intTypePromotion=3

Quyết định Số: 1207/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Kha Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
94
lượt xem
3
download

Quyết định Số: 1207/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------Số: 1207/QĐ-BNN-TCCB CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định Số: 1207/QĐ-BNN-TCCB

  1. BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT PHÁT TRIỂN NÔNG NAM THÔN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- -------------- Số: 1207/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội, ngày 07 tháng 05 năm 2010 QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP CÁC TIỂU BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ về việc sửa đổi điều 3 Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Căn cứ Quyết định số 1027/QĐ-TTg ngày 09/4/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia về đào tạo theo nhu cầu xã hội giai đoạn 2009 - 2015; Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, QUYẾT ĐỊNH: Điều 1. Thành lập 05 tiểu ban xây dựng Đề án phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (có danh sách kèm theo). Điều 2. Các tiểu ban có nhiệm vụ điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo các lĩnh vực được phân công. Các Tiểu ban có nhiệm vụ hoàn thành Đề án báo cáo Bộ trước ngày 30/7/2010. Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ và cán bộ có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nơi nhận: - Như Điều 3; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Ban Chỉ đạo Đào tạo theo NCXH Bộ NN; Đào Xuân Học
  2. - Lưu: VT, TCCB. DANH SÁCH CÁC TIỂU BAN XÂY DỰNG ĐỀ ÁN PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC NGÀNH NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT (Kèm theo Quyết định số 1207/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/5/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 1. Tiểu ban điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực lĩnh vực Nông nghiệp 1. Ông Nguyễn Văn Tuất, Phó Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam - Trưởng tiểu ban; 2. Ông Trần Đức Viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Phó Trưởng tiểu ban; 3. Ông Nghiêm Xuân Hội, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm - Ủy viên; 4. Ông Hoàng Kim Giao, Cục trưởng Cục Chăn nuôi - Ủy viên; 5. Ông Phạm Đồng Quảng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt - Ủy viên; 6. Ông Trần Quốc Việt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng lương thực - Thực phẩm - Ủy viên; 7. Ông Phạm Thanh Hải, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng NN&PTNT Bắc Bộ - Ủy viên, thư ký Tiểu Ban; 2. Tiểu ban điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực lĩnh vực Lâm nghiệp 1. Ông Trần Hữu Viên, Hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp - Trưởng tiểu ban; 2. Ông Nguyễn Hoàng Nghĩa, Viện trưởng Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt Nam - Phó Trưởng tiểu ban; 3. Ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên; 4. Bà Phạm Minh Thoa, Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế, Tổng cục Lâm nghiệp - Ủy viên; 5. Ông Trần Đức Sinh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam - Ủy viên; 6. Ông Khúc Đình Thành, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nông lâm Đông Bắc - Ủy viên; 2
  3. 7. Ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Lâm nghiệp - Ủy viên, thư ký Tiểu Ban. 3. Tiểu ban điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực lĩnh vực Thủy lợi 1. Ông Nguyễn Quang Kim, Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi - Trưởng tiểu ban; 2. Ông Lê Mạnh Hùng, Viện Khoa học Thủy lợi Việt Nam - Phó Trưởng tiểu ban; 3. Ông Nguyễn Xuân Diệu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi - Ủy viên; 4. Ông Đinh Văn Xô, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty xây dựng Thủy lợi 4 - Ủy viên; 5. Ông Bùi Nam Sách, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi - Ủy viên; 6. Ông Nguyễn Ngọc Anh, Viện trưởng Viện Quy hoạch Thủy lợi Miền Nam - Ủy viên; 7. Ông Trịnh Minh Thụ, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Thủy lợi - Ủy viên, Thư ký Tiểu ban. 4. Tiểu ban điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực lĩnh vực Thủy sản 1. Ông Nguyễn Văn Việt, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thủy sản - Trưởng tiểu ban; 2. Ông Nguyễn Việt Nam, Phó Viện trưởng Viện Kinh tế và Quy hoạch Thủy sản - Phó trưởng tiểu ban; 3. Ông Phạm Anh Tuấn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản - Ủy viên; 4. Ông Lê Thanh Lựu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I - Ủy viên; 5. Ông Hoàng Đình Yên, Phó Cục trưởng Cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi Thủy sản - Ủy viên; 6. Ông Nguyễn Quang Hùng, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Hải sản - Ủy viên; 7. Ông Trần Thanh Bình, Trưởng phòng HTQT - KHCN Trường Cao đẳng Thủy sản - Ủy viên, thư ký Tiểu Ban. 5. Tiểu ban điều tra, xây dựng Đề án phát triển nhân lực lĩnh vực Phát triển nông thôn 1. Ông Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn - Trưởng tiểu ban; 3
  4. 2. Ông Phạm Vân Đình, Đại học Nông nghiệp Hà Nội - Phó Trưởng tiểu ban; 3. Ông Hoàng Văn Chính, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT I - Ủy viên; 4. Ông Nguyễn Thắng, Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý Nông nghiệp và PTNT II - Ủy viên; 5. Ông Tăng Minh Lộc, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và PTNT - Ủy viên; 6. Ông Phạm Quang Bình, Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Rau quả, nông sản - Ủy viên; 7. Ông Kim Văn Tiêu, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia - Ủy viên, thư ký Tiểu Ban. 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản