Quyết định số 120-LĐ/QĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
46
lượt xem
4
download

Quyết định số 120-LĐ/QĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 120-LĐ/QĐ về việc ban hành bản danh mục số 1 các chức danh đầy đủ viên chức Bộ Văn hoá và chuyên ngành báo chí xuất bản ; biểu diễn nghệ thuật ; thư viện do Bộ trưởng Bộ lao động ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 120-LĐ/QĐ

 1. B LAO NG C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 120-L /Q Hà N i, ngày 06 tháng 6 năm 1985 QUY T NNH C A B TRƯ NG B LAO NG S 120-L /Q NGÀY 6 THÁNG 6 NĂM 1985 BAN HÀNH B N DANH M C S 1 CÁC CH C DANH Y VIÊN CH C B VĂN HOÁ VÀ CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ XU T B N; BI U DI N NGH THU T; THƯ VI N B TRƯ NG B LAO NG Căn c Quy t nh s 36-CP ngày 2-2-1980 c a H i ng Chính ph và Ch th s 277-TTg ngày 1-10-1980 c a Th tư ng Chính ph v vi c nghiên c u xây d ng danh m c và tiêu chu n nghi p v các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15 tháng 7 năm 1982 c a H i ng B trư ng ban hành b n danh m c s 1 các ch c v viên ch c Nhà nư c; Căn c i u 2 Ch th s 124-H BT ngày 7-11-1983 c a H i ng B trư ng; Theo ngh c a B trư ng B Văn hoá và k t lu n c a cu c h p Ti u ban danh m c và tiêu chu n nghi p v viên ch c Nhà nư c ngày 13-3-1985; QUY T NNH: i u1 Nay ban hành b n danh m c s 1 ch c danh y các ch c v viên ch c B Văn hoá g m 103 ch c danh và chuyên ngành báo chí; xu t b n; bi u di n ngh thu t; thư vi n g m: 156 ch c danh. Trong ó: - Ch c danh y c a báo, t p chí, t p san, b n tin: 33 ch c danh. - Ch c danh y c a nhà xu t b n: 24 ch c danh. - Ch c danh y c a ơn v bi u di n ngh thu t: 80 ch c danh. - Ch c danh y c a thư vi n: 19 ch c danh (có b n danh m c ính kèm). i u2 Căn c b n danh m c này, B Văn hoá ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v theo i m 3 c a Ch th s 124-H BT c a H i ng B trư ng và t ch c hư ng d n th c hi n h th ng ch c danh viên ch c này trong toàn ngành nh m em l i hi u qu thi t th c làm cho b máy g n nh , tăng cư ng hi u l c qu n lý trên m i m t công tác.
 2. i u3 Tiêu chuNn nghi p v c a ch c danh y thu c 4 chuyên ngành: báo chí, xu t b n, bi u di n ngh thu t, thư vi n s do B trư ng B Văn hoá ra quy t nh ban hành hư ng d n ng d ng th nghi m và ti p t c hoàn thi n. i u4 Quy t nh này có hi u l c thi hành t ngày ký, các văn b n trư c ây trái v i văn b n này u bãi b . i u5 B trư ng B Văn hoá và các B , các U ban Nhà nư c, các cơ quan khác thu c H i ng B trư ng, U ban nhân dân các t nh, thành ph , c khu tr c thu c Trung ương và cơ s s d ng các ch c danh viên ch c ngành văn hoá có trách nhi m thi hành Quy t nh này. I. N I DUNG B N DANH M C S 1 B VĂN HOÁ VÀ CHUYÊN NGÀNH:BÁO CHÍ, XU T B N, BI U DI N NGH THU T, THƯ VI N. Căn c Quy t nh s 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng và các quy