Quyết định số 122/2003/QĐ-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 122/2003/QĐ-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2003/QĐ-UB về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết tuyến đường nối từ khu Đô thị mới Việt Hưng ra đường 5, huyện Gia Lâm – Hà Nội, tỷ lệ 1/500 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2003/QĐ-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH HÀ N I c l p - T do - H nh phúc ****** ******** S : 122/2003/Q -UB Hà N i, ngày 07 tháng 10 năm 2003 QUY T NNH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH CHI TI T TUY N Ư NG N I T KHU Ô THN M I VI T HƯNG RA Ư NG 5, HUY N GIA LÂM – HÀ N I. T L 1/500 Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I Căn c Lu t T ch c H i ng nhân dân và y ban nhân dân; Căn c Pháp l nh Th ô Hà N i; Căn c Ngh nh s 91/CP ngày 17 tháng 8 năm 1994 c a Chính ph ban hành i u l Qu n lý quy ho ch ô th ; Căn c Quy t nh s 108/1998/Q -TTg ngày 20 tháng 6 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph phê duy t i u ch nh quy ho ch chung Th ô Hà N i n năm 2020; Căn c Quy t nh s 322/BXD- T ngày 28 tháng 12 năm 1993 c a B trư ng B Xây d ng v vi c ban hành quy nh l p các án quy ho ch xây d ng ô th ; Xét ngh c a S Quy ho ch - Ki n trúc Thành ph Hà N i t i T trình s 1407/TTr-QHKT ngày 27/8/2003. QUY T NNH i u 1: Phê duy t Quy ho ch chi ti t tuy n ư ng n i t khu ô th m i Vi t Hưng ra ư ng 5, huy n Gia Lâm – Hà N i. T l 1/500 do Văn phòng Tư v n và chuy n giao công ngh xây d ng, Trư ng i h c Ki n trúc Hà N i l p v i các n i dung ch y u sau: 1. V trí, ranh gi i và quy mô: 1.1- V trí, ranh gi i: Tuy n ư ng n i ti p t khu ô th m i Vi t Hưng ra ư ng 5, thu c ph m vi 2 xã Vi t Hưng và Gia Th y, huy n Gia Lâm, Hà N i. + Phía B c giáp khu cây xanh và dân cư thôn L M t + Phía Nam giáp khu ru ng c a 2 xã Vi t Hưng và Gia Th y và dân cư thôn L M t. + Phía ông: Giáp ư ng quy ho ch 30m thu c khu ô th m i Vi t Hưng + Phía Tây giáp: Qu c l 5.
  2. 1.2. Quy mô: Tuy n ư ng n i ti p t khu ô th m i Vi t Hưng ra ư ng n5 có chi u dài kho ng 1,5km. + T ng di n tích kho ng: 377.383 m². + Quy mô dân s quy ho ch: 11.780 ngư i. 2. N i dung quy ho ch chi ti t: 2.1 M c tiêu: - Xác nh qu t còn l i hai bên ư ng, xu t ch c năng s d ng t, ch tiêu quy ho ch ki n trúc, h s s d ng t, m t xây d ng, t ng cao h p lý cho t ng lô t, hành lang b o v các công trình u m i, b o v di tích phù h p v i quy ho ch chung. - K t h p hài hòa các công trình công c ng, nhà , cây xanh... nh m m b o ph c v dân sinh và các nhu c u c a Thành ph . - xu t các gi i pháp c i t o, ch nh trang, xây d ng m i nh m t o b m t ki n trúc hai bên tr c ư ng. - Xác nh v trí và kh p n i các tuy n h t ng k thu t chính cho tr c ư ng. Trên cơ s tính toán các ch tiêu kinh t k thu t theo quy chuNn và các y u t kh ng ch c a quy ho ch t ng th và quy ho ch huy n Gia Lâm ã ư c phê duy t. - Th c hi n úng ch trương c a Thành ph là u giá quy n s d ng t l y kinh phí xây d ng h th ng h t ng k thu t ph c v . 2,2 Quy ho ch s d ng t: Cơ c u, phân khu ch c năng s d ng t ư c xác nh trong b ng sau: TT DI N TÍCH T L H NG M C Chi chú (m²) (%) I CH C NĂNG S D NG T 1 T CÔNG C NG 70417 18,7 2 T CÂY XANH 16362 4,3 3 T MƯƠNG, CÂY XANH 17797 4,7 CÁCH LY MƯƠNG, I N 4 T NHÀ TR 5385 1,4 5 ÁT DI TÍCH 7890 2,1 6 T BÃI XE 5550 1,5
