Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

0
47
lượt xem
2
download

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg về phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Phú Yên đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 122/2008/QĐ-TTg

 1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T ------- NAM c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 122/2008/Q -TTg Hà N i, ngày 29 tháng 08 năm 2008 QUY T NNH PHÊ DUY T QUY HO CH T NG TH PHÁT TRI N KINH T - XÃ H I T NH PHÚ YÊN N NĂM 2020 TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 92/2006/N -CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 c a Chính ph v l p, phê duy t và qu n lý quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i; Xét ngh c a y ban nhân dân t nh Phú Yên t i t trình s 43/TTr-UBND ngày 11 tháng 10 năm 2007 và ý ki n c a B K ho ch và u tư t i văn b n s 1281 BKH/T &GS T ngày 28 tháng 02 năm 2008 v Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Phú Yên n năm 2020, QUY T NNH: i u 1. Phê duy t Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i t nh Phú Yên n năm 2020 (sau ây g i t t là Quy ho ch) v i nh ng n i dung ch y u sau: 1. Quan i m phát tri n a) Phát tri n kinh t v i t c cao và b n v ng thu h p d n kho ng cách gi a t nh Phú Yên v i các t nh trong Vùng và c nư c. b) Xây d ng t nh Phú Yên thành m t c a ngõ m i ra hư ng ông cho vùng Tây Nguyên; ph n u tr thành trung tâm du l ch, d ch v l n trong khu v c và c nư c. Hình thành c m u m i giao thông ư ng s t, ư ng th y, ư ng hàng không, ư ng b ông – Tây. c) Ny nhanh chuy n d ch cơ c u kinh t c a T nh theo hư ng tăng t tr ng công nghi p và d ch v ; huy ng m i ngu n l c c a các thành ph n kinh t ; khai thác nh ng ngành có l i th v lao ng và tài nguyên; ng th i, chú tr ng m r ng các ngành kinh t có hàm lư ng v k thu t cao, phù h p v i l i th c a t nh Phú Yên và xu hư ng c a th trư ng. d) Nâng cao ch t lư ng ngu n nhân l c, có chính sách thu hút ngu n nhân l c ch t lư ng cao áp ng nhu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh. G n tăng trư ng kinh t v i công b ng xã h i, nâng d n m c s ng cho các t ng l p dân cư, nh t là các vùng căn c kháng chi n, mi n núi, vùng có nhi u ng bào dân t c thi u s .
 2. ) K t h p ch t ch gi a phát tri n kinh t - xã h i v i c ng c qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng; c ng c h th ng chính tr và n n hành chính v ng m nh. 2. M c tiêu phát tri n a) M c tiêu t ng quát Ti p t c duy trì phát tri n kinh t t c cao và b n v ng, t o s chuy n bi n v ch t lư ng trong quá trình phát tri n kinh t - xã h i. Ph n u n năm 2020 t nh Phú Yên cơ b n tr thành m t t nh công nghi p và d ch v . Ny m nh chuy n d ch cơ c u kinh t , cơ c u lao ng theo hư ng công nghi p hóa, hi n i hóa v i cơ c u: công nghi p – d ch v - nông nghi p. T ng bư c nâng cao hi u qu và s c c nh tranh n n kinh t . Ny m nh ng d ng ti n b khoa h c và nâng cao trình khoa h c công ngh trong các ngành s n xu t. Nâng cao ch t lư ng giáo d c ào t o và ch t lư ng ngu n nhân l c. Khai thác có hi u qu quan h kinh t i ngo i. Xây d ng h th ng k t c u h t ng thu n l i, m b o yêu c u phát tri n. Nâng cao i s ng v t ch t và tinh th n cho nhân dân. Ti p t c th c hi n xóa ói, gi m nghèo, t o vi c làm cho ngư i lao ng. Gi v ng chính tr , tr t t an toàn xã h i, phát tri n kinh t g n v i qu c phòng, an ninh và b o v môi trư ng. b) M c tiêu c th - T c tăng trư ng bình quân giai o n n năm 2010 t 13,6%/năm; giai o n 2011 – 2015 t 15,2%/năm và giai o n 2016 – 2020 t 15,3%/năm. - Thu nh p bình quân u ngư i năm 2010 là 750 USD, năm 2015 là 1.600 USD, năm 2020 là 3.000 USD. - Cơ c u kinh t : năm 2010: nông nghi p 24,5%, công nghi p 38,5%, d ch v 37%; n năm 2015: nông nghi p 16%, công nghi p 44%, d ch v 40%; n năm 2020: nông nghi p 10%, công nghi p 47%, d ch v 43%. - T l thu ngân sách so GDP năm 2010: 11,5%; năm 2015: 15% và năm 2020 t 20%. Chi ngân sách a phương tăng bình quân 15%/năm. n năm 2016 thu ngân sách áp ng nhu c u chi ngân sách c a a phương. - Kim ng ch xu t khNu và d ch v thu ngo i t năm 2010 t 150 tri u USD, năm 2015 t 1.000 tri u USD, năm 2020 t 1.500 tri u USD. - T l tăng dân s t nhiên n năm 2010 gi m còn 1,26%; năm 2015 gi m còn 1,17%; năm 2020 gi m còn 1,0%. T l tr em dư i 5 tu i suy dinh dư ng năm 2010 gi m còn 20%, năm 2015 còn 15%, năm 2020 gi m còn 10%. - t chuNn ph c p giáo d c Trung h c ph thông toàn T nh vào năm 2015. T l lao ng qua ào t o n năm 2010: 40%, năm 2015: 53% và năm 2020 t 67%. - T l h nghèo n năm 2010 còn 9%, năm 2015 còn dư i 3,4%, năm 2020 cơ b n không còn h nghèo. - T l che ph r ng năm 2010: 45%, năm 2015: 47% và năm 2020: 51%.
