Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
37
lượt xem
4
download

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg về việc phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển vật liệu xây dựng Việt Nam đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 121/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 121/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N V T LI U XÂY D NG VI T NAM N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét ngh c a B trư ng B Xây d ng, QUY T NNH i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020 v i các n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n a) Phát tri n v t li u xây d ng ph i b o m tính b n v ng, góp ph n phát tri n kinh t , t o s n nh xã h i và b o v môi trư ng; phù h p v i các quy ho ch khác liên quan; b) Phát tri n v t li u xây d ng trên cơ s khai thác có hi u qu th m nh v tài nguyên khoáng s n, th m nh v th trư ng và lao ng, ng th i không ng ng ào t o nâng cao năng l c qu n lý, v n hành s n xu t, ng d ng ti n b khoa h c công ngh trong s n xu t kinh doanh; c) Phát tri n v t li u xây d ng trên cơ s l a ch n quy mô công su t h p lý, công ngh hi n i, s ch, tiêu t n ít năng lư ng, nguyên li u; s n phNm t tiêu chuNn ch t lư ng, s c c nh tranh trên th trư ng qu c t ; t ng bư c lo i b các cơ s s n xu t có công ngh l c h u, gây ô nhi m môi trư ng và hi u qu kinh t th p; d) Phát tri n v t li u xây d ng trư c h t áp ng nhu c u xây d ng trong nư c ng th i l a ch n nh ng s n phNm công ngh Vi t Nam có l i th xu t khNu, trong ó chú tr ng các s n phNm ư c s n xu t v i trình công ngh có hàm lư ng ch t xám cao; ) a d ng hóa các hình th c u tư, thu hút m i ngu n l c vào phát tri n s n xu t v t li u xây d ng. Khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia vào s n xu t và kinh doanh v t li u xây d ng;
 2. e) Th ng nh t qu n lý u tư phát tri n v t li u xây d ng trên cơ s quy ho ch ư c phê duy t. Quy ho ch v t li u xây d ng ư c rà soát và i u ch nh phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a t nư c theo t ng th i kỳ c th ; g) S n phNm v t li u xây d ng ph i phù h p v i i u ki n khí h u, phù h p v i t p quán sinh ho t Vi t Nam, v a có tính truy n th ng v a hi n i, thân thi n môi trư ng, có s c c nh tranh cao th trư ng trong nư c và th trư ng qu c t . 2. M c tiêu phát tri n a) Khai thác ti m năng v tài nguyên khoáng s n, th trư ng, công ngh , lao ng phát tri n ngành v t li u xây d ng thành ngành kinh t m nh, t năm 2010 áp ng v s lư ng, ch t lư ng và các ch ng lo i v t li u xây d ng cơ b n áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu; b) S n xu t v t li u xây d ng có công ngh tiên ti n t o ra các s n phNm ch t lư ng cao, tiêu hao nguyên li u và năng lư ng th p, b o v môi trư ng, c nh quan thiên nhiên theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa và b n v ng; c) Nâng cao năng l c qu n lý, v n hành ngành s n xu t v t li u xây d ng. i ngũ cán b ngành v t li u xây d ng ph i nhanh chóng làm ch công ngh s n xu t; d) n năm 2015 Vi t Nam ph i t ch t o ư c các dây chuy n s n xu t v t li u xây d ng quy mô tương i l n, có trình công ngh tiên ti n, ph i làm ch trong vi c s n xu t, d ch v cung c p ph tùng thay th , c bi t là ph tùng thay th cho nhà máy xi măng. 3. nh hư ng quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng n năm 2020 Ti p t c u tư phát tri n các lo i v t li u cơ b n như: xi măng, v t li u p lát, s v sinh, kính xây d ng, v t li u xây, v t li u l p, á xây d ng, cát xây d ng và v t li u trang trí hoàn thi n, ng th i chú tr ng phát tri n các lo i v t li u m i, thân thi n v i môi trư ng. a) Xi măng: - nh hư ng v quy mô u tư, công ngh khai thác á vôi s n xu t xi măng và b o v môi trư ng. Quy mô u tư, công ngh khai thác á vôi và các nguyên li u khác s n xu t xi măng ph i th c hi n theo các n i dung trong “Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020”, b o v t t môi trư ng c nh quan, trong ó c n t p trung vào m t s v n chính sau: + Hàng năm, các cơ s khai thác ph i ti n hành x lý hoàn nguyên theo quy nh c a Lu t Khoáng s n v môi trư ng khu v c khai thác, bao g m: ph c h i môi trư ng, môi sinh và t ai sau khi k t thúc t ng giai o n ho c toàn b ho t ng khoáng s n; x lý nư c th i theo tiêu chuNn v môi trư ng trư c khi th i;
 3. + Thư ng xuyên ki m tra theo dõi c i m a hình các khu v c m ang khai thác và có bi n pháp b o m an toàn lao ng. - nh hư ng quy ho ch phát tri n s n xu t xi măng. Phát tri n s n xu t xi măng ph i căn c vào Quy ho ch ã ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, trong ó: + Hoàn thành các d án u tư m i và m r ng quy mô các nhà máy xi măng theo ti n ã ư c phê duy t. Ưu tiên phát tri n d án u tư xây d ng các nhà máy xi măng các t nh phía Nam, nơi có th trư ng tiêu th l n và vùng kinh t còn khó khăn, các d án u tư m r ng, d án chuy n i t công ngh lò ng sang công ngh lò quay; + Phát tri n các nhà máy xi măng lò quay có công ngh hi n i, quy mô l n, cơ gi i hóa và t ng hóa cao, tiêu t n ít nhiên li u, nguyên li u, ti t ki m năng lư ng và gi m thi u ô nhi m môi trư ng; + i v i các cơ s s n xu t hi n có, ph i thư ng xuyên u tư, nghiên c u i m i công ngh , trang thi t b s n xu t nâng cao ch t lư ng và năng su t lao ng, gi m chi phí s n xu t, ti t ki m nguyên, nhiên, v t li u, thư ng xuyên ki m tra vi c áp ng các tiêu chuNn v môi trư ng, kiên quy t d ng ho t ng i v i các trư ng h p không áp ng các tiêu chuNn v môi trư ng; + Không u tư m i các nhà máy xi măng lò ng và các tr m nghi n không có cơ s s n xu t clanhke; + Phát tri n a d ng các ch ng lo i xi măng áp ng nhu c u th trư ng trong nư c và xúc ti n thương m i xu t khNu khi c n thi t. b) G ch g m p lát và s v sinh: - nh hư ng v quy mô u tư, công ngh khai thác, ch bi n t sét cao lanh và fenspat cho s n xu t g m s xây d ng và b o v môi trư ng, ph i th c hi n theo các n i dung trong “Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020”, trong ó c n t p trung vào m t s v n chính sau: + T p trung nghiên c u xây d ng các quy trình công ngh ch bi n t sét, cao lanh và fenspat cho phù h p v i c i m và ngu n g c thành t o khoáng s n; + T ch c nh ng c m khai thác, ch bi n cao lanh và fenspat t p trung s n xu t các nguyên li u thương phNm, b o m n nh ch t lư ng; + Các cơ s khai thác ch bi n ph i có nh ng nh hư ng c th v m c ích s d ng i v i t ng lo i nguyên li u có yêu c u ch t lư ng khác nhau. - nh hư ng quy ho ch phát tri n s n xu t g ch p lát và s v sinh. nh hư ng phát tri n v u tư, công ngh , ch ng lo i s n phNm và xu t khNu:
 4. + Các cơ s s n xu t hi n có c n u tư chi u sâu, i m i công ngh nh m nâng cao ch t lư ng s n phNm, ti t ki m nguyên li u, nhiên li u, h giá thành s n xu t và ph i b o m các tiêu chuNn v môi trư ng trong s n xu t; + u tư các cơ s s n xu t t p trung công su t l n, chuyên môn hóa s n xu t nguyên li u nâng cao hi u qu u tư, ti t ki m chi phí v t tư, năng lư ng, nâng cao năng su t và ch t lư ng s n phNm; + Quy mô công su t c a m t cơ s s n xu t g ch g m p lát ph i t t 2 tri u m2/năm tr lên; + i v i các cơ s u tư m i công ngh c n t ư c các tiêu chí sau: • Công ngh s n xu t g ch p lát hi n i ph i s n xu t ư c nhi u lo i s n phNm v i các kích thư c khác nhau; có kh năng ng d ng các công ngh trang trí m i t o ra các s n phNm a d ng có giá tr kinh t ; ng th i có m c tiêu th nhiên li u và năng lư ng như sau: . Khí hóa l ng (LPG) ≤ 0,88 kg/m2 s n phNm; . D u diezel ≤ 1,07 kg/m2 s n phNm; . i n ≤ 2,58 KWh/m2 s n phNm. i v i các cơ s s n xu t có i u ki n, có th nghiên c u s d ng khí hóa than thay th song ph i tuân th các tiêu chuNn v khí th i b o m không làm ô nhi m môi trư ng và ch t lư ng s n phNm. • Công ngh s n xu t s v sinh hi n i có kh năng úc các s n phNm có kích thư c l n v i các tính năng s d ng hi n i, gi m ti ng n, gi m bám dính và ti t ki m nư c khi s d ng; có kh năng s d ng l p ph nano nâng cao ch t lư ng b m t s n phNm; ng th i có m c tiêu hao nhiên li u và năng lư ng như sau: . Khí hóa l ng (LPG) ≤ 0,275 kg/kg s ; . D u diezel ≤ 0,72 kg/kg s ; . i n ≤ 0,55 KWh/kg s ; • i v i các cơ s s n xu t có s d ng các nhiên li u khác thay th thì yêu c u ph i t các ch tiêu tiêu hao tương ng. + Ch ng lo i s n phNm ph i a d ng, v i nhi u m u mã, c bi t là các lo i s n phNm có ch t lư ng cao, phù h p v i i u ki n khí h u Vi t Nam, phù h p v i th hi u tiêu dùng trong nư c và xu t khNu: . M c tiêu xu t khNu: giai o n t nay n năm 2010 kho ng 20%, giai o n 2011 – 2015 kho ng 25% và giai o n 2016 – 2020 kho ng 30% s n lư ng. c) Kính xây d ng.
 5. - nh hư ng v quy mô u tư, công ngh khai thác, ch bi n cát tr ng cho s n xu t th y tinh xây d ng và b o v môi trư ng: th c hi n theo các n i dung quy nh t i “Quy ho ch thăm dò, khai thác, ch bi n và s d ng khoáng s n làm v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2020”. C th c n t p trung vào m t s v n chính sau: + u tư công ngh ch bi n làm giàu cát phù h p v i các lo i cát t ng khu v c, s n phNm t ch t lư ng t t, b o m yêu c u c a s n xu t kính; + Không xu t khNu cát tr ng chưa qua ch bi n. - nh hư ng quy ho ch phát tri n s n xu t kính xây d ng. nh hư ng phát tri n v u tư, công ngh , ch ng lo i s n phNm và xu t khNu: + Ph i u tư chi u sâu, c i ti n công ngh c a các cơ s s n xu t kính xây d ng hi n có, nh m b o m ch t lư ng s n phNm, ti t ki m nguyên, nhiên li u, h giá thành s n phNm, áp ng các tiêu chuNn v môi trư ng; + Chú tr ng s n xu t các m t hàng kính có kích thư c và dày l n; các lo i kính có tác d ng cách âm, cách nhi t ti t ki m năng lư ng, kính an toàn, kính có kh năng t làm s ch phù h p v i khí h u nóng Nm mưa nhi u nư c ta; các lo i kính trang trí, ngh thu t; các lo i bloc th y tinh …; + u tư m i