nh trong b n danh m c s 1 (ch c danh g c) ã ban hành; b n danh m c s 1 ch c danh y các viên ch c ngành Văn hoá ban hành theo Quy t nh s 120-L - Q ngày 6 tháng 6 năm 1985 bao g m: 1. Ch c danh y c a B Văn hoá t Trung ương n a phương và cơ s : Lo i A: Viên ch c lãnh o: 103 ch c danh y Nhóm 9: 92 ch c danh y Nhóm 8: 11 ch c danh y 2. Ch c danh y c a chuyên ngành, t p chí, t p san, b n tin: Lo i A: Viên ch c lãnh o: 11 Nhóm 9: 4 ch c danh y Nhóm 8: 7 ch c danh y Lo i B: Viên ch c chuyên môn: 22 Nhóm 5: 22 3. Ch c danh y c a chuyên ngành xu t b n (cho nhà xu t b n). Lo i A: Viên ch c lãnh o: 8 ch c danh y
 3. Nhóm 9: 3 ch c danh y Nhóm 8: 5 ch c danh y Lo i B: Viên ch c chuyên môn: 16 ch c danh y Nhóm 5: 16 ch c danh y 4. Ch c danh y c a ơn v bi u di n ngh thu t: Lo i A: Viên ch c lãnh o: 17 ch c danh y Nhóm 9: 6 ch c danh y Nhóm 8: 11 ch c danh y Lo i B: Viên ch c chuyên môn: 63 ch c danh y Nhóm 5: 63 ch c danh y 5. Ch c danh y c a thư vi n (cho 1 thư vi n) Lo i A: Viên ch c lãnh o: 10 ch c danh y Nhóm 9: 3 ch c danh y Nhóm 8: 7 ch c danh y Lo i B: Viên ch c chuyên môn: 5 ch c danh y Nhóm 5: 8 ch c danh y Lo i C: Viên ch c th c hi n nghi p v k thu t: 1 ch c danh y Nhóm 1: 1 ch c danh y II. QUY NNH S D NG D a theo quy nh v ph m vi s d ng i v i m i ch c danh ghi trong b n danh m c s 1 các ch c danh y c a B Văn hoá và chuyên ngành: báo chí, xu t b n, bi u di n ngh thu t, thư vi n. B Văn hoá ti n hành xây d ng tiêu chuNn nghi p v và hư ng d n cho các ơn v tr c thu c và toàn ngành trong toàn qu c áp d ng. M i ch c danh y ư cs d ng trong th c t ph i có n i dung lao ng úng v i lu n ch ng khoa h c ã nghiên c u khi hình thành các ch c danh ó và B Văn hoá hư ng d n n i dung cho cơ s và cho t ng ngư i. Khi có trư ng h p thay i các n i dung lao ng cơ quan ch qu n
 4. ph i báo v i B Văn hoá và bàn b c v i B Lao ng (theo i u 2 c a Quy t nh 117-H BT ngày 15-7-1982 c a H i ng B trư ng) s a i ho c ngo i l . B n danh m c s 1 ch c danh y các ch c v viên ch c B Văn hoá và chuyên ngành: báo chí, xu t b n, bi u di n ngh thu t, thư vi n (xem b n danh m c ính kèm). ào Thi n Thi ( ã ký) CH C DANH Y VIÊN CH C CHUYÊN NGÀNH BÁO CHÍ - XU T B N - BI U DI N NGH THU T - THƯ VI N TT Nhóm Ch c Mã Ch c danh y Ph m vi s danh s d ng g c 117- H BT 1 2 3 4 5 6 Ch c danh y c a báo, t p chí, t p san, b n tin. 1 9 T ng 9110 T ng biên t p báo, t p san, b n biên t p tin 2 Phó t ng biên t p ph trách T nh, thành biên t p ph , c khu, ngành Trung ương 3 Phó t ng biên t p ph trách thư ký toà so n. 4 Phó t ng biên t p ph trách tr s . 5 8 Trư ng 8110 Trư ng ban biên d ch t p chí, ban t p san. 6 Trư ng ban b n c báo, t p chí, t p san, b n tin. 7 Trư ng ban biên t p báo, t p chí, t p san, b n tin. 8 Trư ng ban thư ký toà so n báo, t p chí, t p san, b n tin. 9 Trư ng ban tư li u báo, t p
