Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ban bồi thường - giải phóng mặt bằng quận 12 do Ủy ban nhân dân quận 12 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2008/QĐ-UBND

 1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc --------- S : 12/2008/Q -UBND Qu n 12, ngày 30 tháng 12 năm 2008 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG - GI I PHÓNG M T B NG QU N 12 Y BAN NHÂN DÂN QU N 12 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Quy t nh s 80/2008/Q -UBND ngày 11 tháng 11 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v ki n toàn t ch c Ban B i thư ng, gi i phóng m t b ng thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 88/2003/Q -UB ngày 07 tháng 4 năm 2003 v vi c t ch c l i Ban th m nh phương án b i thư ng thi t h i, gi i phóng m t b ng và tái nh cư các d án trên a bàn qu n thành Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng; Xét ngh c a Trư ng Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng và Trư ng Phòng N i v qu n, QUY T NNH: i u 1. Nay ban hành kèm theo Quy t nh này Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12. i u 2. Quy t nh này có hi u l c sau 7 ngày, k t ngày ký và thay th Quy t nh s 127/2006/Q -UBND ngày 12 tháng 5 năm 2006 c a y ban nhân dân qu n 12 v vi c ban hành Quy ch t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n. i u 3. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v , Trư ng Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, Th trư ng các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
 2. ng Văn c QUY CH T CH C VÀ HO T NG C A BAN B I THƯ NG - GI I PHÓNG M T B NG QU N 12 (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2008/Q -UBND ngày 30 tháng12 năm 2008 c a y ban nhân dân qu n 12) Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi áp d ng Quy ch này quy nh v t ch c và ho t ng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12. i u 2. V trí pháp lý Tên g i: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 là ơn v s nghi p công l p; ư c giao quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph . Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 do y ban nhân dân qu n 12 thành l p và ch u s qu n lý, ch o tr c ti p c a y ban nhân dân qu n 12, ng th i ch u s hư ng d n nghi p v c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 có tư cách pháp nhân, có con d u riêng và ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh. Chương II CH C NĂNG NHI M V VÀ CƠ C U T CH C i u 3. Ch c năng, nhi m v Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 có ch c năng, nhi m v : 1. L p phương án t ng th v b i thư ng, h tr và tái nh cư, báo cáo và chuy n Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh và trình duy t theo quy nh;
 3. 2. Giúp H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án th c hi n nhi m v t i i m a kho n 4 i u 43 c a Quy nh kèm theo Quy t nh s 17/2008/Q - UBND ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph ; ch u trách nhi m trư c H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án v tính chính xác, s phù h p chính sách c a phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; 3. Hư ng d n, gi i áp th c m c c a ngư i s d ng t v nh ng v n liên quan n vi c b i thư ng, h tr và tái nh cư; ki m kê th c t so sánh v i t khai có s tham gia c a ngư i ư c b i thư ng và ch s d ng t. Xác nh t ng m c ph i ph i b i thư ng cho toàn b di n tích t thu h i, toàn b tài s n hi n có trên t và các kho n b i thư ng, h tr khác. Xác nh m c b i thư ng, h tr cho t ng i tư ng, lưu tr h sơ b i thư ng, h tr c a d án theo quy nh; 4. T ng h p các khó khăn, vư ng m c trong quá trình th c hi n, báo cáo, xu t H i ng B i thư ng c a d án ho c y ban nhân dân qu n xem xét gi i quy t; 5. Th c hi n chi tr ti n b i thư ng, h tr và ph i h p v i các ơn v có liên quan b trí tái nh cư cho ngư i b thu h i t chính xác, úng i tư ng; 6. Ph i h p các ban, ngành, y ban nhân dân phư ng và các ơn v có liên quan trên a bàn qu n nghiên c u, xu t gi i quy t các trư ng h p xin c u xét ho c khi u n i v b i thư ng, gi i phóng m t b ng. ng th i ch u trách nhi m báo cáo, gi i trình theo ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n i v i các d án trên a bàn qu n do Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n th c hi n; 7. Ph i h p v i các ơn v có liên quan l p d án b i thư ng, h tr và tái nh cư (n u có) báo cáo thNm nh và trình duy t theo quy nh; 