theo công ngh kính n i hi n i, tiêu hao nhiên li u và năng lư ng th p, tăng kh năng c nh tranh c a s n phNm. M c tiêu hao nhiên li u và năng lư ng như sau: . D u FO ≤ 200 kg/t n s n phNm; . D u DO ≤ 0,5 kg/t n s n phNm; . i n ≤ 100 KWh/t n s n phNm. T p trung nghiên c u phát tri n các công ngh sau kính s n xu t các ch ng lo i kính c bi t; a d ng hóa s n phNm phù h p v i nhu c u ngày càng l n và òi h i thNm m ngày càng cao c a th trư ng. + Vi c l a ch n a i m u tư xây d ng các cơ s s n xu t kính c n ph i chú ý t i yêu c u, c thù c a công ngh (s n xu t liên t c), nh m tránh các s c nh hư ng t i công ngh s n xu t do các nguyên nhân khác nhau gây ra, c bi t là các khu v c hay x y ra thiên tai bão l t; + M c tiêu xu t khNu: giai o n t nay n năm 2010 kho ng 20%, giai o n 2011 – 2015 kho ng 25% và giai o n 2016 – 2020 kho ng 30% s n lư ng. d) V t li u xây: khuy n khích u tư phát tri n và s d ng v t li u xây không nung, h n ch t i a vi c s n xu t v t li u xây t t nông nghi p. - G ch t sét nung:
 6. + u tư chi u sâu c i ti n công ngh s n xu t g ch t sét nung t t c các cơ s s n xu t hi n có, nh m gi m tiêu hao nguyên li u, nhiên li u và b o v môi trư ng; + Phát tri n các lo i g ch có kích thư c l n, r ng cao ≥ 50% ti t ki m nguyên li u và nhiên li u, tăng tính cách âm, cách nhi t; + Rà soát và t ch c l i các cơ s s n xu t g ch th công hi n nay chuy n sang công ngh lò tuynen, ho c các công ngh tiên ti n khác b o m tiêu chuNn v ch t lư ng môi trư ng c a Vi t Nam; + Phát tri n s n xu t g ch nung ch t lư ng cao có giá tr kinh t , c bi t là các lo i g ch xây không trát ph c v xây d ng trong nư c và xu t khNu; + Khuy n khích vi c chuy n i nguyên li u s n xu t t t sét trong s n xu t g ch nung sang nguyên li u t i, t bãi và ph th i công nghi p ( á bìa trong khai thác than, á sít than …). - V t li u xây không nung: + Phát tri n s n xu t v t li u xây không nung t các nguyên li u như xi măng, á m t, cát và tro x nhi t i n …; theo hư ng công ngh hi n i, quy mô l n, kích thư c l n, nh thay th d n g ch xây s n xu t t t sét nung. T l g ch không nung n năm 2015 là 20 ÷ 25% và năm 2020 là 30 ÷ 40% t ng s v t li u xây trong nư c; + u tư nghiên c u các án phát tri n v t li u không nung; + Khuy n khích phát tri n s n xu t các lo i v t li u nh , siêu nh dùng làm tư ng, vách ngăn, v t li u ch ng cháy, ch m cháy, v t li u cách âm, cách nhi t, cách i n, ti t ki m năng lư ng. ) V t li u l p: - Phát tri n s n xu t ngói nung truy n th ng 22 viên/m2 các a phương có ngu n nguyên li u, b o m ch t lư ng s n phNm và h n ch t i a nh hư ng n môi trư ng v i các ch tiêu v nhiên li u và năng lư ng như sau: + Than cám 4 – 5 ≤ 209 kg/1000 viên; + i n ≤ 59 KWh/1000 viên. - Phát tri n s n xu t các lo i ngói tráng men, ngói trang trí ch t lư ng cao có giá tr kinh t , ph c v cho xây d ng trong nư c và xu t khNu. - Phát tri n s n xu t các lo i ngói không nung có màu s c a d ng áp ng nhu c u cho các khu v c ô th , nông thôn, cho các vùng hay b l t bão. - Phát tri n a d ng các s n phNm t m l p như t m l p composite, t m l p polycarbonate, t m l p polycarbonate – h p kim nhôm, t m l p t s i h u cơ và bi tum, t m l p acrylic có ph các h t á t nhiên … và gia công các t m l p kim lo i.
