Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

Chia sẻ: Dung Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
2
download

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120/2002/QĐ-UB về việc thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120/2002/QĐ-UB

  1. ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ HÀ NỘI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ****** ******** Số: 120/2002/QĐ-UB Hà Nội, ngày 28 tháng 08 năm 2002 QUYẾT ĐNNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ “VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRUNG TÂM VĂN HOÁ QUẬN BA ĐÌNH” UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND; Căn cứ Quyết định số 2603/QĐ-UB ngày 13/7/1993 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình; Căn cứ Tờ trình số 498/TT-UB ngày 8/7/2002 của UBND quận Ba Đình về việc đề nghị thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình; Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, QUYẾT ĐNNH Điều 1: Thành lập Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình trực thuộc UBND quận Ba Đình trên cơ sở đổi tên và bổ sung chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình. Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình có nhiệm vụ: 1- Xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và định kỳ trình UBND quận phê duyệt sau khi có thNm định của Phòng Văn hoá thông tin-thể dục thể thao Quận và tổ chức thực hiện kế hoạch đã được phê duyệt. 2- Tổ chức hoạt động các loại hình văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao của các tầng lớp nhân dân; các lớp học năng khiếu về văn hoá, nghệ thuật, thể thao, thư viện phục vụ mọi đối tượng trên địa bàn quận. 3- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, cổ động, triển lãm theo chỉ đạo của UBN D quận và hướng dẫn của ngành văn hoá thông tin. 4- Định kỳ báo cáo công tác thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch của đơn vị với UBN D Quận và thực hiện các nhiệm vụ sự nghiệp văn hoá - thông tin khác do UBN D Quận giao cho. - Trụ sở của Trung tâm: 180 phố Quán Thánh, quận Ba Đình. Điều 2: Trung tâm Văn hoá quận Ba Đình là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách pháp nhân, chịu sự quản lý toàn diện và trực tiếp của UBN D quận Ba Đình, sự hướng dẫn
  2. Điều 3: Tổ chức và biên chế của Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình: - Trung tâm có Giám đốc, từ 1 đến 2 Phó Giám đốc, 1 kế toán; - Giao cho UBN D quận Ba Đình quy định cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, - Trung tâm được sử dụng 07 biên chế và từ 03 đến 05 chỉ tiêu lao động hợp đồng. Điều 4: Quyết định này thay thế Quyết định số 2603/QĐ-UB ngày 13/7/1993 của UBN D Thành phố Hà N ội về việc thành lập Trung tâm Văn hoá Thanh thiếu nhi quận Ba Đình và có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Điều 5: Chánh Văn phòng HĐN D và UBN D Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin, Giám đốc Sở Thể dục thể thao, Chủ tịch UBN D quận Ba Đình, Giám đốc Trung tâm Văn hoá thanh thiếu nhi và Giám đốc Trung tâm Văn hóa quận Ba Đình thi hành Quyết định này./. TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI KT. CHỦ TNCH PHÓ CHỦ TNCH Nguyễn Quốc Triệu
Đồng bộ tài khoản