Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
59
lượt xem
3
download

Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC về việc ban hành và công bố 4 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/1999/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 27 tháng 9 năm 1999 QUY T NNH C A B TRƯ NG B TÀI CHÍNH S 120/1999/Q -BTC NGÀY 27 THÁNG 9 NĂM 1999 V VI C BAN HÀNH VÀ CÔNG B 4 CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Ngh nh s 15/CP ngày 2/3/1993 c a Chính ph v Nhi m v , quy n h n và trách nhi m qu n lý Nhà nư c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 178/CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v Nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Căn c Ngh nh s 07/CP ngày 29/1/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân; áp ng yêu c u i m i cơ ch qu n lý kinh t , tài chính, nâng cao ch t lư ng c a ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân; Ki m tra, ki m soát ch t lư ng ho t ng ki m toán c l p, lành m nh hoá thông tin tài chính trong n n kinh t qu c dân; Theo ngh c a V trư ng V Ch k toán, Chánh Văn phòng B Tài chính, QUY T NNH: i u 1: Ban hành b n (04) chuNn m c ki m toán Vi t Nam có s hi u và tên g i sau ây: 1. ChuNn m c s 200: M c tiêu và nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính; 2. ChuNn m c s 210: H p ng ki m toán; 3. ChuNn m c s 230: H sơ ki m toán; 4. ChuNn m c s 700: Báo cáo ki m toán v báo cáo tài chính. i u 2: ChuNn m c ki m toán Vi t Nam ư c ban hành kèm theo Quy t nh này áp d ng i v i ho t ng ki m toán c l p các báo cáo tài chính. D ch v ki m toán c l p các thông tin tài chính khác và d ch v liên quan c a Công ty ki m toán ư c áp d ng theo quy nh c th c a t ng chuNn m c. i u 3: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 2. i u 4: Các Công ty ki m toán và ki m toán viên ho t ng h p pháp t i Vi t Nam có trách nhi m tri n khai th c hi n chuNn m c ki m toán Vi t Nam trong ho t ng c a m i Công ty. V trư ng V Ch k toán, Chánh văn phòng B và Th trư ng các ơn v liên quan thu c và tr c thu c B Tài chính có trách nhi m hư ng d n, ki m tra và thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM CHU N M C S 200 "M C TIÊU VÀ NGUYÊN T C CƠ B N CHI PH I KI M TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH " (Ban hành theo Quy t nh s 120/1999/Q -BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) QUI NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là qui nh và hư ng d n áp d ng các m c tiêu và nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính. 02. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i luôn n m v ng m c tiêu ki m toán là ưa ra ý ki n v s trung th c và h p lý c a báo cáo tài chính trên cơ s các nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính. 03. ChuNn m c này áp d ng cho ki m toán báo cáo tài chính và ư c v n d ng cho ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Ki m toán viên và công ty ki m toán ph i tuân th nh ng qui nh c a chuNn m c này trong quá trình th c hi n ki m toán và cung c p d ch v liên quan khác. ơn v ư c ki m toán (khách hàng) và các bên s d ng k t qu ki m toán ph i có nh ng hi u bi t c n thi t v m c tiêu và nguyên t c cơ b n qui nh trong chuNn m c này trong quá trình ph i h p công vi c v i công ty ki m toán và ki m toán viên cũng như khi x lý các quan h liên quan n các thông tin ã ư c ki m toán. Các thu t ng trong chuNn m c này ư c hi u như sau: 04. Báo cáo tài chính: Là h th ng báo cáo ư c l p theo chuNn m c và ch k toán hi n hành (ho c ư c ch p nh n) ph n ánh các thông tin kinh t , tài chính ch y u c a ơn v . 05. Tr ng y u: Là thu t ng dùng th hi n t m quan tr ng c a m t thông tin (m t s li u k toán) trong báo cáo tài chính.
 3. Thông tin ư c coi là tr ng y u có nghĩa là n u thi u thông tin ó hay thi u chính xác c a thông tin ó s nh hư ng n các quy t nh c a ngư i s d ng báo cáo tài chính. M c tr ng y u tuỳ thu c vào t m quan tr ng c a thông tin hay c a sai sót ư c ánh giá trong hoàn c nh c th . Tính tr ng y u c a thông tin ph i xem xét c trên tiêu chuNn nh lư ng và nh tính. 06. m b o: Là s hài lòng c a ki m toán viên v tin c y c a các k t lu n ho c b ng ch ng ki m toán thu th p ư c, ho c do ơn v ưa ra cho ngư i s d ng. có ư c s m b o này, ki m toán viên c n ánh giá các b ng ch ng thu th p ư c khi th c hi n ki m toán và hình thành k t lu n. M c hài lòng có ư c d n nm c m b o tuỳ thu c vào vi c th c hi n và k t qu th c hi n các th t c ki m toán. 07. m b o h p lý: Là trong m t cu c ki m toán, ki m toán viên ưa ra m t m c m b o cao nhưng không ph i là tuy