Quyết định số 1220/QĐ-CTN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:154

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 1220/QĐ-CTN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1220/QĐ-CTN về việc cho thôi quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1220/QĐ-CTN

 1. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ------- Đ c l p – T do – H nh phúc -------------- S : 1220/QĐ-CTN Hà N i, ngày 16 tháng 09 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C CHO THÔI QU C T CH VI T NAM CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Căn c Đi u 103 và Đi u 106 c a Hi n pháp nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam năm 1992 đã đư c s a đ i, b sung theo Ngh quy t s 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 c a Qu c h i khóa X, kỳ h p th 10; Căn c Lu t qu c t ch Vi t Nam năm 1998; Xét đ ngh c a Chính ph t i T trình s 118/TTr-CP ngày 04/9/2008, QUY T Đ NH: Đi u 1. Cho thôi qu c t ch Vi t Nam đ i v i: 1600 công dân hi n đang cư trú t i Đài Loan (Trung Qu c), 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Liên bang Đ c, 02 công dân hi n đang cư trú t i C ng hòa Ba Lan (có tên trong danh sách kèm theo). Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c k t ngày ký. Th tư ng Chính ph , B trư ng B Tư pháp, Ch nhi m Văn phòng Ch t ch nư c và nh ng công dân có tên trong Danh sách t i Đi u 1 ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này. CH T CH NƯ C C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Nguy n Minh Tri t DANH SÁCH CÔNG DÂN VI T NAM HI N ĐANG CƯ TRÚ T I ĐÀI LOAN TRUNG QU C ĐƯ C THÔI QU C T CH VI T NAM (kèm theo Quy t đ nh s 1220/QĐ-CTN ngày 16 tháng 9 năm 2008 c a Ch t ch nư c C ng hòa xã h i ch nghĩa Vi t Nam) 1. Tr n Th Tr c, sinh ngày 01/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, Th y Đ Liêu, khóm 7, thôn Ph c Kim, xã Trúc Kỳ, huy n Gia Nghĩa 2. Nguy n Th Phương Th o, sinh ngày 16/11/1979 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 99, Nam Hòa, khóm 8, phư ng Nam Hòa, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 3. T ng Nh c Lìn, sinh ngày 22/5/1986 t i Đ ng Nai Gi i tính: N
 2. Hi n trú t i: S 162/9, Bá Công Cương, khóm 10, phư ng Phú Cương, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 4. Cù Di m Ki u, sinh ngày 25/02/1985 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/16, ngõ Phúc Đ nh Luân, đư ng Cà Đ u, khóm 6, thôn Phúc Đi n, xã Long Gi ng, huy n Đài Trung 5. Phan Th Út Ráng, sinh ngày 30/5/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 52/26, Ôn C ng, khóm 10, thôn Ôn C ng, xã Đông Th ch, huy n Gia Nghĩa 6. Nguy n Linh Phương, sinh ngày 06/01/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, h m 56, ngõ 200, đư ng Nghĩa Lâm, khóm 14, thôn Nhân Nghĩa, xã Nhân Đ c, huy n Đài Nam 7. Tr n Th Nam Phương, sinh ngày 28/11/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, h m 35, ngõ 190, đư ng T Cư ng Nh , khóm 5, phư ng Long Thành, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 8. Tr n Th Hư ng, sinh ngày 09/02/1982 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 164/8, Đ ng Nhân, khóm 11, thôn Đ ng Nhân, xã Trung B , huy n Gia Nghĩa 9. Lê Th Bích H n, sinh ngày 03/9/1981 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 361, đư ng Trư ng Vinh, đo n 5, khóm 4, phư ng Quang Vũ, khu B c, thành ph Đài Nam 10. Tiêu Th M H nh, sinh ngày 13/6/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 357, đư ng Trư ng Vinh, đo n 5, khóm 4, phư ng Quang Vũ, khu B c, thành ph Đài Nam 11. Thái Th Ki u Tiên, sinh ngày 17/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 263/14, C ng Kh u, khóm 3, thôn C ng Kh u, xã An Đ nh, huy n Đài Nam 12. Đoàn Th Ng c Dung, sinh ngày 20/02/1979 t i Bình Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 47, đư ng Hoàng Hưng, khóm 2, phư ng Nh t Dương, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 13. Bùi Th Kim Đa, sinh ngày 04/10/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/11, đư ng Dân T c, khóm 1, phư ng Hàng Kh u, th tr n Ma Đ u, huy n Đài Nam 14. Lê Th Thích Phương, sinh ngày 03/4/1981 t i Tây Ninh
