Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
51
lượt xem
3
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành Quy định chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện trên địa bàn tỉnh An Giang

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. U BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NH AN GIANG c l p – T do – H nh phúc ------- ---------- S : 12/2009/Q -UBND Long Xuyên, ngày 14 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C BAN HÀNH QUY NNH CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ XÂY D NG H TH NG TR M BƠM I N TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG Y BAN NHÂN DÂN T NH AN GIANG Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003; Căn c Lu t Ban hành văn b n quy ph m pháp lu t c a H i ng Nhân dân, y ban Nhân dân; Căn c Lu t u tư; Căn c Lu t i n l c; Căn c Lu t t ai; Căn c Lu t Thu thu nh p doanh nghi p năm 2008; Căn c Lu t Thu xu t kh u, thu nh p kh u; Xét ngh c a Giám c S K ho ch và u tư t i T trình s : 243 /TTr. KH T ngày 23/3/2009; QUY T NNH: i u 1. Ban hành kèm theo Quy t nh này “Quy nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh An Giang”. i u 2. Quy t nh này thay th Quy t nh s 17/2008/Q -UBND ngày 21/5/2008 c a y ban nhân dân t nh v vi c ban hành Quy nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh An Giang. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân t nh; Th trư ng các S , ngành liên quan và ch t ch y ban nhân dân huy n, th xã, thành ph ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN T NH KT. CH TNCH Nơi nh n: PHÓ CH TNCH - TT.TU, H ND t nh; - CT và các PCT.UBND t nh; - Website Chính ph ; - C c ki m tra văn b n - B Tư pháp; - V Pháp ch - B Công thương; - Các s , ban ngành oàn th c p t nh; Huỳnh Th Năng - UBND huy n, th , thành ph ; - Lãnh o VP.UBND t nh; - TT. Công báo; - Các phòng, ban, trung tâm thu c VP.UBND t nh; - Lưu VT. QUY NNH
  2. CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ XÂY D NG H TH NG TR M BƠM I N TRÊN NA BÀN T NH AN GIANG (Ban hành kèm theo Quy t nh s 12 /2009/Q -UBND ngày 14/4/2009 c a y ban nhân dân t nh An Giang) Nh m khuy n khích, t o i u ki n cho các nhà u tư thu c m i thành ph n kinh t th c hi n d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh An Giang, y ban Nhân dân t nh quy nh chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư như sau: Chương I QUY NNH CHUNG i u 1. Ph m vi i u ch nh 1. Các d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n c a các thành ph n kinh t th c hi n trên a bàn t nh An Giang. 2. u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n bao g m: a) u tư ư ng dây trung th , tr m bi n áp phân ph i và tr m bơm i n. b) u tư tr m bi n áp phân ph i và tr m bơm i n. c) u tư tr m bi n áp phân ph i c p i n cho tr m bơm i n. d) u tư h th ng tr m bơm i n (không bao g m ư ng dây trung th và tr m h th ). i u 2. i tư ng áp d ng 1. Doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p nhà nư c ngày 26 tháng 11 năm 2003. 2. Các lo i hình doanh nghi p ho t ng theo Lu t Doanh nghi p ngày 29 tháng 11 năm 2005. 3. Doanh nghi p ho t ng theo Lu t u tư ngày 29 tháng 11 năm 2005. 4. Các lo i hình H p tác xã ho t ng theo Lu t H p tác xã ngày 26 tháng 11 năm 2003. 5. Các ơn v s nghi p ho t ng theo Ngh nh s 43/2006/N -CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 c a Chính ph quy nh quy n t ch , t ch u trách nhi m v th c hi n nhi m v , t ch c b máy, biên ch và tài chính i v i ơn v s nghi p công l p. 6. T h p tác ho t ng theo Ngh nh s 151/2007/N -CP ngày 10 tháng 10 năm 2007 c a Chính ph v t ch c và ho t ng c a T h p tác. Chương II CHÍNH SÁCH KHUY N KHÍCH VÀ ƯU ÃI U TƯ i u 3. Khuy n khích u tư y ban Nhân dân t nh An Giang khuy n khích các nhà u tư th c hi n d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh b ng nhi u ngu n v n u tư h p pháp theo quy nh c a pháp lu t.