  3. 7 T XÂY D NG NHÀ 170450 45,2 T GI L I C I T O 43126 CH NH TRANG T XÂY D NG NHÀ M I 127324 8 T GIAO THÔNG 83532 22,1 T NG C NG 377383 100 Dân s d ki n theo quy ho ch kho ng : 11780 ngư i. a/ t xây d ng nhà : chia thành 3 lo i: - t nhà u giá s d ng t g m 5 lô t ư c ký hi u NO1, NO2, NO3, NO4, NO5 có t ng di n tích là 69335m2 trong ó: + Ô t NO1, NO2, và m t ph n c a ô t NO3 xây d ng nhà th p t ng có m t xây d ng 30%-53%. + Các lô t NO4, NO5 và m t ph n c a NO3 d ki n xây d ng cao t ng v i t ng cao trung bình 6 t ng, m t xây d ng 30%-40%. - t nhà cao t ng h n h p thu c d án c a Công ty i n l c Hà N i ư c ký hi u b i các lô NO6, NO7 có t ng di n tích 57989m2, m t xây d ng trung bình 25- 30%, t ng cao trung bình 11 t ng. - Trong khu v c làng xóm, quy ho ch d ki n gi m b t m t xây d ng, dành di n tích m ư ng n i b , c i t o h th ng h t ng k thu t và ch nh trang l i ki n trúc nhà sau khi m ư ng. b/ t công c ng G m 2 ô t có ký hi u t CC1, CC2 có t ng di n tích 70.417m2, m t xây d ng trung bình 25-30%. Công trình công c ng ư c t t i góc ư ng 5 và ư ng quy ho ch m i m . Phía B c tr c ư ng là khu v c ch nông sàn th c phNm ã ư c S Quy ho ch Ki n trúc ch p thu n t ng m t b ng tri n khai xây d ng. + Khu CC1 là khu v c ch nông s n Vi t Hưng có di n tích 48392m2, m t xây d ng 26%, t ng cao trinh bình 1,5 t ng. + Khu CC2 n m phía Nam tr c ư ng m i m và m t ư ng 5, khu công c ng này có di n tích 22025m2, m t xây d ng 30%, t ng cao trung bình 8,5 t ng (n m trong khu t thu c d án c a Công ty i n t Hà N i ). c/ t cây xanh, bãi xe, cây xanh cách ly: - t cây xanh g m cây xanh cách ly và cây xanh vui chơi gi i trí có t ng di n tích t là 34159m2 trong ó:
  4. + t cây xanh cách ly g m 4 lô có ký hi u CXCL1, CXCL2, CXCL3, CXCL4 có t ng di n tích là 17797m2 g m cây xanh cách ly tuy n mương và tuy n iên cao th . + t cây xanh vui chơi gi i trí ư c ký hi u CX1 n CX4 có t ng di n tích 16362m2 n m giáp v i khu v c di tích và nhà tr hi n có. + t xây d ng bãi xe g m 1 lô t n m sát khu công viên cây xanh phía b c tr c ư ng, có di n tích 5550m2. d/ t nhà tr : t nhà tr ư c xây d ng m i, m r ng cho quy mô c a m t nhà tr 4 nhóm, ư c ký hi u NT có di n tích 5385m2. e/ Di tích l ch s : Trong khu v c nghiên c u có ình và chùa L M t ã ư c x p h ng v i t ng di n tích 7890m2 có ký hi u DT1, DT2. Khu v c di tích l ch s này s ư c khôi ph c, c i t o tôn t o g n k t v i khu cây xanh vui chơi và khu nhà tr t o thành m t qu n th chung c a khu v c. 2.3. T ch c không gian ki n trúc và c nh quan: - T i nút giao thông gi a ư ng 5 và ư ng quy ho ch d ki n là công trình công c ng h p kh i. V trí n m t i góc ư ng bao quanh khu ô th m i Vi t Hưng v i ư ng m i m b trí công trình cao t ng và th p t ng xen k , t o không gian chuy n ti p gi a khu m i v i các khu làng xóm hi n có, các công trình có phong cách ki n trúc hi n i nh m t o i m nh n cho không gian toàn tuy n ư ng. - Nhà th p t ng u giá quy n s d ng t ư c b trí phía B c t c ư ng quy ho ch, g n khu cây xanh công viên c a khu v c, cao t ng v phía tr c ư ng và th p d n v khu công viên. M 2 d i cây xanh t tr c ư ng qua