 3. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 8/1, s 133, đư ng Tân Trang Nh t, khóm 33, phư ng Tân H , khu T Doanh, thành ph Cao Hùng 15. Lìu Lý Ch n, sinh ngày 15/02/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30/4, ngõ 543, đư ng Tân Trang, khóm 10, phư ng Toàn An, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 16. Cái Th Lành, sinh ngày 20/7/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 53/4, Ngũ Nam, khóm 6, phư ng Ngũ Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 17. Ph m Th Phư ng, sinh ngày 24/8/1985 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 14, ngõ 32, đo n 2, đư ng Minh Trí, khóm 3, thôn Ngh H c, xã Thái sơn, huy n Đài B c 18. Phan Th Thúy Nga, sinh ngày 04/01/1983 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, ngõ 188, đư ng Ng a Long, khóm 15, phư ng Lý Vi n, khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 19. Bùi Th Thanh Tuy n, sinh ngày 13/4/1983 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, h m 1, ngõ 20, đo n 1, đư ng Minh Đ c, khóm 6, phư ng Vĩnh Phúc, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 20. Nguy n Th Thúy Di m, sinh ngày 15/5/1986 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 41/1, ngõ 195, đư ng Ng a Long, khóm 1, phư ng Lê Nguyên, Khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 21. Nguy n Th H nh, sinh ngày 19/8/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ C nh M , khóm 15, phư ng Th y C nh, khu B c Đ n, thành ph Đài Trung 22. Bùi Th Tuy t Hoa, sinh ngày 22/5/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 155, đư ng Hòa Bình, khóm 9, phư ng Thư ng Đi n, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 23. Đ Th Thành, sinh ngày 26/12/1982 t i H i Dương Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 46, đư ng Ki n Công 2, khóm 13, phư ng Ki n Công, khu Đông, thành ph Tân Trúc 24. Huỳnh M Tiên, sinh ngày 08/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N
 4. Hi n trú t i: S 29, h m 84, ngõ 7, đo n 4, đư ng Tây Môn, khóm 6, phư ng Thành Đ c, khu B c, huy n Đài Nam 25. Lư ng Nh c D nh, sinh ngày 14/7/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 48, đo n 2, đư ng Dân Sinh, khóm 19, phư ng Ng c Quang, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 26. Nguy n Th Di m Phương, sinh ngày 20/4/1983 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7/1, ngõ Quang Hoa, khóm 7, phư ng Nam Hưng, th tr n Tô Úc, huy n Nghi Lan 27. Tr n Th Hoàng C m, sinh ngày 12/10/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 6, h m 73, ngõ 442, đư ng Ki n Qu c, khóm 12, phư ng Th y Hưng, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 28. Tr n Th Ng c Mai, sinh ngày 17/10/1968 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngõ 185, đư ng Kỳ L p Đơn, khóm 18, thôn Đ c Dương, xã Tiêu Khê, huy n Nghi Lan 29. Võ Ng c Th m, sinh ngày 09/11/1981 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 82, đư ng Đ i Đ c, khóm 1, phư ng Đ Nam, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 30. Lê Th Nhung, sinh ngày 02/01/1979 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 18, ngõ 231, đư ng Ngưu Ph , khóm 16, phư ng H Sơn, khu Hương Sơn, thành ph Tân Trúc 31. Ch S i Hà, sinh ngày 09/3/1979 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64, h m 32, ngõ 376, đo n 1, đư ng Ph c Hưng Nam, khóm 35, phư ng Tân Sinh, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 32. Dương Th Ng c Đi p, sinh ngày 27/3/1974 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 150, đo n 3, đư ng M c Tân, khóm 31, phư ng Chương Cư c, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 33. H Thanh Chi u, sinh ngày 28/12/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 104, đư ng Đ i Đ c, khóm 1, ph Đ Nam, khu Th t Đ , thành ph Cơ Long 34. Nguy n Th M ng Tuy n, sinh ngày 01/4/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 30, đư ng Đông Quang Nh t, khóm 33, phư ng Ki n Thành, khu B c, thành ph Đài Trung 35. Nguy n Th Thanh Đi u, sinh ngày 24/02/1979 t i thành ph H Chí Minh
 5. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 19, h m 151, đư ng Ng a Long, khóm 10, phư ng Lê Nguyên, khu Đ i Nam, thành ph Đài B c 36. Huỳnh Thu Vân, sinh ngày 24/4/1985 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 8, h m 27, ngõ 109, đo n 2, đư ng Lâm San, khóm 29, phư ng Minh Hưng, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 37. Lê Th Bích Tuy n, sinh ngày 26/7/1986 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 188, đo n 2, đư ng Thái Lâm, khóm 14, thôn Phúc Thái, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 38. Thòng Sám Múi, sinh ngày 01/01/1974 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, h m B c Quy n, khóm 9, thôn B c C ng, xã Qu c Tính, huy n Nam Đ u 39. Bùi Th Di m Sương, sinh ngày 06/02/1977 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 166, đư ng Đông Vinh, khóm 7, phư ng Đông Ninh, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 40. Dương Ng c Hương, sinh ngày 22/9/1970 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 399/3, Giai Lý Hưng, khóm 2, phư ng Hưng Hóa, th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 41. H Th Ng c Linh, sinh ngày 08/11/1984 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2/1, s 10, đư ng Quang Hoa, khóm 39, thôn N i Ph , xã N i Ph , huy n Bình Đông 42. Nguy n Th Nuôi, sinh ngày 21/7/1985 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11/3, ngõ 9, đư ng Trung Ương, khóm 13, thôn Tân Minh, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 43. Ph m Th Ng c, sinh ngày 16/02/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 601, đư ng Trung Sơn Nam, khóm 11, thôn Qui Xác, xã Đ i An, huy n Đài Trung 44. Nguy n Th Kim Phư ng, sinh ngày 08/9/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, đo n 1, đư ng Tân Nhân, khóm 5, phư ng Tân Nhân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 45. Thái Th Nguy t Ánh, sinh ngày 23/11/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 73, đư ng Đ o Hương, khóm 7, phư ng Đ o Hương, khu B c Đ u, thành ph Đài B c
