Quyết định số 121/2004/QĐ-UB

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
40
lượt xem
1
download

Quyết định số 121/2004/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2004/QĐ-UB về việc ban hành Điều lệ quản lý xây dựng theo Quy hoạch chi tiết cải tạo, chỉnh trang hai bên đường phố Ngô Gia Tự - Quận Long Biên - Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2004/QĐ-UB

 1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** Sô:121/2004/Q -UB Hà N i, ngày 04 tháng 08 năm 2004 QUY T NNH C A UBND THÀNH PH HÀ N I V VI C BAN HÀNH I U L QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T C I T O, CH NH TRANG HAI BÊN Ư NG PH NGÔ GIA T - QU N LONG BIÊN - HÀ N I, T L 1/500 U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t t ch c H i ng nhân dân và U ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17/8/1994 c a Chính ph ban hành i u l qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 120/2004/Q - UB ngày 4 tháng 8 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph v vi c phê duy t quy ho ch chi ti t c i t o, ch nh trang hai bên ư ng ph Ngô Gia T - Qu n Long Biên - Hà N i, t l 1/500; Xét ngh c a Giám c S Quy ho ch Ki n trúc, QUY T NNH i u 1: Ban hành kèm theo Quy t nh này i u l qu n lý xây d ng theo quy ho ch chi ti t c i t o ch nh trang hai bên ư ng ph Ngô Gia T , Qu n Long Biên - Hà N i, t l 1/500. i u 2: Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u 3: Chánh văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch Ki n trúc, K ho ch và u tư, Tài chính, Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t, Xây d ng, Giao thông Công chính, Khoa h c Công ngh , Ch t ch UBND Qu n Long Biên, Ch t ch UBND các phư ng: c Giang, Vi t Hưng, Thư ng Thanh; T ng giám c T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th , Th trư ng các S , Ban, Ngành, các t ch c, cơ quan và cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. T.M U BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH
 2. Nguy n Qu c Tri u I UL QU N LÝ XÂY D NG THEO QUY HO CH CHI TI T C I T O CH NH TRANG HAI BÊN Ư NG PH NGÔ GIA T - QU N LONG BIÊN - HÀ N I, T L 1/500 (Ban hành theo Quy t nh s 121/2004/Q -UB ngày 4 tháng 8. năm 2004 c a UBND Thành ph Hà N i) Chương 1: QUY NNH CHUNG i u 1: i u l này hư ng d n vi c qu n lý xây d ng, s d ng các công trình theo úng án Quy ho ch chi ti t c i t o hai bên ư ng ph Ngô Gia T - Qu n Long Biên - Hà N i, t l 1/500 ã ư c phê duy t theo Quy t nh s 120/2004/Q -UB ngày 4 tháng 8 năm 2004 c a U ban nhân dân Thành ph Hà N i. i u 2: Ngoài nh ng quy nh nêu trong i u l này, vi c qu n lý xây d ng trong a bàn khu v c hai bên ư ng ph Ngô Gia T - Qu n Long Biên - Hà N i còn ph i tuân th các quy nh khác c a pháp lu t có liên quan. i u 3: Vi c i u ch nh, b sung ho c thay i i u l ph i ư c U ban nhân dân Thành ph xem xét, quy t nh. i u 4: Ch t ch UBND Qu n Long Biên, Giám c S Quy ho ch Ki n trúc và Giám c S Xây d ng ch u trách nhi m trư c Ch t ch UBND Thành ph v vi c qu n lý xây d ng t i khu v c hai bên ư ng ph Ngô Gia T theo úng quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c a pháp lu t. Chương 2: QUY NNH C TH i u 5: * T ng di n tích khu v c quy ho ch: 93,6 ha. * a i m: Thu c a gi i các phư ng c Giang, Vi t Hưng, Thư ng Thanh - Qu n Long Biên - Hà N i. * Ph m vi gi i h n khu quy ho ch: - Phía ông B c giáp ư ng n i qu c l 1 m i và dân cư phư ng Giang Biên;