khu nhà u giá quy n s d ng t n i v i khu công viên cây xanh, nh m làm thông thoáng và t o không gian m gi a khu công viên v i tr c ư ng. - Khu cây xanh, vui chơi gi i trí b trí vào khu v c g n ình L M t, n m t i v trí trung tâm c a tuy n ư ng quy ho ch, t o m t không gian chuy n ti p gi a khu m i xây d ng và khu làng xóm gi l i. - Cây xanh cách ly tuy n i n và tuy n mương n m d c theo các tr c ư ng s m vuông góc v i ư ng quy ho ch, góp ph n vào cây xanh chung, c i thi n vi khí h u cho khu v c quy ho ch. Tuy n ư ng n i t khu v c ô th Vi t Hưng n ư ng 5 ph i th hi n là tuy n ư ng hi n i có b n s c riêng c a khu v c. 2.4. Quy ho ch h th ng h t ng k thu t: a/ Giao thông:
  5. M ng lư i ư ng trong khu v c v cơ b n tuân th quy ho ch chi ti t huy n Gia Lâm ã ư c phê duy t. phù h p v i tình hình hi n tr ng và yêu c u phát tri n m i c a khu v c ng th i m b o vi c khai thác s d ng t ai hai bên tuy n ư ng m t cách hi u qu , i u ch nh c c b m t s tuy n m b o giao thông thu n l i gi a các khu v c xây d ng m i và các khu v c dân cư hi n có v i nhau, n i v i các tr c giao thông chính c a khu v c và Thành ph , h tr thêm cho các tuy n ư ng trong khu v c. Tr c ư ng quy ho ch có chi u dài 1,5km có m t c t ngang r ng 17,5m-22m bao g m lòng ư ng 3 làn xe (r ng 11,5 – 12m) và xây d ng v a hè hai bên hoàn (r ng 3- 5,25m/1bên). Tuy n ư ng ư c xây d ng m i o n qua khu v c t tr ng và m r ng trên cơ s hi n có o n qua khu v c dân cư thôn L M t. C p ư ng c a tuy n ư ng này là ư ng phân khu v c. Các tuy n ư ng nhánh ư c xây d ng m i k t h p v i tr c ư ng phân khu v c m b o liên h thu n l i gi a các nhóm nhà ng th i m b o m t m ng lư i ư ng chung cho c khu v c. Các tuy n ư ng này có m t c t ngang t 13,5m (lòng ư ng 2 làn xe 7,5m, v a hè hai bên, m i bên r ng 3m). Riêng tuy n tr c n i gi a khu Công viên và khu dân d ng trong T h p khu công nghi p Sài ng ư c thi t k r ng 30m b trí tr ng cây xanh d i phân cách r ng kho ng 9m. Các l i vào nhà ư c thi t k có m t c t r ng 11,5m m b o giao thông thu n ti n cho giao thông cơ gi i có th n t ng kh i công trình, thu n l i cho công tác c u h a, c u thương... Ngoài ra i v i các khu v c dân cư hi n có, d ki n xây d ng c i t o m t s ư ng dân sinh, ch y u b trí các công trình k thu t h t ng như i n, thoát nư c, c p nư c ... và ph c v i l i dân cư trong khu v c. - Ch xe: i v i các khu nhà bi t th , nhà và công trình công c ng cao t ng ph i t ch c ch xe bên trong ô t ho c bên trong công trình. i v i các khu nhà chung cư có th s d ng ch t p trung ư c thi t k trong ho c lân c n v i công trình, t i các d i ven ư ng ... ho c k t h p s d ng ph n t cây xanh, hành lang cách ly các công trình h t ng k thu t trong khu v c. Các ch tiêu chính t ư c: T ng di n tích t giao thông: 89082m2 (chi m t tr ng 23,6% trong t ng di n tích t khu v c nghiên c u), trong ó: + Di n tích t ư ng giao thông: 83535m2. + Di n tích t bãi xe: 5550m2. b/ San n n, thoát nư c mưa: * San n n: Cao thi t k san n n ư c l a ch n nh m m b o yêu c u thoát nư c c a công trình và phù h p v i cao kh ng ch chung c a khu v c, ng th i m b o yêu c u thoát nư c và tình hình hi n tr ng khu làng xóm cũ... Trong giai o n thi t k thi công có th i u ch nh l i cho phù h p.
  6. d c n n thi t k i≥0,004, m b o thoát nư c t ch y * Thoát nư c mưa: - M ng lư i thoát nư c mưa khu v c quy ho ch là h th ng thoát nư c riêng t ch y. Khu v c quy ho ch ư c phan chia thành 3 lưu v c thoát nư c như sau: - Lưu v c 1: N m phía Tây – Tây Nam c a khu v c quy ho ch. Nư c theo các tuy n c ng thoát vào mương tiêu khu v c. Tuy n mương này xây d ng c i t o trên cơ s tuy n mương hi n có, ch y song song và cách Qu c l 5 m t kho ng 260m. - Lưu v c 2: N m trung tâm khu v c quy ho ch. Nư c theo các tuy n c ng và rãnh n p an thoát và tuy n c ng b n xây d ng thay th tuy n mương tiêu hi n có ph i l p i làm m t b ng xây d ng. Tuy n c ng b n ch y theo hư ng Tây B c – ông Nam và ư c u n i v i mương tiêu khu v c hi n có. - Lưu v c 3: N m phía ông – ông B c khu v c quy ho ch. Nư c theo các tuy n c ng c ng b n thoát vào mương tiêu khu v c, xây d ng d c ranh gi i ông B c khu v c quy ho ch. C ba tr c thoát nư c chính c a các lưu v c nói trên (hai tuy n mương và tuy n c ng b n) u ư c u n i vào h th ng thoát nư c c a sông C u Bây. - i v i khu v c làng xóm cũ có cao n n th p so v i yêu c u thoát nư c: + Thay th c ng tròn b ng c ng b n gi m cao pn n + Xây d ng các tuy n rãnh ón nư c bao quanh khu làng xóm cũ và ch y d c ranh gi i ti p giáp v i khu xây d ng m i. + Xây d ng h ch a và tr m bơm c c b . c/ C p nư c: * Ngu n nư c: Ngu n nư c c p cho khu v c là nhà máy nư c Gia Lâm thông qua tuy n ng truy n d n Φ600mm hi n có c t qua tr c ư ng quy ho ch. * M ng lư i ư ng ng c p nư c: - M ng ng truy n d n: Trng khu v c hi n có tuy n ng Φ600mm là tuy n ng truy n d n c a nhà máy nư c Gia Lâm i qua khu v c, d ki n theo ư ng quy ho ch ra ư ng Ngô Gia T , c p nư c cho toàn b khu v c phía Tây và phía B c c a Gia Lâm hi n nay. Tuy n ng này cũng là ngu n c p cho khu v c quy ho ch.
  7. Trong tương lai, theo quy ho ch t ng th h th ng c p nư c chung c a Thành ph , khi nhà máy nư c Gia Lâm ư c nâng công su t lên 60.000m3/ng s xây d ng thêm m t tuy n ng truy n d n Φ600mm i song song v i tuy n Φ600mm hi n có. - M ng ng phân ph i: + M ng ng phân ph i chính trong khu v c có ư ng kính Φ200-Φ100mm (m ng c p 3) ư c thi t k không ch c p nư c cho khu v c mà còn có nhi m v c p nư c cho các khu v c lân c n trên cơ s nghiên c u c p nư c cho toàn vùng xung quanh, t o ra m t m ng lư i th ng nh t, có m i liên h ch t ch trong toàn vùng. M ng lư i ng phân ph i này ư c u n i vào m ng ng truy n d n hi n có. + M ng ng c p nư c vào nhà ho c nhóm nhà có ư ng kính nh hơn (m ng c p 4). ư ng kính các tuy n ng này cũng như v trí c th c a s ư c xác nh trong các d án t ng công trình riêng. Tùy theo áp l c nư c c th trên m ng ng và chi u cao công trình xu t các gi i pháp c p nư c cho t ng lo i công trình. Trong trư ng h p áp l c nư c trong m ng không , c n xây d ng các b ch a d tr và tr m bơm tăng áp riêng. * C p nư c ch a cháy: D c theo các tuy n ng phân ph i l n *D≥150mm) b trí các h ng c u h a v i kho ng cách t 100 n 150m. Trong ó các công trình nhà cao t ng ph i có các gi i pháp c p nư c ch a cháy riêng cho công trình theo quy chuNn hi n hành. d. C p i n và thông tin bưu i n: * C p i n: - Ngu n c p: Theo quy ho ch ngu n i n c p cho khu v c này s do tr m bi n áp trung gian 110/22KV Gia Lâm 1 d ki n xây d ng phía ông B c cách tr c ư ng kho ng 0,8km. Trư c m t khi chưa xây d ng ư c tr m Gia Lâm 1 thì ngu n i n c p cho khu v c ư c c p t tr m bi n áp trung gian Thanh An ho c có th xin c p t m t tuy n i n 10KV hi n có phía ông tr c ư ng. Ch u tư c n làm vi c v i i n l c Gia Lâm xin th a thu n v ngu n và i m u. - M ng lư i trung th , h th : + M ng lư i c p i n trung th dùng c p i n áp 22KV. H th ng i n nư c thi t k dùng m ch kép m b o c p i n ư c linh h at, an toàn, liên t c khi 1 ư ng dây có s c . D ki n t cáp ng m t tr m Gia Lâm 1 i d c theo ư ng quy ho ch và có các nhánh r c p vào tr m bi n áp c a khu v c. + Tr m m ng lư i h th và chi u sáng ư ng theo tính toán ph t i d ki n s ư c xây d ng trong khu v c. V trí các tr m h th g n trung tâm ph t i v i bán kính
