Quyết định số 1214/QĐ-BXD

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
30
lượt xem
2
download

Quyết định số 1214/QĐ-BXD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1214/QĐ-BXD về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của cơ quan đại diện bộ xây dựng tại thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1214/QĐ-BXD

  1. B XÂY D NG C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------ NAM c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 1214/Q -BXD Hà N i, ngày 02 tháng 10 năm 2008 QUY T NNH V VI C THÀNH L P VÀ QUY NNH CH C NĂNG, NHI M V , QUY N H N, CƠ C U T CH C C A CƠ QUAN I DI N B XÂY D NG T I THÀNH PH H CHÍ MINH B TRƯ NG B XÂY D NG Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a b , cơ quan ngang b ; Căn c Ngh nh s 17/2008/N -CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Xây d ng; Theo ngh c a V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH i u 1. Thành l p Cơ quan i di n B Xây d ng t i Thành ph H Chí Minh (sau ây g i t t là Cơ quan i di n) trên cơ s t ch c l i Văn phòng thư ng tr c B Xây d ng t i thành ph H Chí Minh. Tr s c a Cơ quan i di n tt i a ch : S 14 Kỳ ng, Qu n 3, thành ph H Chí Minh. i u 2. V trí, ch c năng: Cơ quan i di n là cơ quan giúp vi c c a B và B trư ng, có ch c năng: h tr và ph i h p v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c tri n khai các nhi m v qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn các t nh, thành ph khu v c Nam Trung B , Nam b và thành ph H Chí Minh (sau ây g i chung là các t nh phía Nam); i di n cho B trong các ho t ng ph i h p v i các B , ngành, a phương t i các t nh phía Nam theo s phân công ho c u quy n c a B trư ng; t ng h p chương trình, k ho ch công tác và m b o các i u ki n, phương ti n làm vi c cho Lãnh o B và các oàn cán b , công ch c c a kh i cơ quan B khi i công tác t i các t nh phía Nam. Cơ quan i di n có tư cách pháp nhân, có con d u giao d ch, ư c m tài kho n t i Kho b c Nhà nư c và ngân hàng theo quy nh c a pháp lu t. i u 3. Nhi m v :
  2. 1. H tr và ph i h p v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c tri n khai các nhi m v qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn các t nh phía Nam, bao g m: a. Tham gia v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c nghiên c u, xu t, xây d ng các ch trương, chính sách, gi i pháp nh m thúc Ny s phát tri n và qu n lý có hi u qu các lĩnh v c thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn các t nh phía Nam; b. Ph i h p v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c tuyên truy n, ph bi n, giáo d c pháp lu t và hư ng d n, ôn c, ki m tra, thanh tra vi c th c hi n các cơ ch chính sách, văn b n quy ph m pháp lu t, quy ho ch, k ho ch, chương trình, d án thu c ph m vi qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn các t nh phía Nam; c. T ch c ti p nh n các ph n ánh, ki n ngh c a cá nhân, t ch c các t nh phía Nam v quy nh hành chính thu c ph m vi qu n lý c a B ; ph i h p v i Văn phòng B nghiên c u, t ng h p, xu t phương hư ng, bi n pháp x lý các ph n ánh, ki n ngh ó; d. Ph i h p v i Thanh tra B t ch c ti p công dân, gi i quy t khi u n i, t cáo c a cá nhân, t ch c các t nh phía Nam theo quy nh c a pháp lu t. . Ph i h p v i Văn phòng B và các ơn v có liên quan t ch c các ho t ng thông tin, tuyên truy n c a ngành Xây d ng trên a bàn các t nh phía Nam e. Tr c ti p ho c ph i h p v i các C c, V , Thanh tra B gi i quy t, x lý k p th i m t s công vi c có tính ch t t xu t, c p bách thu c trách nhi m qu n lý nhà nư c c a B , như: s c công trình xây d ng, vi ph m pháp lu t trong ho t ng xây d ng… g. Ph i h p v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c trong vi c theo dõi, c p nh t thông tin và báo cáo k p th i v i B trư ng v tình hình phát tri n các lo i th trư ng thu c ngành Xây d ng trên a bàn các t nh phía Nam; tham gia nghiên c u, xu t các gi i pháp nh m bình n, i u ti t và thúc Ny s phát tri n b n v ng các lo i th trư ng thu c ngành Xây d ng trên a bàn các t nh phía Nam; h. Theo dõi tình hình th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c thu c ngành Xây d ng c a các ơn v thu c B , các S Xây d ng, S Quy ho ch - Ki n trúc, y ban nhân dân các t nh phía Nam; k p th i báo cáo v i B trư ng ho c ph n ánh v i các t ch c giúp B trư ng th c hi n ch c năng qu n lý nhà nư c v các v n liên quan n nhi m v c a B . 2. i di n cho B trong các ho t ng ph i h p v i các B , ngành, a phương t i các t nh phía Nam theo s phân công ho c y quy n c a B trư ng. 3. T ng h p chương trình, k ho ch công tác, m b o các i u ki n, phương ti n làm vi c cho Lãnh o B và các oàn cán b , công ch c c a kh i cơ quan B khi i công tác t i các t nh phía Nam;
  3. 4. Qu n lý tài chính, tài s n, cơ s v t ch t, b o m phương ti n, i u ki n làm vi c, duy trì tr t t k lu t, k cương, an toàn, v sinh môi trư ng trong các ơn v tr c thu c Cơ quan i di n. 5. Qu n lý v t ch c b máy, biên ch ; th c hi n ch ti n lương, các ch chính sách ãi ng , khen thư ng, k lu t và các ch khác i v i cán b , công ch c, viên ch c thu c ph m vi qu n lý c a ơn v . 6. Th c hi n các nhi m v khác do B trư ng giao. i u 4. Cơ quan i di n và Trư ng cơ quan i di n ch u trách nhi m trư c B trư ng v : 1. Tình hình h tr , ph i h p v i các ơn v thu c kh i cơ quan B trong vi c th c hi n các nhi m v qu n lý nhà nư c trên a bàn các t nh phía Nam; 2. Tình hình th c hi n chương trình, k ho ch công tác và vi c m b o các i u ki n, phương ti n làm vi c c a Lãnh o B và các oàn cán b , công ch c c a kh i cơ quan B khi i công tác t i các t nh phía Nam; 3. K t qu th c hi n các nhi m v quy nh t i i u 3 Quy t nh này. i u 5. Trư ng Cơ quan i di n ư c quy n: 1. Yêu c u các cơ quan, ơn v , t ch c ho t ng trong các lĩnh v c qu n lý nhà nư c c a B trên a bàn các t nh phía Nam cung c p nh ng s li u, tài li u c n thi t ph c v cho vi c th c hi n các lĩnh v c công tác c a ơn v . 2. Ph i h p v i Văn phòng B trong vi c thông báo ý ki n ch o c a Lãnh o B t i các cu c h p, các bu i làm vi c v i các cơ quan, ơn v trên a bàn các t nh phía Nam n các cơ quan, ơn v liên quan th c hi n. 3. i di n cho B trong các ho t ng ph i h p v i các B , ngành, a phương t i các t nh phía Nam theo s phân công ho c y quy n c a B trư ng. 4. Ký các văn b n hành chính và s d ng con d u c a Cơ quan i di n theo quy nh c a pháp lu t i u 6. Cơ c u t ch c c a Cơ quan i di n: 1. Cơ quan i di n có Trư ng cơ quan i di n (tương ương ch c v V trư ng), các Phó trư ng cơ quan i di n (tương ương ch c v Phó v trư ng), các phòng chuyên môn nghi p v , các văn phòng i di n c a C c thu c B và Thanh tra B , các ơn v s nghi p tr c thu c. 2. Phòng chuyên môn nghi p v tr c thu c Cơ quan i di n: a. Các Phòng tr c thu c Cơ quan i di n có Trư ng phòng, m t s Phó trư ng phòng và các công ch c, viên ch c chuyên môn, nghi p v ;
