n n i dung thu c ph m vi ch c năng nhi m v c a mình theo Quy ch này. 3. Các ơn v tr c thu c B , các Ch d án, Ban Qu n lý d án và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Quy ch này. i u 16. Hi u l c thi hành Quy ch có hi u l c thi hành k t ngày quy t nh ban hành và thay th các quy nh trư c ây c a B Xây d ng v qu n lý và s d ng ngu n ODA. Trong quá trình th c hi n, n u có v n phát sinh ho c có khó khăn, vư ng m c, các ơn v c n ph n ánh k p th i v B Xây d ng xem xét, gi i quy t./.
Đồng bộ tài khoản