  8. ph c v kho ng 200÷250m. m b o an toàn i n và m quan ô th các tr m h th ư c xây d ng kín ho c k t h p t trong các công trình xây d ng. + Chi u sáng ư ng giao thông s d ng èn th y ngân cao áp, dùng cáp ng m h th 0,4KV. Chi u sáng sinh ho t và các công trình công c ng d ki n s d ng cáp ng m h th 0,4KV. * Thông tin bưu i n: - Ngu n c p: Cáp thông tin ư c thi t k thông qua m ng cáp g c t t ng ài c Giang n t cáp trong khu v c nghiên c u, xây d ng m t s t cáp v i dung lư ng t cáp t 100 ÷ 600 s . Các t cáp có th t ngoài ho c k t h p t trong các công trình xây d ng. Các tuy n cáp thông tin ư c xây d ng ng m d c theo hè. * Thoát nư c bNn - H th ng thoát nư c th i khu quy ho ch ư c thi t k v i h th ng thoát nư c riêng - Hư ng thoát nư c: lưu v c c a tr m x lý nư c th i n m phía Nam khu v c quy ho ch. - H th ng c ng thoát nư c: + Tuy n c ng nư c th i chính c a khu v c quy ho ch ư c xây d ng d c theo tuy n ư ng khu v c có m t c t 30m. Tuy n c ng này u n i v i tuy n c ng thoát nư c th i thành ph ra tr m x lý nư c th i khu v c. + Các tuy n c ng nhánh: ư c xây d ng d c các tuy n ư ng biên và ư ng n i b trong khu v c quy ho ch thu gom nư c th i c a công trình d n n tuy n c ng thoát nư c chính. + D c theo các tuy n c ng thoát nư c b trí các gi ng thăm t i v trí thay i ti t di n c ng, chuy n hư ng c ng, t i i m x các công trình và v trí thay i d c n o vét, b o dư ng nh kỳ và s a ch a c ng. Kho ng cách gi a các gi ng không l n hơn 25m. Trư c m t, khi chưa xây d ng ư c h th ng thoát nư c bNn riêng thì nư c th i sinh h at sau khi ư c x lý sơ b m b o tiêu chuNn môi trư ng s theo ư ng c ng riêng u n i vào h th ng c ng thoát nư c mưa t i m t s i m. T i m u n i tr i h th ng thoát nư c là h th ng c ng chung. Tương lai lâu dài khi xây d ng hoàn ch nh ng b toàn khu v c, nư c th i s ư c ưa v tr m x lý c a khu v c. * V sinh môi trư ng Rác th i sinh h at ư c thu gom vào các thùng ch a kín có dung tích 0,4-1m3 t g n ư ng giao thông v i bán kính ph c v t i a 50-100m, thu n ti n cho vi c thu gom v n chuy n n khu s lý chung c a thành ph . i u 2:
  9. - Giao Giám c S Quy ho ch - Ki n trúc ki m tra xác nh n h sơ, b n v kèm theo trong vòng 15 ngày k t ngày ký Quy t nh này; ch trì ph i h p v i y ban nhân dân huy n Gia Lâm t ch c công b công khai quy ho ch chi ti t ư c duy t các t ch c, cơ quan và nhân dân bi t, th c hi n. - Ch t ch y ban nhân dân huy n Gia Lâm ch u trách nhi m t ch c ki m tra, giám sát xây d ng theo quy ho ch ư c duy t và x lý các trư ng h p xây d ng sai quy ho ch theo thNm quy n và quy nh c a pháp lu t. - Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. i u3 Chánh Văn phòng H ND và UBND Thành ph , Giám c các S : Quy ho ch - Ki n trúc, Xây d ng, Giao thông Công chính, K ho ch và u tư, a chính - Nhà t, Khoa h c Công ngh và Môi trư ng, Tài chính V t giá; Ch t ch y ban nhân dân huy n Gia Lâm; Ch t ch y ban nhân dân xã Vi t Hưng, Gia Th y và các t ch c, cá nhân có liên quan ch u trách nhi m thi hành quy t nh này./. T/M. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH HÀ N I CH TNCH Hoàng Văn Nghiên
Đồng bộ tài khoản