t i. Có nghĩa là báo cáo tài chính ã ư c ki m toán không còn ch a ng nh ng sai sót tr ng y u so v i ý ki n c a ki m toán viên trong báo cáo ki m toán. 08. Trung th c: Là thông tin tài chính và tài li u k toán ph n ánh úng s th t n i dung, b n ch t và giá tr c a nghi p v kinh t phát sinh. 09. H p lý: Là thông tin tài chính và tài li u k toán ph n ánh trung th c, c n thi t và phù h p v không gian, th i gian và s ki n ư c nhi u ngư i th a nh n. 10. H p pháp: Là thông tin tài chính và tài li u k toán ph n ánh úng pháp lu t, úng chuNn m c và ch k toán hi n hành (ho c ư c ch p nh n). N I DUNG CHU N M C M c tiêu c a ki m toán báo cáo tài chính 11. M c tiêu c a ki m toán báo cáo tài chính là giúp cho ki m toán viên và công ty ki m toán ưa ra ý ki n xác nh n r ng báo cáo tài chính có ư c l p trên cơ s chuNn m c và ch k toán hi n hành (ho c ư c ch p nh n), có tuân th pháp lu t liên quan và có ph n ánh trung th c và h p lý trên các khía c nh tr ng y u hay không? M c tiêu c a ki m toán báo cáo tài chính còn giúp cho ơn v ư c ki m toán th y rõ nh ng t n t i, sai sót kh c ph c nh m nâng cao ch t lư ng thông tin tài chính c a ơn v . 12. ý ki n c a ki m toán viên làm tăng thêm s tin c y c a báo cáo tài chính, nhưng ngư i s d ng báo cáo tài chính không th cho r ng ý ki n c a ki m toán viên là s m b o v kh năng t n t i c a doanh nghi p trong tương lai cũng như hi u qu và hi u l c i u hành c a b máy qu n lý. Nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính 13. Các nguyên t c cơ b n chi ph i ki m toán báo cáo tài chính, g m:
 4. - Tuân th pháp lu t c a Nhà nư c; - Tuân th nguyên t c o c ngh nghi p; - Tuân th chuNn m c ki m toán; - Ki m toán viên ph i có thái hoài nghi mang tính ngh nghi p. 14. Ki m toán viên ph i luôn luôn coi tr ng và ch p hành úng pháp lu t c a Nhà nư c trong quá trình hành ngh ki m toán. 15. Ki m toán viên ph i tuân th các nguyên t c o c ngh nghi p ki m toán, như sau: a) c l p; b) Chính tr c; c) Khách quan; d) Năng l c chuyên môn và tính th n tr ng; e) Tính bí m t; f) Tư cách ngh nghi p; g) Tuân th chuNn m c chuyên môn. 16. c l p: c l p là nguyên t c hành ngh cơ b n c a ki m toán viên. Trong quá trình ki m toán, ki m toán viên ph i th c s không b chi ph i ho c tác ng b i b t kỳ l i ích v t ch t ho c tinh th n nào làm nh hư ng n s trung th c, khách quan và c l p ngh nghi p c a mình. Ki m toán viên không ư c nh n làm ki m toán cho các ơn v mà mình có quan h kinh t ho c quy n l i kinh t như góp v n c ph n, cho vay ho c vay v n t khách hàng, ho c là c ông chi ph i c a khách hàng, ho c có ký k t h p ng gia công, d ch v , i lý tiêu th hàng hoá,... Ki m toán viên không ư c nh n làm ki m toán nh ng ơn v mà b n thân có quan h h hàng thân thu c (như b , m , v , ch ng, con cái, anh ch em ru t) v i nh ng ngư i trong b máy qu n lý (H i ng qu n tr , Ban Giám c, các trư ng, phó phòng và nh ng ngư i tương ương) trong ơn v ư c ki m toán. Ki m toán viên không ư c v a làm d ch v k toán (như tr c ti p ghi chép, gi s k toán và l p báo cáo tài chính) v a làm d ch v ki m toán cho cùng m t khách hàng. Trong quá trình ki m toán, n u có s h n ch v tính c l p thì ki m toán viên ph i tìm cách lo i b s h n ch này. N u không lo i b ư c thì ki m toán viên ph i nêu rõ i u này trong báo cáo ki m toán.
 5. 17. Chính tr c: Ki m toán viên ph i th ng th n, trung th c và có chính ki n rõ ràng. 18. Khách quan: Ki m toán viên ph i công b ng, tôn tr ng s th t và không ư c thành ki n, thiên v . 19. Năng l c chuyên môn và tính th n tr ng: Ki m toán viên ph i th c hi n công vi c ki m toán v i y năng l c chuyên môn c n thi t, v i s th n tr ng cao nh t và tinh th n làm vi c chuyên c n. Ki m toán viên có nhi m v duy trì, c p nh t và nâng cao ki n th c trong ho t ng th c ti n, trong môi trư ng pháp lý và các ti n b k thu t áp ng yêu c u công vi c. 20. Tính bí m t : Ki m toán viên ph i b o m t các thông tin có ư c trong quá trình ki m toán, không ư c ti t l b t c m t thông tin nào khi chưa ư c phép c a ngư i có thNm quy n, tr khi có nghĩa v ph i công khai theo yêu c u c a pháp lu t ho c trong ph m vi quy n h n ngh nghi p c a mình. 21. Tư cách ngh nghi p: Ki m toán viên ph i trau d i và b o v uy tín ngh nghi p, không ư c gây ra nh ng hành vi làm gi m uy tín ngh nghi p. 22. Tuân th chuNn m c chuyên môn: Ki m toán viên ph i th c hi n công vi c ki m toán theo nh ng k thu t và chuNn m c chuyên môn ã qui nh trong chuNn m c ki m toán Vi t Nam (ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c Vi t Nam ch p nh n) và các quy nh pháp lu t hi n hành. 23. Ki m toán viên ph i tuân th chuNn m c ki m toán Vi t Nam ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c Vi t Nam ch p nh n. Các chuNn m c ki m toán này qui nh các nguyên t c, th t c cơ b n và hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và th t c cơ b n liên quan n ki m toán báo cáo tài chính. 