 7. - Nghiêm c m vi c s d ng amiăng amfibole (amiăng nâu và xanh) trong s n xu t t m l p. - Các cơ s s n xu t t m l p s d ng amiăng chrysotile ph i không ng ng u tư chi u sâu, hoàn thi n công ngh b o m nghiêm ng t các yêu c u v tiêu chuNn môi trư ng và y t . e) á xây d ng: - Ti p t c u tư chi u sâu, c i ti n công ngh s n xu t khai thác á xây d ng t t c các cơ s s n xu t hi n có, gi m tiêu hao nguyên, nhiên li u, nâng cao ch t lư ng s n phNm và b o v môi trư ng. - Ki m tra, t ch c s p x p l i s n xu t các cơ s khai thác á nh các a phương, nh m ti t ki m tài nguyên và b o v môi trư ng. - Ng ng khai thác các m á n m g n các khu danh lam th ng c nh, g n các thành ph , khu dân cư b o m c nh quan, môi trư ng. Nghiêm c m các t ch c, cá nhân t ch c khai thác á g n các tuy n qu c l , khu dân cư không tuân theo các quy nh c a Lu t Khoáng s n. - Phát tri n s n xu t á xây d ng theo quy ho ch các a phương có ti m năng v á. Các cơ s s n xu t á ph i có công ngh nghi n sàng tiên ti n, áp ng tiêu chuNn ch t lư ng ng th i b o m các tiêu chuNn v ch t lư ng không khí, n ng b i, ti ng n và các ch t th i. Nghiên c u, k t h p s n xu t á v i s n xu t cát nghi n nhân t o thay th m t ph n nhu c u cát t nhiên, ti t ki m tài nguyên. g) Cát xây d ng: - Ti p t c khai thác cát bê tông theo quy ho ch, b o m an toàn và b o v môi trư ng sinh thái. - T ch c s p x p l i vi c khai thác cát nh l c a tư nhân t t c các a phương, hình thành các cơ s khai thác t p trung theo quy ho ch t o i u ki n cho công tác qu n lý và b o v môi trư ng. - Phát tri n s n xu t cát nghi n v i công ngh tiên ti n, công su t t 50 nghìn m3/năm tr lên thay th m t ph n cát t nhiên s d ng cho bê tông. - Nghiên c u vi c xu t khNu cát m t s t nh mi n Trung v i kh i lư ng h p lý, góp ph n n o vét lòng sông, mang l i hi u qu kinh t , b o m cân i cung c u cát các a phương, b o v môi trư ng, không gây s t l , c n tr giao thông. h) Bê tông xây d ng: - Phát tri n s n xu t và ng d ng công ngh m i trong s n xu t bê tông c u ki n úc s n, bê tông thương phNm áp ng cho nhu c u xây d ng dân d ng, giao thông và công nghi p.
 8. - Phát tri n a d ng các lo i bê tông c bi t, bê tông ch t lư ng cao, cư ng cao áp ng yêu c u ngày càng cao trong xây d ng. - Phát tri n các lo i ph gia cho bê tông nâng cao các tính năng bê tông c i thi n tính ch t công ngh bê tông. i) á p lát t nhiên: - u tư các cơ s gia công á v i trang thi t b hi n i, có th gia công ư c các lo i á có c ng cao, t ch t lư ng cao, áp ng nhu c u trong nư c và xu t khNu. - Phát tri n s n xu t á lát ư ng i, sân bãi … ph c v nhu c u trong nư c và xu t khNu. k) á p lát nhân t o: u tư phát tri n s n xu t các lo i á p lát nhân t o ch t lư ng cao như Terastone và Brettonstone …; ph c v cho các công trình xây d ng trong nư c và xu t khNu. l) G ch lát bê tông: Phát tri n s n xu t m t s ch ng lo i s n phNm m i như g ch m t trơn, g ch m t có khía rãnh t o bám, các lo i g ch gi c , gi á, gi g , g ch m t s n, g ch cho ngư i khi m th … v i nhi u màu s c khác nhau, ph m vi s d ng a d ng nh m ph c v th a mãn nhu c u v p lát trang trí ư ng i, vư n hoa, sân bãi, v a hè các thành ph , ô th , các trung tâm du l ch, th thao văn hóa và vui chơi gi i trí. m) V t li u p lát v i nh ng tính năng c bi t: - Phát tri n s n xu t các v t li u p lát n i th t có kh năng ngăn ng a s ngưng t hơi nư c, ngăn ng a s bám bNn, có kh