 5. chí, b n tin. 10 Trư ng ban tr s báo, t p chí, t p san, b n tin. 11 8 Trư ng 8210 Trư ng chi nhánh báo, t p chí, chi nhánh t p san, b n tin. 12 5 Ngư i 5210 Ngư i biên d ch c p I t p chí, biên d ch t p san. 13 Ngư i biên d ch c p II t p chí, t p san. 14 Ngư i biên d ch c p III t p chí, t p san. 15 Ngư i biên d ch c p cao t p chí, t p san. 16 5 Ngư i 5220 Ngư i biên t p c p I báo, t p biên t p t p chí, t p san, b n tin. 17 Ngư i biên t p c p II báo, t p chí, t p san, b n tin. 18 Ngư i biên t p c p III báo, t p chí, t p san, b n tin. 19 Ngư i biên t p c p cao báo, t p chí, t p san, b n tin. 20 5 Ngư i 5230 Ngư i bình lu n báo, t p chí. bình lu n 21 5 Ngư i 5250 Ngư i hi u ính t p chí, t p hi u san ính 22 5 Phóng 5400 Phóng viên báo c p I viên 23 Phóng viên báo c p II 24 Phóng viên báo c p III 25 Phóng viên báo c bi t 26 Phóng viên báo nh c p I 27 Phóng viên báo nh c p II 28 Phóng viên báo nh c p III 29 Phóng viên báo nh c bi t 30 5 Chuyên Chuyên viên s n xu t báo, t p
 6. viên chí, t p san, b n tin. 31 Chuyên viên phát hành báo, t p chí, t p san, b n tin. 32 5 Cán s Cán s xu t b n báo, t p chí, t p san, b n tin. 33 Cán s phát hành báo, t p chí, t p san, b n tin. Ch c danh y c a m t nhà xu t b n 1 9 Giám 9080 Giám c nhà xu t b n Ph m vi s d ng c các t nh, thành ph , c khu và các ngành trung ương 2 Phó giám c th nh t (T ng biên t p). 3 Phó giám c ph trách s n xu t. 4 8 Trư ng Trư ng ban biên t p n i dung ban sách 5 Trư ng ban biên t p m thu t sách. 6 8 Trư ng Trư ng chi nhánh các nhà xu t chi b n nhánh 7 8 Trư ng Trư ng phòng biên t p k phòng thu t sách 8 Trư ng phòng s a b n in th . 9 5 Chuyên Chuyên viên xu t b n sách. viên 10 5 Cán s Cán s xu t b n sách. 11 5 Ngư i Tr lý biên t p n i dung sách biên t p Ngư i biên t p n i dung sách c pI 13 Ngư i biên t p n i dung sách c p II 14 Ngư i biên t p n i dung sách
 7. c p III 15 Ngư i biên t p m thu t sách c pI 16 Ngư i biên t p m thu t sách c p II 17 Ngư i biên t p m thu t sách c p III 18 Ngư i biên t p k thu t sách c pI 19 Ngư i biên t p k thu t sách c p II 20 Ngư i biên t p k thu t sách c p III 21 5 Ho sĩ ho sách. 22 Ho sĩ minh ho sách. 23 5 K thu t viên ch p nh cho các lo i sách 24 5 Ngư i s a b n in cho các lo i sách. Ch c danh y c a các ơn v bi u di n ngh thu t 1 9 Giám 9080 Giám c nhà hát Các nhà hát bi u c di n ngh thu t c a trung ương và a phương và a phương các oàn ngh thu t c a trung ương và a phương 2 Phó giám c ph trách ngh thu t 3 Phó giám c ph trách kinh t . 4 9 Trư ng Trư ng oàn bi u di n ngh oàn 5 Phó oàn ph trách ngh thu t. 6 Phó oàn ph trách kinh t 7 8 Trư ng Trư ng bi u di n xi c
