Quyết định số 1221/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng chính phủ ban hành

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
79
lượt xem
6
download

Quyết định số 1221/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng chính phủ ban hành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1221/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1221/QĐ-VPCP về việc bố trí trụ sở làm việc đối với văn phòng ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng do Văn phòng chính phủ ban hành

  1. VĂN PHÒNG CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM PH c l p - T do - H nh phúc ****** ****** S : 1221/Q -VPCP Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 2007 QUY T NNH V VI C B TRÍ TR S LÀM VI C I V I VĂN PHÒNG BAN CH O TRUNG ƯƠNG V PHÒNG, CH NG THAM NHŨNG B TRƯ NG, CH NHI M VĂN PHÒNG CHÍNH PH Căn c Ngh nh s 18/2003/N -CP ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a Văn phòng Chính ph ; Căn c ý ki n ch o c a Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng v vi c b trí Tr s làm vi c i v i Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng; Xét ngh c a C c trư ng C c Qu n tr -Tài v , QUY T NNH: i u 1. B trí nhà s 6 ph Bà Huy n Thanh Quan (ngo i tr phòng t máy c a Ban i u hành án 112 Chính ph -th c hi n theo ch o c a Th tư ng Chính ph Nguy n T n Dũng t i công văn s 5648/VPCP-CN ngày 05 tháng 10 năm 2007 c a Văn phòng Chính ph ), phư ng i n Biên, qu n Ba ình, Hà N i Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng làm tr s làm vi c. i u 2. Văn phòng Ban Ch o Trung ương v phòng, ch ng tham nhũng ti p nh n, qu n lý, s d ng; t ch c b o v , m b o v sinh công s , môi trư ng tr s làm vi c nói trên. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký. C c trư ng C c Qu n tr -Tài v , K toán trư ng Văn phòng Chính ph và các ơn v có liên quan ch u trách nhi m thi hành./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M PHÓ CH NHI M Nơi nh n: - Như i u 1, 3; - TTg và các PTTg ( b/c); - VPCP: BTCN, các PCN Ph m Vi t Muôn; V N i chính, V I, V II, V CN. - Website CP; - Lưu: VT, QTTV (5b). Ph m Vi t Muôn
Đồng bộ tài khoản