 6. 46. Tiêu Th Th y Tiên, sinh ngày 08/12/1986 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 49/1, ngõ 95, đư ng C Lĩnh, khóm 13, phư ng B n Khê, khu Trung Chính, thành ph Đài B c 47. Lê Th Mư i, sinh ngày 20/02/1981 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, ngõ 101, h m 4, đư ng Ki n An, khóm 8, phư ng Ki n An, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 48. Nguy n Th Di u, sinh ngày 26/11/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 3, ngõ 203, ph Tây Nhã, khóm 19, phư ng Tây Nhã, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c 49. Nguy n Th B y, sinh ngày 10/10/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 78, đư ng Nam C ng, khóm 6, phư ng Nam C ng, khu Hương Sơn, thành ph Tân Trúc 50. Ts n Nh c D nh, sinh ngày 10/01/1983 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 110, đư ng Qu c Trung, khóm 11, phư ng Ch n Hưng, th tr n Nh Lâm, huy n Chương Hóa 51. Phùng Th Hoa, sinh ngày 07/7/1976 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 165/1, đư ng Tân Hưng, khóm 9, thôn Tùng Lâm, xã Tân Phong, huy n Tân Trúc 52. Đ ng Th Hoa, sinh ngày 26/10/1980 t i Hưng Yên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 9, ngõ 635, đư ng Cao Dương, khóm 17, thôn Cao Bình, xã Long Đàm, huy n Đào Viên 53. Nguy n Th M ng Ki u, sinh ngày 25/8/1983 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101/3, ngõ 109, đư ng Phú Sơn, khóm 10, phư ng Qu ng Tân, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 54. Dan Th Thanh, sinh ngày 09/8/1973 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 100, đư ng An L c, khóm 16, phư ng An Khánh, thành ph Tam Trùng, huy n Đài B c 55. Lê Th Đi u, sinh ngày 01/01/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 101, ngõ 694, đư ng Trung Chính, khóm 12, phư ng Đan Ph ng, thành ph Tân Trang, huy n Đài B c
 7. 56. Tr n Ng c Loan, sinh ngày 24/4/1982 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 25, ngõ 113, đư ng Thành Công 1, khóm 12, phư ng Tri u Đ ng, khu Nhân Ái, thành ph Cơ Long 57. Châu Th Biên, sinh ngày 08/10/1980 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 50, đư ng Th y An, khóm 3, phư ng C ng Vĩ, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 58. Trương Th Trinh, sinh ngày 06/4/1980 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, Đ i Dương, khóm 4, thôn Nam Th , xã Đông Sơn, huy n Đài Nam 59. Lê Ng c Bích, sinh ngày 10/02/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 125, đư ng Bin Đ u, khóm 10, thôn Bin Đ u, xã Thân C ng, huy n Chương Hóa 60. Trương M Linh, sinh ngày 22/10/1983 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 108/7, đư ng Tuy n Th , khóm 8, thôn Tuy n Th , xã Thân C ng, huy n Chương Hóa 61. Ngô Th Mai, sinh ngày 30/7/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38, ngõ 22, đư ng Ph c Hưng, khóm 8, phư ng Tây Khang, khu Trung Sơn, thành ph Cơ Long 62. Nguy n Trúc Linh, sinh ngày 13/9/1981 t i Tây NInh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/2, Ma Viên, khóm 10, thôn Ma Viên, xã C Khang, huy n Vân Lâm 63. Ph m Th H n, sinh ngày 09/02/1983 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 5, ngõ 900, đư ng Kỳ Tân Tam, khóm 26, phư ng Ph c Hưng, khu Kỳ Tân, thành ph Cao Hùng 64. Ph m Th Kim Ngân, sinh ngày 09/7/1984 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 39, ngõ 23, đư ng Xích Kh m Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã T Quan, huy n Cao Hùng 65. Phan Ng c Ph , sinh ngày 19/11/1984 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 458, đư ng Trung Chính, khóm 26, phư ng Ki n Hòa, thành ph Trung Hòa, huy n Đài B c 66. Tr n Th Như Ý, sinh ngày 13/02/1987 t i H u Giang Gi i tính: N
