Quyết định số 120-BYT-TC3

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
3
download

Quyết định số 120-BYT-TC3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120-BYT-TC3 về việc sáp nhập Trường Dược tá thuộc Cục Phân phối dược phẩm vào Trường Cán bộ y tế trực thuộc Bộ Y tế do Bộ Y tế ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120-BYT-TC3

  1. B YT VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120-BYT-TC3 Hà N i, ngày 08 tháng 02 năm 1962 QUY T Đ NH SÁT NH P TRƯ NG DƯ C TÁ THU C C C PHÂN PH I DƯ C PH M VÀO TRƯ NG CÁN B Y T TR C THU C B Y T B TRƯ NG B YT Căn c ngh đ nh s 153-CP ngày 05-10-1961 c a H i đ ng Chính ph v vi c quy đ nh nhi m v quy n h n, t ch c b máy B Y t ; Căn c ch th s 2965-NC ngày 14-10-1960 c a Th tư ng Chính ph v vi c bàn giao T ng công ty dư c ph m, Công ty thu c nam thu c b c trung ương c a B N i thương sang B Y t qu n lý; Xét nhu c u công tác c n thi t; Theo đ ngh c a các ông V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Hu n luy n và C c trư ng C c phân ph i dư c ph m B Y t ; QUY T Đ NH: Đi u 1. – Sát nh p Trư ng Dư c tá thu c C c phân ph i dư c ph m vào Trư ng Cán b y t tr c thu c B . Đi u 2. - Trư ng Cán b y t có nhi m v ti p nh n Trư ng Dư c tá v m i m t: t ch c biên ch , cán b nhân viên, cơ s và tài s n đ ti p t c đào t o và b túc các lo i cán b c n thi t cho Ngành Dư c theo k ho ch c a B . Đi u 3. - C c Phân ph i dư c ph m, Trư ng Dư c tá và Trư ng Cán b y t ch u trách nhi m giao nh n c th và báo cáo k t qu v B . Đi u 4. - Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ban hành. Đi u 5. – Các ông Chánh văn phòng, V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V hu n luy n, V trư ng V K ho ch tài v , C c trư ng C c Phân ph i dư c ph m B Y t và Hi u trư ng Trư ng Cán b y t , Hi u trư ng Trư ng Dư c tá ch u trách nhi m thi hành quy t đ nh này. K.T. B TRƯ NG B YT
  2. TH TRƯ NG Đinh Th C n
Đồng bộ tài khoản