8. H p ng thuê các ơn v tư v n có ch c năng o v hi n tr ng nhà t làm cơ s xác nh giá tr b i thư ng, h tr và tái nh cư; 9. T ng h p nhu c u tái nh cư c a các d án công ích trên a bàn qu n cho t ng giai o n và k ho ch gi i quy t tái nh cư cho các d án này; 10. Tham mưu cho y ban nhân dân qu n th c hi n vi c rao mua qu nhà, t tái nh cư theo quy nh c a y ban nhân dân thành ph t i Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph , Quy t nh s 47/2008/Q - UBND ngày 09 tháng 6 năm 2008 s a i, b sung m t s i u c a Quy t nh s 118/2007/Q -UBND ngày 10 tháng 9 năm 2007 c a y ban nhân dân thành ph v phương th c mua, bán căn h chung cư hoàn ch nh và chuy n như ng n n t ã có h t ng k thu t b trí tái nh cư khi Nhà nư c thu h i t trên a bàn thành ph và các quy t nh s a i, b sung khác c a y ban nhân dân thành ph ; 11. Thư ng xuyên c p nh t giá c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng (nhà , t , giá v t li u xây d ng…); 12. Ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan thu c y ban nhân dân qu n rà soát qu t do Nhà nư c tr c ti p qu n lý, qu t dôi dư sau khi x lý thu h i t các
 4. doanh nghi p, t ch c; các d án phát tri n nhà thương m i có s d ng qu t công xác nh qu nhà, t có th s d ng b trí tái nh cư; 13. Ki m tra, ôn c ti n thi công các d án tái nh cư liên quan n công tác ph c v tái nh cư trên a bàn qu n, báo cáo các khó khăn, vư ng m c và xu t hư ng tháo g ; 14. Ph i h p các cơ quan chuyên môn liên quan, y ban nhân dân phư ng và s - ngành, theo dõi, h tr các h dân n nh cu c s ng sau khi di d i theo Quy t nh s 156/2006/Q -UBND ngày 27 tháng 10 năm 2006 c a y ban nhân dân thành ph v thành l p Qu h tr ào t o và gi i quy t vi c làm cho ngư i có t b thu h i th c hi n các d án u tư trên a bàn thành ph ; 15. Th c hi n ch báo cáo sơ k t nh kỳ hàng tháng, hàng quý, sáu tháng, t ng k t năm c a công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, tái nh cư trên a bàn và báo cáo t xu t theo yêu c u c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và các s - ngành liên quan; 16. Th c hi n các nhi m v khác theo quy nh c a pháp lu t, do y ban nhân dân thành ph quy nh và do Ch t ch y ban nhân dân qu n ch o. i u 4. Cơ c u t ch c 1. Cán b lãnh o: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 do Trư ng ban ph trách, có 3 Phó Trư ng ban giúp vi c Trư ng ban. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12 làm vi c theo ch th trư ng. 2. Cơ c u các t ch c năng, nghi p v tr c thu c: + T Hành chính - qu n tr ; + T K toán tài v ; + T Nghi p v 1 và t Nghi p v 2; + T Ti p dân. M i t có T trư ng và 01 T phó. 3. ThNm quy n thành l p, sáp nh p và s p x p các T thu c Ban; thNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh: a) Thành l p, sáp nh p và s p x p các T thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n. b) ThNm quy n b nhi m, mi n nhi m, cho thôi gi các ch c danh:
 5. - Trư ng ban, Phó Trư ng ban, K toán trư ng ho c ph trách k toán thu c thNm quy n c a Ch t ch y ban nhân dân qu n; - T trư ng, T phó chuyên môn thu c thNm quy n c a Trư ng ban. Chương III CH CHÍNH SÁCH, TI N LƯƠNG i u 5. Ch chính sách, ti n lương i v i cán b , viên ch c Ch ti n lương c a cán b , viên ch c Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng áp d ng theo quy nh t i Ngh nh s 204/2004/N -CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 c a Chính ph v ch ti n lương i v i cán b , công ch c, viên ch c và l c lư ng vũ trang. Quá trình công tác t i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng theo di n h p ng c a cán b , viên ch c ư c tính là th i gian liên t c, tính m c lương trong vi c xét tuy n, b nhi m ng ch. i u 6. Ch ph c p ch c v lãnh o và ph c p k toán 1. Ch ph c p ch c v : a) Lãnh o Ban: - Trư ng ban hư ng m c ph c p ch c v : 0,40. - Phó Trư ng ban hư ng ph c p ch c v : 0,30. b) Cán b qu n lý T chuyên môn: - T trư ng chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,15. - T phó chuyên môn, nghi p v hư ng m c: 0,10. 2. Ch ph c p k toán: - K toán trư ng ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,25. - Ph trách k toán ư c hư ng m c ph c p trách nhi m: 0,15. Chương IV NNH M C BIÊN CH VÀ CƠ CH TÀI CHÍNH i u 7. nh m c biên ch Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n là ơn v s nghi p công l p thu c h th ng các ơn v s nghi p nhà nư c, ư c giao nh m c biên ch khung và s d ng m t ph n kinh phí ngân sách (n u ngu n thu không trang tr i).
