Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
111
lượt xem
12
download

Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN về việc ban hành danh mục thức ăn hỗn hợp dùng trong nuôi trồng thủy sản được phép lưu hành tại Việt Nam do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/2008/QĐ-BNN

  1. B NÔNG NGHI P C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Đ c l p - T do - H nh phúc ------ -------------------- S : 123/2008/QĐ-BNN Hà N i, ngày 29 tháng 12 năm 2008 QUY T Đ NH V VI C BAN HÀNH DANH M C TH C ĂN H N H P DÙNG TRONG NUÔI TR NG TH Y S N ĐƯ C PHÉP LƯU HÀNH T I VI T NAM B TRƯ NG B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN Căn c Ngh đ nh s 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn; Căn c Ngh đ nh s 15/NĐ-CP c a Chính ph ngày 19/3/1996 v vi c Qu n lý th c ăn Chăn nuôi; Theo đ ngh c a C c trư ng C c Nuôi tr ng th y s n, QUY T Đ NH Đi u 1. Ban hành kèm theo Quy t đ nh này “Danh m c th c ăn h n h p dùng trong nuôi tr ng th y s n đư c phép lưu hành t i Vi t Nam”. Đi u 2. Quy t đ nh này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Đi u 3. Chánh Văn phòng, Chánh Thanh tra B , Th trư ng các V , C c thu c B , S Nông nghi p và Phát tri n nông thôn các t nh/thành ph tr c thu c Trung ương, các t ch c, cá nhân có ho t đ ng liên quan đ n s n xu t, kinh doanh th c ăn dùng trong nuôi th y s n ch u trách nhi m thi hành Quy t đ nh này KT. B TRƯ NG TH TRƯ NG Nguy n Vi t Th ng
Đồng bộ tài khoản