24. Ki m toán viên ph i có thái hoài nghi mang tính ngh nghi p trong quá trình l p k ho ch và th c hi n ki m toán và ph i luôn ý th c r ng có th t n t i nh ng tình hu ng d n n nh ng sai sót tr ng y u trong các báo cáo tài chính. Ví d : Khi nh n ư c b n gi i trình c a Giám c ơn v , ki m toán viên không ư c th a nh n ngay các gi i trình ó ã là úng, mà ph i tìm ư c nh ng b ng ch ng c n thi t ch ng minh cho gi i trình ó. Ph m vi ki m toán 25. "Ph m vi ki m toán" là nh ng công vi c và th t c ki m toán c n thi t mà ki m toán viên ph i xác nh và th c hi n trong quá trình ki m toán t ư c m c tiêu ki m toán. Th t c ki m toán ph i ư c xác nh trên cơ s chuNn m c ki m toán Vi t Nam (ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c ch p nh n), phù h p yêu c u c a t ch c ngh nghi p, phù h p qui nh c a pháp lu t và các tho thu n trong h p ng ki m toán. m b o h p lý 26. Ki m toán viên th c hi n ki m toán theo chuNn m c ki m toán Vi t Nam (ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c ch p nh n) có ư c m t s m b o h p lý r ng báo cáo tài chính n u có sai sót tr ng y u thì ã ư c ki m toán viên phát hi n
 6. và trình bày trong báo cáo ki m toán. Báo cáo tài chính ã ư c ki m toán, nói chung không còn (ho c không có) sai sót tr ng y u. " m b o h p lý" là khái ni m liên quan n vi c thu th p b ng ch ng ki m toán c n thi t giúp ki m toán viên và công ty ki m toán k t lu n r ng không còn sai sót tr ng y u trong báo cáo tài chính. Khái ni m " m b o h p lý" liên quan n toàn b quá trình ki m toán. 27. Kh năng phát hi n ra sai sót tr ng y u c a ki m toán viên b gi i h n do nh ng h n ch ti m tàng sau ây: . S d ng phương pháp ki m tra ch n m u và áp d ng các th nghi m; . Nh ng h n ch ti m tàng c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b (Ví d : Kh năng x y ra thông ng, l p ch ng t gi , ...); . Ph n l n các b ng ch ng ki m toán thư ng có tính xét oán và thuy t ph c nhi u hơn s m b o ch c ch n và kh ng nh. 28. ưa ra ý ki n ki m toán, ki m toán viên ch y u ph i d a vào s ánh giá, xét oán riêng c a mình, c bi t liên quan n vi c: . Thu th p b ng ch ng ki m toán; . Rút ra k t lu n d a trên các b ng ch ng ki m toán thu th p ư c, (Ví d : ánh giá tính h p lý c a các ư c tính k toán như kh u hao TSC , l p d phòng, ...). Trách nhi m i v i báo cáo tài chính 29. Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v ư c ki m toán ch u trách nhi m l p, trình bày trung th c, h p lý báo cáo tài chính theo úng chuNn m c và ch k toán hi n hành (ho c ư c ch p thu n) và các quy nh có liên quan. Ki m toán viên và công ty ki m toán ch u trách nhi m ki m tra, chuNn b và trình bày ý ki n c a mình v báo cáo tài chính. Vi c ki m toán báo cáo tài chính không làm gi m nh trách nhi m c a Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v ư c ki m toán i v i báo cáo tài chính. H TH NG CHU N M C KI M TOÁN VI T NAM CHU N M C S 210 "H P NG KI M TOÁN" (Ban hành theo Quy t nh s 120/1999/Q -BTC ngày 27 tháng 9 năm 1999 c a B trư ng B Tài chính) QUI NNH CHUNG 01. M c ích c a chuNn m c này là qui nh các nguyên t c và n i dung cơ b n c a các tho thu n gi a công ty ki m toán v i khách hàng v các i u kho n và i u ki n :
 7. a) C a h p ng ki m toán; b) V trách nhi m c a công ty ki m toán và khách hàng khi th c hi n ho c thay i các i u kho n c a h p ng ki m toán. ChuNn m c này cũng hư ng d n th th c áp d ng các nguyên t c và n i dung cơ b n c a h p ng ki m toán. Vi c ký k t và th c hi n h p ng ki m toán ph i phù h p v i quy nh c a Pháp lu t v H p ng kinh t và ChuNn m c ki m toán này. 02. Công ty ki m toán và khách hàng ph i cùng nhau th ng nh t v các i u kho n và i u ki n c a h p ng ki m toán. Các i u kho n và i u ki n ã tho thu n ph i ư c ghi trong h p ng ki m toán ho c các hình th c văn b n cam k t phù h p khác. 03. ChuNn m c này áp d ng cho vi c l p và th c hi n h p ng ki m toán báo cáo tài chính và ư c v n d ng cho vi c l p và th c hi n h p ng ki m toán thông tin tài chính khác và các d ch v liên quan c a công ty ki m toán. Trư ng h p công ty ki m toán cung c p d ch v liên quan khác, như tư v n thu , tư v n tài chính, k toán, ... thì vi c ký k t h p ng tư v n riêng là c n thi t. Ki m toán viên, công ty ki m toán và khách hàng ph i th c hi n các qui nh c a chuNn m c này trong vi c tho thu n và th c hi n h p ng