 8. Hi n trú t i: S 47, ngõ 32, ph Đ i Vinh, khóm 13, phư ng Tam Ki u, th tr n Viên Lâm, huy n Chương Hóa 67. Nguy n Th M ng Ki u, sinh ngày 11/12/1987 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 10, ngõ 25, đư ng C Sơn Tam, khóm 5, phư ng Long Gi ng, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 68. Lê Th Nh , sinh ngày 19/12/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 387, đư ng Trung Châu Tam, khóm 21, phư ng Ph c Hưng, khu Kỳ Lu t, thành ph Cao Hùng 69. Đ ng Th Thùy Trang, sinh ngày 29/12/1977 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 62, đư ng Trung Hòa, khóm 5, thôn Khang Th , xã Khê Châu, huy n Chương Hóa 70. Đào Ng c Tuy n, sinh ngày 08/4/1984 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, đư ng Hi u Ti n, khóm 11, phư ng Ki n Dân, thành ph Đ i Lý, huy n Đài Trung 71. Nguy n Th Thùy Trang, sinh ngày 16/8/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/8, đư ng Ki n Phúc, khóm 9, thôn Đông C ng, xã Đ i Thành, huy n Chương Hóa 72. Tr n Th Nhi, sinh ngày 10/2/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 36, ngõ 13, đư ng Trung Châu Tam, khóm 16, phư ng B c Sơn, Khu Kỳ Tân, thành ph Cao Hùng 73. Ph m Th Mai Thanh, sinh ngày 23/8/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 108, đư ng Trung Chính, đo n 1, khóm 4, phư ng An Khê, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 74. Nguy n H ng Thái, sinh ngày 30/12/1981 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 29, đư ng Nam Đ , khóm 5, phư ng Nam Đ , th tr n Khê H , huy n Chương Hóa 75. Nguy n Th Nhiên, sinh ngày 15/01/1984 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 20, ngõ 37, đư ng Trung Thanh Nam, khóm 9, thôn Văn Nhã, xã Đ i Nhã, huy n Đài Trung 76. Phan Th Di u Hi n, sinh ngày 08/8/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N
 9. Hi n trú t i: S 137, Đi n M , xã Nam Trang, huy n Miêu L t 77. Tr n Th L a, sinh ngày 02/7/1986 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, ngõ 230, đư ng Công Nghĩa, khóm 1, phư ng Sơn Gia, th tr n Trúc Nam, huy n Miêu L t 78. Võ Th Sen, sinh ngày 12/4/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1/2, đư ng Lãnh Cư c, khóm 3, phư ng C ng Biên, th tr n Tô Áo, huy n Nghi Lan 79/ Tr n Th y C m Thy, sinh ngày 02/12/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, đư ng H T B c, khóm 4, thôn Trung Hưng, xã Ngũ K t, huy n Nghi Lan 80. Lý Nu i, sinh ngày 10/01/1959 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 44, ngõ 145, đư ng Hưng Long, đo n 4, khóm 6, phư ng Trung Thu n, khu Văn Sơn, thành ph Đài B c 81. Nguy n Th Ng c Th o, sinh ngày 27/01/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60, đư ng N i Khê, khóm 13, thôn N i Ph , xã Lư Trúc, huy n Đào Viên 82. Hoàng Th Hà, sinh ngày 27/8/1978 t i Tuyên Quang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 97, đư ng Văn Hóa, khóm 14, phư ng Vĩnh Quán, th tr n Tam Hi p, huy n Đài B c 83. Tr n Th Ph ng, sinh ngày 09/12/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, ngõ 40, đư ng Hương Trư ng, đo n 2, khóm 5, phư ng Hương Trư ng, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 84. Ph m Th Vi t Linh, sinh ngày 19/5/1982 t i Thái Nguyên Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, đư ng Nam An, khóm 23, phư ng Phúc Hưng, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 85. Nguy n Th Châu Loan, sinh ngày 16/5/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 65, đư ng Chung Th ng, khóm 13, thôn Long Tuy n, xã N i B , huy n Bình Đông 86. Huỳnh Th Vân, sinh ngày 09/5/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, Th Kh , khóm 8, thôn N i Hưng, xã N i Môn, huy n Cao Hùng, 87. Bùi Th Tiên, sinh ngày 17/12/1974 t i B c Liêu
 10. Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 317, đư ng Đ i Đ ng, đo n 1, khóm 2, phư ng Chương Thi , thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 88. Võ Th Tuy t Phư ng, sinh ngày 20/4/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 69, đư ng Phúc M , khóm 8, phư ng Trung Quy n, th tr n M Nông, huy n Cao Hùng 89. Nguy n Th Phi Y n, sinh ngày 16/6/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 182, đư ng Lâm Châu, khóm 31, thôn Nghiên Ph , xã Tân Viên, huy n Bình Đông 90. Lê Th Ng c Lan, sinh ngày 10/10/1978 t i Thanh Hóa Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67/13, đư ng Quá Khê, khóm 5, thôn Quá Khê, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 91. Lưu Tuy t Hoa, sinh ngày 22/8/1967 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 28, h m 9, ngõ 53, ph Ho ng Đ o, khóm 22, phư ng Hoành Khoa, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 92. Nguy n Th Tuy t H nh, sinh ngày 24/10/1977 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 83, Tông Lan, khóm 9, phư ng Tông Lan, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 93. Ngô Th Di m, sinh ngày 04/5/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 103, đư ng Minh Đ o, khóm 22, phư ng Minh Chính, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 94. Tr n Th Bé Nhen, sinh ngày 02/02/1985 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3/5, Đài Hóa Nh t Trang, đư ng Cương Nam, đo n 1, khóm 12, phư ng Trung Trang, thành ph Chương Hóa, huy n Chương Hóa 95. Nguy n Th M ng C m, sinh ngày 10/10/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, h m 22, ngõ 37, ph Vĩnh Hưng, khóm 18, phư ng Gia Đông, thành ph Bát Đ c, huy n Đào Viên 96. Lê Kim L a, sinh ngày 25/6/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, ngõ T L p, đư ng Xích Kh m Nam, khóm 10, thôn Xích Đông, xã T Quan, huy n Cao Hùng 97. H Nhì Múi, sinh ngày 12/5/1970, t i Đ ng Nai Gi i tính: N