 3. - Phía ông Nam giáp khu ô th m i Vi t Hưng; - Phía Tây B c giáp tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn. - Phía Tây Nam giáp ư ng s t Hà N i - H i Phòng (g m c nút C u Chui). i u 6: * T ng di n tích khu v c quy ho ch: 93,6 ha. Bao g m: a. t xây d ng các công trình c p thành ph và khu v c : 62,6020 ha - t công c ng thành ph và khu v c : 16,3004 ha - t cơ quan : 7,2091 ha - t h n h p : 0,9428 ha - t ư ng thành ph , khu v c, nút giao thông và bãi xe t p trung : 38,1497 ha b. t ơn v : 18,6632 ha c. t quân s , cây xanh cách ly và hành lang b o v : 12,3348 ha - t quân s : 0,5846 ha - t cây xanh cách ly và hành lang b o v : 11,7502 ha B NG T NG H P S LI U QUY HO CH S D NG T AI TT Ch c năng s d ng Di n tích T l (ha) (%) I t xây d ng các công trình công c ng, cơ 62,6020 66,88 quan thành ph và khu v c 1.1 t công c ng thành ph và khu v c 16,3004 17,41 1.2 t cơ quan 7,2091 7,70 1.3 th nh p 0,9428 1,01 1.4 t ư ng thành ph , khu v c, 38,1497 40,76 nút giao thông và bãi xe t p trung 1.4.1 t ư ng thành ph và khu v c 22,4603 1.4.2 Nút giao thông c u chui và c u u ng 12,7317 1.4.3 Bãi xe t p trung 2,9577
 4. II t ơn v 18,6632 19,94 2.1 t nhà tr m u giáo 0,6944 2.2 t cây xanh, vư n hoa 0,2548 2.3 t xây d ng nhà bao g m 17,4258 2.3.1 Nhà hi n có gi l i c i t o (th p t ng) 9,7328 2.3.2 Nhà xây m i (chung cư cao t ng) 7,693 2.4 t ư ng nhánh 0,2882 III t quân s , cây xanh cách ly và hành lang 12,3348 13,18 b ov 3.1 t quân s 0,5846 3.2 t cây xanh cách ly và hành lang b o v 11,7502 3.2.1 t cây xanh cách ly 4,9167 3.2.2 Hành lang b o v và l gi i ư ng s t 5,7023 3.2.3 Hành lang b o v và tuy n i n 110 KV 1,1312 T ng c ng (I+II+III) 93,6000 100 i u 7: t xây d ng công trình công c ng c p thành ph và khu v c có t ng di n tích: 16,3004ha bao g m 13 lô t (Có ký hi u CC-01 n CC-13 trên b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng cao M t (ha) d ng t TB XD (%) CC-01 Công c ng thành 2,4255 2,00 5,0 40 ph , khu v c CC-02 Công c ng thành 0,6827 2,00 5,0 40 ph , khu v c CC-03 Công c ng thành 0,9894 2,50 5,0 50 ph , khu v c CC-04 Công c ng thành 0,2262 1,80 3,0 60 ph , khu v c CC-05 Công c ng thành 0,4592 0,90 3,0 30 ph , khu v c CC-06 Công c ng thành 0,5016 0,90 3,0 30 ph , khu v c CC-07 Công c ng thành 1,0447 1,75 5,0 35 ph , khu v c (Qu n m i) CC-08 Công c ng thành 1,5651 2,28 6,0 38 ph , khu v c
 5. (Qu n m i) CC-09 Công c ng thành 1,0415 2,28 6,0 38 ph , khu v c (Qu n m i) CC-10 Công c ng thành 0,8622 1,75 5,0 35 ph , khu v c (Qu n m i) CC-11 Công c ng thành 3,6071 2,28 6,0 38 ph , khu v c (Qu n m i) CC-12 Công c ng thành 0,3796 2,10 3,5 60 ph , khu v c CC-13 Công c ng thành 2,5156 2,70 9,0 30 ph , khu v c - Khi thi t k xây d ng các công trình ki n trúc ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t.... Chi u cao các công trình trong khu v c thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm ph i m b o úng quy nh. Trong khuôn viên t c a công trình c n ph i b trí bãi xe, sân bãi ph c v riêng cho công trình theo Quy chuNn xây d ng Vi t Nam. i u 8: t xây d ng các cơ quan có t ng di n tích: 7,2091 ha bao g m 05 lô t (Có ký hi u CQ-01 n CQ-05 trên b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký hi u Ch c năng s Di n tích H s