 3. 3. nh hư ng phát tri n ngành và lĩnh v c a) Nông, lâm, ngư nghi p - Xây d ng n n nông nghi p phát tri n b n v ng, ch t lư ng cao, s n phNm s ch, phù h p v i h sinh thái. Hình thành các vùng chuyên canh t p trung có năng su t cao g n v i công ngh sau thu ho ch và công nghi p ch bi n, ng th i gìn gi và b o v môi trư ng. m b o an ninh lương th c, n nh di n tích canh tác lúa, mía, s n; m r ng di n tích cây cao su và m t s cây tr ng khác. Chăn nuôi theo hư ng kinh t trang tr i v i gi ng t t và ki m soát d ch b nh. Hình thành các vùng rau s ch t i vành ai các ô th , khu công nghi p, khu du l ch; phát tri n ngh tr ng hoa, sinh v t c nh. - Ny m nh tr ng r ng, tăng cư ng v n r ng, phát tri n các lo i cây l y g nguyên li u cho công nghi p ch bi n. Tăng cư ng b o v r ng, h n ch khai thác g r ng t nhiên và khai thác có hi u qu r ng tr ng. - Phát tri n th y s n b n v ng, toàn di n trên các m t nuôi tr ng, khai thác, ch bi n và d ch v h u c n ngh cá. Ny m nh ng d ng khoa h c công ngh vào khai thác, nuôi tr ng và ch bi n th y s n. Phát tri n vùng nuôi tr ng có cơ s khoa h c, tăng cư ng nuôi tr ng trên bi n, m b o môi trư ng và t o thêm i m n cho du khách. M r ng th trư ng tiêu th s n phNm, xây d ng thương hi u cho các s n phNm th y s n. - Xây d ng nông thôn m i, hi n i, gi m áp l c v dân s cho các ô th , phát tri n kinh t ng b gi a các vùng trong T nh. Phát tri n d ch v , ngành ngh g n v i vi c t ch c tiêu th hàng hóa cho nông dân, tăng u tư cho các huy n mi n núi, a bàn có nhi u ng bào dân t c thi u s sinh s ng. b) Công nghi p - Chú tr ng u tư chi u sâu, ng d ng công ngh m i, công ngh t ng hóa, nâng cao hi u qu s n xu t kinh doanh. Nâng ch t lư ng và xây d ng thương hi u s n phNm, xúc ti n thương m i, m r ng th trư ng, tăng ngu n v n u tư phát tri n công nghi p. - Phát tri n công nghi p theo quan i m b n v ng, phù h p v i chi n lư c phát tri n b n v ng qu c gia. Ưu tiên phát tri n các ngành công nghi p có l i th , có hàm lư ng k thu t và công ngh cao, giá tr gia tăng l n t o bư c phát tri n t phá, thúc Ny n n kinh t phát tri n nhanh như: i n t , l c d u, hóa d u, óng tàu, ch bi n nông th y s n, s n xu t i n – nư c. Trong ó c bi t quan tâm n d án Nhà máy l c d u công su t 4 tri u t n/năm và các nhà máy hóa d u. - u tư phát tri n khu kinh t Nam Phú Yên có khu ô th Nam Tuy Hòa, khu công nghi p l c, hóa d u và m t s khu công nghi p t p trung khác g n li n c ng bi n Vũng Rô, c ng bi n Hòa Tâm và sân bay Tuy Hòa. Ti p t c u tư xây d ng k t c u h t ng các khu công nghi p, c m công nghi p t p trung, hình thành m ng lư i các c m, i m công nghi p các huy n, có di n tích 10 – 20 ha.
 4. - Phát tri n các làng ngh khu v c nông thôn, du nh p và nhân r ng m t s ngh m i quy mô phù h p, khai thác có hi u qu ngu n nguyên li u và gi i quy t nhi u lao ng khu v c nông thôn. c) D ch v - Nâng cao văn minh thương nghi p, phát tri n các lo i hình thương m i, d ch v hi n i, ng th i m b o h th ng thương m i – d ch v thông su t n các vùng xa xôi, h o lánh. Hình thành các khu ô th , các ph ch , các ư ng ph chuyên doanh, t o m ng lư i phân ph i a d ng, m b o lưu thông hàng hóa nhanh, thu n ti n, kích thích s n xu t phát tri n. - Xây d ng h th ng cung c p các d ch v thương m i, h tr xúc ti n thương m i, Ny m nh và a d ng hóa ho t ng xúc ti n thương m i. Tăng cư ng ki m tra, ki m soát th trư ng, n nh giá c , ch ng s n xu t và buôn bán hàng gi , hàng kém ch t lư ng, u cơ, buôn l u, tr n thu . M r ng th trư ng, a d ng hóa các m t hàng xu t khNu, tăng nhanh kim ng ch xu t khNu. - Phát tri n m nh du l ch tr thành ngành kinh t mũi nh n, công nghi p “s ch” mang màu s c c áo riêng. Tôn t o các di tích, danh th ng, các i m du l ch g n v i công tác b o v môi trư ng. T p trung xây d ng k t c u h t ng thu hút u tư: khu du l ch liên h p cao c p An Phú – An Ch n; các khu ô th du l ch và d ch v cao c p (Sông C u, Tuy An, ng Xuân); các c m du l ch c nh quan sinh thái, văn hóa ngh dư ng, gi i trí. - Nâng cao ch t lư ng d ch v v n t i, kho bãi, d ch v c ng, d ch v bưu chính, vi n thông. a d ng hóa hình th c ph c v h p lý. - Chú tr ng và t o thu n l i cho các thành ph n kinh t phát tri n m nh các lo i hình d ch v : tài chính, ngân hàng, khoa h c công ngh , tin h c, b o hi m, tư v n, k toán, ki m toán, tư v n pháp lý, công ch ng, giám nh, bán u giá tài s n, kinh doanh tài s n, b t ng s n, d ch v y t , giáo d c ch t lư ng cao. d) Các lĩnh v c xã h i - Th c hi n t t chính sách v dân s . C i thi n m ng lư i b o v s c kh e nhân dân, xóa b cơ b n các b nh truy n nhi m. Nâng cao ch t lư ng dân s , tăng chi u cao, th l c và tu i th cho ngư i dân. Năm 2010 có 7 bác sĩ/v n dân; năm 2020 có 10,8 bác sĩ/v n dân. 100% xã, phư ng có bác sĩ vào năm 2010. Nâng cao m c s ng các h ã thoát nghèo, h n ch tình tr ng tái nghèo. - T p trung nâng cao ch t lư ng và hi u qu công tác giáo d c và ào t o, ng th i m r ng quy mô các c p b c h c và trình ào t o, phù h p v i nhu c u ào t o ngu n nhân l c. Phát tri n h p lý quy mô giáo d c – ào t o i ôi v i vi c u tư nâng c p cơ s v t ch t, thi t b d y h c theo hư ng chuNn hóa, hi n i hóa. Nâng cao ch t lư ng i ngũ giáo viên và cán b qu n lý. a d ng hóa các lo i hình trư ng h c, xã h i hóa giáo d c nh m tăng cư ng ngu n l c cho giáo d c. - M r ng ào t o ngh nghi p và chuyên môn nghi p v cho ngư i lao ng, nâng t l lao ng qua ào t o. M i năm gi i quy t vi c làm m i cho kho ng 25 nghìn lao
 5. ng giai o n n năm 2010 và kho ng 15 nghìn lao ng/năm giai o n 2011 – 2020. - n năm 2010 t 85% gia ình văn hóa; 70% thôn, buôn, khu ph văn hóa; 40% xã văn hóa và 90% cơ quan văn hóa. Năm 2020 t trên 95% gia ình văn hóa, thôn buôn khu ph văn hóa; trên 95% xã t danh hi u xã văn hóa. Xây d ng các thi t ch văn hóa, nâng c p các cơ s phát thanh, truy n hình, báo chí c a T nh, áp ng nhu c u thông tin c a nhân dân. - Năm 2010 có: 22% dân s t p luy n th d c, th thao thư ng xuyên; 95% trư ng ph thông và chuyên nghi p th c hi n giáo d c th ch t có n n p; trên 90% h c sinh, sinh viên trên a bàn T nh t tiêu chuNn rèn luy n thân th ; 95% cán b chi n sĩ t tiêu chuNn chi n sĩ kh e; 100% các trư ng t b c trung h c cơ s tr lên có giáo viên th d c th thao chuyên trách. n năm 2020 có: trên 50% dân s t p luy n th d c th thao thư ng xuyên; 100% trư ng ph thông và chuyên nghi p th c hi n giáo d c th ch t có n n p; 100% h c sinh, sinh viên trên a bàn T nh t tiêu chuNn rèn luy n thân th ; 100% cán b chi n sĩ t tiêu chuNn chi n sĩ kh e. ) Phát tri n k t c u h t ng - Giao thông: hình thành m ng lư i giao thông ng b , khai thác hi u qu giao thông ư ng bi n, ư ng b , ư ng hàng không, ư ng s t, n i các vùng trong T nh và các t nh trong khu v c, t o ra các hành lang phát tri n kinh t c a ti u vùng. + ư ng b : u tư hoàn thi n và hi n i hóa m ng lư i giao thông ư ng b , l y qu c l 1A, qu c l 25, T 645, tr c ven bi n phía ông, tr c d c mi n Tây và các t nh l làm các tr c giao thông chi n lư c. Hình thành m t s ư ng m i n i t ư ng cao t c B c – Nam và tr c qu c l 1A xu ng các khu công nghi p và các c m ô th du l ch ven bi n. Xây d ng h th ng b n xe, bãi u xe, i m d ng. u tư m i và m r ng nâng c p các tuy n ư ng huy n, ư ng n i th , ư ng gom, ư ng liên xã, giao thông nông thôn và giao thông n i ng, m b o giao thông ư c thông su t trong m i tình hu ng. Ph n u n năm 2020, ư ng huy n và ư ng n i th ư c c ng hóa m t ư ng t 90 – 100%. + ư ng s t: nghiên c u xây d ng tuy n ư ng s t Phú Yên – Tây Nguyên qua Campuchia – Lào – Thái Lan; tuy n ư ng s t cao t c B c – Nam giai o n I qua khu kinh t Vân Phong (Khánh Hòa) n Phú Yên là u m i tuy n ư ng s t i Tây Nguyên. + ư ng bi n: hoàn ch nh, nâng c p và khai thác hi u qu c ng bi n Vũng Rô, nghiên c u xây d ng m t s c ng nư c sâu chuyên dùng: c ng Hòa Tâm, c ng Xuân Phương, Xuân Th nh, c ng An Hòa, ph c v phát tri n công nghi p và du l ch. + ư ng hàng không: nâng c p sân bay và tăng chuy n t sân bay Tuy Hòa n thành ph H Chí Minh, Hà N i, à N ng, phát tri n thành m t c ng hàng không tiêu chuNn ph c v khách qu c t . Nghiên c u cơ ch kêu g i và cho phép nhà u tư nư c ngoài u tư xây d ng m t sân bay khu v c phía B c c a T nh, ph c v du l ch và các nhu c u phát tri n c a khu v c. - Th y l i
 6. + Hoàn thành và ưa vào s d ng công trình th y l i sau th y i n Sông Hinh, h th y i n Sông Ba H . Nâng cao dung tích h u ích các h ch a: th y i n Sông Hinh, ng Khôn, ng Tròn, Phú Xuân, Xuân Bình. Nâng c p, s a ch a các h p có nguy cơ s t l m b o an toàn. Xây d ng m i các h , p i u ti t nư c tư i, các công trình chuy n nư c gi a các lưu v c, b o m gi i quy t nư c ng t cho sông Bàn Th ch, khu v c sông C u, các công trình ch ng thiên tai, lũ l t, lũ quét, tri u cư ng và các công trình th y l i khác theo quy ho ch. + Tăng cư ng kiên c hóa h th ng kênh mương n i ng, n năm 2020 cơ b n hoàn thành vi c xây d ng và kiên c hóa h th ng các kênh mương. Nâng c p và xây d ng m i h th ng các ê, p, kè ch ng s t l và m b o an toàn nh ng o n xung y u trên các ê, kè sông, bi n. T ng di n tích ư c tư i b ng các công trình th y l i n năm 2020 kho ng 93 nghìn ha gieo tr ng, chi m t l 65,8% t ng di n tích gieo tr ng. Cung c p nư c ng t cho nuôi tr ng th y s n. -C p i n + Ny nhanh ti n u tư và ưa vào v n hành các nhà máy th y i n: sông Ba H , Krông Năng. u tư m t s nhà máy th y i n m i trên b c thang sông Ba, sông Kỳ L . Khuy n khích phát tri n các d án th y i n nh , i n gió, các d ng năng lư ng m i thích h p ph c v cho nh ng vùng không th ưa lư i i n qu c gia n. Thu hút u tư nhà máy nhi t i n có quy mô công su t l n. + Ti p t c nâng công su t các tr m bi n áp hi n có và u tư các tr m bi n áp m i nh m áp ng t t nhu c u v i n ph c v cho s n xu t trên a bàn toàn T nh. + Khuy n khích phát tri n th y i n nh v i nhi u hình th c u tư thích h p nh m ph c v cho nhân dân vùng sâu, vùng xa. Ph n u hoàn thành vi c u tư lư i i n qu c gia 100% thôn, buôn n trư c năm 2010 có x p x 100% s h có i n. - Công ngh thông tin, phát thanh truy n hình. u tư chi u sâu h th ng thông tin truy n thông, phát thanh truy n hình. Phát tri n nhanh m ng bưu chính vi n thông công c ng cũng như chuyên dùng v i k thu t hi n i, ti n t i th c hi n m ng s a d ch v , m ng thông tin cá nhân băng r ng, Internet t c cao. Phát tri n các i m bưu i n văn hóa xã, ph c p d ch v bưu chính vi n thông cơ b n. n năm 2010, t l s d ng i n tho i t 40 máy/100 dân; năm 2015 t 50 máy/100 dân; năm 2020 t 60 máy/100 dân. Năm 2010 bình quân 15 ngư i/100 dân s d ng d ch v Internet, năm 2020 t l này t 35-40 ngư i/100 dân; 100% s h có phương ti n nghe nhìn. - H th ng c p nư c + Năm 2010 t t c các khu ô th trên a bàn t nh u có nhà máy c p nư c cho sinh ho t và s n xu t. 80% dân cư nông thôn có nư c s ch. n năm 2020 m b o 100% dân cư có ngu n nư c s ch cho sinh ho t. + u tư hoàn ch nh h th ng c p nư c t i thành ph Tuy Hòa. Nâng công su t các nhà máy nư c t i các th tr n: La Hai, Hai Riêng, Chí Th nh, C ng Sơn, Sông c u và Phú Hòa lên 8.000 – 10.000 m3/ngày êm. Xây d ng m i nhà máy nư c t i Hòa Vinh
