Quyết định số 123/QĐ-BTNMT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
37
lượt xem
2
download

Quyết định số 123/QĐ-BTNMT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định số 123/QĐ-BTNMT về việc ủy quyền cho quyền Cục trưởng Cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam ký thừa ủy quyền Bộ trưởng các văn bản liên quan đến hoạt động khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định số 123/QĐ-BTNMT

  1. B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T TRƯ NG NAM -------- c l p – T do – H nh phúc ------------ S : 123/Q -BTNMT Hà N i, ngày 23 tháng 01 năm 2009 QUY T NNH V VI C Y QUY N CHO QUY N C C TRƯ NG C C NA CH T VÀ KHOÁNG S N VI T NAM KÝ TH A Y QUY N B TRƯ NG CÁC VĂN B N LIÊN QUAN N HO T NG KHOÁNG S N B TRƯ NG B TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯ NG Căn c Lu t Khoáng s n ngày 20 tháng 3 năm 1996 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n ngày 14 tháng 6 năm 2005; Căn c Ngh nh s 178/2007/N -CP ngày 03 tháng 12 năm 2007 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B , cơ quan ngang B ; Căn c Ngh nh s 25/2008/N -CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Tài nguyên và Môi trư ng; Căn c Ngh nh s 160/2005/N -CP ngày 27 tháng 12 năm 2005 c a Chính ph quy nh chi ti t và hư ng d n thi hành Lu t Khoáng s n và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t Khoáng s n; Căn c Ngh nh s 110/2004/N -CP ngày 08 tháng 4 năm 2004 c a Chính ph v công tác văn thư; Xét ngh c a C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam, V trư ng V T ch c cán b , QUY T NNH: i u 1. y quy n cho ông Nguy n Văn Thu n, Quy n C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ký th a y quy n (TUQ) B trư ng các văn b n liên quan n ho t ng khoáng s n, g m: 1. C p, gia h n, thu h i gi y phép kh o sát khoáng s n; gi y phép thăm dò, gi y phép khai thác, gi y phép ch bi n khoáng s n (tr khoáng s n kim lo i, quý, hi m, c bi t và c h i). 2. Cho phép chuy n như ng, th a k quy n thăm dò, khai thác, ch bi n khoáng s n (tr các khoáng s n nêu t i kho n 1 i u này); cho phép tr l i gi y phép ho t ng khoáng s n ho c tr l i t ng ph n di n tích ho t ng khoáng s n i v i các lo i gi y phép do C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam ký th a y quy n B trư ng. 3. Phê duy t án óng c a m i v i các lo i khoáng s n.
  2. i u 2. Giao ông Nguy n Văn Thu n, Quy n C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam quy t nh thành l p H i ng thNm nh án kh o sát khoáng s n, H i ng thNm nh án óng c a m . i u 3. Ông Nguy n Văn Thu n, Quy n C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam có trách nhi m th c hi n úng các quy nh hi n hành c a Nhà nư c ch u trách nhi m trư c pháp lu t và B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng v vi c ký th a y quy n B trư ng các văn b n quy nh t i i u 1 và vi c quy t nh thành l p h i ng quy nh t i i u 2 Quy t nh này; báo cáo B trư ng v vi c th c hi n Quy t nh này theo nh kỳ hàng tháng, quý và 6 tháng. i u 4. Giao V trư ng V Pháp ch theo dõi, ki m tra vi c th c hi n Quy t nh này. i u 5. Quy t nh này có hi u l c thi hành k t ngày ký n h t ngày 30 tháng 6 năm 2009 và thay th Quy t nh s 39/Q -BTNMT ngày 08 tháng 01 năm 2009 c a B trư ng B Tài nguyên và Môi trư ng. Chánh Văn phòng B , V trư ng các V : T ch c cán b , Pháp ch , Khoa h c và Công ngh ; C c trư ng C c a ch t và Khoáng s n Vi t Nam; Th trư ng các cơ quan, ơn v tr c thu c B và ông Nguy n Văn Thu n ch u trách nhi m thi hành Quy t nh này./. B TRƯ NG Nơi nh n: - Như i u 5; - Các B , cơ quan ngang B ; cơ quan tr c thu c Chính ph ; - UBND t nh, thành ph tr c thu c TW; - Các Th trư ng ( báo cáo); - S TN&MT các t nh, thành ph tr c thu c TW; Ph m Khôi Nguyên - Lưu: VT, TCCB, GC (220).
Đồng bộ tài khoản