  4. b. Vi c thành l p m i, t ch c l i, gi i th các phòng tr c thu c Cơ quan i di n do B trư ng quy t nh theo ngh c a Trư ng cơ quan i di n và V trư ng V T ch c cán b ; Trư ng cơ quan i di n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c c a các phòng tr c thu c; c. Các phòng tr c thu c Cơ quan i di n ch u s qu n lý, ch o tr c ti p và toàn di n c a Trư ng Cơ quan i di n; 3. Văn phòng i di n c a C c thu c B và Thanh tra B : a. Các văn phòng i di n c a C c thu c B và Thanh tra B có Trư ng văn phòng i di n (tương ương ch c v Trư ng phòng), Phó văn phòng i di n (tương ương ch c v Phó trư ng phòng) và các công ch c, viên ch c chuyên môn, nghi p v . b. Vi c thành l p m i, t ch c l i, gi i th và quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c các văn phòng i di n c a C c thu c B và Thanh tra B do B trư ng quy t nh theo ngh c a Trư ng cơ quan i di n, Th trư ng ơn v (C c ho c Thanh tra B ) có văn phòng i di n và V trư ng V T ch c cán b . c. Các văn phòng i di n c a C c thu c B và Thanh tra B ch u s qu n lý, ch o c a Trư ng cơ quan i di n v các m t công tác: hành chính, t ch c, biên ch , ti n lương, vi c th c hi n các nhi m v theo chương trình, k ho ch công tác chung c a Cơ quan i di n, ng th i ch u s qu n lý, ch o c a Th trư ng ơn v có văn phòng i di n v công tác chuyên môn, nghi p v và vi c th c hi n các nhi m v theo chương trình, k ho ch công tác chung c a ơn v có văn phòng i di n ã ư c th ng nh t v i Trư ng cơ quan i di n. 4. ơn v s nghi p tr c thu c Cơ quan i di n: a. Các ơn v s nghi p tr c thu c Cơ quan i di n có Giám c, m t s Phó giám c và các công ch c, viên ch c chuyên môn, nghi p v . b. Vi c thành l p m i, t ch c l i, gi i th các ơn v s nghi p tr c thu c Cơ quan i di n do B trư ng quy t nh theo ngh c a Trư ng cơ quan i di n và V trư ng V T ch c cán b ; Trư ng cơ quan i di n quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n, cơ c u t ch c các ơn v s nghi p tr c thu c. c. Các ơn v s nghi p tr c thu c Cơ quan i di n ch u s qu n lý, ch o tr c ti p và toàn di n c a Trư ng cơ quan i di n. 5. Các ơn v tr c thu c Cơ quan i di n g m có: a. Phòng Hành chính - Qu n tr - Tài v ; b. Phòng T ng h p c. Văn phòng i di n C c Qu n lý nhà và th trư ng b t ng s n d. Văn phòng i di n C c Giám nh nhà nư c v ch t lư ng công trình xây d ng;
  5. . Văn phòng i di n Thanh tra B Xây d ng; e. Các ơn v s nghi p tr c thu c ( ư c thành l p tùy theo yêu c u th c hi n ch c năng, nhi m v c a Cơ quan i di n B Xây d ng). 6. Vi c b nhi m, mi n nhi m, cách ch c lãnh o Cơ quan i di n và c p trư ng, c p phó các ơn v tr c thu c Cơ quan i di n th c hi n theo các quy nh c a Chính ph và c a B Xây d ng v phân công, phân c p qu n lý cán b . 7. Trư ng cơ quan i di n có trách nhi m: ch trì, ph i h p v i các ơn v liên quan xây d ng quy ch T ch c và ho t ng c a Cơ quan i di n trình B trư ng phê duy t và t ch c th c hi n; ban hành theo thNm quy n các quy ch n i b khác theo quy nh qu n lý, ch o, i u hành ơn v th c hi n có hi u qu ch c năng, nhi m v ư c giao. i u 7. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. V trư ng V T ch c cán b , Chánh Văn phòng B , Trư ng cơ quan i di n, Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và các cơ quan, ơn v , t ch c có liên quan ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 7; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - S Xây d ng các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Trung ương ng; Nguy n H ng Quân - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Qu c h i; - Lưu: VPB, TCCB (5b)
Đồng bộ tài khoản