 11. Hi n trú t i: S 6, ngõ 14, ph Th y Ái, khóm 19, phư ng Th y Hưng, khu Ti n Tr n, thành ph Cao Hùng 98. Nguy n Ng c Thanh, sinh ngày 04/10/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8, ngõ 238, đư ng Trung Thê, khóm 12, phư ng Trúc Lâm, th tr n Sa L c, huy n Đài Trung 99. Nguy n Th Bé, sinh ngày 24/3/1980 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 15, ngõ 90, đư ng Văn Hóa, khóm 2, thôn Vĩnh Khang, xã Loan Lâm, huy n Tân Trúc 100. Nguy n Th Bi n, sinh ngày 16/4/1983 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 149, ngõ 31, đư ng Hưng An, khóm 10, phư ng Tân M , th tr n Đ i Giáp, huy n Đài Trung. 101. Nguy n Th H ng Th m, sinh ngày 20/01/1980 t i Trà Vinh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17/1, đo n 1, đư ng Lâm H i, khóm 14, phư ng Ki n Qu c, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 102. Nguy n Th Kim Sang, sinh ngày 27/10/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/7, Giai Lý Hưng, khóm 1, phư ng Giai Hóa, th tr n Giai Lý, huy n Đài Nam 103. Nguy n Th Thu Th o, sinh ngày 15/6/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, đư ng Tam M , khóm 4, phư ng Cao Đông, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 104. Phan Thúy Tuy t, sinh ngày 28/01/1975 t i Hòa Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 125, đư ng Đào Oanh, khóm 6, phư ng Ki n Qu c, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 105. Phương Th Bích Nhiên, sinh ngày 20/01/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 212, đư ng Ph n Vĩ, khóm 13, thôn B ch Vân, xã Tiêu Khê, huy n Nghi Lan 106. Tr n Th Ánh Ng c, sinh ngày 04/9/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 35, ngõ 128, đư ng Tùng Lĩnh, khóm 10, phư ng Phúc Khê, khu B c, thành ph Tân Trúc 107. Tr n Th M Nga, sinh ngày 25/8/1979 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, h m 8, ngõ 199, đư ng An Phú, khóm 16, phư ng An Phú, khu An Nam, thành ph Đài Nam
 12. 108. Võ Chúc Xuân, sinh ngày 12/8/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 244, đư ng Diên Bình 1, khóm 31, phư ng H u Sinh, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 109. Nguy n Th Thúy, sinh ngày 08/02/1981 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28, ngõ 75, đư ng Ph ng Tùng, khóm 1, phư ng Trung Văn Anh, thành ph Ph ng Sơn, huy n Cao Hùng 110. Nguy n Th Mai Liên, sinh ngày 03/7/1980 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 2/13, ngõ Trung Hưng 1, khóm 20, thôn Trung Hưng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 111. Võ Th C m Hi n, sinh ngày 01/01/1982 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 38/15, đư ng Bình Dương, khóm 19, thôn Tư Châu, xã Trúc Đi n, huy n Bình Đông 112. Võ Th Thu Th o, sinh ngày 12/01/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 107/2, đư ng Tr n H i, khóm 13, phư ng Tr n H i, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 113. Võ Th L , sinh ngày 12/4/1980 t o Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 276, đư ng Qu ng An, khóm 7, thôn Qu ng An, xã V n Đơn, huy n Bình Đông 114. Vũ Th L , sinh ngày 29/11/1981 t i B c Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 28/8, ngõ 392, đư ng Cao M , khóm 5, phư ng Lâm Giang, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 115. Đ ng Th V n, sinh ngày 10/7/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40/1, đư ng Hưng Ngư, khóm 3, phư ng Hưng Ngư, th tr n Đông C ng, huy n Bình Đông 116. Lê Th Hoàng Oanh, sinh ngày 15/02/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 282, đư ng B c Đi n, khóm 11, phư ng Đ u Bi n, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 117. Lê Th Kim H nh, sinh ngày 30/12/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 67, đư ng Ích An, khóm 4, phư ng Đông Hoa, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 118. Ngô Huỳnh Thùy Trang, sinh ngày 10/9/1983 t i Ti n Giang
 13. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, đư ng Trung Anh, khóm 13, phư ng Nh Trùng, th tr n Trúc Đông, huy n Tân Trúc 119. Nguy n H i Vân, sinh ngày 07/3/1977 t i B c Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 74, đư ng Quang Vinh Đông, khóm 31, phư ng Quang Vinh, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 120. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 04/9/1983 t i Ninh Bình Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, đư ng An Trung, khóm 17, phư ng Công Luân, thành ph Tân Đi m, huy n Đài B c 121. Nguy n Th Thanh Kim Phư ng, sinh ngày 05/5/1978 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, h m 14, ngõ 194, đo n 1, đư ng Long Cương, khóm 1, phư ng Tân Hưng, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 122. Nguy n Th Thanh Xuân, sinh ngày 09/01/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 17, đư ng Đ i Thành, khóm 6, phư ng Nam Viên, thành ph Th Lâm, huy n Đài B c 123. Đ ng Th Hoan, sinh ngày 26/8/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 5/1, đư ng Long An L c, khóm 7, phư ng H u Liên, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 124. Huỳnh Th Bé Tám, sinh ngày 13/10/1977 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, ngõ 68, đư ng Ích An, khóm 12, phư ng Đông Hoa, th tr n B c C ng, huy n Vân Lâm 125. Võ Th H ng Thúy, sinh ngày 04/9/1979 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 124, đư ng Dương Minh, Khóm 18, thôn Đàm Đ u, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 126. Ph m Th Phư ng, sinh ngày 10/01/1983 t i Qu ng Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32/8, đư ng Ti u Bình, khóm 4, thôn Ti u Bình, xã Đ i Th , huy n Cao Hùng 127. H Th Kim Anh, sinh ngày 31/8/1983 t i Ti n Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 64/1, đư ng H Th , khóm 3, thôn Trung Môn, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 128. Nguy n Kim Lài, sinh ngày 04/7/1982 t i Cà Mau Gi i tính: N
 14. Hi n trú t i: S 10, ngõ 149, đư ng B c Tiên, khóm 8, thôn B c Tiên, xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 129. Lê Kim Đính, sinh ngày 15/12/1979 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 7, h m 4, ngõ 105, đư ng Thúy Hoa, khóm 7, phư ng H u Sinh, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 130. Nguy n Th Trúc Phương, sinh ngày 07/8/1986 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 3, ngõ 410, đư ng Trung Sơn, khóm 4, phư ng Qu ng Hưng, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 131. Nguy n Th H nh, sinh ngày 01/7/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 40, đư ng An Mi, khóm 1, thôn Công Qu n, xã H u Lý, huy n Đài Trung 132. Nguy n Th Thanh Vân, sinh ngày 12/02/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 199, h m 220, ngõ 425, đo n 1, đư ng Hưng L c, khóm 8, phư ng Sa Luân, th tr n Đi n Trung, huy n Chương Hóa 133. Nguy n Thanh Hi u, sinh ngày 27/01/1984 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, ngõ 1, đư ng Đ i Tân, khóm 4, thôn Thái Bình, xã Ph Diêm, huy n Chương Hóa 134. Nguy n Th Thu Giao, sinh ngày 10/9/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 183, đư ng Diên Bình 1, khóm 1, phư ng Vĩnh Hòa, th tr n Kỳ Sơn, huy n Cao Hùng 135. Nguy n Ng c Long, sinh ngày 02/01/1980 t i B n Tre Gi i tính: N Hi n trú t i: S 57/1, ngõ 32, đư ng Vĩnh Ninh, khóm 20, phư ng Vĩnh Ninh, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 136. Nguy n Th Dân, sinh ngày 01/01/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4/1, ngõ 18, đư ng Trung Hoa, khóm 11, thôn Nghĩa H c, xã Thái Sơn, huy n Đài B c 137. Tr n Th B y, sinh ngày 25/02/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 34, ngõ 250, đư ng Gia Đông, khóm 11, phư ng Gia Đông, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 138. Nguy n Th Minh, sinh ngày 02/01/1970 t i Thái Bình Gi i tính: N
 15. Hi n trú t i: L u 9, s 42/1, đo n 2, đư ng Th y Nguyên, khóm 21, phư ng B ch Vân, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 139. Tr n Th Tuy t, sinh ngày 20/02/1971 t i Cà Mau Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10/5, đư ng Phong Nguyên, khóm 18, thôn Diêm B c, xã Diêm Ph , huy n Bình Đông 140. Tăng Thanh Hoa, sinh ngày 13/9/1981 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 66, đư ng Đ nh Nam, khóm 9, phư ng Đ nh Nam, th tr n Thanh Th y, huy n Đài Trung 141. Nguy n Th H n, sinh ngày 30/11/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 13, Thâm Quy n, khóm 2, thôn Thâm Quy n, xã Tân c, huy n Đào Viên 142. Tr n Th Ng c Nga, sinh ngày 15/8/1980 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 60/21, H T H , khóm 14, phư ng Thư ng H , th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 143. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 16/6/1983 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 350, đo n 1, đư ng Dân Phú, khóm 13, phư ng Th y Nguyên, th tr n Dương Mai, huy n Đào Viên 144. Quách M Quy n, sinh ngày 14/5/1979 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 4, h m 16, ngõ 152, đư ng Trung Hoa, khóm 1, thôn Hoành Phong, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên 145. Nguy n Th Lan, sinh ngày 01/10/1979 t i Hà Tây Gi i tính: N Hi n trú t i: S 24, đư ng Trung Chính, khóm 9, phư ng Chính Nam, th tr n Trúc Nam, huy n Miêu L t 146. Lê Ng c Th o, sinh ngày 17/5/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, ngõ 1174, đo n 1, đư ng T p Sơn, khóm 10, phư ng Trung Ương, th tr n Trúc Sơn, huy n Nam Đ u 147. Ngô Th Loan, sinh ngày 09/01/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 22/1, h m 18, ngõ 18, đi u ki n Ki n Bình 4, khóm 17, phư ng Văn Bình, khu An Bình, thành ph Đài Nam 148. Tr n Th Kim Quyên, sinh ngày 17/5/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N