  3. i u 4. H tr u tư và xác l p quy n khai thác 1. H tr u tư a) Các d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n s ư c Chi nhánh Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam t nh An Giang ti p nh n h sơ trình Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam xem xét cho vay v n u tư ho c h tr lãi su t sau u tư t ngu n v n tín d ng u tư c a Nhà nư c. b) Trư ng h p Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam không cân i ư c ngu n v n cho vay ho c h tr lãi su t sau u tư thì Ngân sách t nh s xem xét th c hi n h tr lãi su t sau u tư cho ph n v n vay ngân hàng thương m i u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trong th i h n ba năm. M c h tr lãi su t ư c tính trên dư n vay t i Ngân hàng thương m i nhân v i 50% c a lãi su t tín d ng u tư c a Nhà nư c trong t ng th i i m do B Tài chính quy nh. c) Ho t ng u tư ư ng dây trung th và tr m bi n áp phân ph i c a Công ty i n l c 2 cũng như c a các t ch c, cá nhân u tư theo i m a kho n 2 i u 1 c a Quy nh này (có hình th c u tư gi ng nhau), v cơ ch chính sách h tr u tư s ư c th c hi n theo th a thu n như c a y ban nhân dân t nh An Giang và Công ty i n l c 2 hi n nay. 2. Xác l p quy n khai thác a) Nhà u tư t i i u 2 Quy nh này khi u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n nêu t i i m c kho n 2 i u 1 có quy n khai thác tr m bơm i n t 07 (b y) n 12 (mư i hai) năm. Th i h n khai thác c th ư c th a thu n b ng văn b n gi a nhà u tư và y ban nhân dân c p huy n. b) Có hai trư ng h p k t thúc quy n khai thác tr m bơm i n trư c th i h n theo th a thu n gi a nhà u tư và y ban nhân dân c p huy n: - Do nhà u tư vi ph m nh ng th a thu n v i y ban nhân dân c p huy n ho c vi ph m th a thu n v i h dân s d ng d ch v tư i tiêu theo h p ng cung c p d ch v ; - Có ý ki n th ng nh t b ng ho c trên 80% s h dân s d ng d ch v tư i tiêu trong vùng d án tr m bơm i n nh n l i quy n khai thác tr c ti p v i các hình th c t h p tác theo quy nh c a pháp lu t. Trong th i h n này, nhà u tư cũng ã có th i gian khai thác ít nh t là 2/3 th i gian quy n khai thác t i i m a kho n 2 i u 4 Quy nh này. Vi c ch m d t trư c th i h n này s ư c xem xét m b o quy n l i h p pháp c a nhà u tư trư c ó. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn th ng nh t v i y ban nhân dân c p huy n có hư ng d n c th . b) H t th i h n khai thác tr m bơm i n, y ban nhân dân c p huy n nh giá và xác l p quy n s h u cho h p tác xã ho c t h p tác nơi t h th ng tr m bơm. c) Khi trình y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư trong b h sơ ăng ký u tư ph i có văn b n th a thu n nêu t i i m a kho n 2 i u này. i u 5. Quy n và nghĩa v c a nhà u tư 1. Quy n c a nhà u tư ư c hư ng các chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư theo Quy nh này và các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.