 8. oàn 8 8 Trư ng Trư ng ài sân kh u. ài 9 8 Trư ng Trư ng i di n viên k ch hát i 10 Trư ng i di n viên múa r i. 11 Trư ng i di n viên k ch nói. 12 Trư ng i di n viên xi c 13 Trư ng i di n viên ca. 14 Trư ng i di n viên múa. 15 Trư ng i di n viên nh c. 16 Trư ng i di n viên h p xư ng. 17 8 Trư ng Trư ng phòng ngh thu t các phòng nhà hát, oàn bi u di n. 18 5 Di n Di n viên k ch nói, k ch hát viên c pI 19 Di n viên k ch nói, k ch hát c p II 20 Di n viên k ch nói, k ch hát c p III 21 Di n viên múa r i c p I 22 Di n viên múa r i c p II 23 Di n viên múa r i c p III 24 Di n viên xi c ngư i c p I 25 Di n viên xi c ngư i c p II 26 Di n viên xi c ngư i c p III 27 Di n viên xi c ng v t c p I 28 Di n viên xi c ng v t c p II 29 Di n viên xi c ng v t c p III 30 Di n viên o thu t c p I 31 Di n viên o thu t c p II 32 Di n viên o thu t c p III
 9. 33 Di n viên h xi c c p I 34 Di n viên h xi c c p II 35 Di n viên h xi c c p III 36 Di n viên hát c p I 37 Di n viên hát c p II 38 Di n viên hát c p III 39 Di n viên nh c c p I 40 Di n viên nh c c p II 41 Di n viên nh c c p III 42 Di n viên múa c p I 43 Di n viên múa c p II 44 Di n viên múa c p III 45 5 Ho sĩ 5110 Ho sĩ sân kh u c p I 46 Ho sĩ sân kh u c p II 47 Ho sĩ sân kh u c p III 48 Ho sĩ th hi n m thu t sân kh u c p I 49 Ho sĩ th hi n m thu t sân kh u c p II 50 Ho sĩ th hi n m thu t sân kh u c p III 51 5 K thu t 5140 K thu t ánh sáng sân kh u viên ánh sáng 52 5 K thu t K thu t âm thanh sân kh u viên âm thanh 53 5 K sư K sư ánh sáng sân kh u ánh sáng 54 5 K sư K sư âm thanh sân kh u âm thanh 55 5 Ngư i 5220 Ngư i biên t p âm nh c c p I biên t p 56 Ngư i biên t p âm nh c c p II 57 Ngư i biên t p âm nh c c p III
 10. 58 Ngư i biên t p sân kh u c p I 59 Ngư i biên t p sân kh u c p II 60 Ngư i biên t p sân kh u c p III 61 5 Ngư i 5240 Ngư i ch huy dàn nh c, h p ch huy xư ng c p I 62 Ngư i ch huy dàn nh c, h p xư ng c p II 63 Ngư i ch huy dàn nh c, h p xư ng c p III 64 Ngư i ch huy h u ài. 65 5 Ngư i Ngư i dàn d ng múa c p I dàn d ng múa 66 Ngư i dàn d ng múa c p II 67 5 Ngư i Ngư i m àn c p I m àn 68 Ngư i m àn c p II 69 5 Nhà o 5310 Ngư i o di n k ch hát, k ch di n nói, múa r i c p I 70 Nhà o di n k ch hát, k ch nói, múa r i c p II 71 Nhà o di n k ch hát, k ch nói, múa r i c p III 72 Nhà o di n xi c c p I 73 Nhà o di n xi c c p II 74 Nhà o di n xi c c p III 75 Nhà o di n nh c k ch c p I 76 Nhà o di n nh c k ch c p II 77 Nhà o di n nh c k ch c p III 78 5 Nhà biên 5320 Nhà biên o múa c p I o múa 79 Nhà biên o múa c p II 80 Nhà biên o múa c p III
 11. Ch c danh y c a m t thư vi n 1 9 Giám 9080 Giám c thư vi n Ph m vi s d ng c cho các t nh, thành ph , c khu và các ngành Trung ương 2 9081 Phó giám c ph trách xây d ng v n tài li u và x lý k thu t 3 9082 Phó giám c ph trách ph c v ngư i c, và thông tin thư m c 4 8 Trư ng 8310 Trư ng phòng b sung phòng 5 Trư ng phòng biên m c 6 Trư ng phòng phân lo i 7 Trư ng phòng ph c v ngư i c 8 Trư ng phòng hư ng d n nghi p v 9 Trư ng phòng lưu văn hoá phNm 10 8 Trư ng 5020 Trư ng thư vi n Ph m vi s d ng thư vi n cho các t nh, thành ph , c khu và các ngành Trung ương 11 5 Thư vi n Thư vi n viên tr lý viên 12 Thư vi n viên c p I 13 Thư vi n viên c p II 14 Thư vi n viên c p III 15 5 Thư m c Thư m c viên tr lý viên 16 Thư m c viên c p I 17 Thư m c viên c p II 18 Thư m c viên c p III