s T ng cao M t d ng (ha) d ng t TB XD (%) CQ-01 Cơ quan 1,0301 2,50 5,0 50 CQ-02 Cơ quan 0,9640 1,50 3,0 50 CQ-03 Cơ quan 0,7938 1,50 3,0 50 CQ-04 Cơ quan Qu n m i 2,9429 1,75 5,0 35 CQ-05 Cơ quan 1,4783 2,10 7,0 30 - Khi thi t k xây d ng các công trình ki n trúc ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như quy nh t i i u 7. i u 9: t xây d ng các công trình h n h p (Trư ng d y ngh , nhà cho thuê, văn phòng...) v i t ng di n tích: 0,9428 ha bao g m 01 lô t có ký hi u HH-01 trên b n v quy ho ch s d ng t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng cao M t (ha) d ng t TB XD (%) HH-01 th nh p 0,9428 2,10 7,0 30
 6. - Khi thi t k xây d ng, c n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như quy nh t i i u 7 i u10: t xây d ng nhà tr m u giáo bao g m 03 lô t, t ng di n tích: 0,6944ha (Có ký hi u t NT-01 n NT-03 trên b n v quy ho ch s d ng t). Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng cao M t (ha) d ng t TB XD (%) NT-01 Nhà tr m u giáo 0,2037 0,60 2,0 30 NT-01 Nhà tr m u giáo 0,1948 0,60 2,0 30 NT-03 Nhà tr m u giáo 0,2959 0,60 2,0 30 - Khi thi t k xây d ng c n có hình th c ki n trúc p, phù h p v i tính ch t công trình. C n tr ng cây xanh, cây c nh và t o sân chơi cho tr em trong khuôn viên t xây d ng c a công trình. i u11: t cây xanh cách ly và hành lang b o v ư ng s t, tuy n i n cao th 110 KV và tuy n ng d n d u có t ng di n tích: 11,7502 ha, c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) (1) (2) (3) CXCL- Cây xanh cách ly 4,9167 CXCL-01 1,0548 CXCL-02 1,0389 CXCL-03 1,0919 CXCL-06 0,3816 CXCL-15a 0,8952 CXCL-15b 0,1012 CXCL-15c 0,3531 HLDS- Hành lang b o v ư ng s t 5,7023 HLDS-01 0,2685 HLDS-02 0,4425 HLDS-03 1,9813 HLDS-04 0,4402 HLDS-05 1,2317 (1) (2) (3) HLDS-06 0,8240 HLDS-07 0,1738
 7. HLDS-08 0,1156 HLDS-09 0,0797 HLDS-10 0,1450 HLD- Hành lang b o v tuy n i n 110 KV 1,1312 HLD-01 0,0862 HLD-02 0,8530 HLD-03 0,1920 - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Không ư c xây d ng b t c công trình ki n trúc trong ph m vi hành lang b o v tuy n ng d n d u, ư ng s t, và tuy n i n. Vi c tr ng cây xanh, cây c nh ph i m b o an toàn tuy t i cho các công trình h t ng k thu t ư c b o v và ph i có tho thu n c a cơ quan qu n lý i v i các công trình trên. - D c tuy n ư ng s t Hà N i - L ng Sơn, ph n giáp v i khu v c quy ho ch, ph i có hàng rào cách ly và c u vư t m b o an toàn cho khu dân cư. Cây xanh ư c tr ng xen k các t ng tán nh m m b o hi u qu cách ly t t nh t ng th i óng góp tích c c vào vi c t o c nh quan cũng như c i thi n vi khí h u cho khu ô th m i. i u12: t quân s có ký hi u QS trên b n v quy ho ch s d ng t, có di n tích: 0,5846 ha. - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: Vi c u tư xây d ng công trình ph i tuân th Pháp l nh b o v công trình An ninh Qu c phòng, ư ng kh ng ch ph u bay c a sân bay Gia Lâm, hài hoà v i c nh quan ki n trúc khu v c xung quanh v i các ch tiêu h p lý v :m t xây d ng, t ng cao trung bình, h s s d ng t .v.v. i u 13: t cây xanh th d c th thao c p ơn v bao g m 01 lô t v i di n tích 0,2548 ha có ký hi u CX-01 trên b n v quy ho ch s d ng t, c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha) CX-01 Cây xanh TDTT ơn v 0,2548 - Yêu c u v ki n trúc quy ho ch: t cây xanh vư n hoa ph c v dân cư trong các khu nhà , không xây d ng