 7. công su t 8.000 – 10.00m3/ ngày êm, các th tr n m i Phú Th , Sơn Long (Vân Hòa) và phư ng Xuân L c công su t 3.000 – 5.000 m3/ ngày êm. u tư xây d ng nhà máy nư c công su t trên 50.000m3/ngày êm năm 2010; 200.000m3/ngày êm năm 2015 và 300.000 m3/ngày êm năm 2020, ph c v khu kinh t Nam Phú Yên và các khu v c khác. + u tư các c m gi ng khoan t i các c m dân cư nh l và h th ng c p nư c hoàn ch nh n h dân cho các c m dân cư t p trung và khu trung tâm th xã, th tr n trên cơ s khai thác các ngu n nư c phù h p v i c i m c a t ng huy n trong t nh. - Thoát nư c và v sinh môi trư ng Nâng c p, c i t o xây d ng h th ng các ư ng ng và kênh mương thoát nư c. Xây d ng h th ng thoát nư c th i sinh ho t và nư c mưa riêng. Xây d ng các tr m bơm tiêu nư c, các tr m x lý nư c th i t i các khu công nghi p, b nh vi n, các cơ s s n xu t. T t c các ch t th i l ng c h i u ư c x lý c c b trư c khi th i vào h th ng chung. m b o 100% các khu ô th có h th ng thoát nư c, x lý nư c th i, rác th i; 100% s cơ s s n xu t có h th ng x lý ch t th i, ho c có phương ti n ưa v khu x lý ch t th i chung. - K t c u h t ng ô th u tư xây d ng hoàn ch nh k t c u h t ng t i các ô th hi n có, các khu ô th m i. Xây d ng thành ph Tuy Hòa tr thành ô th lo i II, ô th sinh thái v i ch c năng là Trung tâm chính tr , kinh t , văn hóa, khoa h c k thu t, du l ch, d ch v ; u m i giao thông, giao lưu trong T nh; ng th i, là u m i giao thông l n c a khu v c Duyên h i Nam Trung B và Tây Nguyên. Hình thành các trung tâm công nghi p, d ch v , giáo d c ào t o, khoa h c công ngh cho khu v c. Nâng c p huy n Sông C u, huy n ông Hòa thành th xã. Hoàn thành xây d ng th tr n các huy n m i (Phú Hòa, Phú Th , Hòa Vinh); xây d ng khu ô th Nam Tuy Hòa và chu i ô th m i du l ch, công nghi p trên a bàn các huy n, thành ph ven bi n, th tr n Vân Hòa t i huy n m i Vân Hòa, th tr n Hòa Hi p Trung, An M . - Cơ s v t ch t ngành Giáo d c ào t o + Ti p t c u tư nâng c p h th ng trư ng l p, n năm 2010 có 30% trư ng m m non, 70% trư ng ti u h c, 50% trư ng trung h c cơ s , 50% trư ng trung h c ph thông t chuNn qu c gia; năm 2020 có 100% trư ng ph thông trong T nh t chuNn qu c gia và các trư ng u có phòng h c h c 2 bu i/ngày/l p. + u tư Trư ng i h c Phú Yên; phát tri n theo hư ng a ngành, a c p, tr thành trung tâm ào t o và nghiên c u khoa h c c a T nh và khu v c. H tr Trư ng Cao ng Xây d ng s 3, Trư ng Cao ng Công nghi p Tuy Hòa u tư nâng c p thành trư ng i h c, m r ng và nâng c p Phân vi n H c vi n Ngân hàng, nâng c p trư ng Trung h c Y t thành trư ng Cao ng Y t và sau ó thành Khoa y c a trư ng i h c Phú Yên. T o i u ki n cho các nhà u tư m i h c tư và trư ng d y ngh ph c v ào t o ngu n nhân l c ch t lư ng cao. + u tư trư ng Cao ng d y ngh , nâng c p trung tâm d y ngh huy n Sơn Hòa thành trư ng Trung c p d y ngh cho thanh niên các dân t c mi n núi. Sau năm 2010
 8. các trung tâm d y ngh các huy n khác nâng c p phát tri n thành các trư ng d y ngh . - Cơ s v t ch t ngành y t + Hoàn thành cơ b n xây d ng B nh vi n a khoa trung tâm T nh vào năm 2009, s m hoàn thành B nh vi n a khoa khu v c phía B c. Hình thành các b nh vi n chuyên khoa: s n, nhi, m t, da li u, xây d ng m i các trung tâm, tr m chuyên môn khác. T o thu n l i cho các nhà u tư m b nh vi n tư ch t lư ng cao. Ph n u n năm 2015 các tr m y t xã t chuNn qu c gia. + Ti p t c u tư nâng c p và m r ng các b nh vi n tuy n huy n. B sung trang thi t b nâng cao ch t lư ng ho t ng các tr m y t xã phư ng. Xây d ng h th ng y t d phòng t c p t nh n huy n có y cơ s v t ch t và trang thi t b áp ng nhu c u phòng b nh, phòng ch ng d ch, v sinh môi trư ng. - Cơ s v t ch t ngành Văn hóa, th thao Ti p t c u tư và s d ng có hi u qu các thi t ch văn hóa. M c tiêu n năm 2020: 100% thôn, buôn, khu ph có nhà văn hóa (ho c t i m sinh ho t văn hóa công c ng) và t sách công c ng; 100% s xã, phư ng, th tr n có thư vi n ho c phòng c sách, nhà văn hóa xã; 100% thành ph , huy n, th xã có trung tâm văn hóa, trung tâm văn hóa – th thao, thư vi n, khu vui chơi gi i trí tr em, công viên. C p t nh: hoàn thành các thi t ch văn hóa: b o tàng, các khu di tích văn hóa l ch s , nhà văn hóa trung tâm, trung tâm h i ngh h i th o – tri n lãm, nhà hát, nhà sáng tác, thư vi n, các công viên, khu vui chơi gi i trí thi u nhi. Xây d ng trung tâm th d c th thao m i c a T nh theo quy ho ch. e) Khoa h c, công ngh và b o v môi trư ng - Ny m nh i u tra cơ b n, chú tr ng nghiên c u cơ b n lưu v c Sông Ba và nghiên c u v xã h i nhân văn theo nh hư ng ph c v nhu c u phát tri n kinh t - xã h i và các lĩnh v c Phú Yên có th m nh. ng d ng thành t u khoa h c công ngh vào s n xu t, tăng nhanh kh năng phát tri n kinh t . u tư chi u sâu, thay d n công ngh cũ b ng công ngh hi n i. Ngăn ng a và x lý nghiêm các trư ng h p nh p và s d ng công ngh gây ô nhi m môi trư ng. S d ng ph bi n các công ngh , thi t b , h th ng i n t tin h c m i trong lãnh o, qu n lý, ào t o chuyên gia, công nhân lành ngh , giáo d c ph thông, nâng cao dân trí và giao lưu văn hóa. - Ti p t c phòng ng a ô nhi m, tăng cư ng b o t n a d ng sinh h c, chú tr ng s d ng h p lý, ti t ki m các tài nguyên thiên nhiên và c i thi n môi trư ng, phát tri n các ngành, công ngh thân thi n v i môi trư ng. - Xây d ng quy ch ho t ng ki m tra b o v môi trư ng và gìn gi c nh quan thiên nhiên. Chú ý b o v môi trư ng các khu công nghi p, ô th , môi trư ng ven bi n. Có cơ ch khuy n khích u tư xây d ng các nhà máy x lý rác th i theo công ngh m i t i thành ph Tuy Hòa, các xã, th tr n. g) Qu c phòng – an ninh