ki m toán. Các thu t ng trong chuNn m c này ư c hi u như sau: 04. H p ng ki m toán: Là s tho thu n b ng văn b n gi a các bên tham gia ký k t (công ty ki m toán, khách hàng) v các i u kho n và i u ki n th c hi n ki m toán c a khách hàng và công ty ki m toán, trong ó xác nh m c tiêu, ph m vi ki m toán, quy n và trách nhi m c a m i bên, hình th c báo cáo ki m toán, th i gian th c hi n và các i u kho n v phí, v x lý khi tranh ch p h p ng. H p ng ki m toán ph i ư c l p và ký chính th c trư c khi ti n hành công vi c ki m toán nh m b o v l i ích c a khách hàng và c a công ty ki m toán. N i dung chu n m c 05. Công ty ki m toán và khách hàng khi ký k t h p ng ki m toán, h p ng d ch v ho c ký văn b n cam k t khác thay cho h p ng ph i tuân th các quy nh c a pháp lu t hi n hành v h p ng kinh t . 06. H p ng ki m toán ph i có y các i u kho n chung c a h p ng kinh t theo qui nh hi n hành, có th thay i phù h p v i s tho thu n c a các bên, nhưng ph i bao g m các y u t ch y u sau ây: - S hi u văn b n; ngày, tháng, năm ký h p ng; - Tên, a ch , s tài kho n và ngân hàng giao d ch c a các bên;
 8. - N i dung d ch v ; - Ch t lư ng ho c yêu c u k thu t c a công vi c; - i u ki n nghi m thu, giao nh n; - Các bi n pháp b o m th c hi n h p ng; - Trách nhi m do vi ph m h p ng; - Giá c và phương th c thanh toán; - Th i h n có hi u l c c a h p ng; - Ngôn ng s d ng trong h p ng; - S lư ng b n h p ng chính th c và nơi qu n lý. - H tên, ch c v , ch ký ngư i i di n (ho c ngư i ư c u quy n) óng d u c a các bên tham gia ký h p ng; - Các tho thu n khác. Ngoài nh ng y u t ch y u nói trên, h p ng ki m toán còn có nh ng n i dung sau: - M c ích, ph m vi và n i dung ki m toán ho c d ch v khác; - Trách nhi m c a Giám c (ho c ngư i ng u) ơn v ư c ki m toán trong vi c l p và trình bày báo cáo tài chính; - Trách nhi m c a khách hàng trong vi c cung c p ch ng t , tài li u k toán và nh ng thông tin khác liên quan n công vi c ki m toán; - Ph m vi ki m toán ph i phù h p và tuân th pháp lu t và các chính sách, ch hi n hành; - Hình th c báo cáo ki m toán ho c hình th c khác th hi n k t qu ki m toán; - Có i m nói rõ là trên th c t có nh ng r i ro khó tránh kh i do b n ch t và nh ng h n ch v n có c a ki m toán cũng như c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b , do ngoài kh năng c a ki m toán viên trong vi c phát hi n ra nh ng sai sót; (Ví d : Có nh ng tài li u gi i trình sai v n không phát hi n ra). 07. Công ty ki m toán có th b sung thêm các n i dung sau vào h p ng ki m toán: - Nh ng i u kho n liên quan n vi c l p k ho ch ki m toán; - Trách nhi m c a khách hàng trong vi c cung c p b ng văn b n s mb ov nh ng thông tin ã cung c p liên quan n ki m toán;
 9. - Mô t hình th c các lo i thư, báo cáo khác mà công ty ki m toán có th g i cho khách hàng (như thư qu n lý, b n gi i trình c a Giám c, thư xác nh n c a ngư i th 3 ...); - Cơ s tính phí ki m toán, lo i ti n dùng thanh toán, t giá (n u có). 08. Trong trư ng h p c n thi t, các bên tham gia h p ng có th tho thu n b sung vào h p ng ki m toán các n i dung sau: - Các i u kho n liên quan n vi c tham gia c a các ki m toán viên và chuyên gia khác vào m t s công vi c trong quá trình ki m toán; - Các i u kho n liên quan n vi c tham gia c a các ki m toán viên n i b và nhân viên khác c a khách hàng; - i v i trư ng h p ki m toán l n u, nh ng th t c c n th c hi n v i ki m toán viên và công ty ki m toán ã ki m toán năm trư c (n u có); - Tranh ch p và i u ki n x lý tranh ch p h p ng; - Gi i h n trách nhi m tài chính c a công ty ki m toán và ki m toán viên khi x y ra r i ro ki m toán; - Tham chi u các tho thu n khác gi a công ty ki m toán v i khách hàng. 09. H p ng ki m toán ph i ư c Giám c (ho c ngư i ng u, ho c ngư i ư c u quy n theo qui nh c a pháp lu t) công ty ki m toán và khách hàng ký tên, óng d u theo qui nh hi n hành. Trư ng h p hai ho c nhi u công ty ki m toán cùng th c hi n chung m t cu c ki m toán thì h p ng ki m toán ph i ghi các thông tin liên quan n các bên và ph i có ch ký c a ngư i có thNm quy n và óng d u c a các bên tham gia h p ng. Ngôn ng s d ng trong h p ng ki m toán là Ti ng Vi t Nam, ho c Ti ng Vi t Nam và m t th ti ng nư c ngoài khác theo tho thu n c a các bên. H p ng ki m toán ph i lưu ít nh t m t b n chính th c kèm theo ph l c h p ng (n u có) m i bên tham gia ký h p ng. 10. Khi hoàn thành công vi c theo tho thu n trong h p ng ki m toán, các bên ký h p ng ph i làm th t c thanh lý h p ng và l p "Biên b n thanh lý h p ng ki m toán" theo qui nh hi n hành, g m các i m ch y u sau: - S hi u và ngày tháng l p biên b n thanh lý h p ng; - Ngư i i di n các bên h p ng th c hi n vi c thanh lý; - N i dung, ch t lư ng công vi c ã hoàn thành và ã bàn giao; - Tình hình và trách nhi m thanh toán phí d ch v ;