công trình v i ch c năng khác. Khi thi t k xây d ng ph i m b o cao c t san n n, xây d ng h th ng thoát nư c hoàn ch nh cùng v i h th ng chi u sáng và ư ng d o, b trí cây bóng mát, cây c nh, k t h p v i sân chơi nh t o c nh quan và c i thi n i u ki n vi khí h u cho khu dân cư. i u 14: t các bãi xe t p trung bao g m 07 lô t có t ng di n tích: 2,9577 ha (Có ký hi u DX- 01; DX- 02; DX-05a,b,c; DX-06 và DX-07 trên b n v quy ho ch s d ng t, c th như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích (ha)
 8. DX-01 Bãi xe ô tô 0,5780 DX-02 0,7627 DX-05a 0,4260 DX-05b 0,0448 DX-05c 0,2418 DX-06 0,4385 DX-07 0,4659 - Yêu c u chung: Các bãi xe ư c thi t k phù h p v i yêu c u s d ng, v i t ch c giao thông c a khu v c tr c ph Ngô Gia T . H th ng h t ng k thu t ph c v các bãi xe (chi u sáng, c p thoát nư c...) ph i ư c thi t k ng b và m b o u n i v i h th ng h t ng chung c a khu ô th m i. Các bãi xe u b trí tr ng cây xanh, cây c nh. i u 15: t nhà c i t o và xây m i bao g m 16 lô t, t ng di n tích t: 17,4258ha a- Nhà chung cư, cao t ng k t h p d ch v thương m i: ư c b trí trong 05 lô t có ký hi u CT-01; CT-02; CT-03; CT-11 và CT-12 trên b n v quy ho ch s d ng t v i t ng di n tích: 7,6930 ha. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh như sau: Ký hi u Ch c năng s d ng Di n tích H s s T ng cao M t (ha) d ng t TB XD (%) CT-01 Nhà chung cư k t 1,5276 1,80 5,0 36 h p DV thương m i CT-02 Nhà chung cư k t 1,4716 2,16 6,0 36 h p DV thương m i CT-03 Nhà chung cư k t 2,5829 2,47 6,5 38 h p DV thương m i CT-11 Nhà cao t ng k t 1,2900 2,70 9,0 30 h p DV thương m i CT-12 Nhà cao t ng k t 0,8209 2,70 9,0 30 h p DV thương m i - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + C n tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Các công trình thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. Khu v c giáp các ư ng l n có th ư c
 9. xây cao hơn quy nh nhưng ph i ư c xem xét c th và ph i ư c s tho thu n c a cơ quan qu n lý. + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng công trình nhà . C n t ch c cây xanh, sân vư n và ư ng vào nhà k t h p v i bãi xe, m b o yêu c u s d ng c a dân cư khu v c. b- Nhà th p t ng hi n có gi l i c i t o, ch nh trang: Bao g m 11 lô t v i t ng di n tích : 9,7328 ha có ký hi u t NO-01, NO-02, NO- 03, NO-04a1,a2,b n NO-09 trên b n v quy ho ch s d ng t. Các ch tiêu cho t ng lô t ư c quy nh như sau: Ký hi u Ch c năng Di n tích H s s T ng cao M t (ha) d ng t TB XD (%) s d ng (1) (2) (3) (4) (5) (6) NO-01 Nhà c it o 1,1416 2,20 4,0 55 NO-02 1,4325 1,75 3,5 50 NO-03 0,3809 1,59 3,0 53 NO- 0,5479 2,10 3,5 60 04A1 NO- 0,5067 2,10 3,5 60 04A2 NO-04B 0,2891 2,10 3,5 60 NO-05 1,3257 2,00 4,0 50 NO-06 0,3633 1,50 3,0 50 (1) (2) (3) (4) (5) (6) NO-07 1,3312 2,00 4,0 50 NO-08 1,1913 2,20 4,0 55 NO-09 1,2226 2,20 4,0 55 - Các yêu c u v ki n trúc quy ho ch: + Ph i tuân th các yêu c u v ki n trúc và k thu t ô th như sau: Ch gi i ư ng , ch gi i xây d ng, m t xây d ng, h s s d ng t... + Các công trình c i t o u thu c ph m vi ph u bay c a sân bay Gia Lâm do ó c n tuy t i tuân th yêu c u kh ng ch cao c a công trình. + Trong các nhóm nhà c i t o c n dành qu t b trí các vư n d o nh k t h p sân chơi, ch xe, quay xe ô tô và các công trình u m i h t ng k thu t như: Tr m h áp, t cáp thông tin, b nư c ng m....
