Quyết định số 121/2000/QĐ-BNN-TCCB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
67
lượt xem
3
download

Quyết định số 121/2000/QĐ-BNN-TCCB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2000/QĐ-BNN-TCCB về việc thành lập “Văn phòng Chương trình hỗ trợ quốc tế” (ISG Secretariat)của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2000/QĐ-BNN-TCCB

  1. B NÔNG NGHI P VÀ C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PHÁT TRI N NÔNG c l p - T do - H nh phúc THÔN ******** ****** S : 121/2000/Q -BNN- Hà N i, ngày 24 tháng 11 năm 2000 TCCB QUY T Đ NH V/V THÀNH L P “VĂN PHÒNG CHƯƠNG TRÌNH H TR QU C T ” (ISG SECRETARIAT) C A B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh nh s 73/CP ngày 01/11/1995 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Quy t nh s 132/Q -BNN-HTQT ngày 22/9/1999 c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn v vi c ban hành Qui ch qu n lý và s d ng ngu n h tr nư c ngoài mà B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn tr c ti p qu n lý; ' Trên cơ s Biên b n và s tho thu n gi a các B , ngành c a Vi t Nam v i i di n m t s nư c và t ch c qu c t h p t i Hà N i (trong các ngày 10/01/1997, ngày 24/03/1997, ngày 18/02/2000 và ngày 30/05/2000) và s nh t trí v n i dung cương ch c năng nhi m v (TOR) Chương trình h tr qu c t gi a các nhà tài tr và B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn; Xét ngh c a V trư ng V T ch c cán b và V trư ng V H p tác qu c t , QUY T NNH: i u 1. Thành l p Văn phòng Chương trình h tr qu c t ISG (Tên ti ng Anh là ISG Secretariat) tr c ti p th c hi n các nhi m v , ho t ng c a Chương trình h tr qu c t (ISG) c a B Nông nghi p và Phát tri n Nông thôn theo s s ch o và k ho ch do Ban i u hành Chương trình h tr qu c t (ISG Steering Boar ) phê duy t. Văn phòng Chương trình h tr qu c t có tài kho n riêng t i Ngân hàng, ư c s d ng con d u c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn giao d ch và ho t ng.Tr s Văn phòng Chương trình h tr qu c t t t i s 2 Ng c Hà, qu n Ba ình, thành ph Hà N i (Phòng 209 và 210 Nhà A9). i n tho i: (84 - 4) 7336610, Fax: (84 - 4) 7336624, E-mail: isgmard@fpt.vn. i u 2. Nhi m v c a Văn phòng Chương trình h tr qu c t : a- Giúp Ban i u hành t ch c th c hi n các nhi m v theo chương trình, k ho ch ã ư c duy t. b- Thư ng tr c gi m i liên l c v i các bên Vi t Nam và qu c t th c hi n Chương trình h tr qu c t v nông nghi p và phát tri n nông thôn.
  2. c- ChuNn b tài li u, cung c p thông tin cho các thành viên, t ch c các cu c h p nh kỳ, t xu t c a Ban i u hành và cu c h p toàn th Chương trình h tr qu c t . d- H tr cho các T công tác chuyên c a Chương trình h tr qu c t ho t ng trong các lĩnh v c chuyên môn. - C p nh t cơ s d li u v các d án phát tri n có v n nư c ngoài (ODA, FDI...) và ho t ng h tr qu c t , thông tin v ho t ng c a ISG. e- Qu n lý tài s n và các ngu n tài chính c a Văn phòng ph c v cho ho t ng c a Chương trình h tr qu c t . i u 3. Văn phòng Chương trình h tr qu c t g m có: + Lãnh o văn phòng ' - Giám c văn phòng do Phó Ch t ch Ban i u hành Chương trình h tr qu c t kiêm nhi m (V trư ng V h p tác qu c tê) - Qu n lý văn phòng + Chuyên viên giúp vi c: - Thư ký - K toán - Chuyên viên tin h c - Lái xe - Văn thư - hành chính + Các T công tác chuyên : Các t công tác ư c thành l p t m th i, v i s tham gia c a các chuyên viên trong nư c và qu c t theo t ng nhi m v c th và yêu c u c a Ban i u hành t ra. Giao cho ông V trư ng V h p tác qu c t tr c ti p qu n lý Văn phòng (hương trình h tr qu c t , ch u trách nhi m v ho t ng, giao d ch; xu t vi c tuy n ch n nhân s , ký h p ng lao ng theo n i dung công vi c c n thi t; qu n lý tài chính, tài s n c a Chương trình. i u 4. Kinh phí ho t ng c a Văn phòng Chương trình h tr qu c t và các T công tác chuyên do các t ch c qu c t tài tr theo s tho thu n và quy nh hi n hành. Giám c Văn phòng Chương trình h tr qu c t làm ch tài kho n và ch u trách nhi m v các ho t ng chi tiêu và báo cáo quy t toán nh kỳ theo các quy nh hi n hành v qu n lý ngu n vi n tr và quy nh c a các nhà tài tr .
  3. nh m c chi tiêu cho ho t ng c a Văn phòng ph i ư c các bên Vi t Nam và qu c t tham gia trong Chương trình h tr qu c t xem xét và phê chuNn. Tài kho n và các kho n chi tiêu c a Chương trình ph i ư c các cơ quan ki m toán c l p ki m toán trư c khi quy t toán hàng năm theo Lu t Ngân sách Nhà nư c, quy nh c a Chính ph và B Tài chính. i u 5. Quy t nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ký. i u 6. Ông Chánh Văn phòng B , V trư ng V T ch c cán b , V trư ng V h p tác Qu c t , Giám c Văn phòng Chương trình, Qu n lý văn phòng Chương trình, th trư ng các ơn v có liên quan thu c B ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. K.T B TRU NG B NÔNG NGHI P VÀ Nơi nh n: PTNT - Như trên - Lưu VT, PC. TH TRU NG Cao c Phát
Đồng bộ tài khoản