 10. - H tên, ch c v , ch ký ngư i i di n, óng d u c a các bên tham gia h p ng; - Biên b n thanh lý h p ng ư c lưu các bên tham gia ký k t h p ng ki m toán. Ki m toán ơn v c p dư i 11. Trư ng h p công ty ki m toán th c hi n ki m toán ơn v c p trên (T ng công ty, công ty, ...) ng th i th c hi n ki m toán ơn v c p dư i (Công ty, chi nhánh tr c thu c, ph thu c, ...) thì ph i xem xét các y u t sau quy t nh vi c l p và ký h p ng ki m toán riêng cho ơn v c p dư i: . Ngư i ch u trách nhi m ch n công ty ki m toán cho ơn v c p dư i; . Yêu c u c n có báo cáo ki m toán riêng cho ơn v c p dư i; . Nh ng yêu c u pháp lý; . Ph m vi ki m toán do công ty ki m toán khác th c hi n; .M c ki m soát ho c phân c p qu n lý c a ơn v c p trên i v i ơn v c p dư i; .M c c l p c a Giám c ơn v c p dư i. 12. Trư ng h p h p ng ki m toán ã ư c ký gi a ơn v c p trên v i công ty ki m toán Vi t Nam thì công ty ki m toán và khách hàng là ơn v c p dư i không ph i ký h p ng ki m toán; Công ty ki m toán và ơn v c p dư i ph i tuân th theo h p ng ki m toán ã ký gi a ơn v c p trên v i công ty ki m toán. Trư ng h p ơn v c p dư i có nh ng tho thu n riêng v ph m vi, i tư ng ki m toán, th i gian th c hi n, m c phí, yêu c u l p báo cáo ki m toán riêng ho c yêu c u riêng bi t khác thì công ty ki m toán và ơn v c p dư i có th tho thu n ký h p ng riêng ho c m t b n ph l c b sung kèm theo h p ng do c p trên ã ký. H p ng ki m toán nhi u năm 13. Công ty ki m toán và khách hàng ư c phép ký h p ng ki m toán cho nhi u năm tài chính. Trư ng h p h p ng ki m toán ã ư c ký cho nhi u năm, trong m i năm công ty ki m toán và khách hàng ph i cân nh c xem n u có nh ng i m c n ph i thay i, b sung thì ph i tho thu n b ng văn b n v nh ng i u kho n và i u ki n thay i c a h p ng cho năm ki m toán hi n hành. Văn b n này ư c coi là ph l c c a h p ng ki m toán ã ký trư c ó. 14. H p ng ki m toán ư c l p l i cho năm ki m toán hi n hành khi phát sinh các trư ng h p sau: . Khách hàng yêu c u thay i m c ích và ph m vi ki m toán; .M ts i u kho n quan tr ng c a h p ng ki m toán ph i s a i;
 11. . Có nh ng thay i l n trong t ch c b máy qu n lý c a khách hàng, trong H i ng qu n tr hay trong t l góp v n c a khách hàng; . Có nh ng thay i cơ b n v b n ch t và qui mô ho t ng kinh doanh c a khách hàng; . Nh ng yêu c u pháp lý. Ch p nh n s a ih p ng 15. Trong quá trình th c hi n ki m toán theo h p ng, trư ng h p khách hàng có yêu c u s a i m t s i u kho n c a h p ng làm cho m c m b o c a ki m toán gi m i thì công ty ki m toán ph i xem xét có ch p nh n yêu c u này c a khách hàng hay không. 16. Khi khách hàng yêu c u công ty ki m toán s a i h p ng vì các lý do như có s hi u nh m v tính ch t c a ki m toán hay d ch v liên quan khác ã nêu trong h p ng ban u, ho c yêu c u gi i h n v ph m vi ki m toán ..., thì công ty ki m toán ph i xem xét k lư ng lý do c a nh ng yêu c u này, c bi t là nh ng h u qu do gi i h n ph m vi ki m toán. 17. Lý do s a i h p ng ư c coi là h p lý n u có nh ng bi n ng l n trong kinh doanh nh hư ng tr c ti p n nhu c u c a khách hàng ho c có nh ng hi u l m v tính ch t c a d ch v . Ngư c l i, n u nh ng bi n ng này d a trên nh ng thông tin không chính xác, không y ho c không h p lý thì các lý do khách hàng yêu c u s a i h p ng là không ư c ch p nh n. 18. Trư c khi ch p nh n s a i h p ng ki m toán, ngoài nh ng v n nêu trên, công ty ki m toán ph i tính n nh ng h u qu c a s s a i h p ng v m t pháp lý ho c các nghĩa v khác. 19. N u công ty ki m toán coi s s a i h p ng là h p lý và n u nh ng công vi c ki m toán ã hoàn thành v n tuân th chuNn m c ki m toán áp d ng cho h p ng s a i này, thì báo cáo ki m toán ư c l p s tuân theo nh ng i u kho n ã s a i c a h p ng. tránh hi u l m cho ngư i s d ng, báo cáo ki m toán không c p n: a) H p ng ban u, ho c: b) B t c th t c nào ã th c hi n theo h p ng ban u, tr khi h p ng s a i có qui nh ph i tuân th m t s i u kho n ã có trong h p ng ban u. 20. M i trư ng h p có s a i các i u kho n c a h p ng, công ty ki m toán và khách hàng u ph i th ng nh t b ng văn b n v nh ng i u kho n m i. 21. Công ty ki m toán s không ch p nh n thay i h p ng n u không có lý do chính áng. Ví d : Trong quá trình th c hi n h p ng ki m toán, ki m toán viên không th thu th p ư c y b ng ch ng ki m toán liên quan n kho n n ph i thu, trong khi khách hàng yêu c u s a i h p ng tránh ưa ra ý ki n ki m toán ch p nh n t ng ph n ho c t ch i ưa ra ý ki n.
 12. 22. N u công ty ki m toán không th ch p nh n s a i h p ng và không ư c phép ti p t c th c hi n h p ng ban u, thì công ty ki m toán ph i ình ch ngay công vi c ki m toán và ph i thông báo cho các bên theo qui nh c a h p ng và các qui nh có liên quan, như ngư i i di n ký h p ng, H i ng qu n tr ho c các c ông v nh ng lý do d n n vi c ch m d t h p ng ki m toán. 23. N u m t trong các bên ho c t t c các bên tham gia ký k t h p ng ki m toán yêu c u ch m d t h p ng thì các bên ph i cùng nhau tho thu n cách x lý v ch m d t h p ng theo úng quy nh c a pháp lu t. Biên b n ch m d t h p ng ki m toán ph i ư c lưu các bên tham gia ký h p ng ki m toán. 24. ơn gi n v m t th t c, m t s d ch v tư v n không thư ng xuyên, th c hi n trong m t th i gian ng n thì có th không l p h p ng d ch v nhưng ph i có văn b n cam k t gi a các bên v d ch v cung c p (Ví d : Thư h n ki m toán). 25. N u khách hàng và công ty ki m toán s d ng văn b n cam k t khác thay cho h p ng ki m toán thì văn b n cam k t ph i m b o các i u kho n và i u ki n cơ b n c a h p ng ki m toán. 26. Ví d H p ng ki m toán (Ph l c s 01). 27. Ví d H p ng ki m toán (Trư ng h p 2 công ty ki m toán cùng th c hi n m t cu c ki m toán - Ph l c s 02). 28. Ví d Thư h n ki m toán (Trư ng h p thay cho h p ng ki m toán - Ph l c s 03). PH L C S 01 Ví d H p ng ki m toán CÔNG TY KI M TOÁN:.... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ( a ch , i n tho i, fax) c l p - T do - H nh phúc S : /H KT ........., Ngày ........ tháng ........ năm ..... H P NG KI M TOÁN V/v: Ki m toán Báo cáo tài chính năm .... c a Công ty ... Căn c ... (Pháp l nh H p ng kinh t và Ngh nh s ...... ngày..... c a Chính ph , qui nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh H p ng kinh t ); Căn c ... (Ngh nh s 07/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân); Th c hi n chuNn m c ki m toán Vi t Nam s 210 v H p ng ki m toán; Bên A: Công ty ...... (Dư i ây g i t t là Bên A)
 13. i di n là Ông (Bà) : Ch c v : i n tho i : Fax : a ch : Tài kho n s : t i ngân hàng .............. Bên B: Công ty ki m toán ....... (Dư i ây g i t t là Bên B) i di n là Ông (Bà) : Ch c v : i n tho i : Fax : a ch : Tài kho n s : t i ngân hàng ................. Sau khi tho thu n, hai bên nh t trí ký h p ng này g m các i u kho n sau: i u 1: N i dung d ch v . Bên B s cung c p cho Bên A d ch v ki m toán Báo cáo tài chính năm ... k t thúc ngày.../.../... (ho c ...). i u 2: Lu t nh và chuNn m c. D ch v ki m toán ư c ti n hành theo... (quy ch ki m toán c l p), theo chuNn m c ki m toán Vi t Nam (ho c ChuNn m c ki m toán qu c t ư c Vi t Nam ch p nh n). Các chuNn m c này òi h i Bên B ph i l p k ho ch và th c hi n ki m toán t ư cs m b o h p lý r ng báo cáo tài chính không còn ch a ng nh ng sai sót tr ng y u. Công vi c ki m toán bao g m vi c ki m tra và th c hi n các th nghi m cơ b n các b ng ch ng cho nh ng kho n m c và nh ng thông tin trong báo cáo tài chính. Công vi c ki m toán cũng bao g m vi c ánh giá các chính sách k toán ư c áp d ng, các ư c tính và xét oán quan tr ng c a Giám c cũng như ánh giá vi c trình bày t ng th báo cáo tài chính. Do b n ch t và nh ng h n ch v n có c a ki m toán cũng như c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b , có nh ng r i ro khó tránh kh i, ngoài kh năng c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c phát hi n h t sai sót.
 14. i u 3: Trách nhi m và quy n h n c a các bên. 3.1/ Trách nhi m c a Bên A: . Lưu gi và qu n lý ch ng t , s k toán, báo cáo tài chính và các tài li u có liên quan n Bên A m t cách an toàn, bí m t theo qui nh c a Nhà nư c; . B o m cung c p k p th i, y cho Bên B các thông tin c n thi t có liên quan n cu c ki m toán bao g m ch ng t , s k toán, báo cáo tài chính và các tài li u liên quan khác; . Báo cáo tài chính dùng ki m toán ph i ư c Bên A ký và óng d u chính th c trư c khi cung c p cho Bên B. Vi c l p báo cáo tài chính và công b các thông tin khác là trách nhi m c a ơn v ư c ki m toán. Trách nhi m này òi h i h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ph i thích áng, s l a ch n và áp d ng các chính sách k toán và vi c m b o an toàn cho các tài s n c a ơn v ; . Bên B có th yêu c u Bên A xác nh n b ng văn b n s m b o v các thông tin và tài li u liên quan n cu c ki m toán ã cung c p cho Bên B; . C nhân viên c a Bên A tham gia, ph i h p v i Bên B và t o i u ki n thu n l i Bên B có th xem xét t t c ch ng t , s k toán và các thông tin khác c n thi t cho cu c ki m toán. ... 3.2/ Trách nhi m c a Bên B: . Bên B b o m tuân th các chuNn m c ki m toán hi n hành (như i u 2); .Xây d ng và thông báo cho Bên A n i dung, k ho ch ki m toán. Th c hi n k ho ch ki m toán theo úng nguyên t c c l p, khách quan và bí m t; . C ki m toán viên và chuyên gia có năng l c, kinh nghi m th c hi n công vi c ki m toán (ho c c úng danh sách ki m toán viên ã tho thu n). i u 4: Báo cáo ki m toán. Sau khi hoàn thành cu c ki m toán, Bên B s cung c p cho Bên A: . Báo cáo ki m toán; . Thư qu n lý (n u có) s c p n nh ng i m thi u sót c n kh c ph c và ý ki n xu t c a ki m toán viên nh m c i ti n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ; . Báo cáo ki m toán và Thư qu n lý (n u có) ư c l p g m ..... b b ng Ti ng Vi t, ..... b b ng Ti ng (Anh), trong ó b n ti ng Vi t là b n g c; Công ty .... gi ..... b n Ti ng Vi t và ..... b n Ti ng (Anh), Công ty ki m toán .... gi ..... b n Ti ng Vi t và ...... b n Ti ng (Anh).