 10. + Hình th c ki n trúc ph i p, có m u s c hài hoà, phù h p v i ch c năng công trình nhà . i u 16: H th ng giao thông: a. ư ng s t Qu c gia và ư ng s t ô th : Các tuy n ư ng s t Qu c gia Hà N i - H i Phòng, Hà N i - L ng Sơn hi n có s ư c c i t o nâng c p theo d án riêng. b. ư ng Thành ph và khu v c - ư ng Ngô Gia T có chi u r ng 48m g m: làn xe cơ gi i và thô sơ hai chi u: 2x(4làn x3,75)= 30m, gi i phân cách trung tâm r ng 3m, v a hè phía Tây B c r ng 8m và v a hè phía ông Nam r ng 7m. Chi u dài toàn tuy n: 3.034m. Th c hi n theo D án c i t o, m r ng Qu c l 1A o n C u Chui - C u u ng ã ư c B Giao thông v n t i phê duy t t i Quy t nh s 1806/Q -BGTVT ngày 23/6/2003 và Quy t nh s 124/Q -BGTVT-CG ngày 13 tháng 01 năm 2004. Các công trình h t ng k thu t và c u vư t (ho c h m) dành cho ngư i i b qua ư ng tuân th theo d án ã ư c B Giao thông v n t i phê duy t. - Các tuy n ư ng khu v c và phân khu v c: + Tuy n ư ng i khu công nghi p c Giang: Có m t c t ngang r ng 40m g m 2 d i ư ng (m i d i r ng 11,25 m - 3 làn xe), phân cách gi a r ng 3m và v a hè m i bên r ng 7,25m. Chi u dài 615m. + Tuy n ư ng khu v c giáp tr m bi n áp 110 KV Thanh Am có m t c t ngang r ng 30m g m lòng ư ng (2x7,5m), d i phân cách trung tâm r ng 3m, v a hè r ng 6m m i bên (m r ng trên cơ s tuy n ư ng hi n có). Chi u dài trong ph m vi quy ho ch: 155m + Tuy n ư ng 24m (C i t o m r ng ph Trư ng Lâm): Chi u r ng lòng ư ng 15m, v a hè m i bên r ng 4,5m. Chi u dài trong ph m vi quy ho ch 568m. + Các tuy n ư ng nhánh có m t c t ngang r ng t 13,5m n 21,25m ư c thi t k trên cơ s tuân th v trí và hư ng tuy n ã xác nh trong quy ho ch chi ti t khu ô th m i Vi t Hưng t l 1/2000. Chi u r ng lòng ư ng m b o tiêu chuNn thi t k 3,75m cho m i làn xe. V a hè thi t k ( i v i khu v c c i t o) không nh hơn 2,5m m i bên. T ng chi u dài các ư ng nhánh trong khu v c thi t k là :1.838m. + Các ư ng vào nhà: ph i thi t k phù h p v i quy ho ch s d ng t và ki n trúc c nh quan, v i m t c t ngang t 10,5m - 11,5m (Lòng ư ng r ng 5,5m, v a hè m i bên r ng t 2,5 - 3m). T ng chi u dài trong ph m vi khu t quy ho ch 4.201m. + ư ng n i b trong các khu dân cư, làng xóm cũ theo quy ho ch ư c gi l i c i t o ch nh trang. Các tuy n ư ng này s ư c nâng c p, c i t o trên cơ s th c t và nghiên c u c th giai o n l p d án c i t o ch nh trang các lô t theo quy ho ch.