  4. 2. Nghĩa v c a nhà u tư a) Ch p hành quy nh c a pháp lu t v u tư, i n l c và pháp lu t khác có liên quan trong quá trình th c hi n d án u tư; b) Th c hi n th t c ăng ký kinh doanh, ăng ký u tư theo quy nh c a pháp lu t hi n hành và Quy nh này; c) Trong trư ng h p i n l c t nh An Giang vay v n ngân hàng th c hi n u tư ư ng dây trung th , tr m bi n áp phân ph i thì nhà u tư có nghĩa v thu phí d ch v tư i tiêu t các h dân thu c khu v c d án, n p vào tài kho n ti n g i c a c p huy n i n l c t nh An Giang tr v n vay và lãi vay ngân hàng. M c thu theo tho thu n gi a U ban nhân dân c p huy n, nhà u tư tr m bơm i n và các h dân thu c khu v c d án nhưng không th p hơn t ng s ti n mà t nh cam k t h tr Công ty i n l c 2 tr n và lãi vay ngân hàng hàng năm. d) Th a thu n v i y ban nhân dân huy n, th , thành v th i h n khai thác tr m bơm i n quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này. i u 6. Ưu ãi u tư 1. D án u tư th c hi n t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i c bi t khó khăn (g m các huy n Tri Tôn, T nh Biên, An Phú, Tân Châu và Tho i Sơn): a) Thu thu nh p doanh nghi p: - Áp d ng thu su t 10% trong 15 (mư i lăm) năm k t năm doanh nghi p có doanh thu. - Mi n thu thu nh p doanh nghi p 04 (b n) năm u k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 09 (chín) năm ti p theo. b) t ai: - N u thuê t: mi n ti n thuê t 15 (mư i lăm) năm k t khi xây d ng hoàn thành ưa vào ho t ng. - N u ư c giao t ho c chuy n m c ích s d ng t: gi m 50% ti n s d ng t. c) Thu nh p khNu: ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và các Văn b n hư ng d n thi hành. d) Tín d ng: ư c h tr u tư theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy nh này. ) ư c chuy n l và tr vào thu nh p ch u thu c a nh ng năm sau (th i gian chuy n l không quá 05 năm). 2. D án u tư th c hi n t i a bàn có i u ki n kinh t - xã h i khó khăn (g m các huy n Ch M i, Châu Thành, Châu Phú và Phú Tân): a) Thu thu nh p doanh nghi p:
  5. - Áp d ng thu su t 20% trong 10 (mư i) năm k t năm doanh nghi p có doanh thu. - Mi n thu thu nh p doanh nghi p 02 (hai) năm u k t khi có thu nh p ch u thu và gi m 50% s thu ph i n p trong 4 (b n) năm ti p theo. b) t ai: - N u thuê t: mi n ti n thuê t 11 (mư i m t) năm k t khi xây d ng hoàn thành ưa vào ho t ng. - N u ư c giao t ho c chuy n m c ích s d ng t: gi m 30% ti n s d ng t. c) Thu nh p khNu: ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và các Văn b n hư ng d n thi hành. d) Tín d ng: ư c h tr u tư theo quy nh t i kho n 1 i u 4 Quy nh này. ) ư c chuy n l và tr vào thu nh p ch u thu c a nh ng năm sau (th i gian chuy n l không quá 05 năm). 3. D án u tư th c hi n t i th xã Châu c và thành ph Long Xuyên: a) t ai: - N u thuê t: mi n ti n thuê t 03 (ba) năm k t khi xây d ng hoàn thành ưa vào ho t ng. - N u ư c giao t ho c chuy n m c ích s d ng t: gi m 20% ti n s d ng t. b) Thu nh p khNu: ư c mi n thu nh p khNu theo quy nh c a Lu t Thu xu t khNu, Thu nh p khNu và các Văn b n hư ng d n thi hành. c) Tín d ng: Áp d ng chính sách h tr u tư c a a phương nêu t i i m b kho n 1 i u 4. 4. i tư ng Quy nh t i i u 2 Quy nh này ang ho t ng th c hi n d án u tư m r ng xây d ng h th ng tr m bơm i n không ư c hư ng ưu ãi v thu thu nh p doanh nghi p. Chương III C P GI Y CH NG NH N U TƯ i u 7. Quy nh c p Gi y ch ng nh n u tư Vi c c p Gi y ch ng nh n u tư i v i d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh An Giang ư c th c hi n theo quy nh t i Ngh nh s 108/2006/N -CP ngày 22/9/2006 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t u tư. i u 8. H sơ, th t c, th i gian c p Gi y ch ng nh n u tư
  6. 1. N p h sơ c p gi y ch ng nh n u tư Nhà u tư nêu t i i u 2 Quy nh này g i 08 (tám) b h sơ n S K ho ch và u tư xem xét trình U ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. 2. Th i gian c p Gi y ch ng nh n u tư: ư c tính k t ngày ti p nh n h sơ h p l . a) i v i d án thu c quy trình ăng ký: 15 ngày làm vi c. b) i v i các d án thu c quy trình thNm tra: 25 ngày làm vi c. 3. Th t c c p Gi y ch ng nh n u tư ban u: a) D án u tư trong nư c có quy mô v n dư i 15 t VND thì không c n ph i có Gi y ch ng nh n u tư. N u nhà u tư có nhu c u xác nh n ưu ãi u tư ho c c p Gi y ch ng nh n u tư thì n p B n ăng ký u tư theo m u ư c U ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư. b) H sơ ăng ký u tư i v i d án u tư trong nư c có quy mô v n u tư t 15 t n dư i 300 t VND: - B n ăng ký u tư (theo m u). - N u d án u tư g n li n v i vi c thành l p t ch c kinh t , n p kèm: H sơ ăng ký kinh doanh tương ng v i lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p. c) H sơ ăng ký u tư i v i d án có v n u tư nư c ngoài có quy mô dư i 300 t VND: - B n ăng ký u tư (theo m u). -H p ng h p tác kinh doanh (n u u tư theo hình th c H p ng h p tác kinh doanh). - Báo cáo năng l c tài chính (do nhà u tư l p và t ch u trách nhi m). N u d án u tư g n li n v i vi c thành l p t ch c kinh t , n p kèm: + H sơ ăng ký kinh doanh tương ng v i lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p. +H p ng liên doanh (n u thành l p t ch c kinh t liên doanh). d) H sơ thNm tra i v i d án u tư có quy mô v n t 300 t VND tr lên: - Văn b n ngh c p Gi y ch ng nh n u tư (theo m u). - Văn b n xác nh n tư cách pháp lý c a nhà u tư ( i v i t ch c: b n sao h p l quy t nh thành l p ho c Gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh, i v i cá nhân: h chi u ho c ch ng minh nhân dân). - Báo cáo năng l c tài chính (do nhà u tư l p và t ch u trách nhi m). - Gi i trình kinh t - k thu t. -H p ng h p tác kinh doanh (n u u tư theo hình th c H p ng h p tác kinh doanh). N u d án u tư g n li n v i vi c thành l p t ch c kinh t , n p kèm:
  7. + H sơ ăng ký kinh doanh tương ng v i lo i hình doanh nghi p d ki n thành l p. +H p ng liên doanh (n u thành l p t ch c kinh t liên doanh). Chương IV QU N LÝ NHÀ NƯ C i u 9. S K ho ch và u tư 1. Giúp y ban nhân dân t nh theo dõi tình hình th c hi n chính sách khuy n khích và ưu ãi u tư i v i d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh. 2. T ng h p danh m c, l p cương chi ti t và ti n hành công b công khai trên các phương ti n thông tin, trên website An Giang ho c ti n hành th c hi n các phương th c thích h p m i g i u tư i v i d án u tư xây d ng tr m bơm i n trên a bàn t nh An Giang. 3. Th c hi n nhi m v tham mưu y ban nhân dân t nh c p Gi y ch ng nh n u tư theo quy nh hi n hành. i u 10. S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn 1. Giúp y ban nhân dân t nh th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v th y l i trên a bàn t nh. 2. Theo dõi và báo cáo k p th i y ban nhân dân t nh tình hình tri n khai th c hi n quy ho ch, u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh. 3. Ph i h p v i i n l c t nh và S Công thương th c hi n nhi m v t ng h p, xác nh danh m c d án u tư tr m bơm i n h ng năm ph i h p v i Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh An Giang ăng ký ngu n v n tín d ng u tư c a Nhà nư c. 4. Xây d ng danh m c d án kêu g i u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh trong giai o n 2008 - 2012 và ph i h p S K ho ch và u tư l p cương chi ti t kêu g i u tư. i u 11. S Công thương 1. Giúp y ban nhân dân t nh th c hi n nhi m v qu n lý nhà nư c v quy ho ch m ng lư i i n, cung c p i n trên a bàn t nh. 2. Theo dõi và báo cáo k p th i y ban nhân dân tình hình tri n khai th c