 15. ........ i u 5: Phí d ch v và phương th c thanh toán. - T ng s phí d ch v là : ........................ (B ng ch ..................................); - Phương th c thanh toán (theo tho thu n). Phí này s ư c thanh toán b ng ti n m t ho c chuy n kho n, b ng ti n ng Vi t Nam ho c ng ngo i t theo t giá ... N u Bên A có yêu c u Bên B cung c p d ch v tư v n thu , tư v n tài chính, k toán, ... thì n i dung công vi c và m c phí s ư c tho thu n sau, ngoài h p ng này (n u chưa ghi t i i u 1 và i u 5). i u 6: Cam k t th c hi n và th i gian hoàn thành. Hai bên cam k t th c hi n t t c c các i u kho n ã ghi trong H p ng. Trong quá trình th c hi n, n u phát sinh vư ng m c, hai bên ph i k p th i thông báo cho nhau và trao i, tìm gi i pháp thích h p. M i thông tin ph i ư c thông báo tr c ti p cho m i bên b ng văn b n theo a ch ã ghi trên ây. Th i gian hoàn thành cu c ki m toán là .... ngày k t ngày ký h p ng. i u 7: Hi u l c, ngôn ng và th i h n h p ng. H p ng này ư c l p thành ..... b n Ti ng Vi t, ... b n Ti ng (Anh) trong ó b n Ti ng Vi t là b n g c và có hi u l c t ngày có ch ký và óng d u. M i bên gi ... b n Ti ng Vi t,... b n Ti ng (Anh). H p ng này có giá tr th c hi n cho n khi thanh lý h p ng ho c hai bên cùng nh t trí hu b h p ng. I DI N BÊN B I DI N BÊN A CÔNG TY KI M TOÁN ...... CÔNG TY ..... Giám c Giám c (H tên, ch ký, óng d u) (H tên, ch ký, óng d u) PH L C S 02 Ví d H p ng ki m toán (Trư ng h p 2 công ty ki m toán cùng th c hi n m t cu c ki m toán) CÔNG TY KI M TOÁN A CÔNG TY KI M TOÁN B ( a ch , i n tho i, fax) ( a ch , i n tho i, fax)
 16. C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc S : /H KT ........, Ngày ........ tháng ........ năm ..... H P NG KI M TOÁN V/v: Ki m toán báo cáo tài chính năm ... c a Công ty ABC Căn c ... (Pháp l nh H p ng kinh t và Ngh nh s ...... ngày..... c a Chính ph , qui nh chi ti t vi c thi hành Pháp l nh H p ng kinh t ); Căn c ... (Ngh nh s 07/CP ngày 29/01/1994 c a Chính ph ban hành Quy ch ki m toán c l p trong n n kinh t qu c dân); Th c hi n chuNn m c ki m toán Vi t Nam s 210 v H p ng ki m toán; Theo yêu c u c a Công ty ABC v vi c b nhi m Công ty ki m toán A và Công ty ki m toán B cùng ti n hành ki m toán báo cáo tài chính k t thúc ngày ... tháng ... năm .... c a Công ty ABC. Bên A: Công ty Dư i ây g i t t là Bên A ABC i di n là Ông : (Bà) Ch c v : i n tho i : Fax : a ch : Tài kho n : t i ngân hàng ................. s Bên B, g m: Dư i ây g i t t là Bên B Công ty ki m toán A i di n là Ông : (Bà) Ch c v : i n tho i :
 17. Fax : a ch : Tài kho n : t i ngân hàng .................... s Công ty ki m toán B i di n là Ông (Bà) : Ch c v : i n tho i : Fax : a ch : Tài kho n : t i ngân hàng ........................ s Sau khi tho thu n, các bên nh t trí ký h p ng này g m các i u kho n sau: i u 1: N i dung d ch v Bên B s cung c p cho Bên A d ch v ki m toán Báo cáo tài chính năm .... k t thúc ngày .../.../...(ho c ...). i u 2: Lu t nh và chuNn m c: (như Ph l c s 01) (Ngoài các i u kho n như Ph l c s 01, các bên còn ph i tho thu n c th m t trong hai công ty ki m toán (A ho c B) ch u trách nhi m chính trong vi c giao d ch v i Bên A, và trách nhi m pháp lý hi n hành). i u 3: Trách nhi m và quy n h n c a các bên: (như Ph l c s 01) i u 4: Báo cáo ki m toán Sau khi hoàn thành cu c ki m toán, Bên B s cung c p cho Bên A: . Báo cáo ki m toán; . Thư qu n lý (n u có) s c p n nh ng i m thi u sót c n kh c ph c và ý ki n xu t c a ki m toán viên nh m c i ti n h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b ; . Báo cáo ki m toán và Thư qu n lý (n u có) ư c l p g m ..... b b ng Ti ng Vi t, ..... b b ng Ti ng (Anh), trong ó b n Ti ng Vi t là b n g c; Công ty .... gi .... b n
 18. Ti ng Vi t và .... b n Ti ng (Anh), Công ty Ki m toán A và Công ty ki m toán B m i Công ty gi ..... b n ti ng Vi t và ..... b n Ti ng (Anh). ................. i u 5: Phí d ch v và phương th c thanh toán: - T ng s phí d ch v là : ........................ (B ng ch ...................................) (Có th cam k t t ng s phí cho c 2 công ty ki m toán ho c cam k t m c phí riêng cho t ng công ty ki m toán). - Phương th c thanh toán (theo tho thu n). Phí này s ư c thanh toán b ng ti n m t ho c chuy n kho n, b ng ti n ng Vi t Nam ho c ng ngo i t theo t giá ... N u Bên A có yêu c u Bên B cung c p d ch v tư v n thu , ho c tư v n tài chính, k toán, ... thì n i dung công vi c và m c phí s ư c tho thu n sau, ngoài h p ng này (n u chưa ghi t i i u 1 và i u 5). i u 6: Cam k t th c hi n và th i gian hoàn thành: (như Ph l c s 01). i u 7: Hi u l c, ngôn ng và th i h n h p ng (như Ph l c s 01). I DI N BÊN B I DI N BÊN A Công ty ki m toán a Công ty abc Giám c Giám c (H tên, ch ký, óng d u) (H tên, ch ký, óng d u) CÔNG TY KI M TOÁN B Giám c (H tên, ch ký, óng d u) PH L C S 03 Ví d Thư h n ki m toán CÔNG TY KI M TOÁN A ( a ch , i n tho i, fax) ........, Ngày ........ tháng ........ năm ..
 19. Kính g i: Công ty ABC S 12, Ph P. Hà N i, Vi t Nam Ngư i nh n: Ông (Bà) .... Giám c V/v: Cung c p d ch v chuyên ngành k toán, ki m toán cho Công ty ABC Thưa Ông (Bà), Công ty Ki m toán A xin g i t i Ông (Bà) l i chào trân tr ng và l i c m ơn v s tín nhi m c a Ông (Bà) t i nh ng d ch v chuyên ngành c a chúng tôi trong nh ng năm qua. Chúng tôi hân h nh ư c g i t i Ông (Bà) b c thư này v d ch v ki m toán Báo cáo tài chính năm... k t thúc ngày .... tháng .... năm .... c a Công ty ABC. Công vi c th c hi n Ki m toán báo cáo tài chính . Chúng tôi s ti n hành ki m toán báo cáo tài chính cho năm tài chính... k t thúc ngày..../.../..., tuân theo chuNn m c ki m toán Vi t Nam (ho c chuNn m c ki m toán qu c t ư c ch p nh n) và các qui nh hi n hành c a Vi t Nam. . Công ty ABC có trách nhi m lưu gi ch ng t , s k toán, các tài li u liên quan; có trách nhi m l p, ký báo cáo tài chính và cung c p y , k p th i tài li u theo yêu c u c a chúng tôi. . Chúng tôi có trách nhi m ki m tra và trình bày ý ki n v báo cáo tài chính; l p k ho ch và th c hi n ki m toán nh m ưa ra s m b o h p lý r ng các báo cáo tài chính không còn ch a ng nh ng sai sót tr ng y u. Chúng tôi cũng ánh giá vi c th c hi n chuNn m c và ch k toán c a Công ty. . Do b n ch t và nh ng h n ch v n có c a ki m toán cũng như c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b có nh ng r i ro khó tránh kh i, ngoài kh năng c a ki m toán viên và công ty ki m toán trong vi c phát hi n h t sai sót. . K t thúc cu c ki m toán, chúng tôi s cung c p cho Ông (Bà) ... b n Báo cáo ki m toán và Thư qu n lý (n u có) b ng Ti ng Vi t và Ti ng (Anh) c p n nh ng i m thi u sót c a h th ng k toán và h th ng ki m soát n i b mà chúng tôi ã phát hi n ra. . Chúng tôi ch u trách nhi m c a mình theo qui nh c a pháp lu t v ki m toán c l p báo cáo tài chính.
 20. . Công vi c ư c hoàn thành sau .... ngày, k t ngày b c thư này ư c Ông (Bà) ch p nh n chính th c. (Có th nêu các lo i d ch v khác, các cam k t v trách nhi m c a Giám c Công ty ABC và trách nhi m c a Công ty ki m toán). Phí d tính Chúng tôi xác nh giá phí cho t ng lo i d ch v khác nhau d a trên m c ph c t p và hi u qu th c t c a công vi c hoàn thành. Ngoài ra chúng tôi s tính thêm m t s chi phí khác trên cơ s ch ng t phát sinh th c t . Chúng tôi d tính m c phí ki m toán cho năm tài chính k t thúc ngày .../..../.... là ..........VND (B ng ch .......................), và m c chi phí khác không vư t quá ....... VND. Chúng tôi r t vui lòng ư c gi i áp nh ng th c m c c a Ông (Bà) n u có. N u Ông (Bà) ch p thu n Thư h n này c a chúng tôi, xin vui lòng ký tên xác nh n dư i ây và g i l i cho chúng tôi m t (01) b n. Chúng tôi hy v ng s m nh n ư c s xác nh n c a Ông (Bà). Xin chân thành c m ơn ! Kính thư I DI N CÔNG TY KI M TOÁN A Giám c (H tên, ch ký, óng d u) Chúng tôi ã c và nh t trí v i các i u kho n nêu trên I DI N CÔNG TY ABC Giám c (H tên, ch ký, óng d u)
Đồng bộ tài khoản