Quyết định số 121/2001/QĐ-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
35
lượt xem
1
download

Quyết định số 121/2001/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2001/QĐ-UB về việc tiến hành điều tra khu vực dịch vụ tư nhân và vốn đầu tư ngoài ngân sách ở thành phố Hồ Chí Minh năm 2001 do Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2001/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 121/2001/QĐ-UB TP.H Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2001 QUY T NNH C A Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH V VI C TI N HÀNH ĐI U TRA KHU V C D CH V TƯ NHÂN VÀ V N Đ U TƯ NGOÀI NGÂN SÁCH THÀNH PH H CHÍ MINH NĂM 2001 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH H CHÍ MINH Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994 ; Căn c Pháp l nh K toán - th ng kê công b theo L nh s 06/LCT-H NN ngày 20/5/1988 c a Ch t ch H i ng Nhà nư c ; Căn c Quy t nh s 39/Q -TCCB ngày 18 tháng 4 năm 1994 c a T ng c c Trư ng T ng C c Th ng kê v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a C c Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và m i quan h gi a C c Th ng kê v i y ban nhân dân t nh, thành ph ; Theo ngh c a C c trư ng C c Th ng kê thành ph H Chí Minh ; QUY T NNH i u 1. Nay ti n hành hai cu c i u tra th ng kê trên a bàn thành ph H Chí Minh : 1. i u tra khu v c d ch v tư nhân năm 2001. 2. i u tra v n u tư ngoài ngân sách Nhà nư c năm 2001. M c ích c a cu c i u tra là nh m xác nh úng và ph n óng góp c a khu v c d ch v tư nhân trong t ng s n phNm qu c n i (GDP) c a thành ph và ph n v n u tư ngoài ngân sách trong t ng v n u tư th c hi n c a thành ph trong năm 2001. i u 2. Cu c i u tra b t u t ngày 01 tháng 01 năm 2002. S li u i u tra là s th c hi n năm 2001. i u 3. Th trư ng các s , ban, ngành, Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã và Giám c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t , ch các cơ s kinh t và ch h trên a bàn thành ph H Chí Minh có trách nhi m báo cáo y s li u và tình hình theo phương án và k ho ch i u tra ã ư c Ban i u hành i u tra phê duy t. i u 4. C c Th ng kê ch trì ph i h p v i Vi n Kinh t , S K ho ch và u tư, S Tài chính-V t giá, ti n hành cu c i u tra. i u 5. Kinh phí ti n hành hai cu c i u tra này do ngân sách thành ph c p theo ngh c a C c Th ng kê thành ph và thNm nh c a S Tài chính-V t giá thành ph theo ch quy nh c a Nhà nư c.
  2. i u 6. Thành l p Ban i u hành cu c i u tra g m : - Ông Dư Quang Nam, C c trư ng C c Th ng kê, Trư ng ban - Ông Tr n Du L ch, Vi n trư ng Vi n Kinh t , y viên - Ông Nguy n H u Tín, Quy n Giám c S K ho ch và u tư, y viên - Bà Lê Th Thanh Loan, Phó C c trư ng C c Th ng kê, y viên Ban i u hành có trách nhi m tri n khai tòan b nh ng công vi c có liên quan n cu c i u tra, t xây d ng phương án, thi t k phi u i u tra, t p hu n i u tra viên n khâu ch o, giám sát, t ng h p và công b k t qu i u tra. Ban i u hành s t gi i tán khi cu c i u tra k t thúc. i u 7. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph , C c Trư ng C c Th ng kê, Vi n trư ng Vi n Kinh t thành ph , Giám c S K ho ch và u tư, Giám c S Tài chính-V t giá, Th trư ng các s , ban, ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n, phư ng, xã và các ông, bà có tên i u 6 ch u trách nhi m thi hành quy t nh này.- TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH Nơi nh n : PH - Như i u 7 KT. CH TNCH - TTUB : CT, PCT/TT,TM PHÓ CH TNCH - VPH -UB : PVP/KT - Các T NCTH - Lưu (TH) Huỳnh Th Nhân
Đồng bộ tài khoản