Quyết định số 12/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
65
lượt xem
1
download

Quyết định số 12/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/QĐ-TTg về việc phê duyệt Phương án tổng thể sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2002 - 2005, do thủ tướng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** Hà N i, ngày 02 tháng 01 năm 2003 S : 12/QĐ-TTg QUY T Đ NH V VI C PHÊ DUY T PHƯƠNG ÁN T NG TH S P X P, Đ I M I DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN T NH TUYÊN QUANG GIAI ĐO N 2002 - 2005 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Quy t đ nh s 58/2002/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2002 c a Th tư ng Chính ph v ban hành tiêu chí, danh m c phân lo i doanh nghi p nhà nư c và T ng công ty nhà nư c; Xét đ ngh c a U ban nhân dân t nh Tuyên Quang, ý ki n c a các B : K ho ch và Đ u tư, Tài chính, Lao đ ng - Thương binh và Xã h i, N i v và k t lu n c a H i đ ng th m đ nh t i cu c h p ngày 09 tháng 12 năm 2002, QUY T Đ NH: Đi u 1. Phê duy t Phương án t ng th s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c c a U ban nhân dân t nh Tuyên Quang giai đo n 2002 - 2005 như Ph l c kèm theo. Đi u 2. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tuyên Quang có trách nhi m ch đ o th c hi n vi c s p x p, đ i m i doanh nghi p nhà nư c tr c thu c theo đúng n i dung và ti n đ đã đư c duy t. Trư ng h p đi u ch nh, b sung ph i đư c s ch p thu n c a Th t ư ng Chính ph .
  2. Đi u 3. B Tài chính, B K ho ch và Đ u tư, B N i v , B Lao đ ng - Thương binh và Xã h i và các B , đ a phương liên quan có trách nhi m p h i h p v i U ban nhân dân t nh Tuyên Quang trong vi c th c hi n phương án. Ban Ch đ o Đ i m i và Phát tri n doanh nghi p ch u t rách nhi m ch đ o, đôn đ c, hư ng d n và theo dõivi c th c hi n. Đi u 4. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Ch t ch U ban nhân dân t nh Tuyên Quang và Th t rư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này./. KT. TH TƯ NG CHÍNH PH PHÓ TH TƯ NG Nguy n T n Dũng PH L C DANH M C DOANH NGHI P NHÀ NƯ C TR C THU C U BAN NHÂN DÂN T NH TUYÊN QUANG TH C HI N S P X P, Đ I M I GIAI ĐO N 2002 - 2005 (ban hành kèm theo Quy t đ nh s 12/QĐ-TTg ngày 02/01/2003 c a Th tư ng Chính ph ) I. NH NG DOANH NGHI P MÀ NHÀ NƯ C S P X P L I, TI P T C N M GI 100% V N ĐI U L Đ N NĂM 2005: 1. Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng công ích gi nguyên như hi n có: - Công ty Qu n lý và xây d ng phát tri n đô th . - Lâm trư ng Na Hang. 2. Doanh nghi p nhà nư c ho t đ ng kinh doanh :
  3. - Lâm trư ng Chiêm Hóa. - Lâm trư ng Yên Sơn. - Lâm trư ng Sơn Dương. - Lâm trư ng Tuyên Bình. - Lâm trư ng Nguy n Văn Tr i. - Công ty X s ki n t hi t. - Xí nghi p In Tuyên Quang. - Công ty c p t hoát nư c Tuyên Quang. - Công ty D ch v mi n núi và dân t c. - Công ty Gi ng v t tư nông lâm nghi p. - Công ty Sách- thi t b t rư ng h c. II. L TRÌNH S P X P DOANH NGHI P NHÀ NƯ C: 1. Năm 2002 – 2003: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa , trong đó Nhà nư c gi t rên 50% v n đi u l : - Công ty khai thác ch bi n Barit Tuyên Quang. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, trong đó Nhà nư c gi dư i 50% v n đ i u l ho c không n m g i c ph n: - Công ty Dư c và v t tư y t Tuyên Quang. - Công ty Tư v n xây d ng và giám sát k thu t. - Công ty Chè M Lâm. - Công ty Chè Tân Trào. c) Doanh nghi p giao, bán, khoán kinh doanh ho c cho thuê: - Công ty May Tuyên Quang.
  4. - Khách s n Lô Giang (ngoài khoán kinh doanh t m th i; khi có đi u ki n th c hi n c ph n hóa không có c ph n chi ph i c a Nhà nư c). d) Doanh nghi p chuy n t hành đơn v s nghi p có thu: - Tr m đăng ki m p hương ti n giao thông. 2. Năm 2004: a) Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, trong đó Nhà nư c gi t rên 50% v n đi u l : - Xí nghi p Xi măng Tuyên Quang. b) Doanh nghi p th c hi n c ph n hóa, trong đó Nhà nư c gi dư i 50% v n đ i u l : - Công ty Đư ng Tuyên Quang. - Công ty Chè Sông Lô./.
Đồng bộ tài khoản