năng hút mùi hôi …. - Phát tri n s n xu t các lo i v t li u p lát ngo i th t có b m t là nh ng lo i h p ch t có kh năng ch ng th m cao, ch ng bám dính, có kh năng t làm s ch, ngăn ng a s phát tri n c a rêu m c. - Phát tri n s n xu t ván g công nghi p thay th g t nhiên trong xây d ng như ván MDF, các lo i ván ép có b m t ư c ph sơn ho c tráng các l p b o v như nh a, ôxit nhôm … ch ng tr y xư c và tăng kh năng trang trí b m t. - Phát tri n s n xu t v t li u dùng lát sàn như: sàn epoxi gi á, sàn b ng t m h p ch t polyvinyl clorua s d ng lát tr c ti p trên b m t xi măng. Phát tri n s n xu t sàn nâng (sàn l p ghép) ph c v cho các công trình văn phòng và nhà công nghi p. n) V t li u h p kim nhôm, nh a, th ch cao: - Phát tri n s n xu t các lo i s n phNm khung c a nhôm, khung c a nh a có lõi thép gia cư ng v i ch t lư ng cao, a d ng v ki u dáng và màu s c, có kh năng cách âm và cách nhi t t t, không b bi n i hình d ng, không cong vênh, co ngót trong i u ki n th i ti t khí h u ngoài tr i.
 9. - Phát tri n s n xu t t m h p kim nhôm có tr ng lư ng nh , c ng cao. - Phát tri n s n xu t t m tr n t các nguyên li u chính là keo h u cơ và s i v i th y tinh có kh năng ch ng cháy; t m tr n b ng nhôm có màu s c phong phú, a d ng v hình dáng, nh và có b n cao; t m tr n và t m ngăn b ng th ch cao, t m tr n b ng bông th y tinh … có kh năng cách âm, cách nhi t, ch ng Nm và ch ng cháy. - Phát tri n s n xu t các lo i t m nh a c ng có th s d ng làm vách ngăn, ho c làm các kh i lát ư ng i, sân bãi, c u c ng ven bi n. o) V t li u composite: Phát tri n s n xu t v t li u composite có c ng cao có kh năng ch ng mài mòn và b n xâm th c hóa, trên cơ s s d ng c t s i khoáng, s i h u cơ t ng h p, s i thép, bông s i th y tinh cùng v i n n là ch t k t dính vô cơ ho c h u cơ. p) Sơn xây d ng: - Phát tri n s n xu t sơn ph n i ngo i th t có bóng và b n màu cao, có kh năng ch ng th m, ch ng bám dính, d c r a b ng nư c. - Phát tri n s n xu t sơn có kh năng ch u nhi t, làm gi m nhi t b m t. - Phát tri n s n xu t sơn n n công nghi p có kh năng ch ng mài mòn, b n trong các môi trư ng nư c ng t, nư c m n, d u, hóa ch t … - Phát tri n s n xu t các lo i sơn bi n tính, sơn b n trong môi trư ng khí h u nhi t i, n ng nóng mưa nhi u. q) V t li u cách âm, cách nhi t: Phát tri n s n xu t các lo i v t li u cách âm, cách nhi t t bông s i khoáng, bông th y tinh, bông g m và các lo i v t li u cách âm, cách nhi t b ng các nguyên li u vô cơ và h u cơ. r) M t s v t li u khác: Phát tri n s n xu t v a xây trát tr n s n óng bao, các lo i keo dán g ch, dán á, v a chít m ch, các lo i v t li u ch ng th m cho các công trình ng m, công trình nhà dân d ng, công nghi p, công trình ư ng s t cao t c …. s) S n xu t frit: Phát tri n s n xu t frit v i t ng công su t kho ng 300.000 t n/năm, ph c v cho công nghi p g m s . i u 2. T ch c th c hi n 1. B Xây d ng:
 10. - Công b , ph bi n ch o tri n khai quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng. - Ph i h p v i các a phương ki m tra giám sát tình hình tri n khai quy ho ch t ng th phát tri n v t li u xây d ng c nư c và quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng a phương, báo cáo Chính ph hàng năm và t xu t. - Nghiên c u, xu t cơ ch chính sách phát tri n n nh và b n v ng ngành s n xu t v t li u xây d ng. - Theo dõi và ch o phát tri n công nghi p xi măng theo quy ho ch ư c Th tư ng Chính ph phê duy t, xây d ng phương án cân i cung - c u xi măng hàng năm, ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u, xu t các gi i pháp kích c u xi măng phát tri n b n v ng. - T ch c l p quy ho ch i v i các s n phNm v t li u xây d ng ch y u theo thNm quy n. - Ch o vi c nghiên c u nâng cao ch t lư ng các quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng c a trung ương, a phương và t ng lĩnh v c s n xu t. - Ph i h p v i B Tài nguyên và Môi trư ng, B Khoa h c và Công ngh nghiên c u thi t l p, hoàn ch nh, ban hành các nh m c v nguyên li u, tiêu chuNn ch t lư ng s n phNm và tiêu chuNn môi trư ng. - Xây d ng chương trình phát tri n v t li u xây d ng không nung n năm 2020. - Xây d ng k ho ch i u tra, nghiên c u, khai thác và s d ng các ti m năng hi n có phát tri n s n xu t v t li u xây d ng. 2. B Tài nguyên và Môi trư ng - T ch c tri n khai công tác i u tra cơ b n tài nguyên khoáng s n làm v t li u xây d ng, c bi t chú ý t i các khoáng s n làm xi măng, g m s và th y tinh xây d ng, ưu tiên tri n khai i u tra, kh o sát tài nguyên á vôi khu v c mi n Trung và Nam B . - Ki m tra, giám sát vi c khai thác tài nguyên, khoáng s n làm v t li u xây d ng theo thNm quy n. - Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các cơ quan liên quan ban hành, công b các tiêu chuNn v môi trư ng trong s n xu t v t li u xây d ng. 3. B Công thương: - Ch trì, ph i h p v i các B : Xây d ng, Tài nguyên và Môi trư ng xây d ng, ban hành Quy ch qu n lý công ngh khai thác các m á làm v t li u xây d ng và á vôi làm xi măng nh m gi m thi u tai n n lao ng và ti t ki m tài nguyên khoáng s n. - Ch trì, ph i h p v i B Xây d ng và các B , ngành liên quan nghiên c u, thi t k , ch t o các thi t b s n xu t v t li u xây d ng, ph tùng thay th , các thi t b phi tiêu
 11. chuNn, c bi t là các thi t b trong dây chuy n s n xu t xi măng lò quay công su t l n. - T ch c nghiên c u phát tri n công ngh khai thác khoan h m t n d ng ư c tài nguyên và b o v c nh quan môi trư ng. - Nghiên c u cơ ch chính sách h tr xúc ti n thương m i Ny m nh vi c xu t khNu v t li u xây d ng có hi u qu . 4. B Giao thông v n t i: - Ph i h p v i B Xây d ng l p phương án u tư cơ s h t ng cho ngành s n xu t v t li u xây d ng như u tư m i, nâng c p h th ng giao thông m t s khu v c t p trung nhi u nhà máy s n xu t xi măng; u tư xây d ng các b n c ng, h th ng v n t i ư ng th y và ư ng s t ph c v cho vi c v n chuy n v t tư, nguyên li u s n xu t và tiêu th s n phNm. - Nghiên c u xu t các gi i pháp kích c u xi măng như: xây d ng h t ng giao thông, xây d ng h th ng ư ng giao thông m i v i công ngh bê tông xi măng, c u c n b ng bê tông c t thép các vùng thư ng x y ra lũ l t, lũ quét. - u tư phát tri n năng l c v n t i bi n B c – Nam ph c v cho vi c v n chuy n clanhke, xi măng và xu t khNu v t li u xây d ng. 5. B Giáo d c và ào t o: Ph i h p v i B xây d ng l p k ho ch ào t o k sư áp ng yêu c u phát tri n c a ngành s n xu t v t li u xây d ng n năm 2020 theo nh hư ng quy ho ch t ng th và các quy ho ch phát tri n ngành. 