 6. Tùy theo tình hình, c i m công tác, Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh nh m c biên ch trong t ng s biên ch s nghi p khác c a qu n ư c y ban nhân dân thành ph giao hàng năm. Ngoài nh m c biên ch nêu trên, Ch t ch y ban nhân dân qu n cho phép Th trư ng ơn v ư c h p ng lao ng (theo B Lu t Lao ng), h p ng thuê, khoán công vi c i v i nh ng công vi c không c n b trí biên ch thư ng xuyên áp ng yêu c u công tác c a ơn v . i u 8. Cơ ch tài chính Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n là ơn v s nghi p công l p; áp d ng cơ ch tài chính c a ơn v s nghi p công l p, ư c quy nh t i Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph và Thông tư s 71/2006/TT-BTC ngày 09 tháng 8 năm 2006 c a B Tài chính hư ng d n th c hi n Ngh nh s 43/2006/N -CP. i u 9. Ngu n kinh phí Kinh phí ho t ng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n ư c trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n; Trư ng h p c bi t kinh phí trích t hai ph n trăm (2%) chi phí ph c v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n không chi, thì y ban nhân dân qu n căn c vào cân i ngân sách qu n b sung kinh phí ho t ng theo quy nh. Chương V TUY N D NG, B NHI M NG CH, QU N LÝ VÀ S D NG VIÊN CH C i u 10. Tuy n d ng, b nhi m ng ch qu n lý và s d ng viên ch c Viên ch c vào làm vi c t i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ư c t ch c xét tuy n, th c hi n ch t p s và b nhi m vào ng ch viên ch c ho c h p ng lao ng và t ch c qu n lý, s d ng viên ch c theo quy nh t i: - B Lu t Lao ng; - Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 26 tháng 02 năm 1998; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 28 tháng 4 năm 2000; - Pháp l nh s a i, b sung m t s i u c a Pháp l nh Cán b , công ch c ngày 29 tháng 4 năm 2003; - Ngh nh s 116/2003/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2003 c a Chính ph v tuy n d ng, s d ng và qu n lý cán b , công ch c trong các ơn v s nghi p c a Nhà nư c;
 7. - Ngh nh s 121/2006/N -CP ngày 23 tháng 10 năm 2006 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 10/2004/TT-BNV ngày 19 tháng 02 năm 2004 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP; - Thông tư s 04/2007/TT-BNV ngày 21 tháng 6 năm 2007 c a B N i v hư ng d n th c hi n m t s i u c a Ngh nh s 116/2003/N -CP và Ngh nh s 121/2006/N -CP. i u 11. Th m quy n xét tuy n và b nhi m ng ch công ch c, viên ch c Trư ng ban ngh Ch t ch y ban nhân dân qu n thành l p H i ng và th c hi n vi c xét tuy n; Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh tuy n d ng, b nhi m ng ch ho c ngh S N i v b nhi m ng ch theo thNm quy n. i u 12. Khen thư ng và x lý k lu t cán b , viên ch c Cán b , viên ch c làm vi c t i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ư c khen thư ng và xét danh hi u thi ua theo quy nh hi n hành và x lý k lu t theo quy nh t i Ngh nh s 35/2005/N -CP ngày 17 tháng 3 năm 2005 c a Chính ph v vi c x lý k lu t cán b , công ch c và B Lu t Lao ng. Chương VI PHÂN CÔNG, CH TRÁCH NHI M C A TRƯ NG BAN, PHÓ TRƯ NG BAN VÀ CÁC T CH C NĂNG i u 13. Phân công, ch trách nhi m 1. Trư ng ban: - Ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v toàn b ho t ng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng, ng th i ch u s hư ng d n c a các s - ngành i v i các ho t ng liên quan; - i u hành ho t ng c a Ban; ch o cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban l p chuy n Phòng Tài chính - K ho ch thNm nh, trình duy t phương án t ng th và tham mưu l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư và t ch c th c hi n phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n; - Tham gia thành viên H i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a các d án trên a bàn qu n và th c hi n vai trò tham mưu, giúp vi c theo quy nh t i ch c năng, nhi m v c a Quy ch này; - Giúp y ban nhân dân qu n xây d ng và ban hành quy trình gi i quy t h sơ th t c liên quan n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. 2. Các Phó Trư ng ban:
 8. Phó Trư ng ban là ngư i giúp vi c cho Trư ng ban, th c hi n nhi m v , quy n h n theo lĩnh v c công tác do Trư ng ban phân công và ch u trách nhi m trư c Trư ng ban, liên i ch u trách nhi m trư c Ch t ch y ban nhân dân qu n v vi c th c hi n nhi m v , quy n h n ã ư c giao. Phó Trư ng ban ư c Trư ng ban y quy n th c hi n m t s công vi c c th theo quy nh. 3. Các t chuyên môn, nghi p v : 3.1. Nhi m v chung: - Tham mưu, giúp vi c cho Trư ng ban ho c Phó Trư ng ban v các lĩnh v c ư c phân công; - So n th o và tham mưu cho Trư ng ban ký ban hành n i quy, ch c năng, nhi m v c th và ch trách nhi m c a T ; - Thư ng xuyên c p nh t các văn b n pháp lu t có liên quan n ho t ng c a ơn v; - Tham mưu cho lãnh o Ban gi i quy t nh ng v n liên quan n ch c năng, nhi m v c a ơn v ; - Th c hi n các công tác khác theo s ch o c a lãnh o Ban. 3.2. Nhi m v c th : a) T Hành chính qu n tr : - Tham mưu cho Lãnh o Ban th c hi n các quy nh liên quan n vi c qu n lý cán b , viên ch c, nhân viên Ban; - T ng h p, báo cáo, xu t cho Lãnh o Ban trong vi c t ch c i u hành ho t ng c a ơn v theo Quy ch ; - Th c hi n công tác văn thư lưu tr theo quy nh; - Tham mưu l p các phương án, xây d ng các văn b n, h p ng ký k t v i các ơn v có ch c năng liên quan trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng; - Tham mưu vi c ban hành quy t nh thành l p H i ng b i thư ng và t công tác c a t ng d án. b) T K toán tài v : - Tham mưu cho Trư ng ban i u hành, qu n lý, s d ng kinh phí ho t ng c a ơn v theo quy nh. Th c hi n y các quy nh v ch k toán, báo cáo theo quy nh. - Tham mưu xây d ng quy ch chi tiêu n i b hàng năm cho ơn v , quy ch qu n lý tài s n công, quy ch t ki m tra tài chính c a ơn v .;
 9. - Tham mưu vi c l p d toán thu chi, cân i tài chính hàng năm c a ơn v theo quy nh; - Hư ng d n các t nghi p v th c hi n công tác thanh toán, quy t toán theo úng quy nh tài chính; - Tham mưu vi c qu n lý và ánh giá tài s n c a ơn v theo quy nh; c) T Nghi p v 1 và T Nghi p v 2: - Th c hi n t t c các ho t ng chuyên môn v công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng, xu t b trí tái nh cư cho các h dân b nh hư ng trong d án ư c phân công theo úng quy nh và quy ch th c hi n công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n 12; - T trư ng tham mưu cho Lãnh o Ban v vi c phân công nhi m v cho các thành viên trong t và ch u trách nhi m trư c Lãnh o Ban v m i ho t ng, công tác c a các thành viên trong t ; ng th i ch u trách nhi m ki m tra v tính chính xác c a s li u; vi c áp d ng úng quy nh pháp lu t, chính sách c a phương án b i thư ng trong h sơ b i thư ng trư c khi trình Lãnh o Ban. d) T Ti p dân: - Có trách nhi m tham mưu gi i quy t các ơn thư ki n ngh , khi u n i, t cáo; C p nh t, th ng kê s lư ng ơn, k t qu gi i quy t báo cáo cho T ti p dân qu n; - Ti p nh n và gi i áp các th c m c c a ngư i dân trong lĩnh v c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư; - Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c trong vi c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. 4. Cán b , viên ch c, nhân viên: Cán b , viên ch c, nhân viên làm vi c t i Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng ph i có trình chuyên môn phù h p v i công vi c, là ngư i có phNm ch t, o c t t, có ý th c trách nhi m, có tinh th n g n bó lâu dài v i ơn v , liêm khi t, trung th c, công minh, khách quan trong thi hành công v và ch p hành nghiêm túc s phân công c a lãnh o Ban, T trư ng. Chương VII CH LÀM VI C VÀ QUAN H CÔNG TÁC i u 14. Ch làm vi c và h i h p 1. Ch làm vi c:
 10. Th c hi n theo quy nh chung c a Nhà nư c; c a y ban nhân dân qu n và n i quy làm vi c c a cơ quan; Cán b , viên ch c, nhân viên c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n u có ch c danh, nhi m v c th và eo th theo quy nh. Cán b , viên ch c, nhân viên ph i có thái , phong cách làm vi c l ch s , hòa nhã, t n t y, khiêm t n, tôn tr ng và l ng nghe ý ki n c a nhân dân cũng như c a ng nghi p. 2. Ch h i h p: nh kỳ hàng tu n h p giao ban gi a lãnh o Ban v i các T trư ng ki m i m công tác trong tu n qua và tri n khai công tác tu n t i. Hàng tháng h p toàn th cán b , viên ch c, nhân viên c a ơn v m t l n ki m i m tình hình th c hi n công tác trong tháng qua và ra công tác cho tháng ti p theo; ng th i, ph bi n các ch trương, chính sách, ch m i c a Nhà nư c và nhi m v m i phát sinh a phương và có văn b n báo cáo cho y ban nhân dân qu n và s - ngành liên quan. Hàng quý, 6 tháng và cu i năm, báo cáo sơ, t ng k t công tác theo quy nh. Ngoài ra, có th t ch c h p t xu t tri n khai các công vi c c n thi t và c p bách ph i gi i quy t. i u 15. Quan h công tác Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n có các m i quan h công tác như sau: 1. i v i S Tài chính và các s - ngành liên quan: - i v i S Tài chính: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n ch u s hư ng d n chuyên môn, nghi p v ; v quy trình ti p nh n và gi i quy t h sơ và các bi u m u v công tác b i thư ng, h tr và tái nh cư th c hi n ng b , th ng nh t. - Các s - ngành có trách nhi m hư ng d n các lĩnh v c liên quan, tăng cư ng vi c ki m tra, thanh tra công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư và các lĩnh v c liên quan. - Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n th c hi n vi c báo cáo k t qu công tác nh kỳ, t xu t và chuyên theo yêu c u c a các s - ngành liên quan. 2. i v i y ban nhân dân qu n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n ch u s lãnh o và qu n lý tr c ti p, toàn di n c a y ban nhân dân qu n. Trư ng ban tr c ti p nh n ch o c a Ch t ch y ban nhân dân qu n và báo cáo y ban nhân dân qu n vi c th c hi n nh ng m t công tác ã ư c phân công.
 11. 3. iv iH i ng B i thư ng, h tr và tái nh cư c a d án: Ban B i thư ng-Gi i phóng m t b ng qu n là cơ quan Thư ng tr c c a H i ng, tham mưu cho H i ng trong công tác l p phương án b i thư ng, h tr và tái nh cư; t ch c th c hi n vi c b i thư ng, gi i phóng m t b ng và b trí tái nh cư. 4. i v i các cơ quan khác thu c y ban nhân dân qu n: Th c hi n t t m i quan h ph i h p và h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a các cơ quan khác, Trư ng ban ch ng t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh. 5. i v i M t tr n T qu c, các oàn th và t ch c xã h i qu n: Ph i h p v i các ngành, oàn th có liên quan trong vi c tuyên truy n, v n ng các t ch c và cá nhân th c hi n các ch trương c a ng, pháp lu t, quy nh c a Nhà nư c gi i phóng m t b ng, th c hi n d án u tư ã ư c phê duy t. Khi các t ch c trên có yêu c u, ki n ngh nh ng v n thu c ch c năng c a Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n, Trư ng ban có trách nhi m trình bày, gi i quy t ho c trình y ban nhân dân qu n gi i quy t các yêu c u ó theo quy nh. 6. i v i y ban nhân dân phư ng - xã, th tr n: Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n ph i h p y ban nhân dân phư ng nơi có d án u tư trong vi c i u tra, kh o sát hi n tr ng, cung c p các tài li u, thông tin c n thi t th c hi n tính toán giá tr b i thư ng, h tr và chi tr t i t ng h dân ph c v cho công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng trên a bàn qu n theo quy nh c a Nhà nư c. Khi ph i h p gi i quy t công vi c thu c lĩnh v c mình ph trách, n u chưa nh t trí v i ý ki n c a y ban nhân dân phư ng, Trư ng ban t p h p các ý ki n và trình Ch t ch y ban nhân dân qu n quy t nh. 7. i v i các ch u tư xây d ng c a d án: Th c hi n t t m i quan h ph i h p, h tr , h p tác bình ng trên cơ s ch c năng, nhi m v ư c quy nh trong công tác b i thư ng, gi i phóng m t b ng và tái nh cư. Chương VIII T CH C TH C HI N i u 16. Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n và các cơ quan liên quan thu c qu n có trách nhi m th c hi n Quy ch này.
 12. Trong quá trình th c hi n, n u có khó khăn vư ng m c, Trư ng Ban B i thư ng - Gi i phóng m t b ng qu n xu t Ch t ch y ban nhân dân qu n b sung ho c s a i Quy ch , sau khi có s trao i th ng nh t v i Trư ng Phòng N i v qu n./.
Đồng bộ tài khoản