 16. Hi n trú t i: L u 3/2, s 2, ngõ 24, đư ng Tân Ki n, khóm 17, phư ng Khai Nam, khu Nam, thành ph Đài Nam 149. Đ Th Thu Bình, sinh ngày 16/6/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, ngõ 8, đư ng Nam Hòa, đo n 2, khóm 1, phư ng Mai Nam, th tr n Thông Tiêu, huy n Miêu L t 150. Nguy n Th Dung, sinh ngày 01/01/1985 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 126, đư ng Chí Hàng, đo n 3, khóm 7, phư ng Phú Phong, thành ph Đài Đông, huy n Đài Đông 151. Nguy n Th Út Y n, sinh ngày 20/6/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 23, ph Hoài Ninh, khóm 11, phư ng Công Quán, khu Tây, thành ph Đài Trung 152. Phan C m Loan, sinh ngày 17/9/1980 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 490/2, đư ng Trung Ương, đo n 1, khóm 9, phư ng Hưng Nông, th tr n Ngô Thê, huy n Đài Trung 153. Đinh Th Ng c Loan, sinh ngày 20/01/1985 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 625, đư ng Đ i Trúc B c, khóm 12, thôn Hoàng Trúc, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 154. Nguy n Th Di u, sinh ngày 20/6/1978 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 20/9, B Đ i, khóm 2, thôn B Đ i, xã Quan Mi u, huy n Đài Nam 155. Tr n Th B y, sinh ngày 20/10/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 230, đư ng C u Như Nh t, khóm 2, phư ng B o Đ c, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 156. Lê Th Kim Thanh, sinh ngày 18/11/1980 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 27, ngõ 370, đư ng L c Hòa, đo n 1, khóm 14, phư ng Đ nh Th , th tr n L c C ng, huy n Chương Hóa 157. Nguy n Th Kim Chi, sinh ngày 11/11/1983 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 19, Đ nh Trúc V , khóm 9, phư ng Đ nh Khê, th tr n H Vĩ, huy n Vân Lâm 158. Phan Th Chanh, sinh ngày 21/12/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 37, Tam Đài, khóm 12, thôn Phú Nam, xã Phú Lý, huy n Hoa Liên 159. Huỳnh Th Ki u H nh, sinh ngày 11/11/1974 t i Vĩnh Long
 17. Gi i tính: N Hi n trú t i: S 70, đư ng Kim Đàm, khóm 16, thôn Trung Th , xã Lâm Viên, huy n Cao Hùng 160. Đinh Th Thu H ng, sinh ngày 17/11/1977 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 5, ngõ 125, đư ng Đ i Phong Nh , khóm 18, phư ng B o Châu, khu Tam Dân, thành ph Cao Hùng 161. Nguy n Th Bích Phư ng, sinh ngày 25/4/1980 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42, đư ng Tân B c, khóm 11, phư ng S m H i, th tr n B Đ i, huy n Gia Nghĩa 162. Nguy n Th Th nh, sinh ngày 08/12/1963 t i Hà N i Gi i tính: N Hi n trú t i: S 129, đư ng B o Sơn, khóm 3, phư ng Kiên Hóa, khu Đông, thành ph Tân Trúc 163. Nguy n Th M ng Tâm, sinh ngày 02/02/1985 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 468, đư ng Gia Đ ng, khóm 6, thôn Gia Hưng, xã Phân Viên, huy n Chương Hóa 164. Võ Th Ng c Sang, sinh ngày 01/7/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 10, ngõ 845, đư ng Trung Minh Nam, khóm 3, phư ng Bình Hòa, khu Nam, thành ph Đài Trung 165. Huỳnh Th Huy n, sinh ngày 12/12/1978 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: S 34, đư ng Ph Tâm, khóm 8, phư ng Chiêu An, th tr n Tây Loa, huy n Vân Lâm 166. Nguy n Th Lèo, sinh ngày 08/02/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 128, Trúc T Cư c, khóm 15, thôn Tùng Trúc, xã L c Th o, huy n Gia Nghĩa 167. Nguy n Th Ánh Di u, sinh ngày 08/10/1984 t i Bà R a – Vũng Tàu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 155/5, đư ng Ph ng Bình 2, khóm 10, thôn Giang Sơn, xã Đ i Liêu, huy n Cao Hùng 168. Đ ng Th H ng Pha, sinh ngày 03/3/1981 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 43, ngõ 325, đư ng Đ i Trang, khóm 10, phư ng Tam Hưng, thành ph Nam Đ u, huy n Nam Đ u 169. Tr n Tuy t Anh, sinh ngày 01/7/1963 t i thành ph H Chí Minh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12/4, ngõ 10, đư ng Mãn Bình 2, khóm 14, phư ng Khê Châu, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c
 18. 170. Lê M Phư ng, sinh ngày 15/6/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 3, ngõ 19, đư ng Nghi Hưng, khóm 3, phư ng Nghi Hưng, thành ph T ch Ch , huy n Đài B c 171. Mai Th Loan, sinh ngày 18/8/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 33, đư ng Minh Đ c, khóm 14, phư ng Văn Lâm, khu B c Đ u, thành ph Đài B c 172. Tr n Th Hu , sinh ngày 02/01/1978 t i Nam Đ nh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 151, đư ng Lan Châu, khóm 22, thôn Trung Hưng, xã H Kh u, huy n Tân Trúc 173. Ca Th Thuy n, sinh ngày 01/01/1975 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5/2, s 74, đư ng Ngân Xuyên, khóm 16, phư ng Dân Cư ng, khu C Sơn, thành ph Cao Hùng 174. Nguy n Th Kim Hư ng, sinh ngày 