hi n quy ho ch, u tư xây d ng m ng lư i i n trên a bàn t nh. 3. Ti p nh n h sơ, thNm nh và trình y ban nhân dân t nh c p Gi y phép ho t ng i n l c theo thNm quy n. Trong quá trình th c hi n, ph i chú tr ng công tác u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n ph c v tư i tiêu trên a bàn t nh. i u 12. i n l c An Giang 1. Tri n khai công tác u tư xây d ng h th ng lư i i n t trung th n bình h th theo danh m c h th ng tr m bơm i n ã ư c y ban nhân dân t nh phê duy t. 2. T ch c th c hi n thi t k , thNm nh thi t k thi công ư ng dây trung th , tr m h th theo quy nh hi n hành. i u 13. Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam - Chi nhánh An Giang
  8. 1. Ch trì, ph i h p v i S Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn, S Công thương, i n l c An Giang, S K ho ch và u tư và các S , ngành liên quan t ng h p danh m c d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n h ng năm trên a bàn trình Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam cung c p tín d ng u tư Nhà nư c theo quy nh hi n hành. 2. Trình y ban nhân dân t nh ban hành trình t , h sơ, th t c h tr lãi su t sau u tư i v i d án u tư xây d ng h th ng tr m bơm i n theo quy nh t i i u 4 Quy nh này. 3. Ch u trách nhi m tri n khai chính sách h tr lãi su t sau u tư theo quy nh t i i u 4 Quy nh này. i u 14. S Tài chính 1. Cân i h ng năm ngân sách t nh th c hi n chính sách h tr u tư t i i u 4 Quy nh này. 2. Th c hi n nhi m v theo dõi, h tr tr n v n vay, lãi vay u tư ư ng dây trung th , tr m bi n áp phân ph i c a Công ty i n l c 2 cho Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam, Ngân hàng thương m i. i u 15. C c thu 1. Tri n khai chính sách ưu ãi u tư v thu i v i các d án u tư trên a bàn t nh, c bi t là chính sách thu i v i ho t ng u tư h th ng tr m bơm i n trên a bàn t nh. 2. K p th i gi i quy t chính sách ưu ãi u tư v thu theo quy nh c a phát lu t v thu và Quy nh này. 3. T ng h p và báo cáo k p th i cho y ban nhân dân t nh, S K ho ch và u tư tình hình th c hi n chính sách ưu ãi u tư trên a bàn theo nh kỳ hàng quý. i u 16. y ban nhân dân c p huy n 1. Trong ph m vi nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m ch trì, ph i h p v i ch u tư d án tr m bơm i n, l p k ho ch và th c hi n k ho ch gi i phóng m t b ng tri n khai d án. 2. Theo dõi tình hình tri n khai u tư xây d ng và v n hành h th ng tr m bơm i n trên a bàn. 3. Theo thNm quy n, h tr nhà u tư các v n có liên quan trong quá trình u tư và v n hành d án u tư h th ng tr m bơm i n trên a bàn. 4. Th c hi n nhi m v th a thu n v i nhà u tư v th i h n khai thác tr m bơm i n quy nh t i kho n 2 i u 4 Quy nh này. 5. Trong trư ng h p i n l c t nh An Giang vay v n ngân hàng th c hi n u tư ư ng dây trung th , tr m bi n áp phân ph i thì y ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ch c hi p thương v i ngư i dân thu c khu v c v c d án i n tho thu n th ng nh t m c thu phí d ch v tư i tiêu theo quy nh t i i m c kho n 2 i u 5 Quy nh này và thu n p vào ngân sách t nh h tr Công ty i n l c 2 tr n vay và lãi vay ngân hàng. 6. Báo cáo k p th i cho y ban nhân dân t nh, S , ngành liên quan nhũng v n khó khăn vư ng m c phát sinh trong quá trình nhà u tư tri n khai d án. Chương V T CH C TH C HI N i u 17. T ch c th c hi n
  9. 1. S K ho ch và u tư ch u trách nhi m t ng h p k t qu th c hi n Quy nh này. xu t k p th i cho U ban nhân dân t nh gi i quy t nh ng khó khăn vư ng m c trong quá trình th c hi n. 2. nh kỳ sáu tháng m t l n có báo cáo U ban nhân dân t nh v k t qu th c hi n. 3. Trong quá trình th c hi n, n u có v n gì phát sinh ho c vư ng m c, Giám c S K ho ch và u tư báo cáo y ban nhân dân t nh xem xét quy t nh.
Đồng bộ tài khoản