Quyết định số 1222/2002/QĐ-TTg

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
40
lượt xem
3
download

Quyết định số 1222/2002/QĐ-TTg

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 1222/2002/QĐ-TTg về việc thay đổi chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Kim Hoa, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 1222/2002/QĐ-TTg

  1. TH TƯ NG CHÍNH PH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1222/2002/Q -TTG Hà N i, ngày 19 tháng 12 năm 2002 QUY T Đ NH V VI C THAY I CH U TƯ D ÁN U TƯ XÂY D NG VÀ KINH DOANH CƠ S H T NG KHU CÔNG NGHI P KIM HOA, T NH VĨNH PHÚC TH TƯ NG CHÍNH PH Căn c Lu t T ch c Chính ph ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn c Ngh nh s 36/CP ngày 24 tháng 4 năm 1997 c a Chính ph v ban hành Quy ch Khu công nghi p, Khu ch xu t, Khu công ngh cao; Căn c Quy ch qu n lý u tư và xây d ng ban hành kèm theo Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 và Ngh nh s 12/2000/N -CP ngày 05 tháng 5 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Quy t nh s 679/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c thành l p và phê duy t D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc; Xét ngh c a Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc t i văn b n s 1508/HC-UB ngày 28 tháng 8 năm 2002 và ý ki n th m nh c a B trư ng B K ho ch và u tư t i văn b n s 7395/BKH-KCN ngày 21 tháng 11 năm 2002, QUY T NNH: i u 1. Thay i ch u tư D án u tư xây d ng và kinh doanh k t c u h t ng khu công nghi p Kim Hoa, t nh Vĩnh Phúc t i Quy t nh s 679/Q -TTg ngày 01 tháng 8 năm 1998 c a Th tư ng Chính ph như sau : Ch u tư cũ : Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và phát tri n nông thôn - B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn. Ch u tư m i : T ng công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p - B Xây d ng (IDICO). i u 2. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc có trách nhi m ph i h p v i B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn và B Xây d ng hư ng d n vi c xác nh và thanh toán các chi phí ã th c hi n c a d án gi a Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và phát tri n nông thôn v i T ng công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p. i u 3. Quy t nh này có hi u l c k t ngày ký.
  2. i u 4. Ch t ch y ban nhân dân t nh Vĩnh Phúc, các B trư ng : B K ho ch và u tư, B Tài chính, B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn, B Xây d ng, B Qu c phòng, B Công nghi p, B Khoa h c và Công ngh , B Tài nguyên và Môi trư ng, Th ng c Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, T ng giám c T ng công ty u tư phát tri n ô th và khu công nghi p, Giám c Công ty Ti p th - u tư nông nghi p và phát tri n nông thôn và Th trư ng các cơ quan liên quan trong ph m vi ch c năng, quy n h n c a mình ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này ./. Nơi nh n : KT.TH TƯ NG CHÍNH PH - Th tư ng, các Phó Th tư ng Chính ph , - Các B : K ho ch và u tư, Xây d ng, NN và PTNN, PHÓ TH TƯ NG Tài chính, Qu c phòng, Công nghi p, Khoa h c và Công ngh , Tài nguyên và Môi trư ng, - Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam, - UBND t nh Vĩnh Phúc, - Văn phòng Trung ương ng, - Văn phòng Qu c h i, - Văn phòng Ch t ch nư c, Nguy n T n Dũng - Ban Kinh t Trung ương, - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao, - Tòa án nhân dân t i cao, - Công ty Ti p th - u tư NN và PTNT, - TCT u tư - Phát tri n ô th và KCN (IDICO), - Công báo, - VPCP : BTCN, PCN Văn Tr ng Lý, các V : KTTH, TH, PC, NN, TTTT và BC, - Lưu : CN (5b), Văn thư.
Đồng bộ tài khoản