Quyết định số 1205/QĐ-VPCP

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
52
lượt xem
3
download

Quyết định số 1205/QĐ-VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1205/QĐ-VPCP về việc thôi giữ hàm Vụ phó đối với cán bộ, công chức do Văn phòng Chính phủ ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1205/QĐ-VPCP

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T **** NAM c l p - T do - H nh phúc **** S :1205/Q -VPCP Hà N i, ngày 08 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C THÔI GI HÀM V PHÓ I V I CÁN B , CÔNG CH C B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c yêu c u, nhi m v công tác; Theo ngh c a ông V trư ng V T ch c Cán b Văn phòng Chính ph , QUY T NNH i u 1. Ông Nguy n Th ô, thôi gi hàm V phó V Quan h Qu c t , chuy n công tác khác. i u 2. Ông Nguy n Th ô thôi hư ng ph c p ch c hàm V phó, h s 0,8 theo quy nh hi n hành c a Nhà nư c. i u 3. Các ông V trư ng V T ch c Cán b , V trư ng V Quan h Qu c t , C c trư ng C c Qu n tr -Tài v và ông Nguy n Th ô ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này k t ngày ký./. B TRƯ NG, CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 3; - BTCN Nguy n Xuân Phúc ( bi t); - Các V , C c, ơn v thu c VPCP; - VP ng u , Công oàn; - Website CP; Nguy n Xuân Phúc - Phòng Tài v ; - Lưu: VT, TCCB (5b), xa 45
Đồng bộ tài khoản