 9. Gi v ng n nh chính tr và b o m tr t t an toàn xã h i. S n sàng i phó v i âm mưu di n bi n hòa bình c a các th l c thù ch, ph c v cho s nghi p phát tri n kinh t - xã h i. C ng c xây d ng n n qu c phòng toàn dân g n v i th tr n an ninh nhân dân v ng m nh. Xây d ng các l c lư ng vũ trang v ng m nh toàn di n, m b o s n sàng chi n u. T p trung xây d ng hoàn thành các công trình qu c phòng úng ti n và theo quy ho ch. u tư trang b phương ti n, thi t b b o m các l c lư ng vũ trang ho t ng hi u qu . b o v ư c ch quy n lãnh th và an ninh, an toàn n i a và tham gia c u h , c u n n. 4. Quy ho ch phát tri n theo không gian, lãnh th a) nh hư ng s d ng t - T p trung khai thác ưa qu t tr ng i tr c, t hoang hóa vào s d ng; b o v , qu n lý và s d ng có hi u qu t r ng hi n có. - m b o ưu tiên cho nhi m v an ninh lương th c, hình thành các vùng cây công nghi p; nâng cao h s s d ng t và phì c a t, h n ch ô nhi m suy thoái. B trí h p lý cơ c u t nông nghi p; dành qu t cho phát tri n công nghi p, du l ch, hình thành các khu, c m công nghi p, khu dân cư khu ô th du l ch m i, các khu kinh t . - Phát tri n h th ng ô th phù h p v i quá trình chuy n d ch cơ c u kinh t . ChuNn b t, cơ s h t ng cho vi c hình thành ô th m i và m r ng các ô th hi n có. - S d ng t áp ng ư c nhu c u t , t chuyên dùng; áp ng yêu c u phát tri n kinh t , văn hóa, xã h i và m b o nhu c u t an ninh qu c phòng. Khai thác và s d ng t ph i chú ý b o v môi trư ng, ch ng thoái hóa, ô nhi m t, s d ng n nh và b n v ng; k t h p gi a trư c m t và lâu dài. b) nh hư ng phát tri n kinh t - xã h i theo các vùng - Vùng bi n và ven bi n: ây là vùng kinh t ng l c c a T nh, có ý nghĩa chi n lư c v kinh t , qu c phòng và an ninh. Phát tri n kinh t t ng h p bi n, xây d ng ng b , hi n i hóa các cơ s h t ng như giao thông, kho tàng, b n bãi, c ng, t o òn bNy thúc Ny phát tri n kinh t Vùng. Gìn gi môi trư ng bi n và gi i quy t các v n xã h i vùng ven bi n nh m áp ng yêu c u c a công nghi p hóa, hi n i hóa. - Vùng ng b ng: Vùng có nhi u ti m năng v lao ng, k t c u h t ng ã ư c u tư. Hư ng phát tri n là t p trung thâm canh cây lương th c, th c phNm và chăn nuôi s n phNm s ch ch t lư ng cao, tr ng cây công nghi p ng n ngày, cây ăn qu , hoa, cây c nh. Hình thành các vùng s n xu t chuyên canh, vùng s n xu t hàng hóa, cung c p nguyên li u cho công nghi p ch bi n. Phát tri n công nghi p và ti u th công nghi p nông thôn. Hình thành các cơ s công nghi p ch bi n quy mô v a và nh , phát tri n làng ngh , a d ng hóa s n phNm, phát tri n d ch v , làm v tinh cho xí nghi p l n, t o vi c làm t i ch cho ngư i lao ng.
 10. Phát tri n các lo i hình du l ch làng quê, du l ch thăm quan làng ngh th công m ngh , g n v i các tuy n du l ch bi n, núi. - Vùng trung du, mi n núi: tr ng r ng, xây d ng các vùng chuyên canh cây công nghi p, cây ăn qu , chăn nuôi i gia súc, công nghi p ch bi n nông lâm s n; nuôi th y s n nư c ng t, phát tri n kinh t trang tr i; xây d ng m r ng các mô hình s n xu t nông nghi p k t h p s n xu t vư n i, vư n r ng v i quy mô thích h p. Phát tri n cây cao su, b trí các tr m th c nghi m và vư n gi ng, xây d ng nhà máy ch bi n cao su. Xây d ng các c m công nghi p t p trung nông thôn. Ưu tiên u tư các nhà máy ch bi n nông, lâm s n, khai thác ch bi n khoáng s n khu v c mi n núi. Phát tri n m nh du l ch mi n núi g n li n v i văn hóa các dân t c, c nh quan thiên nhiên, k t h p hình thành các tuy n n i li n gi a mi n bi n và các t nh Tây Nguyên. Xây d ng cao nguyên Vân Hòa, h Sông Ba H , h Sông Hinh tr thành các trung tâm, c m ngh mát c a Phú Yên. Xây d ng m t s buôn làng văn hóa du l ch c a ng bào các dân t c. c) nh hư ng i u ch nh a gi i hành chính khi áp ng tiêu chuNn s xem xét thành l p m t huy n m i khu v c Vân Hòa. d) nh hư ng phát tri n h th ng ô th n năm 2020, m ng lư i ô th c a T nh g m 01 thành ph , 02 th xã, 09 th tr n; thành ph Tuy Hoà phát tri n thành ô th lo i II vào năm 2015 – 2016; huy n Sông C u phát tri n thành th xã ô th lo i IV vào năm 2010; huy n ông Hòa thành th xã công nghi p ô th lo i IV vào năm 2019 – 2020. Phát tri n các th tr n m i: Phú Th (Tây Hòa); Hòa nh ông (Phú Hòa); Hòa Vinh, Hòa Hi p Trung (sau tr thành 2 phư ng c a th xã ông Hòa); Vân Hòa (huy n m i) và An M (Tuy An). ChuNn b các i u ki n c n thi t phát tri n th tr n C ng Sơn và Hai Riêng thành th xã vào sau năm 2020. 5. M t s gi i pháp ch y u th c hi n quy ho ch a) Gi i pháp v u tư D ki n nhu c u v n u tư th i kỳ 2006 – 2020 kho ng 238 nghìn t ng. Bình quân giai o n 2006 – 2010 kho ng 4,2 nghìn t ng/năm, giai o n 2011 – 2015 kho ng 12,7 nghìn t ng/năm và giai o n 2016 – 2020 kho ng 38 nghìn t ng/năm. Xây d ng và ban hành danh m c các d án kêu g i u tư n năm 2020, t p trung vào các lĩnh v c: xây d ng k t c u h t ng thi t y u, các d án s n xu t công nghi p thu hút nhi u lao ng và ngu n nguyên li u t i ch , các d án du l ch d ch v , các d án nông nghi p công ngh cao, tr ng r ng, s n xu t hàng xu t khNu, các d án u tư vào khu v c còn nhi u ti m năng các huy n mi n núi; các d án x lý ch t th i, nư c th i; các d án v năng lư ng, h t ng các khu công nghi p t p trung. M r ng các d án u tư theo hình th c BOT, BT, BTO … a d ng hóa các hình th c t o v n; Ny m nh c i cách hành chính trong lĩnh v c u tư; h tr các nhà u