6. B K ho ch và u tư: Ph i h p v i các B , ngành liên quan nghiên c u chính sách h tr , t o i u ki n cho các d án u tư v v t li u xây d ng phát tri n. Ph i h p v i B Tài chính b trí kinh phí ti n hành l p quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng i v i m t s vùng kinh t , các a phương và i v i m t s ch ng lo i v t li u xây d ng ch y u. 7. B Tài chính: Nghiên c u xu t chính sách v thu tài nguyên, trong ó có thu tài nguyên t sét s n xu t g ch ngói nung, gi m d n vi c khai thác t, b o v môi trư ng sinh thái và xây d ng chính sách ưu ãi t o i u ki n phát tri n v t li u không nung. 8. B Khoa h c và Công ngh : - T ch c các ho t ng khoa h c k thu t trong lĩnh v c v t li u xây d ng, gi i thi u và ph bi n công ngh hi n i c a th gi i; - Ph i h p v i B Xây d ng, B Tài nguyên và Môi trư ng nghiên c u xu t kh năng phát tri n các lo i v t li u cao c p, siêu b n, siêu nh ti t ki m năng lư ng, v t
 12. li u thân thi n v i môi trư ng; b sung, hoàn thi n b tiêu chuNn v v t li u xây d ng phù h p v i quá trình h i nh p kinh t qu c t c a Vi t Nam. 9. y ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương: - T ch c l p, rà soát, i u ch nh quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng n năm 2020 theo thNm quy n b o m phù h p v i Quy ho ch này. Công b và ph bi n quy ho ch v t li u xây d ng thu c thNm quy n. - Qu n lý, ch o các t ch c và cá nhân tham gia u tư phát tri n s n xu t v t li u xây d ng úng theo quy ho ch, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t , xã h i c a a phương. - Rà soát, ki m tra vi c s d ng t sét làm g ch, ngói nung trên a bàn. - Thư ng xuyên ki m tra, giám sát tình hình th c hi n quy ho ch phát tri n v t li u xây d ng t i a phương và nh kỳ hàng năm g i báo cáo v B Xây d ng t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph . i u 3. B Xây d ng căn c vào quan i m, m c tiêu và các ch tiêu c th trong quy ho ch theo dõi, ch o th c hi n. Hàng năm t ch c ánh giá vi c th c hi n quy ho ch, xu t các n i dung c n i u ch nh báo cáo Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh i u ch nh cho phù h p v i tình hình kinh t xã h i c a t nư c và h i nh p qu c t . i u 4. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo và thay th các Quy t nh s 115/2001/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 2001, Quy t nh s 133/2004/Q -TTg ngày 20 tháng 7 năm 2004 v vi c phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n ngành công nghi p v t li u xây d ng Vi t Nam n năm 2010. i u 5. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương, H i ng qu n tr các T p oàn kinh t , T ng công ty nhà nư c, Th trư ng các cơ quan liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Trung ương và các Ban c a ng; - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các y ban c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - UBTW M t tr n T qu c Vi t Nam;
 13. - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, KTN (5b). PH L C CÔNG SU T THI T K VÀ S N LƯ NG V T LI U XÂY D NG N NĂM 2020 (Ban hành kèm theo Quy t nh s : 121/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) Năm 2010 Năm 2015 Năm 2020 Ch ng lo i ơn v Công S n Công S n Công S n su t lư ng su t lư ng su t lư ng Xi măng Tri u t n 65,59 59,02 99,5 88,5 > 112 112 G ch p lát Tri u m2 275,4 206 335 302 460 414 S v sinh Tri u s n 10 9 15 13 24 21 phNm Kính xây d ng Tri u m2 172,4 93 172,4 135 228 200,4 V t li u xây T viên 27 25 35,5 32 46,5 42 Trong ó: v t li u T viên 2,7 2,5 7,1-8,8 6,4-8,0 13,9- 12,6-16,8 xây không nung 18,6 V t li u l p Tri u m2 140 126 190 171 248 224 3 á xây d ng Tri u m 115 104 164 148 226 204 Cát xây d ng Tri u m3 107 97 151 136 211 190
Đồng bộ tài khoản