 12. 19 Nhân Nhân viên thư vi n viên B N DANH M C S 1 CH C DANH Y VIÊN CH C CHUYÊN NGÀNH VĂN HOÁ (Nhóm 9 các ơn v tr c thu c B Văn hoá Trung ương, nhóm 8 các cơ quan ch c năng v qu n lý Nhà nư c t Trung ương n xã) TT Nhóm Ch c Mã Ch c danh y Ph m vi s danh s d ng g c 117- H BT 1 2 3 4 5 6 1 9 B 9010 B trư ng B Văn hoá. trư ng 2 9011 Th trư ng Th nh t B Văn hoá. 3 9012 Th trư ng B Văn hoá. 4 C c 9050 C c trư ng C c âm nh c và trư ng múa. 5 9050 C c trư ng C c i n nh. 6 9050 C c trư ng C c B o t n b o tàng. 7 9050 C c trư ng C c M thu t. 8 9050 C c trư ng C c Ngh thu t sân kh u. 9 9050 C c trư ng C c thông tin c ng 10 9050 C c trư ng C c tri n lãm. 11 9050 C c trư ng C c thư vi n. 12 9050 C c trư ng C c văn hoá qu n chúng. 13 9050 C c trư ng C c xu t b n và báo chí. 14 Giám 9080 Giám c b o tàng âm nh c. c
 13. 15 9080 Giám c b o tàng cách m ng. 16 9080 Giám c b o tàng l ch s . 17 9080 Giám c b o tàng m thu t. 18 9080 Giám c b o tàng sân kh u. 19 9080 Giám c b o tàng Vi c B c. 20 9080 Giám c Công ty bi u di n ngh thu t Vi t Nam. 21 9080 Giám c Công ty m thu t. T i Hà N i, thành ph H Chí Minh 22 9080 Giám c Công ty tri n lãm và nhi p nh 23 9080 Giám c Công ty phát00ành sách (T i t. ph H Chí Minh) 24 9080 Giám c Công ty v t tư i n (T i Hà N i, thành nh ph H Chí Minh) 25 9080 Giám c Công ty v t phNm (T i Hà N i, thành văn hoá ph H Chí Minh) 26 9080 Giám c Công ty v t tư ngành (T i Hà N i, thành in ph H Chí Minh) 27 9080 Giám c Công ty xu t nh p khNu sách báo văn hoá phNm. 28 9080 Giám c Công ty xu t nh p khNu và phát hành phim Vi t Nam. 29 9080 Giám c Công ty xây d ng 30 9080 Giám c dàn nh c giao hư ng 31 9180 Giám c Liên oàn xi c Vi t Nam 32 9180 Giám c khu di tích và i u dư ng Trung ương 33 9180 Giám c nh c vi n Hà N i, TP H Chí Minh 34 9180 Giám c Nhà hát ca múa nh c 35 9180 Giám c Nhà hát nh c vũ k ch 36 9180 Giám c Nhà hát k ch nói
 14. Trung ương 37 9180 Giám c Nhà hát tu i tr 38 9180 Giám c Nhà hát múa r i Trung ương 39 9180 Giám c Nhà hát c i lương Trung ương 40 9180 Giám c Nhà xu t b n văn hoá 41 9180 Giám c Nhà xu t b n văn h c 42 9180 Giám c Nhà xu t b n ngo i văn 43 9180 Giám c Nhà máy in Ti n b Tr n Phú Th ng Nh t Kh c h c k thu t 44 9180 Giám c Nhà hát chèo Trung ương 45 9180 Giám c Trung tâm hư ng d n phương pháp công tác câu l c b Trung ương 46 9180 Giám c Trung tâm tranh c ng Vi t Nam. 47 9180 Giám c Trung tâm tri n lãm thành t u kinh t k thu t Vi t Nam 48 9180 Giám c S Văn hoá - Thông t nh, thành ph , tin c khu 49 9180 Giám c Thư vi n qu c gia 50 9180 Giám c Xí nghi p tu s a và b o qu n di tích Trung ương 51 9180 Giám c Xí nghi p phim truy n Vi t Nam 52 9 9180 Giám c Xí nghi p phim tài li u và khoa h c Trung ương 53 9180 Giám c Xí nghi p phim t ng h p thành ph H Chí Minh 54 9180 Giám c Xí nghi p phim ho t hình Vi t Nam