 11. c. Bãi xe t p trung: - B trí các bãi xe t p trung g n 2 nút giao thông C u Chui, C u u ng và g n khu v c hành lang cách ly tuy n ng d n d u. T ng di n tích t: 2,5449 ha. Trong các khu công c ng, cơ quan, h n h p và nhà cao t ng u ph i t mb o nhu c u xe cho b n thân công trình, bao g m: + B trí xen k xung quanh các công trình cao t ng, phù h p v i quy ho ch không gian ki n trúc c nh quan và ph c v nhu c u d ng, xe v i th i gian ng n. + B trí garage t ng h m ho c t ng 1 c a công trình ph c v nhu c u xe qua êm và th i gian g i xe dài. d. Nút giao thông i n u và i m cu i tuy n ư ng Ngô Gia T theo quy ho ch là các nút giao thông khác c t và s ư c nghiên c u theo các d án riêng: D án qu c l 5 kéo dài và d án xây d ng c u u ng m i. Các nút giao thông c a tuy n Ngô Gia T v i các ư ng ngang khác t ch c giao cùng c t. i u 17: San n n và thoát nư c mưa a. San n n: - Cao san n n th p nh t: Hmin= 6,5m; cao nh t Hmax= 7,95m - Cao thi t k c a ư ng Ngô Gia T tuân th theo d án nâng c p m r ng Qu c l 1A o n C u Chui - C u u ng ã ư c B Giao thông v n t i phê duy t. - Cao c a các tuy n ư ng khu v c, ư ng nhánh ư c thi t k trên cơ s mb o yêu c u thoát nư c. - Các ô t công trình ư c gi l i c i t o ch nh trang theo quy ho ch, gi i pháp san n n c c b t ng bư c phù h p v i quá trình c i t o, ch nh trang c a t ng khu v c. - Khi l p d án xây d ng các công trình 2 bên tr c ư ng theo quy ho ch c n có gi i pháp x lý san n n m b o tương quan cao h p lý gi a khu xây d ng m i và các khu ã xây d ng. b. Thoát nư c mưa: - Khu t quy ho ch ư c chia thành hai lưu v c thoát nư c như sau: + Lưu v c 1: Phía ông B c tr c ư ng 40m i khu công nghi p c Giang, các tuy n c ng xây d ng d c bên hai tuy n ư ng Ngô Gia T và ư ng khu v c m t c t 40m (kích thư c D1000mm) thoát vào tuy n mương h ch y d c theo ư ng biên (40m) phía Tây Nam c a khu ô th m i v sông C u Bây.
 12. + Lưu v c 2: Phía ông Nam tr c ư ng 40m i khu công nghi p c Giang. xây d ng các tuy n c ng chính d c hai bên tr c ư ng Ngô Gia T và ư ng khu v c m t c t 30m¸ 40m thoát nư c vào tuy n c ng thay th mương hi n có giáp Công ty i n l c Gia Lâm v sông C u Bây. - Thoát nư c mưa cho các công trình xây d ng hai bên tr c ư ng m b o phù h p v i d án nâng c p m r ng ư ng Ngô Gia T và d án xây d ng khu ô th m i Vi t Hưng. i u 18: H th ng c p nư c - Ngu n nư c: C p cho các công trình xây d ng hai bên tr c ph Ngô Gia T là nhà máy nư c Gia Lâm công su t 60.000m3/ngày êm, thông qua 2 tuy n ng c p nư c có ư ng kính f 600. - M ng ng c p nư c: ư c thi t k m ch vòng g m 3 c p: + M ng ng c p 1: G m các tuy n ng truy n d n f700; f 600; f500 và f400 (t nhà máy nư c Gia Lâm) xây d ng d c theo ư ng khu v c và ư ng Ngô Gia T n c p nư c cho m ng ng c p 2. + M ng ng c p 2: G m các tuy n ng có ư ng kính t f150 ¸ f 200mm un i m ng lư i ng c p 1 c p nư c cho các công trình. + M ng ng c p 3: G m các tuy n ng có ư ng kính f90¸f32mm xây d ng d c theo tr c ư ng nhánh, ư ng n i b và ư c u n i v i m ng ng c p 2, c p nư c cho các công trình. - C p nư c ch a cháy: M ng lư i c p nư c ch a cháy ư c thi t k k t h p v i m ng lư i c p nư c sinh ho t. V trí t các h ng c u ho ư c xây d ng d c theo ư ng Ngô Gia T t i các ngã 3, ngã 4 và các ư ng khu v c v i kho ng cách trung bình gi a các h ng kho ng 150m. i u 19: H th ng c p i n Ngu n c p i n cho qu n Long Biên và khu v c thi t k là tr m bi n áp 110/22KV Thanh Am và v lâu dài s ư c b sung thêm tr m bi n áp 110/22KV Gia Lâm 1 thông qua các tuy n cáp ng m 22KV. Các tr m h th hi n có c i t o nâng c p và xây d ng m i. G m có 34 tr m có v trí m b o bán kính ph c v theo yêu c u c a các ph t i. i u 20: H th ng thông tin bưu i n - Ngu n c p: Các h thuê bao trong khu v c thi t k ư c l y ngu n t T ng dài i u khi n c Giang 95.000 s ( nâng c p t t ng ài 70.000 s hi n có ) - Các tuy n cáp g c: i ng m dư i v a hè c a tr c ư ng Ngô Gia T và m t s tuy n ư ng khu v c n i v i các t cáp. T ng chi u dài 4.881m.
