Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:54

0
48
lượt xem
3
download

Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật bị bãi bỏ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/1999/QĐ-BTC

 1. B TÀI CHÍNH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ********* S : 121/1999/Q -BTC Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1999 QUY T NNH C A B TR Ư NG B TÀ I C H ÍNH S 1 2 1 / 1 9 9 9 / Q -BTC NGÀY 1 THÁNG 1 0 NĂM 1 9 9 9 V V I C C ÔNG B DA NH M C VĂ N B N QUY P H M P HÁP LU T B N B Ã I B B TRƯ NG B TÀI CHÍNH Căn c Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t ngày 12 tháng 11 năm 1996; Căn c Ngh nh s 101/CP ngày 23/9/1997 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t ban hành văn b n quy ph m pháp lu t; Căn c Quy t nh s 355/TTg ngày 28 tháng 5 năm 1997 c a Th tư ng Chính ph v thành l p Ban ch o c a Chính ph v T ng rà sát và h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t và k ho ch t ng rà sát, h th ng hoá văn b n quy ph m pháp lu t trong năm 1997-1998; Căn c Ngh nh s 178-CP ngày 28/10/1994 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và t ch c b máy B Tài chính; Theo ngh c a V trư ng V Chính sách tài chính; Th trư ng các ơn v thu c và tr c thu c B ; QUY T NNH i u 1 : Nay công b danh m c văn b n quy ph m pháp lu t do Ban Tài chính ban hành n ngày 30 tháng 4 năm 1998 ã h t hi u l c thi hành g m 759 văn b n (Có danh m c kèm theo). i u 2 : Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 3 : Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph , U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các ơn v thu c, tr c thu c B Tài chính có trách nhi m thi hành Quy t nh này. Nguy n Sinh Hùng ( ã ký) B TÀI CHÍNH M us 2 DANH M C VĂN B N H T HI U L C, Ã BN BÃI B HO C Ã Ư C T H A Y T H D O B T À I C H ÍN H B A N H À N H N NGÀY 30 THÁNG 4 NĂM 1998 (Kèm theo Quy t nh s 121/1999/Q -BTC ngày 1 tháng 10 năm 1999) ST Hình th c S văn b n Ngày ban Trích y u n i dung T văn b n hành 1 2 3 4 5 I. LĨNH V C THU
 2. 1 Thông tư 46/TC/TNN 12-02- V vi c thi hành chính sách thu nông 1997 nghi p i v i t tr ng cây công ngi p dài ngày và cây ăn trái 2 Thông tư 12TC/TNN 07-11- Hư ng d n thi hành chính sách mi n 1977 gi m thu nông nghi p các t nh thành ph phía b c. 3 Thông tư 226CT/TNN 22-07- Hư ng d n bi n pháp tính thu , n p 1978 thu và mi n gi m thu nông nghi p i v i h p tác xã s n xu t nông nghi p mi n Nam. 4 Thông tư 21CT/TNN 04-11- Thi hành chính sách mi n gi m thu 1978 nông nghi p vùng m t mùa do bão l t 5 Thông tư 24TC/TNN 26-12- V vi c ki n toàn Ban thu nông 1978 nghi p các xã thu c t nh, thành ph mi n Nam. 6 Thông tư 10TC/TNN 04-09- Thu thu i v i các t ch c, t p th 1979 lương y nuôi tr ng, ch bi n dư c li u theo Ngh quy t s 266/CP c a H i ng B trư ng 7 Quy t nh 270 08-12- V t ch c b máy C c thu công c aB TC/Q /TCC 1980 thương nghi p. trư ng BTC B 8 Thông tư 28/TC/TNN 27-10- Hư ng d n vi c xác nh s n lư ng 1981 tính thu ru ng 1 v chuy n thành hai v 9 Thông tư 11TC/TNN 31-03- Hư ng d n thi hành Pháp l nh c a H i 1993 ng Nhà nư c và Ngh nh c a H i ng B trư ng v Thu nông nghi p 10 Quy t nh 66/TC/TNN 05-07- Quy nh t m th i di n tích t ư c c aB 1983 mi n thu nông nghi p trư ng BTC 11 Quy t nh 258 06-10- V vi c t ch c b máy C c thu Qu c c aB TC/Q /TCC 1983 doanh thu c B Tài chính trư ng BTC B 12 Thông tư 31-TC/TQD 06-10- Hư ng d n v ch c trách, nhi m v t 1983 ch c b máy thu Qu c doanh và qu n lý tài chính 13 Thông tư 49-TC/TNN 31-12- Quy nh v t ch c b máy thu nông 1983 nghi p cơ quan tài chính các c p 14 Thông tư 50/TNN 31-12- Ch thư ng l p, s d ng khen 1983 thư ng thu nông nghi p. 15 Thông tư 14/TNN 21-03- Quy nh s lư ng cán b Ban thu 1984 nông nghi p xã và Ch tr c p cán
 3. b thu xã 16 Thông tư 2TC/TNN 01-02- Hư ng d n vi c gi m mi n thu nông 1985 nghi p i v i h thương binh li t s i s ng có nhi u khó khăn 17 Thông tư 35/TC/TNN 28-10- Hư ng d n t ch c thu n p thu nông 1986 nghi p b ng hi n v t nông s n 18 Quy t nh 442- 31-12- S p x p l i t ch c b máy c a C c c aB TC/TCCB 1986 thu công thương nghi p trư ng BTC 19 Thông tư 31/TC/CTN 15-05- Quy nh x lý i v i trư ng h p m t 1987 ch ng t Thu Công thương nghi p 20 Quy t nh 275 TC/TCT 31-08- Quy t nh c a B trư ng B Tài c aB 1987 chính v/v th ng nhát phát hành qu n lý trư ng BTC và s d ng vé ph t ti n, biên lai thu ti n ph t trong vi c x ph t b ng bi n pháp hành chính các hành vi vi ph m pháp lu t 21 Thông tư 75/TC/CTN 29-12- Thi hành Ngh nh s 222/H BT 1987 ngày 5/12/87 c a H i ng B trư ng v l phí trư c b và l phí ch ng thư. 22 Thông tư 05TC/TCT 03-02- Hư ng d n Ngh nh s 09/H BT c a 1988 H i ng b trư ng v thu sát sinh 23 Thông tư 04-TC/TCCB 03-03- Hư ng d n th c hi n Quy t nh s 1989 156-H BT c a H i ng B trư ng v t ch c b máy thu Qu c doanh và thu cơ quan tài chính các c p 24 Thông tư 06 TC/CTN 16-03- Hư ng d n vi c thu n p thu i v i xí 1989 nghi p có v n u tư nư c ngoài và bên nư c ngoài h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng 25 Thông tư 09 TC/TNN 20-04- Hư ng d n t ch c thu n p, thanh toán 1989 qu n lý và s d ng thóc thu nông nghi p 26 Thông tư 10-TC/CTN 20-04- Ch thu khai thác vàng t lòng t 1989 thu c khu v c t p th , cá th 27 Thông tư 17 TC/TC N 23-05- Thu n p l phí xét ơn và l phí kinh 1989 doanh c a các trư ng h p có v n nư c ngoài u tư. 28 Thông tư 19 TC/CTN 05-06- Qu n lý thu thu cơ s kinh t c a 1989 oàn thanh niên c ng s n H Chí Minh. 29 Thông tư 20 TC/CTN 06-06- Thi hành Pháp l nh và Ngh nh c a 1989 H i ng B trư ng s a i b sung
 4. m t s i u Pháp l nh và thu công thương nghi p và thu hàng hoá 30 Thông tư 21 TC/TNN 14-06- Hư ng d n v thanh toán n thu nông 1989 nghi p và n thóc h p ng kinh t hai chi u. 31 Thông tư 23 TC/TNN 17-06- Hư ng d n thi hành Pháp l nh c a H i 1989 ng Nhà nư c và Ngh nh s 52 c a H i ng B trư ng v thu nông nghi p. 32 Thông tư 61 TC/TNN 22-12- Hư ng d n thu thu nông nghi p b ng 1989 ti n 33 Thông tư 61 TC/TCT 01-03- Quy nh v i u ch nh h ng t tính 1990 thu nông nghi p các năm 1990 n 1994 34 Thông tư 16TC/TCT 13-03- Hư ng d n thi hành Ngh nh 1990 61/H BT c a H i ng B trư ng. 35 Thông tư 18 TC/TCT 17-03- Hư ng d n thi hành... v vi c mi n 1990 thu nông nghi p 1 năm theo Di chúc c a Ch t ch H Chí Minh 36 Thông tư 23 TC/TCT 26-05- Hư ng d n tính thu , l p b thu và 1990 thu thu nông nghi p i v i các Công ty cao su 37 Thông tư 43TC/TCT 26-09- Hư ng d n c th chính sách thu 1990 nông nghi p i v i vi c phát tri n kinh t xã h i mi n núi 38 Thông tư 45TC/TCT 04-10- Hư ng d n thi hành Lu t thu doanh 1990 thu 39 Thông tư 47TC/TCT 04-10- Hư ng d n thi hành Lu t thu l i t c 1990 40 Thông tư 46TC/TCT 04-10- Hư ng d n thi hành Lu t thu tiêu th 1990 c bi t 41 Thông tư 52TC/TCT 08-11- Hư ng d n thi hành thu su t thu l i 1990 t c b sung. 42 Thông tư 56/TC/TCT 23-11- Hư ng d n thi hành Pháp l nh thu 1990 nông nghi p i v i nông trư ng, lâm trư ng và tr m tr i qu c doanh 43 Thông tư 60TC/TCT 05-12- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1990 390/H BT ngày 10/11/1990 44 Thông tư 13TC/TCT 28-02- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1991 22/H BT ngày 24/1/1991 c a H i ng B trư ng 45 Thông tư 13TC/TCT 28-02- Hư ng d n thi hành Ngh nh s
 5. 1991 22/H BT ngày 24/11/1991 c a H i ng B trư ng v thu s d ng v n 46 Thông tư 22TC/TCT 22-04- Hư ng d n thi hành Pháp l nh thu thu 1991 nh p i v i ngư i có thu nh p cao 47 Thông tư 23TC/TCT 23-04- Hư ng d n thi hành chính sách thu 1991 i v i ho t ng nuôi tr ng thu s n. 48 Thông tư 24/TC/TCT 24-04- Hư ng d n thi hành Ch th 79/CT v 1991 vi c th c hi n nghiêm túc mi n thu nông nghi p theo Di chúc c a ch t ch H Chí Minh 49 Thông tư 43TC/TCT 13-08- Hư ng d n thi hành Quy t nh 1991 203H BT ngày 29/6/91 thu doanh thu, l i t c, tiêu th c bi t. 50 Thông tư 54TC/TCT 01-10- Hư ng d n thu kho n i u ti t thu 1991 nh p b sung c a cán b công nhân viên Vi t Nam làm vi c t i Liên doanh d u khí Vi t - Xô 51 Thông tư 55/TC/TCT/T 01-10- Hư ng d n th c hi n các quy nh v T 1991 thu áp d ng v i các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng theo Lu t u tư nư c ngoài. 52 Thông tư 59TC/TCT 02-11- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1991 325/H BT c a H i ng B trư ng v thu doanh thu và thu tiêu th c bi t 53 Thông tư 60TC/TCT 02-11- Hư ng d n thu kho n i u ti t thu 1991 nh p b sung c a cán b công nhân viên Vi t Nam làm vi c t i các t ch c qu c t và cơ quan nư c ngoài t i Vi t Nam do C c ph c v ngo i giao oàn qu n lý 54 Thông tư 61/TC/TCT 08-11- Hư ng d n thu l phí c p ăng ký kinh 1991 doanh cho doanh nghi p tư nhân và công ty 55 Thông tư 64/TC/TCT 12-11- Hư ng d n thi hành Ngh quy t 1991 473/NQ-H NN8 c a H i ng Nhà nư c và Ngh nh s 326/H BT ngày 19/10/91 c a H i ng B trư ng v thu môn bài 56 Thông tư 70/TC/TCT 29-11- Hư ng d n b sung vi c thu l phí c p 1991 ăng ký kinh doanh cho doanh nghi p tư nhân, công ty. 57 Thông tư 73TC/TCT 10-12- Hư ng d n thi hành... v công tác thu 1991 nông nghi p cu i năm 1991 và năm
 6. 1992 58 Thông tư 06 TC/TCT 26-03- Hư ng d n thu kho n i u ti t thu 1992 nh p b sung c a cán b Vi t Nam làm vi c t i các t ch c qu c t và cơ quan nư c ngoài t i Vi t Nam 59 Thông tư 07 TC/TCT 30-03- Hư ng d n th c hi n nghĩa v thu i 1992 v i nhà th u ph nư c ngoài ho t ng s n xu t kinh doanh trong các h p ng chia s n phNm d u khí t i Vi t Nam 60 Thông tư 10 TC/TCT 14-04- Hư ng d n th c hi n vi c i u ch nh 1992 các m c b ng ti n trong bi u thu thu nh p i v i ngư i có thu nh p cao 61 Thông tư 21 TC/TCT 18-06- Hư ng d n Thi thành Ngh nh s 1992 29/H BT v l p s b thu và thu thu nông nghi p n h nông dân. 62 Thông tư 30 TC/TCT 18-07- Hư ng d n th c hi n nghĩa v thu i 1992 v i các t ch c và cá nhân nư c ngoài ho t ng s n xu t kinh doanh t i Vi t Nam không thu c các hình th c u tư theo Lu t u tư nư c ngoài 63 Thông tư 35/TC/TCT 31-07- Hư ng d n chi thi t thi hành Ngh nh 1992 s 52/H BT và Ngh nh s 19/H BT v gi m thu mi n thu nông nghi p. 64 Thông tư 51 TC/TCT 01-10- Hư ng d n thi hành các quy nh v 1992 ti n thu m t t, m t nư c, m t bi n t i Quy t nh s 210a TC/VP ngày 01/4/1990 c a B Tài chính 65 Thông tư 53TC/TCT 06-10- Hư ng d n v giá thu thu nông 1992 nghi p b ng ti n thay thóc và các nông s n khác 66 Thông tư 58TC/TCT 14-10- Hư ng d n thi hành chính sách thu 1992 i v i các doanh nghi p Nhà nư c, doanh nghi p nông công nghi p Nhà nư c 67 Thông tư 59TC/TCT 15-10- Ch ng t h p l kèm theo hàng nh p 1992 khNu lưu thông trên th trư ng n i a 68 Thông tư 89TC/TCT 31-12- Hư ng d n thi hành Quy t nh s 110 1992 TTg c a Th tư ng Chính ph 69 Thông tư 07 TC/TCT 19-01- Hư ng d n th c hi n các nghĩa v tài 1993 chính c a các ngân hàng có v n u tư nư c ngoài t i Vi t Nam
 7. 70 Thông tư 11TC/TCT 24-02- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1993 01/CP x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu 71 Thông tư 29 TC/TCT 01-04- Hư ng d n thi hành Ngh quy t s 32 1993 NQ/UBTVQH9 c a U ban Thư ng v Qu c h i và Ngh nh s 16/CP ngày 23/3/1993 c a Chính ph 72 Thông tư 35TC/TCT 04-05- Hư ng d n x lý n thu nông nghi p 1993 2 năm 1989-1990 73 Quy t nh 326 02-06- S a b ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/Q /TCT 1993 khNu trư ng BTC 74 Thông tư 48 TC/TCT 30-06- Hư ng d n th c hi n các quy nh v 1993 thu su t thu l i t c và v mi n gi m thu l i t c i v i các d án u tư nư c ngoài 75 Thông tư 51 TC/TCT 03-07- Hư ng d n th c hi n các quy nh v 1993 thu áp d ng v i các xí nghi p có v n u tư nư c ngoài và các bên nư c ngoài h p tác kinh doanh trên cơ s h p ng theo Lu t u tư nư c ngoài. 76 Thông tư 71TC/TCT 25-08- S a i b sung Thông tư s 29 1993 TC/TCT ngày 1/4/1993 c a B Tài chính 77 Thông tư 73A-TC/TCT 30-08- Quy nh chi ti t thi hành Lu t thu 1993 doanh thu và Lu t s a i, b sung m t s i u lu t thu doanh thu. 78 Thông tư 74A TC/TCT 31-08- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1993 56/CP c a Chính ph v thu tiêu th c bi t 79 Quy t nh 718 21-10- S a B ng giá t i thi u tính thu nh p c aB CT/TCT/Q 1993 khNu trư ng BTC 80 Thông tư 88 TC/TCT 08-11- B sung x lý hàng hoá lưu thông trên 1993 th trư ng không có h sơ ch ng minh ư c cơ quan thu qu n lý. 81 Thông tư 90 TC/TCT 10-11- Hư ng d n m t s i m v chính sách 1993 thu i v i ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng nư c ngoài t i Vi t Nam 82 Thông tư 11 TC/TCT 22-02- B sung quy nh ti n thuê m t t, 1994 m t nư c, m t bi n c a các d án tìm ki m thăm dò khoáng s n Thông tư s 102TC/TCT ngày 10/11/1993 v chính
 8. sách thu các ngân hàng liên doanh và chi nhánh ngân hàng Nhà nư c t i Vi t Nam 83 Quy t nh 353 22-04- S a B ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/TCT/Q 1994 khNu trư ng BTC 84 Thông tư 47TC/TCT 01-06- Xét mi n thu nh p khNu i v i xí 1994 nghi p có v n u tư nư c ngoài 85 Thông tư 52TC/TCT 15-06- Ph t ch m n p thu xu t nh p khNu 1994 86 Quy t nh 623 23-07- S a b ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/TCT/Q 1994 khNu trư ng BTC 87 Quy t nh 624 26-07- S a b ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/TCT/Q 1994 khNu trư ng BTC 88 Thông tư 73TC/TCT 01-09- Hư ng d n th c hi n i u 4 Quy t 1994 nh s 280 TTg v Bi u thu xu t khNu, thu nh p khNu 89 Thông tư 79TC/TCT 01-10- Ch ch ng t i v i hàng hoá lưu 1994 thông trên ư ng 90 Quy t nh 1104 04-11- Bãi b m c d, i m 1 Ph n III Thông c aB TC/TCT-Q 1994 Thông tư 11/TC/TCT ngày 22-2-1994 trư ng BTC c a B Tài chính v x ph t vi ph m hành chính thu 91 Thông tư 99TC/TCT 21-11- Thi hành Ngh nh 180/CP ngày 1994 7/11/1994 c a Chính ph v thu môn bài 92 Thông tư 102 TC/TCT 30-11- Hư ng d n vi c x lý xe hai bánh g n 1994 máy nh p khNu trái phép vào Vi t Nam 93 Thông tư 114 TC/TCT 16-12- Hư ng d n th c hi n Ngh nh 1994 182/CP ngày 10/11/1994 c a Chính ph v thu doanh thu 94 Thông tư 09 TC/TCT 24-01- X lý n ng thu , nh p khNu và ph t 1995 ch m n p thu nh p khNu, thu xu t khNu. 95 Quy t nh 143 23-02- S a B ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/TCT/Q 1995 khNu trư ng BTC 96 Thông tư 20 TC/TCT 16-03- Xét mi n thu nh p khNu i v i hình 1995 th c u tư nư c ngoài 97 Thông tư 23TC/TCT 21-03- X lý xe ô tô, xe hai bánh nh p khNu 1995 trái phép trong quân i
 9. 98 Quy t nh 234 29-03- S a b ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/TCT/Q 1995 khNu trư ng BTC 99 Thông tư 27/TC/TCT 30-03- Hư ng d n thi hành Ngh nh s 1995 05/CP ngày 20-01-1995 c a Chính ph v thu thu nh p cao 100 Quy t nh 317 15-04- S a b ng giá t i thi u tính thu nh p c aB TC/ TCT/Q 1995 khNu trư ng BTC 101 Thông tư 40 TC/TCT 25-05- S a i, b sung m t s i m trong 1995 Thông tư 73A TC/TCT c a B Tài chính 102 Quy t nh 904 15-08- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1995 trư ng BTC 103 Quy t nh 1036 23-09- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1995 trư ng BTC 104 Quy t nh 1081 11-10- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1995 trư ng BTC 105 Quy t nh 1187 20-11- S a b ng giá t i thi u t i c a khNu tính c aB TC/TCT/Q 1995 thu nh p khNu trư ng BTC 106 Quy t nh 1324 21-12- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1995 trư ng BTC 107 Thông tư 94/TC/TCT 22-12- Hư ng d n trình t , th t c, thNm 1995 quy n xét mi n, gi m thu theo Lu t khuy n khích u tư trong nư c. 108 Quy t nh 1400 29-12- S a B ng giá t i thi u c a khNu c aB TC/TCT/Q 1995 tính thu nh p khNu trư ng BTC 109 Quy t nh 397 19-04- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1996 trư ng BTC 110 Quy t nh 659A 25-07- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1996 trư ng BTC 111 Thông tư 45/TC-TCT 01-08- Hư ng d n th c hi n Ngh nh s 1996 22/CP ngày 17/4/ 1996 c a Chính ph v x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c thu .
 10. 112 Quy t nh 684 08-09- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1996 trư ng BTC 113 Quy t nh 856 11-09- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1996 trư ng BTC 114 Quy t nh 975 29-10- S a b ng giá t i thi u c a khNu c aB TC/TCT/Q 1996 tính thu nh p khNu trư ng BTC 115 Quy t nh 542 06-12- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1996 trư ng BTC 116 Quy t nh 320 05-07- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1997 trư ng BTC 117 Quy t nh 590 15-08- S a Bi u bi u thu xu t nh p khNu c aB TC/TCT/Q 1997 trư ng BTC 118 Thông tư 88/1997/ 17-12- Thu su t xu t khNu g o các t nh TT-BTC 1997 phía b c 119 Thông tư 92/1997/ 25-12- Hư ng d n s a i, b sung Thông tư TT/BTC 1997 s 73/TC/TCT ngày 20/10/1997 c a B Tài chính Hư ng d n ch hoá ơn ch ng t i v i hàng hoá lưu thông trên th trư ng. 120 Thông tư 13/1998/ 05-02- Hư ng d n ph thu xăng d u nh p TT-BTC 1998 khNu vào ngân sách Nhà nư c 121 Thông tư 37/1998/ 28-03- Hư ng d n ph thu xăng d u nh p TT-BTC 1998 khNu vào Ngân sách Nhà nư c II. LĨNH V C HÀNH CHÍNH S NGHI P 122 Thông tư 14- 10-08- Quy nh ch ph c p cho cán b công TC/HCVX 1976 nhân viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c 123 Thông tư 13- 18-11- V vi c gi i quy t kinh phí cho công tác TC/HCVX 1997 c i t o Xã h i ch nghĩa i v i nông nghi p các t nh phía Nam 124 Thông tư 2-TC/HCVX 04-03- V vi c qu n lý chi tiêu trong công tác 1978 phân gi i và c m m c ư ng biên gi i 125 Thông tư 21 TC/HCVX 18-12- Hư ng d n thi hành Quy t nh c a H i 1979 ng Chính ph v vi c thanh toán các kho n vay mư n h dân trong kháng chi n 126 Thông tư 5-TC/HCVX 28-01- Quy nh ch ph c p cho cán b công
 11. 1980 nhân viên nhà nư c i công tác trong nư c 127 Thông tư 24- 16-12- V vi c hư ng d n qu n lý tài chính i TC/HCVX 1980 v i lao ng s n xu t có thu nh p trong các trư ng i h c, cao ng và trung h c chuyên nghi p 128 Thông tư 28- 29-12- B sung ch ph c p cho cán b công TC/HCVX 1980 nhân viên ch c i công tác trong nư c 129 Thông tư 5-TC/HCVX 23-03- Hư ng d n th c hi n ch thanh toán 1981 ti n tàu xe ngh phép hàng năm i v i cán b , công nhân viên ch c nhà nư c 130 Thông tư 37-TC/GTB 22-12- Hư ng d n vi c bán và thanh toán vé 1981 tháng cho cán b công nhân viên i làm, h c sinh i h c hàng ngày b ng ô tô buýt 131 Thông tư 5- TC/HCVX 06-03- Hư ng d n thi hành Ngh quy t c a H i 1982 ng B trư ng v vi c Ny m nh th c hành ti t ki m 132 Thông tư 11- 06-04- Ch ph c p h tr nông dân TC/HCVX 1982 133 Thông tư 12- 08-04- B sung và s a i m t s i m v ch TC/HCVX 1982 ph c p cho cán b công nhân viên nhà nư c i công tác nư c ngoài 134 Thông tư 15- 19-07- S a i m c kinh phí tuy n lao ng TC/HCVX 1982 135 Thông tư 26- 27-10- Hư ng d n vi c th c hi n ch b i TC/HCVX 1982 dư ng t i ch năm 1982 136 Thông tư 30- 11-11- Ch ph c p chi tiêu th d c th thao TC/HCVX 1982 137 Thông tư 2- TC/HCVX 31-01- Quy nh ch ph c p cán b công 1983 nhân viên ch c nhà nư c I công tác trong nư c (công tác phí) 138 Thông tư 3- TC/HCVX 08-02- Hư ng d n th c hi n h ch toán chi kho n 1983 ph c p t m th i i v i cán b công nhân viên theo Quy t nh 8/H BT và Quy t nh s 09/H BT ngày 19/1/1983 139 Thông tư 12 TC/HCVX 14-04- Ch phân ph i l i nhu n theo Quy t 1983 nh s 146/H BT ngày 25/8/1982 i v i các nhà s n xu t sách báo, n phNm, t p san, t p chí 140 Thông tư 13- 10-04- Quy nh trang ph c và ch cho thuê TC/HCVX 1983 trang ph c cán b i công tác, h c t p nư c ngoài 141 Thông tư 17- 29-06- Hư ng d n thanh toán kho n ph c p
 12. TC/HCVX 1983 30% lương theo Quy t nh s 59/H BT và Quy t nh s 60/H BT 142 Thông tư 18- 16-07- Quy nh ch ph c p trách nhi m, TC/HCVX 1983 thành viên ban Ch nhi m chương trình và ch nhi m tài nghiên c u khoa h c k thu t tr ng i m c a nhà nư c 143 Thông tư 19- 23-07- Quy nh m c chi bình quân cho m t h c TC/HCVX 1983 sinh các c p 144 Thông tư 21- 17-08- Quy nh b sung tiêu chuNn vào ch TC/HCVX 1983 cho thuê trang ph c i v i cán b i công tác, h c t p ng n h n nư c ngoài ã ư c B n c p trang ph c 145 Thông tư 29- 30-09- Hư ng d n ch tr c p ngh hè, dư ng TC/HCVX 1983 s c năm 1983 cho cán b công nhân viên hành chính s nghi p 146 Thông tư 30- 06-10- Quy nh m c tr c p cho các cháu g i TC/HCVX 1983 nhà tr thu c khu v c nhà nư c 147 Thông tư 32- 10-10- Ch chi tiêu i v i cán b i công tác TC/HCVX 1983 ng n h n ư c t ch c qu c t ài th 148 Thông tư 40- 21-11- Quy nh ch nư c u ng TC/HCVX 1983 149 Thông tư 43- 09-12- Hư ng d n ch ph c p trang ph c i TC/HCVX 1983 v i cán b t túc trang ph c i công tác ho c h c t p ng n h n nư c ngoài 150 Thông tư 25- 21-06- Quy nh ch chi v ón ti p chuyên TC/HCVX 1984 gia nư c ngoài công tác t i nư c ta 151 Thông tư 31- 22-08- S a i m c ph c p cho cán b công TC/HCVX 1984 nhân viên i công tác trong nư c 152 Thông tư 34- 27-08- Hư ng d n th c hi n kho n chi tr c p TC/HCVX 1984 khó khăn 50%, 70% m c lương chính, m c tr c p theo i u 3 Quy t nh 109/H BT ngày 23/8/1984 153 Thông tư 40 TC/HCVX 15-10- Ch ti p khách 1985 154 Thông tư 37- 19-10- Quy nh ch , tiêu chuNn chi v ti p TC/HCVX 1985 khách trong nư c c a các cơ quan hành chính s nghi p và các ơn v s n xu t kinh doanh 155 Thông tư 38- 19-10- Ch nư c u ng cho cán b công nhân TC/HCVX 1985 viên ch c 156 Thông tư 46- 26-12- Ch công tác phí cho cán b công TC/HCVX 1985 nhân viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c
 13. 157 Thông tư 20- 10-05- Quy nh ch chi tiêu cho các h i ngh TC/HCVX 1985 m i c p trong c nư c 158 Thông tư 1-TC/HCVX 08-01- Quy nh ti n tàu xe i phép năm cho 1986 công nhân viên ch c 159 Thông tư 9-TC/HCVX 12-07- S a i m c chi v ti p khách trong 1986 nư c c a các cơ quan hành chính s nghi p và các ơn v s n xu t kinh doanh 160 Thông tư 13- 01-08- B sung ch ph c p ti n tàu xe i TC/HCVX 1986 ngh phép năm cho cán b , công nhân, viên ch c. 161 Thông tư 14- 02-08- S a i m c chi v công tác phí cho cán TC/HCVX 1986 b , công nhân, viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c 162 Thông tư 15- 02-08- S a i ch tr c p i v i cán b TC/HCVX 1986 công nhân viên ch c nhà nư c ư c c i h c các trư ng, l p hu n luy n, b i dư ng t p hu n ng n h n, có th i h n t p trung h c t p t 4 tháng tr xu ng 163 Thông tư 19- 19-08- S a i nh m c chi bình quân cho m t TC/HCVX 1986 u tr /tháng áp d ng i v i các nhà tr thu c khu v c nhà nư c 164 Thông tư 20- 20-08- Hư ng d n thi hành ch phân ph i l i TC/HCVX 1986 nhu n và trích l p qu xí nghi p i v i T ng c c Hàng không dân d ng Vi t Nam 165 Thông tư 22- 27-08- Hư ng d n ch phân ph i l i nhu n và TC/HCVX 1986 trích l p qu xí nghi p i v i các bưu i n t nh, thành ph 166 Thông tư 24- 04-09- s a i m c chi tiêu cho các h i ngh TC/HCVX 1986 m i c p trong c nư c 167 Thông tư 37- 07-11- Hư ng d n vi c i u ch nh m c sinh ho t TC/HCVX 1986 phí i v i chuyên gia nư c ngoài do ta ài th 168 Thông tư 40- 24-11- Hư ng d n th c hi n thu chi và qu n lý TC/HCVX 1986 ti n nhà, i n nư c i v i cán b , công nhân viên thuê nhà , dùng i n nư c c a nhà nư c 169 Thông tư 44- 03-12- Hư ng d n v ch phân ph i l i nhu n TC/HCVX 1986 và trích l p qu xí nghi p trong ngành xu t b n 170 Thông tư 5- TC/T TC 10-01- Hư ng d n th c hi n ti n thư ng cu i 1987 năm i v i công nhân, viên ch c và l c lư ng vũ trang
 14. 171 Thông tư 14- 03-03- S a i m c chi v công tác phí cho cán TC/HCVX 1987 b , công nhân, viên ch c i công tác trong nư c 172 Thông tư 15- 07-03- Quy nh m c chi nư c u ng trong gi TC/HCVX 1987 làm vi c cho cán b , công nhân, viên ch c các cơ quan, xí nghi p nhà nư c 173 Thông tư 16- 07-03- S a i m c chi tiêu trong h i ngh m i TC/HCVX 1987 c p trong c nư c 174 Thông tư 21- 12-03- Quy nh ch tr c c p i v i cán b , TC/HCVX 1987 công nhân, viên ch c nhà nư c i d l p b i dư ng ng n h n dư i 4 tháng 175 Thông tư 36- 28-06- Hư ng d n ch tr c p ti n t u xe TC/GTB 1987 176 Thông tư 37- 06-07- Hư ng d n bù giá s a h p nhãn “Th ng TC/HCVX 1987 nh t” 177 Thông tư 49- 19-10- S a i m c chi tiêu cho các h i ngh TC/HCVX 1987 ngành m i c p trong c nư c 178 Thông tư 51-TC/VX 22-10- S a i m c tr c p i v i công nhân, 1987 viên ch c nhà nư c ư c c i h c các l p hu n luy n, b i dư ng nghi p v ng n h n t 4 tháng tr xu ng 179 Thông tư 52- 22-10- S a i m c chi v nư c u ng trong gi TC/HCVX 1987 làm vi c cho cán b , công nhân, viên ch c nhà nư c 180 Thông tư 53-TC/VX 23-10- S a i ch công tác phí cho cán b , 1987 công nhân,viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c 181 Thông tư 58- 06-11- B sung, s a i ch i v i cán b i TC/HCVX 1987 công tác ng n h n nư c ngoài 182 Thông tư 67- 28-11- Hư ng d n ki m kê và x lý k t qu ki m TC/HCVX 1987 kê tài s n 0h ngày 1/1/1988 khu v c hành chính s nghi p 183 Thông tư 1-TC/C TC 02-01- Hư ng d n vi c th c hi n ti n thư ng 1988 cu i năm 1987 i v i công nhân, viên ch c khu v c hành chính s nghi p và l c lư ng vũ trang 184 Thông tư 2-TC/TNVT 21-01- Hư ng d n bù giá 6 m t hàng bán nh 1988 lư ng cho công nhân, viên ch c và l c lư ng vũ trang 185 Thông tư 3-TC/TNVT 29-01- Bù giá d u th p sáng theo Quy t nh c a 1988 H i ng B trư ng. 186 Thông tư 4-TC/HCVX 29-01- Bù giá s a h p 1988
 15. 187 Thông tư 15- 05-05- Hư ng d n thi hành Ch th s 66/CT TC/HCVX 1988 ngày 16/3/1988 c a Ch t ch H i ng B trư ng v k t thúc vi c thanh toán các kho n nhà nư c vay dân trong hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M . 188 Thông tư 25- 06-01- S a i ch công tác phí cho cán b , TC/HCVX 1988 công nhân viên nhà nư c i công tác trong nư c 189 Thông tư 186- 01-10- Hư ng d n vi c thanh toán n dân trong TC/HCVX 1988 hai cu c kháng chi n ch ng Pháp và ch ng M . 190 Thông tư 43-TC/NLTL 22-10- Hư ng d n bù giá lương th c theo Quy t 1988 nh s 150/H BT ngày 29/9/1988 c a H i ng B trư ng v giá bán g o t t i các t nh thành 191 Thông tư 44- 24-10- Quy nh ch chi tiêu h i ngh các TC/HCVX 1988 c p trong c nư c 192 Thông tư 48- 04-11- Quy nh ch công tác phí cho công TC/HCVX 1988 nhân viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c 193 Thông tư 51-TC/VP 19-12- Hư ng d n b sung vi c bù giá các m t 1988 hàng nh lư ng i v i ngư i ăn theo cán b công nhân viên ch c, l c lư ng vũ trang và các i tư ng chính sách 194 Thông tư 52- 20-12- Quy nh t m th i ch qu n lý tài TC/HCVX 1988 chính i v i các oàn th , h i qu n chúng 195 Thông tư 14 TC/HCVX 02-08- S a i m c chi v công tác phí cho cán 1989 b công nhân viên nhà nư c i công tác trong nư c. 196 Thông tư 14- 06-03- Quy nh t m th i ch qu n lý chi tiêu TC/HCVX 1990 tài chính i v i h th ng Kho b c nhà nư c 197 Thông tư 10- 26-02- Quy nh ch chi tiêu h i ngh các TC/HCVX 1991 c p trong ph m vi c nư c 198 Thông tư 9- TC/HCVX 26-02- Quy nh ch công tác phí cho công 1991 nhân viên ch c i công tác trong nư c 199 Thông tư 20- 11-04- Quy nh m c chi v nư c u ng trong gi TC/HCVX 1991 làm vi c cho cán b , công nhân, viên ch c các cơ quan xí nghi p nhà nư c 200 Thông tư 21- 20-04- Quy nh ch tr c p i v i cán b , TC/HCVX 1991 công nhân, viên ch c nhà nư c ư c c i d các l p hu n luy n, b i dư ng
 16. ng n h n t 4 tháng tr xu ng 201 Thông tư 32- 29-05- Hư ng d n trích n p kinh phí công oàn TC/HCVX 1991 202 Thông tư 15- 19-05- Hư ng d n xét duy t quy t toán năm cho TC/HCVX 1992 các ơn v hành chính s nghi p 203 Thông tư 82- 15-12- Hư ng d n phương th c óng và k toán TC/HCVX 1992 trích, n p ti n b o hi m y t i v i các doanh nghi p, các ơn v hành chính s nghi p, t ch c oàn th xã h i, h i qu n chúng 204 Thông tư 26/TC/HCVX 29-03- Hư ng d n b sung v ch thu ti n l 1993 phí c p h chi u các lo i gi y t ch ng nh n cho ngư i nư c ngoài và công dân Vi t Nam xu t c nh nh p c nh cư trú 205 Thông tư 55- 08-07- Hư ng d n th c hi n Ch th 6/TTg ngày TC/HCVX 1993 5/1/1993 c a Th tư ng Chính ph v vi c th c hành tri t ti t ki m, kh c ph c t s d ng lãng phí công qu 206 Thông tư 5-TC/HCVX 13-01- Hư ng d n t m th i v thu qu 5% b o 1994 hi m xã h i do T ng liên oàn lao ng Vi t Nam qu n lý 207 Thông tư 9-TC/HCVX 17-02- Quy nh ch công tác phí cho công 1994 nhân, viên ch c nhà nư c i công tác trong nư c 208 Thông tư 14- 28-02- Hư ng d n xét duy t quy t toán năm cho TC/HCVX 1994 các ơn v hành chính s nghi p 209 Thông tư 29- 02-04- Quy nh ch chi tiêu h i ngh các TC/HCVX 1994 c p trong c nư c 210 Thông tư 56- 30-06- Quy nh ch chi tiêu ti p khách nư c TC/HCVX 1994 ngoài 211 Thông tư 58- 04-07- Hư ng d n qu n lý kinh phí chương trình TC/HCVX 1994 phòng ch ng t n n m i dâm 212 Thông tư 62- 27-07- Hư ng d n qu n lý ngân sách c a ngành TC/HCVX 1994 khoa h c công ngh và môi trư ng 213 Chi th c a 112 10-12- Quy nh ch tài chính i v i T ng B trư ng TC/HCSN 1994 c c u tư phát tri n BTC 214 Thông tư 63-TC/HCSN 07-08- Quy nh ch chi tiêu h i ngh 1995 215 Thông tư 69-TC/HCSN 20-09- Hư ng d n s a i, b sung i m A, 1995 i m B M c l c II ph n II Thông tư s 63- TC/HCSN ngày 7/8/1995 c a B Tài chính
 17. 216 Thông tư 79-TC/HCSN 04-11- Hư ng d n vi c tr c p, qu n lý và quy t 1995 toán kinh phí kh c ph c h u qu lũ l t năm 1995 217 Thông tư 86-TC/HCSN 22-11- Hư ng d n vi c bàn giao tài s n c a các 1995 t ch c b o hi m xã h i do T ng Liên oàn lao ng Vi t Nam và ngành lao ng thương binh xã h i qu n lý sang b o hi m xã h i Vi t Nam. 218 Thông tư 46- 26-12- Ch công tác phí cho cán b , công TC/HCVX 1995 nhân, viên ch c nhà nư c I công tác trong nư c. 219 Thông tư 20-TC/HCSN 01-04- Quy nh ch thu chi qu n lý tài chính 1996 i v i h i ngh các môn th thao dân t c năm 1996 220 Thông tư 41-TC/HCSN 30-07- Quy nh ch qu n lý thu chi tài chính 1996 i v i h i kho Phù ng toàn qu c năm 1996 . III. LĨNH V C QU N LÝ CÔNG S N 221 Quy t nh 210a/TC-VP 01/04/199 V vi c ban hành B n quy nh v ti n c aB 0 cho thuê m t t, m t nư c, m t bi n trư ng BTC áp d ng i v i các hình th c u tư nư c ngoài t i Vi t Nam 222 Thông tư 70-TC/TCT 05-12- Hư ng d n x lý hàng t ch thu 1992 223 Thông tư 103-TC/TCT 22-12- Hư ng d n x lý hàng hoá tang v t vi 1993 ph m hành chính v thu mà ch hàng b ho c không rõ c a ai. 224 Thông tư 11-TC/TCT 22-02- Hư ng d n b sung vi c thi hành các 1994 quy nh v ti n thuê m t t, m t nư c, m t bi n i v i các d án tìm ki m thăm dó khoáng s n 225 Thông tư 702/TC/TCT 28-03- Hư ng d n x lý ô tô t ch thu 1994 226 Thông tư 64-TC/QLCS 09-08- Hư ng d n th c hi n t ng ki m kê ô tô 1995 con theo Ch th 368/TTg ngày 22/6/1995 c a Th tư ng Chính ph 227 Thông tư 80/1997/TT- 07-11- Hư ng d n ch qu n lý s d ng ti n BTC 1997 thu t ch ng buôn l u
 18. IV. LĨNH V C QU N LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯ C 228 Thông tư 16 TC/QLNS 13-11- Hư ng d n vi c khoá s thu chi Ngân 1976 sách Nhà nư c năm 1976 229 Thông tư 17 TC/QLNS 13-11- Hư ng d n vi c l p t ng quy t toán 1976 ngân sách nhà nư c năm 1976 230 Thông tư 14 TC/QLNS 25-11- Hư ng d n vi c khoá s thu, chi Ngân 1977 sách Nhà nư c cu i năm 1977 231 Thông tư 16 TC/QLNS 15-12- Hư ng d n thi hành i u l x ph t vi 1977 c nh v m t tài chính 232 Thông tư 1 TC/QLNS 01-01- Hư ng d n vi c l p t ng quy t toán 1978 ngân sách năm 1977 233 Thông tư 19 TC/QLNS 03-10- Hư ng d n l p d toán ngân sách năm 1978 1979 234 Thông tư 23 TC/QLNS 18-12- Hư ng d n l p t ng quy t toán ngân 1978 sách năm 1979 235 Thông tư 3 TC/QLNS 06-01- Hư ng d n b sung ch thu ngân 1979 sách thi hành các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương 236 Thông tư 8 TC/QLNS 31-05- Hư ng d n thi hành Ngh quy t s 1979 108/CP i v i c p huy n 237 Thông tư 4 TC/QLNS 26-01- Hư ng d n l p quy t toán ngân sách 1980 năm 1979 238 Thông tư 19 TC/QLNS 11-12- Hư ng d n vi c khoá s thu, chi Ngân 1980 sách Nhà nư c năm 1979 239 Thông tư 2 TC/QLNS 12-02- V vi c quy nh và Hư ng d n thu 1981 n p khuy n khích cho Ngân sách a phương v thu c lá giao n p cho Trung ương 240 Thông tư 6 TC/QLNS 31-03- Hư ng d n vi c l p t ng quy t toán 1981 ngân sách c a các ơn v d toán Trung ương năm 1980 241 Thông tư 7 TC/QLNS 25-04- Hư ng d n vi c thu n p và h ch toán 1981 các kho n thu b ng ngo i t c a Nhà nư c và các s quán, các cơ quan i di n c a ta nư c ngoài 242 Thông tư 15 TC/NSNN 29-06- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1981 sách Nhà nư c năm 1981 243 Thông tư 20 TC/QLNS 19-09- Hư ng d n thi hành quy t nh c a 1981 H i ng B trư ng v vi c ki m kê v t tư, hàng hoá t n kho ngày 1/10/1981 244 Thông tư 26 TC/NSNN 21-10- Hư ng d n b sung M c l c Ngân
 19. 1981 sách Nhà nư c 245 Thông tư 32 TC/QLNS 19-11- Hư ng d n vi c l p quy t toán Ngân 1981 sách Nhà nư c năm 1981 246 Thông tư 34 TC/NSNN 05-12- Hư ng d n vi c khoá s NSNN năm 1981 1981 247 Thông tư 4 TC/NSNN 08-02- Hư ng d n l p k ho ch ngân sách 1982 năm 1982 248 Thông tư 18 CT/NSNN 04-08- Hư ng d n k ho ch l p ngân sách 1982 năm 1983 249 Thông tư 19 TC/NSNN 06-08- Hư ng d n vi c i u ti t mu i cho 1982 ngân sách xã 250 Thông tư 33 TT-NSNN 10-12- Hư ng d n vi c khoá s thu, chi ngân 1982 sách cu i năm 251 Thông tư 35 TC/NSNN 21-12- Hư ng d n vi c b sung M c l c 1982 Ngân sách Nhà nư c năm 1983 252 Thông tư 44 TC/NS P 20-12- Hư ng d n b sung l p d toán Ngân 1983 sách Nhà nư c năm 1984 các t nh, thành ph và các c khu tr c thu c 253 Thông tư 8 TC/NS P 07-03- Hư ng d n i u ti t thu nông nghi p, 1984 mu i, công thương nghi p cho ngân sách phư ng, xã 254 Thông tư 17 TC/NS P 02-04- Hư ng d n ch thu và khuy n kích 1984 giao n p nông s n 255 Thông tư 20 TC/NSNN 27-04- Hư ng d n b sung M c l c ngân sách 1984 Nhà nư c 256 Thông tư 26 TC/NS P 29-06- Hư ng d n thi hành Ngh quy t s 1984 138/H BT c a H i ng B trư ng v c i ti n ch phân c p qu n lý ngân sách i v i huy n 257 Thông tư 35 TC/NSNN 18-09- Hư ng d n vi c l p k ho ch tài chính 1984 và ngân sách năm 1985 258 Thông tư 39 TC/NS P 28-09- Hư ng d n thi hành Ngh quy t 1984 138/H BT c a H i ng B trư ng v ngân sách nhà nư c 259 Thông tư 1 TC/NSNN 25-01- Hư ng d n xây d ng k ho ch tài 1985 chính - ngân sách Nhà nư c năm 1985 theo Ngh quy t VII Ban ch p hành TW ng. 260 Thông tư 3 TC/NSNN 22-02- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1985 sách Nhà nư c 261 Thông tư 29 TC/NSNN 27-07- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1985 sách Nhà nư c
 20. 262 Thông tư 33 TC/NSNN 27-09- Hư ng d n vi c báo cáo thu, chi ngân 1985 sách 9 tháng và ư c 3 tháng năm 1985 263 Thông tư 34 TC/NSNN 27-09- Hư ng d n vi c gi i quy t các công 1985 vi c nhi m v k toán ngân sách sau ngày thu i ti n ngân hàng và phát ti n ngân hàng m i 264 Thông tư 39 TC/NSNN 05-11- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1985 sách Nhà nư c 265 Thông tư 02 TC/NSNN 10-03- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1986 sách Nhà nư c. 266 Thông tư 30 TC/NSNN 13-10- Hư ng d n l p k ho ch tài chính và 1986 d toán ngân sách năm 1987 267 Thông tư 41 TC/NSNN 25-11- Hư ng d n b sung m c l c Ngân 1986 sách Nhà nư c 268 Thông tư 4 TC/NSNN 10-01- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1987 sách Nhà nư c 269 Thông tư 11 TC/NSNN 13-02- Hư ng d n b sung vi c l p T ng 1987 quy t toán Ngân sách Nhà nư c 270 Thông tư 32 TC/NSNN 25-05- Hư ng d n b sung s a iM cl c 1987 Ngân sách Nhà nư c. 271 Thông tư 47 TC/NSNN 30-09- Hư ng d n tính toán l i Ngân sách 1987 Nhà nư c năm 1987 và l p d toán Ngân sách Nhà nư c năm 1988 272 Thông tư 55 TC/NSNN 31-10- Hư ng d n ki m tra và x lý các qu 1987 trái phép 273 Thông tư 61 TC/NSNN 18-11- Hư ng d n th c hi n M c l c Ngân 1987 sách Nhà nư c. 274 Thông tư 76 TC/NSNN 30-12- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1987 sách Nhà nư c. 275 Thông tư 07 TC/NSNN 09-02- Hư ng d n b sung M c l c Ngân 1988 sách Nhà nư c. 276 Thông tư 08 TC/NSNN 09-02- Hư ng d n b sung T ng quy t toán 1988 Ngân sách Nhà nư c năm 1987 277 Thông tư 40 TC/NSNN 06-10- Hư ng d n l p k ho ch tài chính và 1988 d toán Ngân sách Nhà nư c năm 1989 278 Thông tư 46 TC/NSNN 10-01- Hư ng d n thi hành Quy t nh s 1988 141/H BT ngày 6/7/1988 c a H i ng B trư ng v vi c s a i t l m t s kho n thu v thu cho ngân sách a phương 279 Thông tư 50 TC/NSNN 17-12- Hư ng d n b sung M c l c Ngân
Đồng bộ tài khoản