Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
80
lượt xem
5
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành để sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định bảo vệ môi trường tỉnh Bình Dương ban hành kèm theo Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH BÌNH DƯƠNG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 12/2009/Q -UBND Th D u M t, ngày 13 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C S A I, B SUNG M T S I U C A QUY NNH B O V MÔI TRƯ NG T NH BÌNH DƯƠNG BAN HÀNH KÈM THEO QUY T NNH S 68/2008/Q -UBND NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 C A Y BAN NHÂN DÂN T NH BÌNH DƯƠNG Y BAN NHÂN DÂN T NH Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Thông tư s 05/2008/TT-BTNMT ngày 08 tháng 12 năm 2008 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng; Xét ngh c a S Tài nguyên và Môi trư ng t i T trình s 102/TTr- STNMT-MT ngày 10 tháng 3 năm 2009, QUY T NNH: i u 1. S a i, b sung m t s i u c a Quy nh b o v môi trư ng t nh Bình Dương ban hành kèm theo Quy t nh s 68/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh, c th như sau: 1. S a i ph n căn c c a Quy t nh s 68/2008/Q -UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 c a y ban nhân dân t nh, c th : b căn c Thông tư s 08/2006/TT- BTNMT ngày 08 tháng 9 năm 2006 c a B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c hư ng d n v ánh giá môi trư ng chi n lư c, ánh giá tác ng môi trư ng và cam k t b o v môi trư ng. 2. S a i, b sung kho n 3 i u 6 c a Quy nh b o v môi trư ng như sau: “ 3. Trong th i h n mư i lăm (15) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c văn b n ngh tham gia ý ki n, y ban nhân dân và y ban M t tr n T qu c c p xã có trách nhi m tr l i ch u tư b ng văn b n ý ki n c a mình và công b công khai nhân dân bi t. Văn b n tr l i ư c l p theo m u quy nh t i Ph l c ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2009/Q -UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương. Quá th i h n nêu trên, n u không nh n ư c văn b n tr l i thì ư c xem là y ban nhân dân c p xã và i di n c ng ng dân cư ng ý v i ch u tư ”. 3. S a i kho n 2 i u 16 c a Quy nh b o v môi trư ng như sau:
  2. “ 2. 05 (năm) B n cam k t b o v môi trư ng, có ch ký kèm theo h tên, ch c danh c a ch u tư và óng d u trang ph bìa c a t ng b n.”. 4. B sung i u 18a c a Quy nh b o v môi trư ng như sau: “ i u 18a. L p, ăng ký và xác nh n ăng ký B n cam k t b o v môi trư ng b sung. 1. i tư ng ph i l p B n cam k t b o v môi trư ng b sung: - D án có m t trong nh ng thay i cơ b n v công ngh ho c quy mô, công su t ho c a i m th c hi n; trư ng h p vi c thay i a i m c a d án x y ra ng th i v i vi c thay i cơ quan có thNm quy n xác nh n, ch u tư ph i l p h sơ ăng ký xác nh n B n cam k t b o v môi trư ng. - Sau 24 tháng k t ngày B n cam k t b o v môi trư ng ư c cơ quan có thNm quy n xác nh n, d án m i ư c tri n khai th c hi n. 2. N i dung c a B n cam k t b o v môi trư ng b sung bao g m; a) Nh ng thay i n i dung c a d án; b) Nh ng thay i v tác ng môi trư ng và các bi n pháp gi m thi u tác ng tiêu c c c a d án; c) Nh ng thay i v công trình x lý môi trư ng, chương trình giám sát môi trư ng c a d án; d) Nh ng thay i khác. 3. Th i h n ch p nh n B n cam k t b o v môi trư ng b sung là không quá 05 (năm) ngày làm vi c, k t ngày nh n ư c h sơ cam k t b o v môi trư ng b sung h p l ”. i u 2. Giao S Tài nguyên và Môi trư ng t ch c tri n khai Quy nh b o v môi trư ng t nh Bình Dương ã ư c s a i, b sung n các cơ quan, i tư ng có liên quan t ch c th c hi n. i u 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Giám c các S , ban, ngành; Th trư ng các cơ quan, oàn th ; Ch t ch y ban nhân dân các huy n, th và t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 10 ngày, k t ngày ký./. TM. Y BAN NHÂN DÂN KT.CH TNCH PHÓ CH TNCH
  3. Tr n Th Kim Vân PH L C M U VĂN B N C A Y BAN NHÂN DÂN VÀ Y BAN M T TR N T QU C C P XÃ TR L I CH D ÁN V THAM V N C NG NG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12/2009/Q -UBND ngày 13 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân t nh Bình Dương) …(1)…. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : ( a danh), ngày tháng năm 2009 V/v ý ki n c ng ng i v i báo cáo ánh giá tác ng môi trư ng c a D án”…(2)…” Kính g i:…...(3)…. ….(1)….nh n ư c Công văn s ……ngày….tháng….năm….c a…...(3)….. thông báo v các h ng m c u tư chính, các v n môi trư ng, các gi i pháp b o v môi trư ng c a D án “……(2)…”. Trên cơ s nghiên c u b n thông báo này, các tài li u liên quan (và t ng h p ý ki n i tho i n u có gi a Ch d án và các bên có liên quan trên a bàn xã….(4)…..), chúng tôi có ý ki n như sau: 1. Ý ki n v các tác ng x u c a D án n môi trư ng t nhiên và kinh t - xã h i: (nêu rõ ý ki n ng ý hay không ng ý v i các n i dung tương ng ư c trình bày trong b n thông báo nêu trên c a Ch d án; trư ng h p không ng ý thì ch rõ các n i dung, v n c th không ng ý). 2. Ý ki n v các gi i pháp, bi n pháp gi m thi u các tác ng x u c a D án n môi trư ng t nhiên và kinh t - xã h i: (nêu rõ ý ki n ng ý hay không ng ý v i các n i dung tương ng ư c trình bày trong b n thông báo nêu trên c a Ch d án; trư ng h p không ng ý thì ch rõ các n i dung, v n c th không ng ý). 3. Ki n ngh i v i Ch d án: (nêu c th các yêu c u, ki n ngh c a c ng ng i v i Ch d án liên quan n vi c cam k t th c hi n các bi n pháp, gi i pháp gi m thi u các tác ng x u v môi trư ng c a D án và các ki n ngh khác có liên quan n D án n u có).
  4. Trên ây là ý ki n c a ……(1)…, g i…..(3)… t ng h p và x lý./. Nơi nh n: ……(5)….. - Như trên; (Ký, ghi h tên, ch c danh, óng d u) - Lưu… Ghi chú: (1) Tên c a y ban nhân dân ho c y ban M t tr n T qu c c p xã; (2) Tên y c a D án; (3) Tên cơ quan ch d án; (4) Tên c a xã nơi tri n khai d án; (5) Th trư ng – ngư i thay m t y ban nhân dân c p xã ho c ngư i thay m t y ban M t tr n T qu c c p xã.
Đồng bộ tài khoản