Quyết định số 12/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
52
lượt xem
6
download

Quyết định số 12/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 12/QĐ-UB về việc phân cấp khen thưởng sáng kiến cải tiến kỹ thuật do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 12/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------- c l p - T do - H nh phúc -------- S : 12/Q -UB TP.H Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 1980 QUY T NNH V VI C PHÂN C P KHEN THƯ NG SÁNG KI N C I TI N K THU T Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH – Căn c Lu t t ch c H i ng Nhân dân và y ban Hành chánh các c p ngày 27- 10-1962 ; – Căn c ngh nh 20/CP ngày 8-2-1965 c a H i ng Chính ph ban hành “ i u l khen thư ng c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t, c i ti n nghi p v công tác” cùng các thông tư hư ng d n áp d ng c a y ban Khoa h c và k thu t Nhà nư c, B Lao ông và B Tài chánh và T ng Công oàn Vi t Nam ; – Căn c quy t nh s 396/Q -TC ngày 3-6-1977 c a y ban Nhân dân thành ph H Chí Minh ban hành b n quy nh v t ch c và qu n lý ho t ng c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t t i thành ph H Chí Mính; – b o m vi c xét và quy t nh khen thư ng k p th i các sáng ki n có giá tr nh m ng viên khuy n khích m i ngư i lao ng tích c c phát huy sáng ki n c i ti n k thu t, h p lý hóa s n xu t ưa nhanh ti n b k thu t và phát tri n s n xu t c a thành ph , – Theo ngh c a Ban Khoa h c và k thu t thành ph H Chí Minh, QUY T NNH i u 1. – Nay phân c p cho : – Giám c các s , ban ư c quy n khen thư ng n m c t i a 400 ,00; – Giám c các xí nghi p liên h p, liên h p các xí nghi p, công ty ư c quy n quy t nh khen thư ng n m c t i a 200 00 ; i v i nh ng sáng ki n c i ti n k thu t xác nh ư c ti n làm l i th c t trong s n xu t ; i u 2. – Các quy t nh khen thư ng trong b c 4 (t 201 – 400 ) ph i ư c g i n Ban Khoa h c và k thu t thành ph vào s ăng ký sáng ki n c p thành ph . i u 3. – Các th t c xét duy t, khen thư ng sáng ki n th c hi n như trong quy t nh s 396/Q -TC c a y ban Nhân dân thành ph . i u 4. – Các ng chí Chánh Văn phòng y ban Nhân dân thành ph , Trư ng Ban Khoa h c và k thu t, Giám c S Tài chánh, Trư ng Ban Thi ua thành ph , th trư ng các s , ban, ngành có trách nhi m thi hành quy t nh này.
  2. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Võ Thành Công
Đồng bộ tài khoản