 15. 55 9180 Giám c Xí nghi p phim èn chi u Vi t Nam 56 9180 Giám c Xí nghi p thi t b i n nh 57 9180 Giám c Xí nghi p in tráng phim 58 9180 Giám c Xí nghi p nh c c Vi t Nam 59 9180 Giám c Xí nghi p v t li u nh c c 60 9180 Giám c Xí nghi p m phNm h c phNm 61 9180 Giám c Xí nghi p s n xu t ĩa hát và băng âm thanh. 62 9180 Giám c Xí nghi p s n xu t ch in 63 9180 Giám c Xí nghi p thi t k các công trình văn hoá 64 Trư ng 9090 Trư ng oàn tu ng Trung ( oàn tu ng B c oàn ương và Nam) 65 9090 Trư ng oàn ca múa dân gian (t i Vi t B c) Trung ương 66 Hi u 9090 Hi u trư ng trư ng ih c (Hà N i, TP H trư ng m thu t Chí Minh) 67 Hi u 9090 Hi u trư ng trư ng ih c trư ng văn hoá Hà N i 68 9090 Hi u trư ng trư ng i h c sân kh u i n nh Hà N i 69 9090 Hi u trư ng trư ng Cao ng ngh thu t Hu 70 9090 Hi u trư ng Trư ng xi c Vi t Nam 71 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c (Hà N i, TP H i n nh Chí Minh) 72 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c m thu t trang trí ng Nai 73 9090 Hi u trư ng trư ng múa Vi t Nam
 16. 74 9090 Hi u trư ng Trư ng ngh thu t sân kh u thành ph H Chí Minh 75 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c (T i Tây B c Vi t văn hoá ngh thu t B c,Tây Nguyên) 76 9090 Hi u trư ng Trư ng văn hoá thành ph H Chí Minh 77 9090 Hi u trư ng Trư ng trung h c k thu t in 78 9090 Hi u trư ng Trư ng vi t văn Nguy n Du 79 9090 Hi u trư ng Trư ng b i dư ng cán b qu n lý 80 9 T ng 9110 T ng biên t p T p chí i n nh biên t p 81 9110 T ng biên t p T p chí nghiên c u ngh thu t 82 9110 T ng biên t p Báo văn hoá ngh thu t 83 T ng 9130 T ng giám c Liên hi p các giám c xí nghi p in 84 9130 T ng giám c T ng công ty phát hành sách 85 9130 T ng giám c T ng công ty v t phNm văn hoá 86 9 Vi n 9180 Vi n trư ng Vi n âm nh c và trư ng múa 87 9180 Vi n trư ng Vi n m thu t 88 9180 Vi n trư ng Vi n sân kh u 89 9180 Vi n trư ng Vi n tư li u phim qu c gia 90 9180 Vi n trư ng Vi n k thu t i n nh 91 9180 Vi n trư ng Vi n k thu t in 92 9180 Vi n trư ng Vi n văn hoá 93 8 Chánh 8020 Chánh văn phòng B Văn hoá văn phòng
 17. 94 8 Trư ng 8170 Trư ng ban Thanh tra và pháp ban ch B Văn hoá 95 8170 Trư ng ban Văn hoá và thông tin xã, phư ng, th tr n 96 8 Trư ng 8310 Trư ng phòng nghi p v văn phòng hoá S văn hoá thông tin t nh, thành ph , c khu 97 8310 Trư ng phòng nghi p v thông tin S văn hoá - thông tin t nh, thành ph , c khu 98 8310 Trư ng phòng văn hoá và thông tin huy n, qu n, th xã 99 8 V 8390 V trư ng V t ch c cán b trư ng B Văn hoá 100 8390 V trư ng V ào t o B Văn hoá 101 8390 V trư ng V tài chính - k toán B Văn hoá 102 8390 V trư ng V k ho ch B Văn hoá 103 8390 V trư ng V h p tác qu c t B Văn hoá.
Đồng bộ tài khoản