12/11/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 45, đư ng Bình Tam, khóm 8, phư ng Bình Liêu, khu Trung Chính, thành ph Cơ Long 175. Tr n Th L c Th o, sinh ngày 20/6/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 5, s 4, ngõ 72, đư ng Thành Công, khóm 5, phư ng Th Đ c, thành ph Lô Châu, huy n Đài B c 176. Nguy n Th Nh n, sinh ngày 16/01/1984 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1772, đư ng Quang Hưng, khóm 5, phư ng Phúc Long, thành ph Thái Bình, huy n Đài Trung 177. H Th Thúy Ki u, sinh ngày 10/02/1982 t i An Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 3, s 46, đư ng Đ ng Đ c, khóm 20, phư ng Vĩnh Hân, khu B c Đ u, thành ph Đài B c 178. Võ Th Thùy Trang, sinh ngày 09/08/1982 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 8/8, H Hưng Nam, khóm 13, phư ng Hưng Hòa, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 179. Lê Th Tư, sinh ngày 03/7/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 1, h m 17, ngõ 576, đư ng Đ i Quan, khóm 17, thôn Nam C ng, xã Đ i Viên, huy n Đào Viên
 19. 180. Lê Th Ng c Hương, sinh ngày 26/11/1982 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 459, đư ng Đ i Tân, khóm 3, thôn Tân Trang, xã Lô Trúc, huy n Đào Viên 181. Nguy n M ng Tuy n, sinh ngày 29/10/1986 t i Tây NInh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 11, Chi Ba, khóm 2, phư ng Chi Ba, thành ph Trung L ch, huy n Đào Viên 182. Nguy n Th Ánh Tuy t, sinh ngày 01/01/1976 t i H i Phòng Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 6, s 97, đư ng Đ nh Liêu 2, khóm 6, thôn Long Nguyên, xã Bát Lý, huy n Đài B c 183. Lê Kim Đ y, sinh ngày 15/11/1983 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 50/1, ngõ 201, đư ng T Cư ng, khóm 15, phư ng Phúc Đ c, th tr n Đ m Th y, huy n Đài B c 184. Nguy n Th Bé Ba, sinh ngày 15/12/1978 t i Vĩnh Long Gi i tính: N Hi n trú t i: S 31, ngõ 200, đư ng Thi n Quang, khóm 5, phư ng Bì C n, thành ph B n Ki u, huy n Đài B c 185. Phan Th Hu , sinh ngày 04/3/1978 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 6, đư ng Vĩnh Hòa, khóm 25, phư ng Vĩnh Ninh, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 186. Lê Th Ng c Li u, sinh ngày 20/02/1983 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4/1, s 170, đư ng Diên Hòa, khóm 24, phư ng Bình Hòa, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 187. Nguy n Thanh Thúy, sinh ngày 06/01/1979 t i H u Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 4, s 8, ngõ 31, đư ng Vĩnh Phong, khóm 5, phư ng Diên Hòa, thành ph Th Thành, huy n Đài B c 188. Tr n Th Út, sinh ngày 22/6/1986 t i Sóc Trăng Gi i tính: N Hi n trú t i: S 51, đư ng Th t Hi n Tam, khóm 2, phư ng C ng Tú, khu Diêm Trình, thành ph Cao Hùng 189. Huỳnh Quỳnh Minh, sinh ngày 06/3/1985 t i Kiên Giang Gi i tính: N Hi n trú t i: S 26, h m 8, ngõ 236, ph B c Đ u, khóm 18, phư ng B c Thành, th tr n La Đông, huy n Nghi Lan 190. Nguy n Th B ch Tuy t, sinh ngày 04/5/1977 t i C n Thơ Gi i tính: N
 20. Hi n trú t i: S 14, Đông Thành, khóm 7, thôn M Nông, xã Bi Nam, huy n Đài Đông 191. Võ Th Bé Trúc, sinh ngày 15/9/1982 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 17, Long T Vĩ, khóm 9, thôn V n An, xã Trì Thư ng, huy n Đài Đông 192. Lê Th Thu Ngân, sinh ngày 29/01/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 672/2, đư ng Qua Quy n, khóm 8, thôn Qua Quy n, xã Nh Th y, huy n Chương Hóa 193. Trương Th B nh, sinh ngày 03/8/1978 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 42/1, đư ng Câu N i, khóm 4, thôn Câu N i, xã Tuy n Tây, huy n Chương Hóa 194. Võ Th H nh, sinh ngày 09/02/1984 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N Hi n trú t i: S 12, Đ i Oa, khóm 13, thôn Tam Dân, xã Ph c Hưng, huy n Đào Viên 195. Sơn Th Nuôl, sinh ngày 12/12/1977 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 2, h m 8, ngõ 294, đư ng Sơn Cư c, đo n 4, khóm 3, thôn Hi p Hòa, xã Xã Đ u, huy n Chương Hóa 196. Lê Kim Thiêm, sinh ngày 01/02/1982 t i C n Thơ Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 116/1, ph Qu c Cư ng Th t, khóm 13, phư ng Long Ph ng, thành ph Đào Viên, huy n Đào Viên 197. Tr n Th Ki u Thy, sinh ngày 15/6/1985 t i B c Liêu Gi i tính: N Hi n trú t i: S 32, đư ng Dân Sinh, khóm 37, thôn N i Đi n, xã N i Ph , huy n Bình Đông 198. T Th Bích Ng c, sinh ngày 10/8/1980 t i Tây Ninh Gi i tính: N Hi n trú t i: S 131, ngõ 220, đư ng Đ i Xã, đo n 1, khóm 8, phư ng Long Đàm, th tr n Đi n Trung, huy n Hoa Liên 199. Mìu T n Làn, sinh ngày 25/02/1985 t i Đ ng Nai Gi i tính: N Hi n trú t i: S 55, ph Dân Phú, khóm 10, phư ng Trung Chính, thành ph Bình Đông, huy n Bình Đông 200. Ph m Th H nh, sinh ngày 12/11/1982 t i Long An Gi i tính: N Hi n trú t i: L u 2, s 222, đư ng Tây Văn, khóm 22, thôn Thành Châu, xã Ngũ C , huy n Đài B c 201. Nguy n Th Th m, sinh ngày 09/06/1979 t i Đ ng Tháp Gi i tính: N
Đồng bộ tài khoản