 13. - T cáp: G m có 14 t dung lư ng t 300 s n 500 s , các t cáp ư c b trí theo vùng ph c v m b o bán kính yêu c u. i u 21: Thoát nư c bNn và v sinh môi trư ng: a- Thoát nư c b n: + Hư ng thoát nư c: Nư c th i công trình hai bên tr c ư ng ư c thu gom v tr m bơm chuy n b c s 1, xây d ng giáp ư ng 40m i khu công nghi p Sài ng A t ó d n v tr m x lý nư c th i c a khu ô th Vi t Hưng. + Xây d ng các tuy n c ng chính có ti t di n D300mm n D400mm d c theo các tuy n ư ng khu v c làm nhi m v thu gom nư c th i t các tuy n c ng nhánh d n v tr m bơm chuy n b c s 1 bơm v tr m x lý c a khu ô th Vi t Hưng. + Xây d ng các tuy n c ng nhánh có kích thư c D150 ¸ D 200mm, làm nhi m v thu gom nư c th i c a công trình d n n các tuy n c ng chính. + D c theo các tuy n c ng thoát nư c xây d ng các gi ng thăm v i kho ng cách không l n hơn 25m thu n ti n cho n o vét, s a ch a và b o dư ng nh kỳ. b- V sinh môi trư ng: S d ng công ten nơ, thùng ch a có dung tích 0,4 ¸ 1 m3, v trí t thùng g n ư ng giao thông v i kho ng cách 50 ¸ 100 m, thu n ti n cho vi c thu gom v n chuy n n a i m thu gom rác theo quy nh. i u 22: i v i tuy n ng d n d u: - Các tuy n ư ng và công trình H t ng k thu t n m trong ho c c t qua hành lang b o v tuy n ng d n d u c n ư c s tho thu n c a cơ quan qu n lý công trình xăng d u và cơ quan Phòng cháy ch a cháy trư c khi xây d ng có các gi i pháp k thu t m b o an toàn trong quá trình xây d ng cũng như ho t ng c a khu ô th m i sau này theo quy nh c a Ngh nh 47/1999/N -CP c a Chính ph . - Vi c xác nh hành lang an toàn c a tuy n xăng d u, ch d án c i t o ch nh trang tuy n ph Ngô Gia T c n th ng nh t v i ơn v qu n lý tuy n xăng d u mb o i u ki n an toàn nh t theo Ngh nh 47/1999/N -CP. - Tuy n ư ng Ngô gia t và các công trình h t ng k thu t, cao tim ư ng ư c th c hi n theo thi t k k thu t và d án "C i t o nâng c p Qu c l 1A o n C u Chui- C u u ng( km0+00 - km3 + 033.59) " ã ư c B Giao thông phê duy t t i Quy t nh s 124/Q /BGTVT-CG ngày 13 tháng 01 năm 2004 Chương 3: I U KHO N THI HÀNH i u 23: i u l này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký.
 14. i u 24: M i vi ph m các i u kho n c a i u l này tuỳ theo hình th c và m c vi ph m s b x ph t hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy nh c a pháp lu t. i u 25: Các cơ quan có trách nhi m qu n lý xây d ng căn c án Quy ho ch chi ti t ư c duy t và quy nh c th c a i u l này hư ng d n th c hi n xây d ng theo quy ho ch. i u 26: án quy ho ch chi ti t hai bên ư ng ph Ngô Gia T , Qu n Long Biên - Hà N i, t l 1/500 và b n i u l này ư c lưu tr t i các cơ quan sau ây các t ch c, cơ quan và nhân dân ư c bi t và th c hi n. - UBND Thành ph Hà N i. - S Quy ho ch Ki n trúc. - S Xây d ng. - S Tài nguyên Môi trư ng và Nhà t. - UBND Qu n Long Biên. - T ng công ty u tư phát tri n nhà và ô th - B Xây d ng.
Đồng bộ tài khoản