 11. tư hi n có tri n khai t t các d án ã ăng ký và tri n khai k p th i các chính sách c a Nhà nư c m t cách c th và phù h p v i c i m c a T nh. Khai thác t t ngu n v n ngân sách u tư t p trung, tranh th v n u tư c a các B , ngành trung ương, v n tín d ng và các Chương trình m c tiêu u tư vào các lĩnh v c then ch t, quy t nh và c n thi t. b) Gi i pháp ào t o và thu hút ngu n nhân l c Nâng cao ch t lư ng và hi u qu ào t o ngu n nhân l c gi i quy t v n thi u lao ng có trình tay ngh cao. Ny m nh ào t o ngh , s p x p m ng lư i các trư ng, trung tâm ào t o, nâng cao ch t lư ng ào t o áp ng nhu c u nhân l c t i ch , phù h p v i cơ c u kinh t - xã h i c a T nh. Ny m nh xã h i hóa ào t o, khuy n khích các thành ph n kinh t tham gia ào t o ngh , ho t ng d ch v gi i thi u vi c làm. H tr nâng cao năng l c c a các trung tâm ào t o và gi i thi u vi c làm. Có ch , chính sách ưu ãi thu hút nhân tài và lao ng có trình chuyên môn cao n công tác lâu dài c a T nh. c) Gi i pháp nâng cao năng l c qu n lý hành chính Ny m nh c i cách hành chính, gi i quy t nhanh g n các th t c hành chính gi a các S , Ban, ngành, các huy n, thành ph . C i cách công tác qu n lý và khai thác các d án sau khi ã c p gi y phép u tư. C i cách hành chính trong lĩnh v c nhà t, gi m t i a các th t c hành chính và can thi p hành chính vào các giao d ch trên th trư ng b t ng s n. Ki n toàn cơ s v t ch t, k thu t cho cơ quan hành chính, tăng cư ng năng l c, nâng cao trình cán b , công ch c. d) Gi i pháp v phát tri n khoa h c và công ngh , s d ng hi u qu tài nguyên và b o v môi trư ng Nghiên c u ng d ng và tri n khai là hư ng ư c ưu tiên i m i công ngh v i cơ c u nhi u trình khác nhau. Tăng cư ng u tư cho công tác i u tra cơ b n khoa h c công ngh óng góp có hi u qu trong vi c tham mưu cho T nh và các ngành kinh t . u tư phát tri n khoa h c và công ngh , t o ra bư c t phá v năng su t, ch t lư ng s n phNm hàng hóa. Xây d ng và phát tri n ti m l c khoa h c và công ngh c a T nh, chú tr ng công ngh sinh h c, công ngh thông tin, khoa h c công ngh bi n. Khai thác, s d ng có hi u qu tài nguyên thiên nhiên: xây d ng quy ho ch, k ho ch phát tri n kinh t - xã h i ph i g n v i b o v tài nguyên thiên nhiên và môi trư ng sinh thái m b o m c tiêu phát tri n b n v ng. Trong cân i ngu n v n ngân sách nhà nư c hàng năm c n ưu tiên cho các d án x lý ch t th i, nư c th i và b o v môi trư ng. ) Gi i pháp phát tri n th trư ng Phát tri n m nh th trư ng n i a, chú tr ng th trư ng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nâng cao kh năng tiêu th hàng hóa c a nông dân. Th c hi n các gi i pháp kích c u trong s n xu t, xây d ng và tiêu dùng tăng m c tiêu th s n phNm. Có k ho ch
 12. ào t o i ngũ doanh nhân gi i tìm ki m và m r ng th trư ng, b o m c ng c và n nh th trư ng xu t khNu ã có và tìm ki m th trư ng xu t khNu m i. Phát tri n ng b th trư ng, t o môi trư ng c nh tranh lành m nh cho nhà u tư. T ng bư c hình thành th trư ng b t ng s n, th trư ng v n, th trư ng xu t khNu lao ng, th trư ng khoa h c và công ngh phù h p v i nhu c u h i nh p kinh t qu c t . Th c hi n a phương và a d ng hóa trong phát tri n th trư ng xu t khNu lao ng. Phát tri n m ng lư i doanh nghi p tham gia xu t khNu lao ng, t o thu n l i cho ngư i dân vùng nông thôn có i u ki n ti p c n và có vi c làm. e) Phát tri n các thành ph n kinh t T o i u ki n thông thoáng nh m h tr phát tri n các thành ph n kinh t trên a bàn, t o d ng môi trư ng s n xu t kinh doanh rõ ràng, th ng nh t, c nh tranh bình ng không phân bi t các thành ph n kinh t . Khuy n khích phát tri n các doanh nghi p v a và nh , hình thành m t s doanh nghi p l n. g) Gi i pháp v h p tác qu c t , khu v c và các t nh khác. Tăng cư ng h p tác kinh t trên cơ s hi p nh a phương, song phương mà Vi t Nam ã ký k t v i các nư c, các t ch c qu c t , Ny m nh s liên k t, h p tác v i các t nh th c hi n quy ho ch nh m tăng thêm s c m nh và t o th trư ng cho s n xu t c a T nh. h) V cơ ch , chính sách Bên c nh vi c th c hi n các cơ ch , chính sách hi n hành, T nh ph i h p v i các B , ngành Trung ương nghiên c u xây d ng m t s cơ ch , chính sách m i có tính c thù trình Chính ph , Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh cho áp d ng, nh m thúc Ny phát tri n kinh t - xã h i t nh Phú Yên theo m c tiêu ra. nh kỳ ti n hành rà soát các văn b n quy ph m pháp lu t c a T nh nh m b o m tính ng b , thông thoáng và phù h p v i quy nh chung c a pháp lu t. i) T ch c th c hi n Căn c vào quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i ã phê duy t, các ngành, các c p xây d ng quy ho ch, k ho ch 5 năm và hàng năm b o m phù h p v i nh hư ng phát tri n c a T nh. Xây d ng chương trình hành ng, các chương trình phát tri n theo t ng th i kỳ theo nh hư ng c a Quy ho ch t ng th phát tri n kinh t - xã h i n năm 2020. Công b và công khai Quy ho ch b ng nhi u hình th c thu hút s chú ý c a toàn dân, c a các nhà u tư trong và ngoài nư c tham gia th c hi n Quy ho ch. Ph i h p v i các B , ngành trung ương và các t nh b n tri n khai các chương trình phát tri n và h p tác cùng phát tri n. Quy nh rõ trách nhi m th c hi n Quy ho ch và ki m tra, giám sát vi c th c hi n Quy ho ch.
 13. i u 2. Quy ho ch này là nh hư ng, cơ s cho vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n các quy ho ch chuyên ngành, các d án u tư trên a bàn c a T nh theo quy nh. i u 3. y ban nhân dân t nh Phú Yên căn c m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n – kinh t c a T nh trong Quy ho ch, ch trì, ph i h p v i các B , ngành liên quan ch o vi c l p, trình duy t và tri n khai th c hi n theo quy nh: - Quy ho ch phát tri n kinh t - xã h i các huy n, th xã; quy ho ch phát tri n h th ng ô th và các i m dân cư, quy ho ch xây d ng; quy ho ch, k ho ch s d ng t; quy ho ch phát tri n các ngành, các lĩnh v c b o m s phát tri n t ng th , ng b . - Nghiên c u xây d ng, ban hành theo thNm quy n ho c trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n c a T nh và pháp lu t c a Nhà nư c trong t ng giai o n nh m thu hút, huy ng các ngu n l c th c hi n Quy ho ch. - L p các k ho ch dài h n, trung h n, ng n h n; các chương trình phát tri n tr ng i m, các d án c th u tư t p trung ho c t ng bư c b trí ưu tiên h p lý. - Trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh vi c i u ch nh, b sung Quy ho ch k p th i, phù h p v i tình hình phát tri n kinh t - xã h i c a T nh và c nư c trong t ng giai o n Quy ho ch. i u 4. Các B , ngành liên quan trong ph m vi ch c năng, nhi m v , quy n h n c a mình có trách nhi m h tr y ban nhân dân t nh Phú Yên nghiên c u l p các quy ho ch nói trên; nghiên c u xây d ng và trình cơ quan Nhà nư c có thNm quy n ban hành m t s cơ ch , chính sách phù h p v i yêu c u phát tri n kinh t - xã h i c a T nh trong t ng giai o n, nh m huy ng và s d ng có hi u qu các ngu n l c, khuy n khích, thu hút u tư, th c hi n t t m c tiêu, nhi m v và phương hư ng phát tri n kinh t - xã h i c a T nh nêu trong báo cáo Quy ho ch. Ny nhanh vi c u tư, th c hi n các công trình, d án có quy mô, tính ch t vùng và quan tr ng i v i s phát tri n c a T nh ã ư c quy t nh u tư. Nghiên c u, xem xét i u ch nh, b sung vào các quy ho ch phát tri n ngành, k ho ch u tư các công trình, d án liên quan d ki n s ư c u tư nêu trong báo cáo Quy ho ch. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành sau 15 ngày, k t ngày ăng Công báo. i u 6. Các B trư ng, Th trư ng cơ quan ngang B , Th trư ng cơ quan thu c Chính ph , Ch t ch y ban nhân dân t nh Phú Yên ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này. TH TƯ NG Nơi nh n: - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - VP BC TW v phòng, ch ng tham nhũng;
 14. - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng TW và các Ban c a ng; Nguy n T n Dũng - Văn phòng Ch t ch nư c; - H i ng Dân t c và các UB c a Qu c h i; - Văn phòng Qu c h i; - Tòa án nhân dân t i cao; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Ki m toán Nhà nư c; - BQL KKTCKQT B Y; - Ngân hàng Chính sách Xã h i; - Ngân hàng Phát tri n Vi t Nam; - y ban TW M t tr n T qu c Vi t Nam; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - VPCP: BTCN, các PCN; các V , C c, ơn v tr c thu c, Công báo; - Lưu Văn thư, P (5b). PH L C DANH M C CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N VÀ CÁC D ÁN ƯU TIÊN NGHIÊN C U U TƯ (Ban hành kèm theo Quy t nh s 122/2008/Q -TTg ngày 29 tháng 8 năm 2008 c a Th tư ng Chính ph ) A. CÁC CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N 1. Chương trình u tư cơ s h t ng quan tr ng; 2. Chương trình u tư phát tri n kinh t - xã h i th c hi n theo Ngh quy t s 39- NQ/TW ngày 16 tháng 8 năm 2004 c a B Chính tr ; 3. Chương trình xóa ói gi m nghèo và t o vi c làm 4. Chương trình nư c s ch và v sinh môi trư ng nông thôn; 5. Chương trình phát tri n giáo d c và ào t o; 6. Chương trình văn hóa, tu b , tôn t o các di tích l ch s , văn hóa; 7. Chương trình dân s k ho ch hóa gia ình; 8. Chương trình xóa nhà t m cho h nghèo; 9. Chương trình 135; 10. Chương trình bi n ông, h i o; 11. Chương trình h tr u tư k t c u h t ng du l ch 12. Chương trình u tư cơ s h t ng cho s n xu t công nghi p, h tr u tư h t ng làng ngh ; 13. Chương trình u tư h t ng các khu nuôi tr ng th y s n t p trung;
 15. 14. Chương trình h tr u tư xây d ng cơ s h t ng thi t y u các xã nghèo vùng bãi ngang ven bi n; 15. Chương trình phát tri n kinh t trang tr i; 16. Chương trình b o v và phát tri n r ng; 17. Chương trình b o v môi trư ng trên cơ s phát tri n b n v ng. B. CÁC D ÁN U TƯ PHÁT TRI N I. CÁC D ÁN H T NG DO TRUNG ƯƠNG U TƯ TRÊN NA BÀN T NH 1. H ch a nư c M Lâm (Tây Hòa); 2. H m ư ng b èo C ( ông Hòa); 3. H m ư ng b èo Cù Mông (Sông C u); 4. Nâng c p, m r ng sân bay Tuy Hòa (thành ph Tuy Hòa); 5. ư ng s t Tuy Hòa – Tây Nguyên; 6. Nâng c p h th ng ga ư ng s t B c Nam (các huy n); 7. C i t o, nâng c p qu c l 1A o n qua T nh (thành ph Tuy Hòa, ông Hòa, Tuy An, Sông C u); 8. H t ng ch u m i nông – lâm s n (Sông Hinh); 9. Nâng c p, c i t o h th ng thông tin liên l c (toàn t nh); 10. ư ng s t cao t c B c Nam o n qua t nh (thành ph Tuy Hòa, ông Hòa, Tuy An, Sông C u); II. CÁC D ÁN DO T NH QU N LÝ 1. Cơ s h t ng Khu kinh t Nam Phú Yên ( ông Hòa); 2. Cơ s h t ng các khu công nghi p t p trung (toàn t nh); 3. Tr c giao thông d c mi n Tây ( ng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh); 4. Các tuy n ư ng phòng th ven bi n (thành ph Tuy Hòa, Tuy An); 5. Cơ s h t ng Khu kinh t ông B c – Sông C u (Sông C u); 6. Cơ s h t ng du l ch (toàn t nh);
 16. 7. C ng Vũng Rô ( ông Hòa); 8. Cơ s h t ng Nâng c p th tr n Sông C u lên th xã (Sông C u); 9. Cơ s h t ng ô th Nam Tuy Hòa – Vũng Rô ( ông Hòa); 10. C i t o lư i i n các huy n (toàn t nh); 11. B nh vi n a khoa trung tâm t nh (thành ph Tuy Hòa); 12. B nh vi n khu v c phía B c T nh (Tuy An); 13. Trư ng i h c Phú Yên (thành ph Tuy Hòa); 14. D án S d ng nư c sau Th y i n Sông Hinh (Sông Hinh); 15. Chương trình kiên c hóa trư ng h c (toàn t nh); 16. Tuy n ư ng các huy n giáp ranh Tây Nguyên ( ng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh); 17. H ch a nư c bi n h và p dâng Sông M i ( ông Hòa); 18. H th ng c p nư c cho Khu kinh t Nam Phú Yên – B c Khánh Hòa ( ông Hòa); 19. p dâng L Chài (Phú Hòa); 20. H t ng ch u m i th y s n (Sông C u); 21. H t ng cho vùng nguyên li u mía (Sơn Hòa); 22. C i t o và phát tri n àn bò (toàn t nh); 23. Cơ s h t ng Khu nông nghi p áp d ng công ngh cao (Phú Hòa); 24. Cơ s h t ng vùng mu i và ch bi n mu i (Sông C u); 25. Cơ s h t ng các xã bãi ngang c bi t khó khăn (Tuy An, Sông C u, Tuy Hòa); 26. Chương trình GTNT, KCHKM, CSHT làng ngh (toàn t nh); 27. Kênh tư i sau h ch a nư c ng Tròn (Tuy An); 28. Kè b bi n th tr n Sông C u (Sông C u); 29. Ch ng s t l b Sông Ba (Phú Hòa, Tây Hòa); 30. Ch ng s t l b sông Kỳ L ( ng Xuân); 31. H ch a nư c Su i Cái (Phú Hòa);
 17. 32. H ch a nư c Kỳ Châu ( ng Xuân); 33. H ch a nư c Tân Hiên (Sơn Hòa); 34. H th ng th y l i vùng nuôi tôm h lưu sông Bàn Th ch (Tuy An); 35. Kè b bi n thành ph Tuy Hòa và huy n Tuy An (thành ph Tuy Hòa, Tuy An); 36. u tư theo chương trình bi n ông, h i o (Tuy An); 37. Cơ s h t ng nuôi tr ng th y s n (Tuy An, Sông C u); 38. Các khu neo u, tránh trú bão Sông C u (Sông C u); 39. Trung tâm d ch v h u c n Cá Ng Phú Yên (thành ph Tuy Hòa); 40. Xây d ng cơ s h t ng ph c v nuôi h i s n l ng bè trên bi n (Sông C u, Tuy An); 41. u tư h t ng làng ngh (toàn t nh); 42. Năng lư ng nông thôn REII (Tuy An, Phú Hòa, thành ph Tuy Hòa, ông Hòa, Tây Hòa); 43. Xây d ng cơ s h t ng nâng thành ph Tuy Hòa lên thành ph lo i II (thành ph Tuy Hòa); 44. Xây d ng cơ s h t ng th tr n huy n l m i tách (Phú Hòa); 45. Xây d ng cơ s h t ng th tr n huy n l m i ( ông Hòa, Tây Hòa); 46. C p nư c và v sinh các th xã, th tr n (thành ph Tuy hòa và các huy n); 47. ChuNn b cơ s h t ng cho vùng cao nguyên Vân Hòa và u tư cơ s h t ng (cao nguyên Vân Hòa); 48. H tr u tư y t t nh, huy n (toàn t nh); 49. Các b nh vi n chuyên khoa (thành ph Tuy Hòa); 50. Trư ng, trung tâm ào t o, d y ngh các huy n mi n núi ( ng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh); 51. Sân v n ng T nh (thành ph Tuy Hòa) 52. Tôn t o các di tích l ch s (các huy n); 53. Các d án ư ng h m phòng th , doanh tr i và c u tàu h i i 2, tàu tu n tra tìm ki m c u n n (Tuy Hòa, ng Xuân).
 18. III. CÁC D ÁN S N XU T KINH DOANH 1. Nhà máy l c d u ( ông Hòa); 2. Khu công nghi p hóa d u và t h p các nhà máy hóa d u ( ông Hòa); 3. Khu du l ch liên h p cao c p An Phú – An Ch n (Tuy An); 4. T ng kho xăng d u và ư ng ng d n d u i Tây Nguyên; 5. Các c m du l ch sinh thái các huy n mi n núi (các huy n mi n núi); 6. C m du l ch sinh thái ông Hòa (các huy n ven bi n); 7. Khu du l ch sinh thái cao nguyên Vân Hòa (Vân Hòa); 8. Th y i n ng Cam (Phú Hòa); 9. Th y i n La Hiên 1, 2 Khe Cách ( ng Xuân); 10. Nhà máy s n xu t b t gi y và tr ng r ng nguyên li u gi y (Sông Hinh); 11. Nhà máy óng tàu (Sông C u); 12. Ch bi n b t tr l c và các s n phNm t khoáng s n Diatomit (Tuy An); 13. Nhà máy ch bi n á granit p lát ( ng Xuân); 14. Nhà máy phân bón h u cơ vi sinh và các ch phNm sinh h c (Sông C u); 15. Ch bi n bông v i (Tuy An) 16. Xây d ng vùng cây nguyên li u ( ng Xuân, Sơn Hòa); 17. Tr ng r ng kinh t , nguyên li u gi y (Sông C u, ng Xuân) 18. Phát tri n àn bò và ch bi n s a (các huy n); 19. Ch bi n th c phNm (thành ph Tuy Hòa); 20. B nh vi n a khoa, chuyên khoa (thành ph Tuy Hòa); 21. Các trung tâm d ch v v n t i (các huy n); 22. C m thương m i d ch v du l ch (Sông C u); 23. Các siêu th t ng h p, trung tâm thương m i (các huy n); 24. Khu du l ch, khách s n, nhà hàng khu v c thành ph Tuy Hòa (thành ph Tuy Hòa);
 19. 25. Nhà máy s n xu t nhà ti n ch (khu công nghi p Hòa Hi p); 26. Nhà máy s n xu t dùng n u b p, kim khí i n máy (khu công nghi p Hòa Hi p); 27. Nhà máy s n xu t mô tơ i n, máy bơm nư c (khu công nghi p Hòa Hi p); 28. Ch bi n song mây xu t khNu (khu công nghi p Hòa Hi p); 29. Nuôi tr ng th y s n (Tuy An); 30. Khu du l ch villa, resort (Tuy An); 31. M r ng Nhà máy bia Sài Gòn (thành ph Tuy Hòa); 32. Nhà máy nhi t i n. Ghi chú: v v trí, quy mô di n tích chi m t và t ng m c u tư c a các d án nêu trên s ư c tính toán, l a ch n và xác nh c th trong giai o n l p và trình duy t d án u tư, tùy thu c vào nhu c u và kh năng cân i, huy ng v n u tư c a t ng th i kỳ.
Đồng bộ tài khoản