Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
64
lượt xem
7
download

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND về việc đổi tên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 9 thành Văn phòng Ủy ban nhân dân quận 9 do Ủy ban nhân dân quận 9 ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/2009/QĐ-UBND

  1. Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ---------- S : 12/2009/Q -UBND Qu n 9, ngày 27 tháng 4 năm 2009 QUY T NNH V VI C I TÊN VĂN PHÒNG H I NG NHÂN DÂN VÀ Y BAN NHÂN DÂN QU N THÀNH VĂN PHÒNG Y BAN NHÂN DÂN QU N Y BAN NHÂN DÂN QU N 9 Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn c Ngh quy t s 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 c a Qu c h i khóa XII v th c hi n thí i m không t ch c H i ng nhân dân huy n, qu n, phư ng; Căn c Quy t nh s 41/2008/Q -UBND ngày 20 tháng 5 năm 2008 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v t ch c các cơ quan chuyên môn thu c y ban nhân dân qu n - huy n; Căn c Quy t nh s 32/2009/Q -UBND ngày 21 tháng 4 năm 2009 c a y ban nhân dân thành ph H Chí Minh v i tên Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n - huy n thành Văn phòng y ban nhân dân qu n - huy n; Theo ngh c a Trư ng Phòng N i v qu n 9, QUY T NNH: i u 1. Nay i tên Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân qu n 9 thành Văn phòng y ban nhân dân qu n 9. i u 2. Giao Trư ng Phòng N i v , Trư ng Phòng Tư pháp và Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n ph i h p tham mưu y ban nhân dân qu n xây d ng và ban hành quy ch t ch c và ho t ng c a Văn phòng y ban nhân dân qu n m b o theo quy nh c a pháp lu t hi n hành. i u 3. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 07 ngày, k t ngày ký và bãi b các quy t nh trư c ây trái v i Quy t nh này. i u 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân qu n, Trư ng Phòng N i v qu n, Trư ng Phòng Tư pháp qu n, Th trư ng các ơn v liên quan và Ch t ch y ban nhân dân 13 phư ng ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. TM. Y BAN NHÂN DÂN CH TNCH
  2. Lê Th Tám
Đồng bộ tài khoản